Ներբեռնել հաշվետվությունը

Հայաստանի բուհերի կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության գործընթացների վերաբերյալ զեկույցներ

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

1. Կառավարման մարմիններ

1. Կառավարման խորհուրդներում ընդգրկումը

Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ (Հոգաբարձուների խորհուրդ/Հաստատության խորհուրդ)

1. Ձեր հաստատության բարձրագույն կառավարման խորհրդի (օրինակ` Հոգաբարձուների խորհուրդ) հետևյալ անդամները փակ քվեարկությա՞մբ են ընտրվում

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ

  Ոչ
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  Ոչ

2. Յուրաքանչյուր խմբի համար նշեք առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Խորհրդում առկա տեղերին

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

  0.25
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  0.25

3. Կա՞ արդյուք հանրության համար հրապարակային բաց և/կամ մրցակցային գործընթաց հետևյալ խմբերի առաջադրման և նշանակման համար

 • Բարձրագույն կառավարման մարմնի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ

  Նկարագրություն

  Ոչ
 • Ռեկտորի կողմից նշանակվող բուհի գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Այո

  Նկարագրություն

  Գիտական խորհրդի նշանակովի անդամները նշանակվում են ԵԹԿՊԻ-ի կանոնադրության 24-րդ կետի համաձայն:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանումների (Ֆակուլտետներ և այլն) գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ (օրինակ՝ այլ կրթագիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, գործատուներ): Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ

  Նկարագրություն

  ԵԹԿՊԻ-ում գործում է միայն բուհի գիտական խորհուրդ:

4. Բարձրագույն կառավարման մարմնի անդամների քան՞ի տոկոսն է զբաղեցնում քաղաքական պաշտոն:

33%

Գիտական խորհուրդ

5. Արդյոք հաստատության գիտական խորհրդի ընտրովի անդամները ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

6. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը գիտական խորհրդի ընտրովի տեղերի ընդհանուր թվին

1

Կրթագիտական ստորաբաժանման (Ֆակուլտետ, Ինստիտուտ, կենտրոն և այլն) կառավարման մարմին

7. Ձեր հաստատության ֆակուլտետի կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամները (օրինակ` Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ) ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

8. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Ֆակուլտետի համապատասխան խորհրդի ընտրովի պաշտոնների ընդհանուր թվին

1

2. Կառավարման գործընթաց

1. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում առաջարկված օրակարգի հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) ո՞ր տոկոսը չի ընդունվել

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  0
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

Նկարագրություն

Բոլոր օրակարգային հարցերը ընդունվել են

2. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում օրակարգային հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) առնչությամբ որոշումների ո՞ր տոկոսն է ստացել առնվազն 20% ձայն դեմ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  4
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

Նկարագրություն

Գիտական խորհուրդ նոյ 24, 2016թ. արձ. 3-Զարուհի Ներսեսյանի <<Բեմական խոսք առարկայի դասավանդումը թատերական բուհի առաջին ուսումնական տարում>> մեթոդական աշխատանքը վերադարձվել է լրամշակման և խմբագրման:

3. Ինչ հնարավորություններ ունեն արտաքին խմբերը (կառավարման մարմիններում չընդգրկված անձիք) կառավարման մարմինների աշխատանքներում իրենց ներդրումը կատարելու համար: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել յուրաքանչյուր մարմնի համար գոյություն ունեցող հնարավորությունները և բուհի լավագույն փորձի օրինակներ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Բարձրագույն կառավարման խորհրդում կարող են ներկա գտնվել հրավիրված անձինք՝ օրակարգի համապատասխան հարցի վերաբերյալ:
 • Գիտական խորհուրդ

  ԵԹԿՊԻ-ի մեթոդխորհուրդը, Որակի ապահովման և վերահսկման մշտական հանձնաժողովը, իրենց գործունեությամբ նպաստում են բուհի զարգացմանն անհրաժեշտ կանոնակարգերի մշակմանն ու ներդրմանը, ինստիտուտում որակի ապահովման գործընթացի բարելավմանը, վերահսկմանը, մշտադիտարկմանը և նոր առաջրկների առաջադրմանն ու ներդրմանը:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Բուհում գոյություն չունի ֆակուլտետի գիտխորհուրդ

4. Արդյո՞ք ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրված անդամները հաշվետվություն են ներկայացնում կամ հետադարձ կապ են պահում իրենց ընտրած ստորաբաժանումների կամ մարմինների հետ: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել գործաղ կանոնակարգումները և/կամ բուհի լավագույն փորձի օրինակները յուրաքանչյուր մարմնի համար

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Նկարագրություն

  Որոշումները հրապարակվում են բուհի կայքում, ամբիոնների և ֆակուլտետների նիստերի ժամանակ:
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Նկարագրություն

  Տարիներով ձևավորված մշակույթի համաձայն հետադարձ կապն իրենց ստորաբաժինների հետ պահում են. տեղեկացնում են ԳԽ որոշումների, տրված հանձնարարականների մասին, մասնակցում են դրանց իրականացմանը:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Նկարագրություն

  Բուհում գոյություն չունի ֆակուլտետի գիտխորհուրդ

3. Արդյունքները

1. Ամփոփ ներկայացրեք այն երեք գլխավոր որոշումները, որոնք ընդունվել են կառավարման յուրաքանչյուր մարմնի (hոգաբարձուների խորհուրդ, գիտական խորհուրդ) կողմից ընթացիկ տարում (վերջին 12 ամիսներ)՝ չներառելով ռազմավարական պլանի ընդունումը, տարեկան միջոցառումների պլանը, բյուջեի հաստատումը և իրականացման համապատասխան զեկույցները

1. Կառավարման խորհուրդ- 16.02.17թ նիստի Որոշում-05-Բուհի եկամուտները արտաբյուջետային եկամուտների համեմատ 20%-ով ավելացնելու մասին: Գիտական խորհուրդ՝ 1. Հաստատել և գործողության մեջ դնել <<ԵԹԿՊԻ-ի ակադեմիական ազնվության կանոնակարգը>>: 2. Հաստատել և գործողության մեջ դնել <<Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցի խորհրդատվություններին համապատասխան բարելավման գործողությունների պլան-ժամանակացույցը>>: 3. Հաստատել և գործողության մեջ դնել <<ԵԹԿՊԻ-ի դասախոսական կազմի գործունեության վարկանիշային գնահատման ընթացակարգը>>:

4. Փաստաթղթեր

1. Արդյոք հրապարակվա՞ծ են ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրովի անդամների ընտրության արձանագրությունները

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

  http://ysitc.am/aboutus/view/11
 • Գիտական խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

  Ոչ
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

  ԵԹԿՊԻ-ում ֆակուլտետները չունեն առանձին գիտական խորհուրդներ:

2. Արդյո՞ք ընտրված ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների անդամների անունները, տվյալները և պարտականությունների նկարագրերը (եթե այդպիսիք կան) հրապարակվա՞ծ են

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://ysitc.am/aboutus/view/11
 • Գիտական խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  Ոչ
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  Բուհում գոյություն չունի ֆակուլտետի գիտխորհուրդ

3. Արդյոք հրապարակվա՞ծ է ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների նշանակովի անդամների ընտրության/որոշման հիմքը (չափանիշը)

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://ysitc.am/aboutus/view/11
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://ysitc.am/aboutus/view/10
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  Բուհում գոյություն չունի ֆակուլտետի գիտխորհուրդ

4. Արդյո՞ք հրապարակված են հաստատության կառավարման հետևյալ խորհուրդներից յուրաքանչյուրի նիստերի արձանագրություններն ու ընդունված որոշումները

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  www.ysitc.am
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  www.ysitc.am
 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  www.ysitc.am
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  Բուհում գոյություն չունի ֆակուլտետի գիտխորհուրդ
2. Ռազմավարական պլանավորում

1. Ռազմավարական ծրագրի կազմում

1. Ձեր հաստատությունը ուն՞ի ռազմավարական (զարգացման կամ գործունեության) ծրագիր

Այո

2. Խնդրում ենք նշել, թե որ խմբերն են մասնակցում ռազմավարական ծրագրի նախապատրաստման աշխատանքներին, և հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ինչպես է յուրաքանչյուր խումբ մասնակցում

 • Բարձրագույն կառավարման մարմին (Հոգաբարձուների խորհուրդ)

 • Գիտական խորհուրդ

 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

 • Ֆակուլտետներ

 • Աշխատակազմ (վարչական)

 • Ուսանողներ

 • Մանագիտական կազմակերպություններ/ արհեստակցական միություն

 • Շրջանավարտներ

 • Մասնաճյուղեր

 • Արտաքին շահեկիցների կողմեր (նշել)

  • Գործատուներ

Նկարագրություն (նշել համապատասխան խումբը և նկարագրել նրա մասնակցությունը)

Ռեկտորատի կողմից կազմվում է հատուկ հանձնաժողով՝ ընդգրկելով պրոռեկտորներին և ստորաբաժանումների ղեկավարներին,ուսանողների,դասախոսների և գործատուների: ՌԾ-ի մշակման պատասխանատու է նշանակվում Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավարը: Ստեղծվում են աշխատանքային խմբեր, ովքեր SWOT վերլուծություն են կազմում՝ վերջին 5 տարիների ՌԾ-ի հիման վրա: Վերլուծության արդյունքները հաշվետվության տեսքով ներկայացվում են ՈԱԿ ղեկավարին, ով հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ներկայացնում է ներքին և արտաքին գործոնների համեմատական վերլուծությունը: Վերջնական վերլուծության հիման վրա հանձնաժողովը մշակում է ՌԾ ուղղությունները: Համապատասխան աշխատանքային խմբերը մշակում են սահմանված ուղղությունների նախագծերը: Զարգացման ՌԾ-ի մշակման հանձնաժողովը բոլոր ուղղություններով գնահատում է նախագծերի որակը և հաստատում ամբողջությամբ կամ չեղյալ հայտարարում՝ վերադարձնելով վերամշակման: Նախագծերի հաստատումից հետո պրոռեկտորները իրականացնում են անհրաժեշտ նյութական, կադրային, ֆինանսական ռեսուրսների գնահատում և ներկայացնում ռեկտորին: ՌԾ մշակման հանձնաժողովը հստակեցնում է ՌԾ կառուցվածքը, կազմում է ՌԾ նախագիծ և ներկայացնում Գիտական խորհրդի հաստատման: ՌԾ նախագիծը հաստատվում է ԵԹԿՊԻ-ի խորհրդի կողմից, որից հետո ռեկտորը արձակում է զարգացման ՌԾ-ի կիրառման հրաման:

3. Ձեր հաստատությունը ու՞նի ռազմավարական պլան հաստատելու պաշտոնական քաղաքականություն, ընթացակարգերը և/կամ կանոնակարգեր

Այո

Եթե այո, արդյոք դրանք հասանելի՞ են հանրությանը

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նշել կայքէջ, որտեղից դրանք կարելի է ձեռք բերել կամ կցել փաստաթուղթը՝ որպես հավելված

http://admin.ysitc.am/uploads/brochures//2017/11/4389225c1d614ed13f3c6ab481805043.pdf

2. Ռազմավարական առաջնահերթություններ

1. Խնդրում ենք նշեք և հակիրճ նկարագրեք Ձեր հաստատության համար առկա գլխավոր մարտահրավերները (վտանգները) և հնարավորությունները

1. Ուսանողների թվի նվազում, 2. Աշխատանքային շուկայի հագեցվածությունը և խաղարկային արվեստի՝ մասնագետի ցածր վարձատրությունը բերում են լավագույն մասնագետների արտահոսքի 3. ԵԹԿՊԻ -ի Ռազմավարական ծրագրի նպատակների և խնդիրների ձևավորման և իրականացման մեջ արտաքին շահակիցների ոչ բավարար հետաքրքրվածությունը:

2. Խնդրում ենք նշել ձեր ընթացիկ ռազմավարական ծրագրի ամենակարևոր ռազմավարական առաջնահերթությունները

 • • առաջարկել ուսանողներին համակողմանի գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական նորարարական ծրագրեր` խարսխված համաշխարհային և ազգային մշակութային ժառանգության վրա, • ապահովել մասնագիտական կրթություն ընդհանուր կրթության ամուր հիմքի վրա՝ զուգորդելով տեսությունը և պրակտիկան, առավելագույնս մեծացնելով դասախոսների հետ ուսանողների շփման և երկխոսության հնարավորությունները, դասախոսների հասանելիությունը ուսանողների համար, ապահովել ուսումնառություն-դասավանդում-գիտություն կապը,

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Վերանայված և Գիտական խորհրդի կողմից հաստատված ՄԿԾ-ներ: Գործընկեր ՄՈՒՀ-երի լավագույն փորձի ուսումնասիրություն: Բենչմարք մեկ շրջափուլի ավարտին /4րդ տարի/: Մշակված և ներդրված համապատասխան ընթացակարգեր:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  -

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  -

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի առաջնահերթությունները ընտրվել են հաշվի առնելով ոչ միայն ինստիտուտի ներկա դրությունը և կարիքները, այլև ՀՀ ԿԳՆ <<Բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման սկզբունքային մոտեցումներ>> և <<Գիտության ոլորտի զարգացման 2015-2019 թթ. ռազմավարական ծրագիր>> - ը:

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունը սահմանում և օգտագործում է Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների (Key Performance Indicators) համակարգ հետևյալ մակարդակներում

 • Համաբուհական մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Սահմանվել են շուրջ 20 արդյունավետության առանքցքային ցուցիչ, որոնք ամփոփված են ԵԹԿՊԻ ՌԾ-ի գործողությունների կատարման պլանում։ Յուրաքանչյուր նպատակի համար սահմանվել են խնդիրներ և քայլեր։ Յուրաքանչյուր տարի դիտարկվում է ՌԾ-ի գործողությունների կատարման պլանի իրականացումը: Պատասխանատուները ներկայացնում են առանձին միջոցառումների կատարման հաշվետվությունները ռեկտորին, ով և զեկուցում է համալսարանի կառավարման խորհրդի նիստում:

 • Կրթագիտական և հետազոտական ստորաբաժանումների մակարդակ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Համապատասխան ստորաբաժանումները տեղայնացրել են ՌԾ-ի առաջնահերությունները և իրենց հատկանշական քայլերի համար սահմանել իրենց ցուցիչները։

 • Վարչական և այլ ստորաբաժանումների մակարդակ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

3. Իրականացում

1. Խնդրում ենք նկարագրել, թե հաստատության ստորև նշված ստորաբաժանումները ընդհանուր առումով ինչպես են առձագանքել և ինչ գործողություններ են ձեռնարկել ռազմավարական ծրագրի տեղայնացման ուղղությամբ (օրինակ՝ համապատասխան ստորաբաժանումների ռազմավարություններ, ծրագրեր, առաջնահերթություններ, հայեցակարգեր և այլն) և ինչպես է առաջընթացը մշադիտարկվում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանումներ (Ֆակուլտետներ, ինստուտուտներ, դպրոցներ և այլն)

  Ռազմավարական ծրագրի հիման վրա ամեն ֆակուլտետ մշակել է իր սեփական ռազմավարական պլանը, որի գործողությունների արդյունավետությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբեր ամսվա վերջում, ֆակուլտետները կատարում են մշտադիտարկում և Որակի ապահովման կենտրոն են ներկայացնում իրենց հաշվետվությունները։ Կատարվում է վերլուծություն և պատրաստվում վերջնական զեկույց վիճակի վերաբերյալ, որը քննարկվում է Գիտական խորհուրդի նիստում։

 • Վարչական ստորաբաժանումներ (վարչություններ, բաժիններ և այլն)

  Ռազմավարական ծրագրի հիման վրա ստորաբաժանումները մշակել են իրենց սեփական ռազմավարական պլանը, որի գործողությունների արդյունավետությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբեր ամսվա վերջում, կատարում են մշտադիտարկում և Որակի ապահովման կենտրոն են ներկայացնում իրենց հաշվետվությունները։ Կատարվում է վերլուծություն և պատրաստվում վերջնական զեկույց վիճակի վերաբերյալ, որը քննարկվում է Գիտական խորհուրդի նիստում։

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Որակի ապահովման կենտրոնը ՌԾ-ի հիման վրա մշակել է ռազմավարական պլան և գործողությունները կատարվում են ըստ այդ ռազմավարական պլանի: ՈԱԿ-ը ամփոփում է բոլոր ստորաբաժանումներից ստացված հաշվետվությունները և վերլուծում։ Ներկայացնում է ընդհանրական հաշվետվություն ռեկտորին։

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբեր ամսվա վերջում ուս. խորհուրդը կատարում են մշտադիտարկում և Որակի ապահովման կենտրոն են ներկայացնում իր հաշվետվությունները։ Կատարվում է վերլուծություն և պատրաստվում վերջնական զեկույց վիճակի վերաբերյալ, որը քննարկվում է Գիտական խորհուրդի նիստում։

 • Գիտահետազոտական ստորաբաժանումներ (եթե կրթագիտականներից առանձին են)

  Յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբեր ամսվա վերջում ստորաբաժանումները կատարում են մշտադիտարկում և Որակի ապահովման կենտրոն են ներկայացնում իրենց հաշվետվությունները։ Կատարվում է վերլուծություն և պատրաստվում վերջնական զեկույց վիճակի վերաբերյալ, որը քննարկվում է Գիտական խորհուրդի նիստում։

 • Այլ (նշել, օրինակ կլինիկաներ, մասնաճյուղեր, առնչվող կոմերցիոն կառույցներ)

2. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են ռազմավարական գործունեության պլան

Այո

3. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են տարեկան միջոցառումների պլան

Այո

4. Արդյունքներ և զեկույցներ

1. Խնդրում ենք նշել այն առաջընթացը (եթե այդպիսին կա), որը ձեր հաստատությունը արձանագրել է յուրաքանչյուր ռազմավարական առաջնահերթության առնչությամբ՝ նշված յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար: Խնդրում ենք նշել համապատասխան թիրախային ցուցիչ(ներ)ը և տրամադրել համապատասխան տվյալներ՝ ցուցիչների իրագործման կամ առաջընթացի վերաբերյալ

2. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

3. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, տարեկան գործունեության ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

4. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցներ

5. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են տարեկան գործունեության ծրագրերի իրականացման զեկույցներ

5. Փաստաթղթեր

1. Ձեր հաստատության ընթացիկ ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://admin.ysitc.am/uploads/brochures//2017/07/5c261419ae349d489478dec795f74038.pdf

Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

2. Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

3. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական ծրագրերը հասանելի՞ են առցանց

 • Ընթացիկ ռազմավարական ծրագրերը

  Այո

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

  Ստորաբաժանում Հասցե
  Որակի ապահովման կենտրոն http://admin.ysitc.am/uploads/brochures//2017/07/64d4b98e54dc78f5cf0fe3faf8247da0.pdf
 • Նախկին ռազմավարական ծրագրերը

  Ոչ

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

4. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական պլանի իրականացման զեկույցները հասանելի՞ են առցանց

5. Ձեր հաստատության տարեկան միջոցառումների ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

6. Ձեր հաստատության տարեկան միջացառումների ծրագրի իրականացման զեկույցը առկա՞ է առցանց

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

7. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերը առկա՞ են առցանց

8. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերի իրականացման զեկույցները առկա՞ են առցանց

3. Ֆինանսական կառավարում

1. Բյուջեի պլանավորում

1. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է բյուջեի տարեկան ծրագիր

Այո

2. Տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր ոչ աշխատավարձային տողում (հոդվածում) արդյոք արտացոլո՞ւմ է հաստատության ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ից պակաս ծախսեր

Այո

Խնդրում ենք նշել բյուջեի այն տողերը (հոդվածները), որոնք գերազանցում են ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ը և տալ համապատասխան մեկնաբանություն

Բյուջեի տողի (հոդվածի) անվանում մեկնաբանություն
Հավելված-20 Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերումպահուստային ֆոնդի ստեղծում , համակարգչային և գրասենյակային գույքի ձեռքբերման ծախսեր
Հավելված-19 Այլ ծախսերներառված է սոցիալապես անապահով ուսանողների ուսման վարձերի մասնակի փոխհատուցման և աշխատակիցների օգնության գումարները և այլն
Հավելված-18 ԵԹԿՊԻ մասնաճյուղերի ֆինանսավորումՀՀ ԿԳՆ –ի կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի և կրթաթոշակների փոխհատուցում 3 մասնաճյուղերին
Հավելված-9 Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերիր մեջ ներառում է մի շարք ծառայություններ՝ որոնք նպաստում են ուսումնաարտադրական աշխատանքներին
Հավելված-4 Կոմունալ վճարներՆերառված է ՀՀ -ում գործող սակագներով Էլ.էներգիայի, գազաֆիկացման, ջրամատակարարման ու կոմունալ վճարները
Հավելված-3 Վճարումներ պետական բյուջեներառված է ՀՀ պետբյուջե վճարվող պարտադիր հարկերը և տուրքերը
Հավելված-2 Կրթաթոշակի ծախսերՀՀ ԿԳՆ պետության կողմից բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին միջին տարեկան հաշվարկով 295 ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում

3. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագիր

Այո

4. Տարեկան միջոցառումների (գործունեության) ծրագիրը օգտագործվո՞ւմ է որպես բյուջեի պլանավորման հիմք

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

Նախորոք ստորոբաժանումները ներկայացնում են իրենց հաջորդ տարվա գործունեության ծրագրերը , որոնց համապատասխան կազմվում է հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, հաշվի առնելով սպասվող եկամուտները:

5. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ ծրագրերի, նախագծերի և այլ միջոցառումների

Այո

6. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ կառուցվածքային ստորաբաժանումների

Ոչ

7. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր տող ունի համապատասխան հիմնավորում-հաշվարկ

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասներ բյուջետայի տողերի հիմնավորման գործընթացի վերաբերյալ

Ծախսերի հոդվածներ՝ Հավելված-1- Աշխատավարձային ծախսի հիմնական գործիքը հաստիքացուցակն է, Հավելված-2 կրթաթոշակի ծախսեր ՝ ՀՀ Պետբյուջեի կողմից ֆինանսավորումն է որը կատարվում է հետևյալ կերպ միջին տարեկան ուսանողների քանակ 295 x 5150 ՀՀ դրամ : Հավելված-3 Վճարումներ պետական բյուջե ներեռված ՝ ՀՀ պետբյուջե մուծվող շահութահարկ, ԱԱՀ և այլ պարտադիր հարկեր և տուրքեր: Հավելված-4 Կոմունալ վճարների ծախսեր ՝ հաշվարկված է ՀՀ -ում գործող սակագներով ակնկալվող Էլ.էներգիայի, գազաֆիկացման, ջրամատակարարման ու կոմունալ վճարները որոնց հաշվարկների համար հիմք է հանդիսացել նախորդ տարվա կատարված վճարները: Հավելված-5 Փոստային և կապի վճարներրը հաշվարկված են նույն տրամաբանությամբ: Հավելված-6 Գրասենյակային ծախս հաշվարկը կատավում է ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված պահանջագրերի հիման վրա: Հավելված-7 Ապրանքանյութական պաաշարների ծախսերը հաշվարկվում են նույն կերպ, ինչպես Հավելված-6-ը: Հավելված-8 Տրանսպորտային ծախս՝ Տրանսպորտային միջոցների վարձակալություն՝ նախօրոք կնքված պայմանագրի հիման վրա, Վառելիքի ծախս համաձայն գնումների գործընթացի շրջանակներում կնքված պայմանագրի հիման վրա: Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծախսեր՝ համաձայն պայմանագրերի: Հավելված-9 Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր՝ տարվա ընթացքում ակնկալվող ծառայությունների ստացում, որոնցից յուրաքանչյուրի համար կնքվում է պայմանագիր հմաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության; Հավելված-10 Նարկայացուցչական ծախս, որոնք կապված են փոխշահավետ համագործակցություն հաստատելու և այն պահպանելու նպատակով բանակցություններ վարելու համար այլ ներկայացուցիչների, ինչպես նաև խորհրդի ու վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու համար այլ մասնակիցների ընդունման և սպասարկման հետ: Հավելված-11 Բեմադրական ծախս ԵԹԿՊԻ ֆակուլտետներից նախապես ներկայացվում է դիպլոմային աշխատանքների ցանկը, ըստ որի կազմվում է միջոցառումների նախահաշիվը: Հավելված-12 Վարձակալության ծախսեր Հավելված 11-ում հաշվարկված բեմադրական ծախսերի համար վարձակալվող տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների պայմանագրեր: Հավելված-13 Գործուղման ծախսեր-ԵԹԿՊԻ մասնաճյուղեր են գործուղվում մայր ԲՈւՀ -ի դասախոսները ՝ հաշվարկը կատարվում է ՀՀ օրենսդրության համապատասխան օրապահիկ և գիշերավարձ, հաշվի է առնվում նախորդ տարվա գործուղման ծախսի մոտավոր ցուցանիշը: Հավելված-14 Նպատակային Ֆինանսավորման ծախսեր Դրամաշնորհների ձևով ստացված գումարների նպատակային ծախսումներ: Հավելված-15 Գրադարանային ծախսեր հիմք է ընդունվում տվյալ ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից նախօրոք ներկայացված պահանջագիրը: Հավելված-16 Գիտական հետազոտական աշխատանքների վճարներ գիտաժողովների և սեմինարների կազմակերպման ծախսեր: Հավելված-17 ԵԹԿՊԻ կայքի վերազինում պայմանագրային պարտավորության կատարում կազմակերպությունների հետ՝ կայքի ձևավորում և ծրագրավորում: Հավելված-18 ԵԹԿՊԻ մասնաճյուղերի ֆինանսավորում՝ հաշվարկվում է մասնաճյուղերի ղեկավարների կողմից ներկայացված տարեկան նախահաշիվ-նախագծերի հիման վրա: Հավելված-19 Այլ ծախսեր՝ Ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում և սոցիալապես անապահով ուսանողների ուսման վարձերի մասնակի փոխհատուցում՝ հիմնավորումը նախորդ տարվա ծախսերը: Հավելված-20 Ոչ ընթացիկ այլ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր՝ Սարքեր սարքավորումների ձեռք բերում համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի, հաշվի առնելով նախորդ տարվա տվյալները: Հավելված-21 Հիմնանորոգման ծախսեր <<Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության>> հիմնադրամի վարկային մարում ըստ վարկային պայմանագրի ժամանակացույցի:

8. Արդյո՞ք հիմնավորումը հասանելի է հանրային լայն շրջանակներին

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

տեղեկությունը հրապարակված չէ

9. Նախորդ տարվա բյուջեի տողերի հատկացումների մասին նշվա՞ծ է Բյուջեի ծրագրում

Ոչ

10. Հաստատվելուց առաջ ե՞րբ է Բյուջեի նախագիծը ներկայացվում կայքում կամ տարածվում այլ հաղորդակցման միջոցներով համալսարանի ողջ համայնքին

Հաստատումից 10-20 օր առաջ

11. Գոյություն ունի արդյո՞ք նախագծի վերաբերյալ համալսարանի համայնքից արձագանք ստանալու պաշտոնական գործընթաց

Այո

Եթե այո, ապա խնդրում ենք հակիրճ նեկայացնել

Էլեկտրոնային փոստի միջոցով կառավարման խորհրդի անդամները ներկայացնում են իրենց դիտողությունները և առաջարկները: Կամ տալիս են հավանություն նախագծի վերաբերյալ:

12. Խնդրում ենք նշել, թե հետևյալ կառավարման մարմիններից կամ կառույցներից որո՞նք են քննարկում բյուջեի տարեկան ծրագիրը

 • Ռեկտորատ (Վարչական/գործադիր խորհուրդ)
 • Այլ մարմիններ (խնդրում ենք նշել)
  • ԵԹԿՊԻ կառավարման խորհուրդ

2. Բյուջեյի իրականացում և ծախսեր

1. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է բյուջեի իրականացման հաշվետվություն

Այո

2. Արդյոք այն կապակցվա՞ծ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագրի իրականացման զեկույցի հետ

Այո

Եթե այո, խմդրում ենք հակիրճ ներկայացնել, թե ինչպես է այն կապակցված

Տարեկան միջոցառումների զեկույցում տեղ գտած ծրագրեի և աշխատանքների արդյունքները որոնք ներառված են տարեկան բյուջեյում ՝փաստացի կատարված ծախսերի տեսքով ներկայացվում է ԲՈւՀ-ի կառավարման խորհրդին:

3. Ընդհանուր ոչ աշխատավարձային ծախսերի ո՞ր տոկոսն է ներկայացված կատարողական հաշվետվությունում՝ ըստ ծախսերի բացվածքի

100%

4. Խնդրում ենք նշել Ձեր հաստատության աշխատակիցների յուրաքանչյուր խմբին վճարվող աշխատավարձի չափը: Այս թվերը ներկայացրե՛ք որպես ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի տոկոս և նշե՛ք նաև աշխատավարձի տիրույթը (նվազագույն և առավելագույն աշխատավարձը) յուրաքանչյուր խմբի համար

 • Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 51%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 84000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 353920
 • Գիտահետազոտական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 0%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 0
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 0
 • Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 14%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 78000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 250000
 • Վարչական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 19%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 85000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 450000
 • Տեխնիկական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 16%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 73000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 160000

5. Ձեր հաստատությունը օգտագործու՞մ է մեթոդոլոգիա, ըստ որի՝ սահմանվում են աշխատավարձերը

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել այդ փաստաթղթերը

Ծանրաբեռնածության ժամային արժեք.pdf

6. Արդյո՞ք այդ մեթոդոլոգիան հաշվի է առնում աշխատանքային շուկայի պահանջները (աշխատաշուկայի առկա աշխատավարձերը)

Ոչ

Խնդրում ենք նշել, թե ո՛ր պաշտոնների պարագայում է հաշվի առնվում աշխատանքային շուկայի պահանջները

Ոչ

3. Եկամուտներ

1. Ձեր հաստատությունը ընդհանուր եկամուտների ո՞ր տոկոսն է ստանում հետևյալ աղբյուրներից

 • Կառավարություն (պետական ֆինանսավորում)` 50%
 • Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 35%
 • Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 2%
 • Սսպիրանտուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 0%
 • Հետբուհական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի վարձեր` 0%
 • Գիտական գործունեություն` 0%
 • Դրամաշնորհներ և նվիրատվություններ` 1%
 • Այլ (խնդրում ենք նշել)
  • Ոչ գործառնական եկամուտներ` 12%

4. Փաստաթղթեր

1. Գնումների փաստաթղթերը (հայտարարություններ, մրցույթների արդյունքներ) հասանել՞ի են առցանց

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել

Կատարվում է << Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի շրջանակներում:

2. Ձեր հաստատության հաստիքացուցակը հրապարակվա՞ծ է հաստատության կայքէջում

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ այն հրապարակված է

Հրապարակված չէ

Եթե ոչ, խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթի պատճենը որպես հավելված

Հաստիքացուցակ 01.01.2017.pdf
4. ՄՌ Կառավարում

1. Աշխատանքի ընդունում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը կայքում հրապարակո՞ւմ է հետևյալ պաշտոնների թափուր տեղերի հայտարարությունները

 • Գիտահետազոտական հաստիքներ

  Ոչ

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքներ

  Այո

2. Անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում պրոֆեսորադասախոսական և գիտահետազոտական թափուր հաստիքների/պաշտոնների ո՞ր տոկոսն է հանրորեն հրապարակվել

100%

3. Խնդրում ենք նշել անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում այն հայտարարված թափուր հաստիքների/պաշտոնների տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Գիտահետազոտական հաստիքների մասով

  0%

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների մասով

  0%

4. Վերջին երեք տարիների ընթացքում ժամանակավոր/միջանկյալ (մինչև մրցույթ և այլն) կարգով պաշտոններում աշխատանքի ընդունված/նշանակված անձանց որ՞ տոկոսն է ի վերջո նշանակվել նույն պաշտոնի

100%

5. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին տեղեկություններ (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով)

Ոչ

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

6. Ձեր հաստատությունը վարչական, օժանդակ և տեխնիկական պաշտոնների համար մշակո՞ւմ է ֆորմալ աշխատանքի նկարագիր (տեխնիկական առաջադրանք, պաշտոնի անձնագիր), որը հաստատվում է ռեկտորի կամ համապատասխան այլ մարմնի կողմից:

 • Վարչական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  andznakazmi hashvarman bazhni pet.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  100%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  fakulteti kargavar.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  100%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  havaqarar.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  100%

 • Այլ (խնդրում ենք նշել)

7. Նոր աշխատանքի ընդունված ոչ ակադեմիական (վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ) անձնակազմի պարագայում թափուր պաշտոնների որ՞ տոկոսն է համալրվել հանրորեն հրապարակված մրցույթի միջոցով: Տրամադրե՛ք վերջին երեք տարիների տվյալները

Տարին Տվյալը
20150
20160
20170

8. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով) վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմում աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին հայտարարություններ

Ոչ

Ներկայացնել մանրամասներ (նշեք՝ ո՛ր պաշտոններն են հրապարակված, և որոնք՝ ոչ)

Ոչ

9. Խնդրում ենք նշել վերջին 12 ամիսների ընթացքում այն հայտարարված թափուր աշխատատեղերի տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Վարչական պաշտոնների համար

  0%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  0%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  0%

 • Այլ ( խնդրում ենք նշել)

10. Ձեր հաստատությունը վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմին աշխատանքի ընդունելու պաշտոնական ընթացակարգեր ունի՞

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքի հղում կամ ներկայացնել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Ոչ

Սահմանափակումներ անձնակազմի համար

11. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված ժամկետային (տևողություն ըստ տարիների և կրկնությունների քանակ) սահմանափակումներ (օրինակ՝ դեկանի, ամբիոնի վարիչի համար)

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել յուրաքանչյուր պաշտոնի համար և ներկայացնել կանոնը կիրառելու օրինակներ (եթե այդպիսիք եղել են)

դեկան՝ 5 տարի, 2 անգամ ամբիոնի վարիչ՝ 5 տարի, անսահմանափակ

12. Ունե՞ք տարիքային սահմանափակումներ պաշտոնավարման համար

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել, ո՞ր պաշտոնների համար ունեք տարիքային սահմանափակում (նշե՛ք պաշտոնը և տարիքային սահմանը)

2. Աշխատանքի բնութագիր և մասնագիտական զարգացում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց՝ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը

2. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց ուսումնաօժանդակ անձնակազմի համար

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը՝ մեկ պարբերությամբ

3. Ձեր հաստատությունը աշխատակազմի անդամներին մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման պահանջները բավարարելու համար թույլատրո՞ւմ է օգտվել ծրագրերից, որոնք առաջարկվում են Ձեր հաստատությունից դուրս

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մեկ պարբերությամբ ներկայացնել գործընթացը

Հաստատությունը ստանում է հրավերներ և ղեկավարությունը ապահովում է համապատասխան մասնագետների մասնակցությունը:

4. Արդյոք այն ներառո՞ւմ է մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման ծրագրեր Հայաստանից դուրս

Ոչ

5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ո՞ր տոկոսը մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չի անցել վերջին 5 և ավելի տարիների ընթացքում

50%

6. Վերջին հինգ և ավելի տարիների ընթացքում մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չանցած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից քանի՞սն են դեռ աշխատում (որպես դասախոսներ կամ զբաղեցնում են այլ պաշտոններ) համալսարանում

100

մեկնաբանություն

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

7. Ձեր հաստատությունն ունի՞ մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը՝ երկու-երեք նախադասությամբ

8. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ոչ ակադեմիական անձնակազմի համար նախատեսված մասնագիտական ատեստավորման գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը

9. Պարտադիր մասնագիտական զարգացման գործընթաց և/կամ վերապատրաստում կամ ատեստացիա չանցած աշխատողներից քանիսի՞ աշխատանքային պայմանագիրն է դադարեցվել ձեր հաստատության կողմից

0

Պարգևատրումներ և հավելավճարներ

10. Գործում են արդյո՞ք Ձեր հաստատությունում պարգևատրումների, հավելվճարների և այլ վճարումների կանոնակարգեր

Ոչ

Խնդրում ենք մանրամասնել (անդրադառնալ բոլոր տեսակի կիրառվող վճարումներին)

տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

5. Ընդունելություն, ուսանողների գնահատում, ակադեմիական կարգապահություն և ուսանողի հետ հետադարձ կապ

1. Ընդունելություն

1. Հետևյալ ծրագրերում ընդունելության համար դիմումների ընթացակարգերը և չափանիշները հրապարակվո՞ւմ են ձեր հաստատությունում

 • Բակալավրիատ

  Այո

  Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://ysitc.am/entrants/view/4

  կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

 • Մագիստրատուրա

  Այո

  Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://ysitc.am/entrants/view/3

  կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

 • Ասպիրանտուրա

  Այո

  Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://ysitc.am/entrants/view/2

  կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

2. Ուսանողների գնահատում, հեռացումներ և շրջանավարտների թողարկում

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է քննությունների ընթացակարգերը

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման կարգ.pdf

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է գնահատման չափանիշները

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման կարգ.pdf

3. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրու՞մ է քննության հարցերի ցանկը

Այո

Խնդրում ենք ընդհանուր ներկայացնել կիրառվող պրակտիկան

ԵԹԿՊԻ-ի պաշտոնական կայքում տեղադրված են ընդունելության քննությունների բոլոր հարցաշարերը՝ ըստ մասնագիտությունների:

4. Ձեր հաստատությունը կիրառո՞ւմ է անանուն գնահատում

Այո

5. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել համալսարանից

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   46

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   8

  • Վարքի պատճառով

   0

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   125

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   31

  • Վարքի պատճառով

   0

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   241

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   42

  • Վարքի պատճառով

   0

6. Ավարտական կուրսի ուսանողների քանի՞ տոկոսն է ձախողել պետական քննությունները (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը

3%

3. Ակադեմիական խախտումներ և կարգապահական վարույթներ

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ գրագողության և այլ ակադեմիական խախտումների համար

Այո

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ բողոքարկման և վերականգնման այլ ընթացակարգերի համար

Այո

3. Ձեր հաստատությունը ի՞նչ մեխանիզմներ է կիրառում ակադեմիական բարեվարքության խախտումները բացահայտելու համար (օրինակ՝ առցանց հակագրագողության ծրագրեր)

Ստեղծվում է աշխատանքային խումբ, որը շրջայցներ է կատարում միջանկյալ և ավարտական քննությունների ժամանակ:

4. Ձեր հաստատությունը ընդունե՞լ է էթիկայի կանոնակարգ

Ոչ

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքը

կամ փաստաթղթի պատճենը

5. Քանի՞ կարգապահական վարույթ է իրականացվել

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում

  2

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  0

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  0

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում

  7

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  7

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  0

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում

  8

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  8

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  0

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

6. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել կանոնավոր քննությունների արդյունքները վերանայելու (կամ քննությունը վերահանձնելու) վերաբերյալ վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

2

Գնահատականները բարձրացնելու քանի՞ դեպք է եղել

1

7. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել պետական քննությունների (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքները վերանայելու վերաբերյալ

0

Քանի՞ անգամ են գնահատականները բարձրացվել

1

8. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել էթիկայի կանոնները խախտելու պատճառով վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

9. Գրագողության և էթիկայի կանոնակարգի խախտման քանի՞ դեպք է զեկուցվել ուսանողների կողմից վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

10. Ձեր հաստատությունը տեղեկություն հրապարակո՞ւմ է կարգապահական վարույթների և արդյունքների վերաբերյալ

Այո

11. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է բողոքարկման և այլ վարչական հարցերով դիմելու ընթացակարգերի մասին տեղեկատվություն

Այո

4. Ուսանողների հետ հետադարձ կապ

1. Ուսանողներն իրենց ակադեմիական փորձի վերաբերյալ արձագանքելու ի՞նչ հնարավորություններ ունեն

Ուսանողները պարբերաբար մասնակցում են հարցումների և ֆոկուս խմբերի:

Այդ արձագանքները կարո՞ղ են անանուն լինել

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել հարցումների և հարցաշարերի օրինակները

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԵՐ.pdf

2. Խնդրում ենք ներկայացնել ուսանողների բավարարվածության համախառն (ընդհանրացված) ցուցանիշները (5-7 ամենակարևոր ցուցանիշները) վերջին երեք տարիների համար և համապատասխան բացատրությունները

Տարին Ցուցանիշ Բացատրություն
2017բակալավրիատի (առկա) ավարտական աշտանքների գնահատման չափանիշներից բավարարվածությունը 78%, հեռակա՝ 83%, մագիստրատուրա՝ 55%, վարպետության դասընթացների արդյունավետությունը և ուսանողի գոհունակությունը դրանցից-«Բեմական հագուստի մոդելավորում» ՝ 100%, «Դիմահարդարում-գրիմ»` 97%
2016
2015

Նկարագրություն

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունն ուսանողների հետ հետադարձ կապի վերաբերյալ զեկույց է ներկայացնում

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

http://ysitc.am/centers/view/8

կամ փաստաթղթի պատճենը

6. Տեղեկատվության կառավարում

1. Տեղեկատվության կառավարման կարողություն և հասանելիություն

1. Ձեր հաստատությունը պաշտոնապես տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձ նշանակե՞լ է

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նշել մանրամասներ

ԵԹԿՊԻ-ում կա PR պատասխաատու, ինչպես նաև ԵԹԿՊԻ պաշտոնական կայքի և ֆեյսբուքյան էջի պատասխանատու

Խնդրում ենք նաև նշել արնձնակազմի այն անդամին, ով պատասխանատու է Ձեր հաստատությունում տեղեկատվական ազատության վերաբերյալ օրենքի կիրառման համար

ԵԹԿՊԻ-ում կա PR պատասխաատու, ինչպես նաև ԵԹԿՊԻ պաշտոնական կայքի և ֆեյսբուքյան էջի պատասխանատու

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է , արդյոք, Տեղեկատվական ազատության օրենքին համապատասխան տեղեկատվություն: Մասնավորապես, Ձեր հաստատությունը ստորև նշված հարցերի վեաբերյալ հրապարակոՙւ՞մ է անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը

 • համալսարանի կորպորատիվ կարգավիճակ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.ysitc.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • հանրությանը տրամադրվող ծառայություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://ysitc.am/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • ղեկավար մարմինների որոշումներ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.ysitc.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • ներքին բոլոր կանոնակարգեր (օրինակ՝ մրցույթներ, օրենքներ, ուսման վարձի զեղչի քաղաքականություն)

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.ysitc.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Ռեկտորի հրամաններ (բացի անհատական հրամաններից)

  Ոչ

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Ոչ

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Ֆինանսական տեղեկություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.ysitc.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ օրեր/ժամեր

  Ոչ

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Ոչ

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Մատուցվող ծառայությունների գներ և գնի ձևավորման կարգեր

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.ysitc.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  ոս

 • այլ (նշեք)

3. Ձեր հաստատության կայքէջերը թարգմանվա՞ծ են տարբեր լեզուներով (նշե՛ք բաժինները և լեզուները)

ԲաժինըԼեզուները
Մեր մասինհայերեն, անգլերեն
Ֆակուլտետներհայերեն, անգլերեն
Ուսանողհայերեն, անգլերեն
Դիմորդհայերեն, անգլերեն
Կրթությունհայերեն, անգլերեն
Կենտրոններհայերեն, անգլերեն
Մասնաճյուղերհայերեն, անգլերեն

4. Ձեր հաստատությունում գործու՞մ է ներքին ցանց (ինտրանետ)

 • Աշխատողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

  Ներքին ցանցի միջոցով փոխանակվում են բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը բոլոր ձևաչափերով: Ներքին ցանցային համակարգը 1-ին ռանգի ցանց է առանց domain-ի:

 • Ուսանողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

  Հաստատության ամբիոնների, բաժինների և ուսանողների համար ձևավորվել են հատուկ էլեկտրոնային խմաբային հասցեներ, որոնց միջոցով իրակնացվում է տեղեկատվության փոխանակումը:

5. Հաստատության էլեկտրոնային փոստի համակարգ

 • Անձնակազմ (աշխատողներ)

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Ուսանողներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Շրջանավարտներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

Հակիրճ նկարագրեք (բնութագրեք) վերոհիշյալ բոլոր խմբերի համար գործող բուհի էլ. փոստի համակարգերը

Ձևավարվել է ysitc@ysitc.am; allstudents@ysitc.am; info@ysitc.am; alumni@ysitc.am; staff@ysitc.am

6. Արդյո՞ք ձեր հաստատությունը պարբերաբար, էլեկտրոնային փոստի միջոցով, տեղեկատվություն է փոխանցում ուսանողներին և անձնակազմին: Խնդրում ենք նշել տեղեկատվության տեսակը, պարբերականությունը և խումբը, ում ուղարկվում է տեղեկատվությունը

ՏեսակըՊարբերականությունըԽումբը
Առցանց դասընթացներամիսը մեկուսանողներ, դասախոսներ, վարչական աշխատակազմ
Փառատոններըստ տեղեկատվության ստացմանուսանողներ, դասախոսներ
ԴրամաշնորհներԸստ հրապարակմանանձնակազմ
ՄրցույթներԸստ հրապարակմանուսանողներ

2. Հիմնական տեղեկատվություն

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է արդյոք ուսման վարձերի հետ կապված հետևյալ տեղեկությունները

 • Վճարման ժամկետներ

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Հնարավոր ուսման վարձի զեղչեր

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Վճարը հետաձգելու իրավունք

  Ոչ

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Ոչ

 • Մասնաբաժիններով վճարելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • «կամպուսային» աշխատանքի և ուսումնառության հնարավորություն

  Ոչ

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Ոչ

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է տեղեկատվություն շրջանավարտների աշխատանքային մանրամասների վիճակագրության և հետավարտական կարգավիճակի վերաբերյալ

Ոչ

Ներկայացրե՛ք համապատասխան տեղեկատվությունը

3. Ձեր հաստատությունը տիրապետու՞մ է ուսանողների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությանը

 • Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  0.2

 • Սոցիալապես անապահով ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  3

 • Մարզաբնակ ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

4. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ և տարածու՞մ է տեղեկատվություն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու վերաբերյալ

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

5. Ձեր հաստատությունը ուսանողների շրջանում հրապարակում և տարածո՞ւմ է տեղեկատվություն միջազգայնացման հետևյալ գործընթացների վերաբերյալ

 • Արտերկրում սովորելու կրթաթոշակային հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Տեղեկությունը տարածվում է ուսանողների շրջանում տեղեկատվական օրերի շրջանակներում, նաև հայտարարություններ են փակցվում բոլոր ֆակուլտետների ցուցատախտակներին, ուղարկվում են ուսանողների մեյլերին, տեղեկատվությունը տեղադրվում է պաշտոնական կայքի Միջազգային հարաբերությունների բաժնի էջում, ինչպես նաև Միջազգային հարաբերությունների բաժնի ֆեյսբուքյան էջում:

 • Փոխանակման ծրագրերի հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Տեղեկությունը տարածվում է ուսանողների շրջանում տեղեկատվական օրերի շրջանակներում, նաև հայտարարություններ են փակցվում բոլոր ֆակուլտետների ցուցատախտակներին, տեղեկատվությունը տեղադրվում է պաշտոնական կայքի Միջազգային հարաբերությունների բաժնի էջում, ինչպես նաև Միջազգային հարաբերությունների բաժնի ֆեյսբուքյան էջում:

 • Արտերկրում կրեդիտներ հավաքելու հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Տեղեկատվական օրերի շրջանակներում և Միջազգային հարաբերությունների բաժնում տրամադրվում է մանրամասն տեղեկատվություն ցանկացած ուսանողի դիմելու պարագայում:

6. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին ներքին շարժունակության (տեղափոխումների) վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրու՞մ է

Այո

Նշել ինչպիսի

Տեղեկատվական օրերի շրջանակներում և Միջազգային հարաբերությունների բաժնում տրամադրվում է մանրամասն տեղեկատվություն ցանկացած ուսանողի դիմելու պարագայում:

7. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին իրենց իրավունքների, բողոքարկման ընթացակարգերի և այլ վարչական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրո՞ւմ է

Այո

խնդրում ենք մեկնաբանել

Տեղեկատվական օրերի շրջանակներում տրամադրվում է տեղեկատվություն, ինչպես նաև համապատասխան կարգերը տեղադրված են պաշտոնական կայք էջում: Ուսանողները նաև կարող են դիմել Որակի ապահովման կենտրոն լրացուցիչ անհրաժեշտ տեղեկատվության համար:

8. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է տեղեկատվություն հետազոտական հնարավորությունների (ներգրավում գիտական ծրագրերում, խմբերում և այլն) և ընտրության չափանիշների վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

և տրամադրել համապատասխան ինտերնետային կայքի հասցեն

9. Ձեր հաստատությունն ընդունում կամ պատասխանու՞մ է ուսանողներից և հանրությունից էլեկտրոնային տարբերակով ստացված հաղորդագրություններին: Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել: Ներկայացրե՛ք համապատասխան հասցեներ և վիճակագրական տվյալններ

 • Էլեկտրոնային նամակներ ռեկտորին

  Այո

  Եթե այո, ներկայացնել հասցեն

  info@ysitc.am

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Էլեկտրոնային նամակներ դեկաններին (կրթական ստորաբաժանումների ղեկավարներին)

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Կայքէջում հարց ու պատասխանի բաժին

  Ոչ

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Սոցիալական ցանցերի (Facebook-ի էջ, Twitter) գործիքներ

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Կայքէջում հաճախակի տրվող հարցերի բաժին

  Ոչ

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

 • Այլ