Ներբեռնել հաշվետվությունը

Հայաստանի բուհերի կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության գործընթացների վերաբերյալ զեկույցներ

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվանի պետական համալսարան

1. Կառավարման մարմիններ

1. Կառավարման խորհուրդներում ընդգրկումը

Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ (Հոգաբարձուների խորհուրդ/Հաստատության խորհուրդ)

1. Ձեր հաստատության բարձրագույն կառավարման խորհրդի (օրինակ` Հոգաբարձուների խորհուրդ) հետևյալ անդամները փակ քվեարկությա՞մբ են ընտրվում

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ

  Ոչ
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  Ոչ

2. Յուրաքանչյուր խմբի համար նշեք առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Խորհրդում առկա տեղերին

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

  1
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  1

3. Կա՞ արդյուք հանրության համար հրապարակային բաց և/կամ մրցակցային գործընթաց հետևյալ խմբերի առաջադրման և նշանակման համար

 • Բարձրագույն կառավարման մարմնի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ
 • Ռեկտորի կողմից նշանակվող բուհի գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Այո

  Նկարագրություն

  Ռեկտորի կողմից որպես բուհի գիտական խորհրդի նշանակովի անդամներ ընտրվել են բուհի պրոֆեսորները և առաջատար ու փորձառու մասնագետները և այսպիսի մոտեցման կիրառումը քննարկվել է ռեկտորի կողմից ռեկտորատի նիստին:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանումների (Ֆակուլտետներ և այլն) գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ (օրինակ՝ այլ կրթագիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, գործատուներ): Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Այո

  Նկարագրություն

  Նոր կազմավորված ֆակուլտետների խորհուրդների նշանակովի անդամներ ընտրվել են համապատասխան ֆակուլտետների կազմի մեջ մտած նախկին ամբիոնների վարիչները՝ որպես փորձառուներ:

4. Բարձրագույն կառավարման մարմնի անդամների քան՞ի տոկոսն է զբաղեցնում քաղաքական պաշտոն:

8%

Գիտական խորհուրդ

5. Արդյոք հաստատության գիտական խորհրդի ընտրովի անդամները ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

6. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը գիտական խորհրդի ընտրովի տեղերի ընդհանուր թվին

1.06

Կրթագիտական ստորաբաժանման (Ֆակուլտետ, Ինստիտուտ, կենտրոն և այլն) կառավարման մարմին

7. Ձեր հաստատության ֆակուլտետի կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամները (օրինակ` Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ) ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

8. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Ֆակուլտետի համապատասխան խորհրդի ընտրովի պաշտոնների ընդհանուր թվին

1

2. Կառավարման գործընթաց

1. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում առաջարկված օրակարգի հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) ո՞ր տոկոսը չի ընդունվել

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  0
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

2. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում օրակարգային հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) առնչությամբ որոշումների ո՞ր տոկոսն է ստացել առնվազն 20% ձայն դեմ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  0
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

3. Ինչ հնարավորություններ ունեն արտաքին խմբերը (կառավարման մարմիններում չընդգրկված անձիք) կառավարման մարմինների աշխատանքներում իրենց ներդրումը կատարելու համար: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել յուրաքանչյուր մարմնի համար գոյություն ունեցող հնարավորությունները և բուհի լավագույն փորձի օրինակներ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ են հանդիսանում նաև համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի տարբեր ֆակուլտետների ներկայացուցիչներ: Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ չհանդիսացող պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչների կարծիքները և մոտեցումները համապատասխան հարցերի վերաբերյալ փոխանցվում է նրանց միջոցով:
 • Գիտական խորհուրդ

  Գիտական խորհրդում ընդգրկված (և չընդգրկված) ամբիոնների վարիչները և ֆակուլտետների դեկանները, ստանալով առաջիկա գիտական խորհրդի օրակարգը և համապատասխան նյութերը, քննարկում են ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական կազմերի հետ (ըստ անհրաժեշտության նաև համապատասխան ամբիոնների նիստերի և ֆակուլտետների խորհուրդների ժամանակ): Քննարկումների ժամանակ ներկայացված կարծիքները և մոտեցումները նկատի են առնվում և ըստ կարևորության ներկայացվում գիտական խորհրդի ժամանակ: Գիտական խորհրդի անդամ չհանդիսացող ամբիոնների վարիչները մասնակցում են խորհրդի աշխատանքներին՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ֆակուլտետների խորհուրդներում ընդգրկված և չընդգրկված ամբիոնների վարիչները, ստանալով առաջիկա ֆակուլտետի խորհրդի օրակարգը և համապատասխան նյութերը, քննարկում են ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական կազմերի հետ (ըստ անհրաժեշտության նաև համապատասխան ամբիոնների նիստի ժամանակ): Քննարկումների ժամանակ ներկայացված կարծիքները և մոտեցումները նկատի են առնվում և ըստ կարևորության ներկայացվում ֆակուլտետի խորհրդի ժամանակ: Ֆակուլտետների խորհուրդներում չընդգրկված ամբիոնների վարիչները մասնակցում են համապատասխան խորհուրդների աշխատանքներին՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:

4. Արդյո՞ք ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրված անդամները հաշվետվություն են ներկայացնում կամ հետադարձ կապ են պահում իրենց ընտրած ստորաբաժանումների կամ մարմինների հետ: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել գործաղ կանոնակարգումները և/կամ բուհի լավագույն փորձի օրինակները յուրաքանչյուր մարմնի համար

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Նկարագրություն

  Գործընթացը կանոնակարգված չէ, սակայն հետադարձ կապ պահպանվում է և համապատասխան արձագանքները նկատի են առնվում:
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Նկարագրություն

  Գործընթացը կանոնակարգված չէ, սակայն հետադարձ կապ պահպանվում է և համապատասխան արձագանքները նկատի են առնվում:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Այո

  Նկարագրություն

  Գործընթացը կանոնակարգված չէ, սակայն հետադարձ կապ պահպանվում է և համապատասխան արձագանքները նկատի են առնվում:

3. Արդյունքները

1. Ամփոփ ներկայացրեք այն երեք գլխավոր որոշումները, որոնք ընդունվել են կառավարման յուրաքանչյուր մարմնի (hոգաբարձուների խորհուրդ, գիտական խորհուրդ) կողմից ընթացիկ տարում (վերջին 12 ամիսներ)՝ չներառելով ռազմավարական պլանի ընդունումը, տարեկան միջոցառումների պլանը, բյուջեի հաստատումը և իրականացման համապատասխան զեկույցները

Հոգաբարձուների խորհուրդ՝ 1) ՇՊՀ կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը միտված կառուցվածքային փոփոխությունների նախագծի հաստատում (19.04.2017, N 3/1), 2) ՇՊՀ աշխատակազմի հաստիքացուցակի հաստատում (19.04.2017, N 3/2), 3) Միավորել ՇՊՀ ավագ դպրոցը, մշակույթի վարժարանը, միավորված դպրոցները անվանել ՇՊՀ-ի ավագ դպրոց և վերջինիս գործունեությունը ծավալել Գյումրու թիվ 3 ավագ դպրոցում (30.08.2017, N 6/1): Գիտական խորհուրդ՝ 1) ԳՊՄԻ ՊՈԱԿ-ի նոր կազմակերպական կառուցվածքի քննարկում (30.11.2016), 2) ՇՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրերի բարելավման գործընթացի կազմակերպման և իրականացման մասին (15.03.2017, N 8/4), 3) ՇՊՀ-ի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության կարգի գնահատման բաղադրիչների և կշիռների փոփոխության մասին (25.08.2017, N 14/1):

4. Փաստաթղթեր

1. Արդյոք հրապարակվա՞ծ են ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրովի անդամների ընտրության արձանագրությունները

2. Արդյո՞ք ընտրված ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների անդամների անունները, տվյալները և պարտականությունների նկարագրերը (եթե այդպիսիք կան) հրապարակվա՞ծ են

3. Արդյոք հրապարակվա՞ծ է ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների նշանակովի անդամների ընտրության/որոշման հիմքը (չափանիշը)

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://shsu.am/media/pdf/SHSU_kanonadrutyun.pdf
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://shsu.am/media/pdf/SHSU_gitxorhrdi_kanonakarg.pdf
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://shsu.am/media/pdf/SHSU_fakulteti_kanonadrutyun.pdf

4. Արդյո՞ք հրապարակված են հաստատության կառավարման հետևյալ խորհուրդներից յուրաքանչյուրի նիստերի արձանագրություններն ու ընդունված որոշումները

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://gspi.am/pages/517.html
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://gspi.am/pages/315.html
 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://shsu.am/protocols-3/
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

2. Ռազմավարական պլանավորում

1. Ռազմավարական ծրագրի կազմում

1. Ձեր հաստատությունը ուն՞ի ռազմավարական (զարգացման կամ գործունեության) ծրագիր

Այո

2. Խնդրում ենք նշել, թե որ խմբերն են մասնակցում ռազմավարական ծրագրի նախապատրաստման աշխատանքներին, և հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ինչպես է յուրաքանչյուր խումբ մասնակցում

 • Գիտական խորհուրդ

 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

 • Ֆակուլտետներ

 • Աշխատակազմ (վարչական)

 • Ուսանողներ

 • Մանագիտական կազմակերպություններ/ արհեստակցական միություն

 • Արտաքին շահեկիցների կողմեր (նշել)

  • Գործատուներ

Նկարագրություն (նշել համապատասխան խումբը և նկարագրել նրա մասնակցությունը)

Ստեղծվել է հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվել են ՄՈՒՀ-ի արտաքին և ներքին շահակիցները՝ պրոռեկտոր, դեկանններ, ամբիոնի վարիչներ, դասախոսներ, ուսանողներ, վարչական աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, գործատուների ներկայացուցիչներ: Հանձնաժողովի աշխատանքները համակարգվել են ՄՈՒՀ-ի ռեկտորի կողմից: Ռազմավարական ծրագրի կազմման համար ձևավորվել են աշխատանքային խմբեր, որոնք ինքնավերլուծության չափանիշներին և չափորոշիչներին համապատասխան սահմանել են նպատակներ, վերհանել խնդիրները և քարտեզագրել դրանց իրականացման գործընթացը և գործիքակազմը: Աշխատանքային խմբերի կողմից ներկայացված նպատակները, խնդիրները քննարկվել են և ուսանողական խորհրդում, և կառավարման բոլոր օղակներում՝ ամբիոնի նիստերում, ֆակուլտետների խորհուրդներում, ռեկտորատում, գիտական խորհրդում, որակի ապահովման կենտրոնում, վարչական բոլոր օղակներում: Որակի ապահովման ֆակուլտետային պատասխանատունները և արհկոմի ներկայացուցիչները մասնակցել են ամբիոնի և ֆակուլտետի խորհրդի կազմում:

3. Ձեր հաստատությունը ու՞նի ռազմավարական պլան հաստատելու պաշտոնական քաղաքականություն, ընթացակարգերը և/կամ կանոնակարգեր

Ոչ

Եթե այո, արդյոք դրանք հասանելի՞ են հանրությանը

Եթե այո, խնդրում ենք նշել կայքէջ, որտեղից դրանք կարելի է ձեռք բերել կամ կցել փաստաթուղթը՝ որպես հավելված

2. Ռազմավարական առաջնահերթություններ

1. Խնդրում ենք նշեք և հակիրճ նկարագրեք Ձեր հաստատության համար առկա գլխավոր մարտահրավերները (վտանգները) և հնարավորությունները

ՄՈՒՀ-ի հիմնական մարտահրավերներից են 1. Տարածաշրջանի տնտեսական բարդ իրավիճակը 2. ՄՈՒՀ-ի ֆինանսական միջոցների ձևավորման մեծ կախվածությունը ընդունելության ցուցանիշներից 3. Արտաքին շահակիցների, հիմնականում գործատուների ոչ բավարար շահագրգռվածություն և մասնակցություն ԿԾ-ների շարունակական բարելավմանը 4. Արտագաղթի բարձր տոկոս Այս մարտահրավերի դիմակայման համար ՄՈՒՀ-ի հիմնական հնարավորություններից են՝ 1. Աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան նոր ՄԿԾ-ների իրականացման հնարավորություններ 2. Գործատուների ներգրավվածության բարձրացում 3. Առաջատար մասնագետների հրավիրելու հնարավորություն

2. Խնդրում ենք նշել ձեր ընթացիկ ռազմավարական ծրագրի ամենակարևոր ռազմավարական առաջնահերթությունները

 • Որակի ապահովման ազգային շրջանակին և ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը համահունչ, աշխատաշուկայի պահանջներին բավարարող, շարժունությանը և միջազգայնացմանը նպաստող ճկուն ՄԿԾ-ների իրականացում

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  1.ՄՈՒՀ-ի վերանայված առաքելություն 2. Նոր մասնագիտություններով հավանական դիմորդների հավաքագրում 3. Աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան նոր ՄԿԾ-ների մշակում:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Զարգացման գործող ռազմավարական ծրագիրը ՄՈՒՀ-ի համար առաջին փորձառնությունն է:

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Առաջնորդվել ենք զարգացման հայեցակարգով, որում ամրագրված նպատակները նշված ժամանակահատվածում իրականացվել են:

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունը սահմանում և օգտագործում է Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների (Key Performance Indicators) համակարգ հետևյալ մակարդակներում

 • Համաբուհական մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  Բուհ ընդունվածների թվաքանակն ըստ կրթական աստիճանների և ձևիՌեկտորի հաշվետվության պարտադիր ձևաչափով սահմանված:Ընթացիկ ուստարվա համար:
  Բուհում թողարկվող նոր կրթական ծրագրերՌեկտորի հաշվետվության պարտադիր ձևաչափով սահմանված:Ընթացիկ ուստարվա համար

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Մշտադիտարկումն և գնահատումը իրականացվել է ըստ հաշվետվությունների ձևաչափերում պարտադիր կերպով սահմանված առանցքային ցուցանիշների:

 • Կրթագիտական և հետազոտական ստորաբաժանումների մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՍտորաբաժանումՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  Գիտության և հետազոտության բաժինՊրոֆեսորադասախոսական կազմի բաշխվածությունն ըստ գիտական աստիճաններիՌեկտորի և բաժնի հաշվետվության պարտադիր ձևաչափով սահմանված:Ընթացիկ ուստարվա համար:

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Մշտադիտարկումն և գնահատումը իրականացվել է ըստ հաշվետվությունների ձևաչափերում պարտադիր կերպով սահմանված առանցքային ցուցանիշների:

 • Վարչական և այլ ստորաբաժանումների մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՍտորաբաժանումՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  Բուհ-գործատու համագործակցության կենտրոնՇրջանավարտների թվաքանակը ըստ կրթական աստիճանների և ձևերիՌեկտորի հաշվետվության պարտադիր ձևաչափով սահմանված:Ընթացիկ ուստարվա համար:

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Մշտադիտարկումն և գնահատումը իրականացվել է ըստ հաշվետվությունների ձևաչափերում պարտադիր կերպով սահմանված առանցքային ցուցանիշների:

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՍտորաբաժանումՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  Գիտության և հետազոտության բաժինՈւսանողների՝ առանց համահեղանակության և համահեղանակությամբ տպագրված հոդվածներՌեկտորի և բաժնի հաշվետվության պարտադիր ձևաչափով սահմանված:Ընթացիկ ուստարվա համար:

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Մշտադիտարկումն և գնահատումը իրականացվել է ըստ հաշվետվությունների ձևաչափերում պարտադիր կերպով սահմանված առանցքային ցուցանիշների:

3. Իրականացում

1. Խնդրում ենք նկարագրել, թե հաստատության ստորև նշված ստորաբաժանումները ընդհանուր առումով ինչպես են առձագանքել և ինչ գործողություններ են ձեռնարկել ռազմավարական ծրագրի տեղայնացման ուղղությամբ (օրինակ՝ համապատասխան ստորաբաժանումների ռազմավարություններ, ծրագրեր, առաջնահերթություններ, հայեցակարգեր և այլն) և ինչպես է առաջընթացը մշադիտարկվում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանումներ (Ֆակուլտետներ, ինստուտուտներ, դպրոցներ և այլն)

  Ֆակուլտետները կազմել են իրենց տարեկան աշխատանքային և հեռանկարային պլանները՝ ՄՈՒՀ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրին համապատասխան, որի համաձայն էլ տալիս են տարեկան հաշվետվություններ:

 • Վարչական ստորաբաժանումներ (վարչություններ, բաժիններ և այլն)

  Վարչական ստորաբաժանումները կազմել են իրենց տարեկան աշխատանքային և հեռանկարային պլանները՝ ՄՈՒՀ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրին համապատասխան, որի համաձայն էլ տալիս են տարեկան հաշվետվություններ:

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Որակի ապահովման կենտրոնը կազմել է իր տարեկան աշխատանքային և հեռանկարային պլանը՝ ՄՈՒՀ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրին համապատասխան, որի համաձայն էլ տալիս է տարեկան հաշվետվություն:

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմել է իր տարեկան աշխատանքային և հեռանկարային պլանը՝ ՄՈՒՀ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրին համապատասխան, որի համաձայն էլ տալիս է տարեկան հաշվետվություն:

 • Գիտահետազոտական ստորաբաժանումներ (եթե կրթագիտականներից առանձին են)

  Գիտության և արտաքին կապի բաժինը կազմել է իր տարեկան աշխատանքային և հեռանկարային պլանը՝ ՄՈՒՀ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրին համապատասխան. որի համաձայն էլ տալիս է տարեկան հաշվետվություն:

 • Այլ (նշել, օրինակ կլինիկաներ, մասնաճյուղեր, առնչվող կոմերցիոն կառույցներ)

2. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են ռազմավարական գործունեության պլան

Այո

3. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են տարեկան միջոցառումների պլան

Այո

4. Արդյունքներ և զեկույցներ

1. Խնդրում ենք նշել այն առաջընթացը (եթե այդպիսին կա), որը ձեր հաստատությունը արձանագրել է յուրաքանչյուր ռազմավարական առաջնահերթության առնչությամբ՝ նշված յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար: Խնդրում ենք նշել համապատասխան թիրախային ցուցիչ(ներ)ը և տրամադրել համապատասխան տվյալներ՝ ցուցիչների իրագործման կամ առաջընթացի վերաբերյալ

 • Առաջնահերթություն

  Տարածաշրջանի համար տնտեսական բարդ իրավիճակում ՄՈՒՀ-ի կողմից որպես առաջնահերթություն առանձնացվել է աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան ՄԿԾ-ների մշակումը (ՌԾ, բաժին 3, խնդիր 5):

  Թիրախային ցուցանիշը

  Ուսանողների թվաքանակի աճ:

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  ՄՈՒՀ-ի իրավակարգավիճակի փոփոխությունից հետո՝ ՊՈԱԿ-ից հիմնադրամի, ինստիտուտից՝ համալսարանի, 2017 թ.-ից թողարկվում են հետևյալ նոր մասնագիտական կրթական ծրագրերը. Բակալավրի կրթական ծրագիր՝ 1. Դիզայն 2. Համակարգչային գրաֆիկա 3. Միջմշակութային հաղորդակցություն /ֆրանսերեն և հայերեն/ 4. Սոցիոլոգիա 5. Քաղաքագիտություն 6. Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ 7. Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) /ըստ ոլորտի/ Մագիստրոսի կրթական ծրագիր՝ 1. Զինվորական հոգեբանություն 2. Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն 3. Կայուն զբոսաշրջություն 4. Սոցիալական աշխատանք 5. Սոցիալական մանկավարժություն 6. Իրավագիտություն 7. Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 8. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ Դիտարկվում է ուսանողների թվաքանակի աճ. 2016թ.՝ 2558, 2017 թ.՝ 2640:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  2016 թվականին թողարկվել են Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և Հասարակագիտություն բակալավրի կրթական ծրագրերը, իսկ 2017 թ.-ից՝ նախորդ դաշտում նշված նոր մասնագիտական կրթական ծրագրերը: Ուսանողների թվաքանակի էական դրական դինամիկա չի գրանցվել. 2015թ.՝ 2668, 2016 թ.՝ 2558:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  ՄՈՒՀ-ի համար առաջին ռազմավարական ծրագիրը վերաբերում է 2015-2019 թվականներին:

2. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

3. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, տարեկան գործունեության ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

4. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են տարեկան գործունեության ծրագրերի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Փաստաթղթեր

1. Ձեր հաստատության ընթացիկ ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://gspi.am/media/pdf/49b5a6d9f710c497f3ef9d734a599d20.pdf

Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://gspi.am/media/pdf/14188f640b7c5b19a8774c9bf8f7745b.pdf

2. Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

3. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական ծրագրերը հասանելի՞ են առցանց

 • Ընթացիկ ռազմավարական ծրագրերը

  Ոչ

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

 • Նախկին ռազմավարական ծրագրերը

  Ոչ

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

4. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական պլանի իրականացման զեկույցները հասանելի՞ են առցանց

Այո

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

Ստորաբաժանում Հասցե
ֆակուլտետ http://gspi.am/media/pdf/4734a8706029c25160cd7e6c04324f03.pdf

5. Ձեր հաստատության տարեկան միջոցառումների ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

6. Ձեր հաստատության տարեկան միջացառումների ծրագրի իրականացման զեկույցը առկա՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

7. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերը առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

8. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերի իրականացման զեկույցները առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

3. Ֆինանսական կառավարում

1. Բյուջեի պլանավորում

1. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է բյուջեի տարեկան ծրագիր

Այո

2. Տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր ոչ աշխատավարձային տողում (հոդվածում) արդյոք արտացոլո՞ւմ է հաստատության ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ից պակաս ծախսեր

Ոչ

Խնդրում ենք նշել բյուջեի այն տողերը (հոդվածները), որոնք գերազանցում են ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ը և տալ համապատասխան մեկնաբանություն

3. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագիր

Այո

4. Տարեկան միջոցառումների (գործունեության) ծրագիրը օգտագործվո՞ւմ է որպես բյուջեի պլանավորման հիմք

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

Օգտագործվում է ծախսային հոդվածների հաշվարկման նպատակով

5. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ ծրագրերի, նախագծերի և այլ միջոցառումների

Այո

6. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ կառուցվածքային ստորաբաժանումների

Ոչ

7. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր տող ունի համապատասխան հիմնավորում-հաշվարկ

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասներ բյուջետայի տողերի հիմնավորման գործընթացի վերաբերյալ

Եկամտային յուրաքանչյուր հոդված հաշվարկվում է հաշվի առնելով նախորդ տարվա փաստացի տվյալները և այն գործոնները, որոնք կանխատեսելի են և կարող են էական փոփոխությունների հանգեցնել: Ծախսային հոդվածները հաշվարկվում են հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ստորաբաժանման ռեալ պահանջները, այդ ծախսերի հատուցման հնարավորությունը, դրանց համապատասխանությունը բուհի նպատակներին, մրցունակության բարձրացմանը նպաստելու հանգամանքը, արտաքին գործոնների ազդեցությունը:

8. Արդյո՞ք հիմնավորումը հասանելի է հանրային լայն շրջանակներին

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

9. Նախորդ տարվա բյուջեի տողերի հատկացումների մասին նշվա՞ծ է Բյուջեի ծրագրում

Ոչ

10. Հաստատվելուց առաջ ե՞րբ է Բյուջեի նախագիծը ներկայացվում կայքում կամ տարածվում այլ հաղորդակցման միջոցներով համալսարանի ողջ համայնքին

Նախորոք նախագիծը համալսարանական համայնքին չի ներկայացվում

11. Գոյություն ունի արդյո՞ք նախագծի վերաբերյալ համալսարանի համայնքից արձագանք ստանալու պաշտոնական գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, ապա խնդրում ենք հակիրճ նեկայացնել

12. Խնդրում ենք նշել, թե հետևյալ կառավարման մարմիններից կամ կառույցներից որո՞նք են քննարկում բյուջեի տարեկան ծրագիրը

 • Գիտական խորհուրդ
 • Ֆակուլտետի/կառուցվածքային միավորի Խորհուրդ

2. Բյուջեյի իրականացում և ծախսեր

1. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է բյուջեի իրականացման հաշվետվություն

Այո

2. Արդյոք այն կապակցվա՞ծ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագրի իրականացման զեկույցի հետ

Այո

Եթե այո, խմդրում ենք հակիրճ ներկայացնել, թե ինչպես է այն կապակցված

Ծրագրի իրականացման զեկույցն առանց բյուջեի իրականացման հաշվետվության ըստ էության ամբողջական չէ, քանի որ բյուջեն կազմվել է այդ ծրագրի իրականացման ֆինանսական ասպեկտները հաշվի առնելով:

3. Ընդհանուր ոչ աշխատավարձային ծախսերի ո՞ր տոկոսն է ներկայացված կատարողական հաշվետվությունում՝ ըստ ծախսերի բացվածքի

100%

4. Խնդրում ենք նշել Ձեր հաստատության աշխատակիցների յուրաքանչյուր խմբին վճարվող աշխատավարձի չափը: Այս թվերը ներկայացրե՛ք որպես ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի տոկոս և նշե՛ք նաև աշխատավարձի տիրույթը (նվազագույն և առավելագույն աշխատավարձը) յուրաքանչյուր խմբի համար

 • Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 58%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 75000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 412000
 • Գիտահետազոտական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 3%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 65000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 140000
 • Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 6%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 60000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 150000
 • Վարչական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 19%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 75000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 700000
 • Տեխնիկական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 14%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 65000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 250000

5. Ձեր հաստատությունը օգտագործու՞մ է մեթոդոլոգիա, ըստ որի՝ սահմանվում են աշխատավարձերը

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել այդ փաստաթղթերը

Մեթոդոլոգիա.pdf

6. Արդյո՞ք այդ մեթոդոլոգիան հաշվի է առնում աշխատանքային շուկայի պահանջները (աշխատաշուկայի առկա աշխատավարձերը)

Այո

Խնդրում ենք նշել, թե ո՛ր պաշտոնների պարագայում է հաշվի առնվում աշխատանքային շուկայի պահանջները

Վարչատնտեսական, պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ:

3. Եկամուտներ

1. Ձեր հաստատությունը ընդհանուր եկամուտների ո՞ր տոկոսն է ստանում հետևյալ աղբյուրներից

 • Կառավարություն (պետական ֆինանսավորում)` 42%
 • Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 49%
 • Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 8%
 • Սսպիրանտուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 1%
 • Հետբուհական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի վարձեր` %
 • Գիտական գործունեություն` %
 • Դրամաշնորհներ և նվիրատվություններ` %

4. Փաստաթղթեր

1. Գնումների փաստաթղթերը (հայտարարություններ, մրցույթների արդյունքներ) հասանել՞ի են առցանց

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել

Գնումներն իրականացվում են ,,Գնումների մասին,, ՀՀ օրենքի և գնումների գործընթացը կարգավորող այլ օրենսդրական ակտերի դրույթներին համապատասխան: Բուհի կողմից իրականացվող գնումներին վերաբերող փաստաթղթերը առցանց հասանելի ենտեղեկատվության բոլոր օգտագործողների համար:

2. Ձեր հաստատության հաստիքացուցակը հրապարակվա՞ծ է հաստատության կայքէջում

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ այն հրապարակված է

Եթե ոչ, խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթի պատճենը որպես հավելված

հաստիքացուցակ.pdf
4. ՄՌ Կառավարում

1. Աշխատանքի ընդունում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը կայքում հրապարակո՞ւմ է հետևյալ պաշտոնների թափուր տեղերի հայտարարությունները

 • Գիտահետազոտական հաստիքներ

  Ոչ

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքներ

  Ոչ

2. Անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում պրոֆեսորադասախոսական և գիտահետազոտական թափուր հաստիքների/պաշտոնների ո՞ր տոկոսն է հանրորեն հրապարակվել

0%

3. Խնդրում ենք նշել անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում այն հայտարարված թափուր հաստիքների/պաշտոնների տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Գիտահետազոտական հաստիքների մասով

  0%

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների մասով

  0%

4. Վերջին երեք տարիների ընթացքում ժամանակավոր/միջանկյալ (մինչև մրցույթ և այլն) կարգով պաշտոններում աշխատանքի ընդունված/նշանակված անձանց որ՞ տոկոսն է ի վերջո նշանակվել նույն պաշտոնի

0%

5. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին տեղեկություններ (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով)

Ոչ

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

6. Ձեր հաստատությունը վարչական, օժանդակ և տեխնիկական պաշտոնների համար մշակո՞ւմ է ֆորմալ աշխատանքի նկարագիր (տեխնիկական առաջադրանք, պաշտոնի անձնագիր), որը հաստատվում է ռեկտորի կամ համապատասխան այլ մարմնի կողմից:

 • Վարչական պաշտոնների համար

  Ոչ

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  %

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  Ոչ

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  %

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  Ոչ

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  %

 • Այլ (խնդրում ենք նշել)

7. Նոր աշխատանքի ընդունված ոչ ակադեմիական (վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ) անձնակազմի պարագայում թափուր պաշտոնների որ՞ տոկոսն է համալրվել հանրորեն հրապարակված մրցույթի միջոցով: Տրամադրե՛ք վերջին երեք տարիների տվյալները

Տարին Տվյալը
20176
20160
20150

8. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով) վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմում աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին հայտարարություններ

Ոչ

Ներկայացնել մանրամասներ (նշեք՝ ո՛ր պաշտոններն են հրապարակված, և որոնք՝ ոչ)

9. Խնդրում ենք նշել վերջին 12 ամիսների ընթացքում այն հայտարարված թափուր աշխատատեղերի տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Վարչական պաշտոնների համար

  0%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  0%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  0%

 • Այլ ( խնդրում ենք նշել)

10. Ձեր հաստատությունը վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմին աշխատանքի ընդունելու պաշտոնական ընթացակարգեր ունի՞

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքի հղում կամ ներկայացնել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

http://gspi.am/media/pdf/460ce06403f02006bf065a2738763465.pdf http://gspi.am/media/pdf/38cec7eaab89ff502891d311a43651c4.pdf

Հավելված 4.1.10.pdf

Սահմանափակումներ անձնակազմի համար

11. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված ժամկետային (տևողություն ըստ տարիների և կրկնությունների քանակ) սահմանափակումներ (օրինակ՝ դեկանի, ամբիոնի վարիչի համար)

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել յուրաքանչյուր պաշտոնի համար և ներկայացնել կանոնը կիրառելու օրինակներ (եթե այդպիսիք եղել են)

Ռեկտորը, դեկանը, ամբիոնի վարիչը ընտրվում են 5 տարի ժամկետով: Նույն անձը չի կարող ավելի քան 2 անգամ անընդմեջ ընտրվել տվյալ պաշտոնում:

12. Ունե՞ք տարիքային սահմանափակումներ պաշտոնավարման համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել, ո՞ր պաշտոնների համար ունեք տարիքային սահմանափակում (նշե՛ք պաշտոնը և տարիքային սահմանը)

 • վարչական անձնակազմ` կենսաթոշակային տարիք
 • ուսումնաօժանդակ անձնակազմ` կենսաթոշակային տարիք
 • տեխնիկական անձնակազմ` կենսաթոշակային տարիք

2. Աշխատանքի բնութագիր և մասնագիտական զարգացում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց՝ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը մասնակցում է տարբեր սեմինարների: Վերապատրաստման գործընթացը նկարագրված է հետևյալ կանոնակարգով՝ http://gspi.am/media/pdf/19e2a7d3beb8c8923c187152e9e13eac.pdf

2. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց ուսումնաօժանդակ անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը՝ մեկ պարբերությամբ

ՈՒսումնաօժանդակ անձնակազմը մասնակցում է տարբեր սեմինարների: Վերապատրաստման գործընթացը նկարագրված է հետևյալ կանոնակարգով՝ http://gspi.am/media/pdf/19e2a7d3beb8c8923c187152e9e13eac.pdf

3. Ձեր հաստատությունը աշխատակազմի անդամներին մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման պահանջները բավարարելու համար թույլատրո՞ւմ է օգտվել ծրագրերից, որոնք առաջարկվում են Ձեր հաստատությունից դուրս

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մեկ պարբերությամբ ներկայացնել գործընթացը

Թույլատրվում է համապատասխան հրավերների կամ հիմնավորումների դեպքում:

4. Արդյոք այն ներառո՞ւմ է մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման ծրագրեր Հայաստանից դուրս

Այո

5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ո՞ր տոկոսը մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չի անցել վերջին 5 և ավելի տարիների ընթացքում

75%

6. Վերջին հինգ և ավելի տարիների ընթացքում մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չանցած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից քանի՞սն են դեռ աշխատում (որպես դասախոսներ կամ զբաղեցնում են այլ պաշտոններ) համալսարանում

մեկնաբանություն

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից ոչ ոք մասնագիտական վերապատրաստում չստանալու պատճառով չի ազատվել աշխատանքից:

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

7. Ձեր հաստատությունն ունի՞ մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը՝ երկու-երեք նախադասությամբ

Տարբեր ծրագրերի շրջանակներում կազմակերպված սեմինարներին մասնակցություն:

8. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ոչ ակադեմիական անձնակազմի համար նախատեսված մասնագիտական ատեստավորման գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը

9. Պարտադիր մասնագիտական զարգացման գործընթաց և/կամ վերապատրաստում կամ ատեստացիա չանցած աշխատողներից քանիսի՞ աշխատանքային պայմանագիրն է դադարեցվել ձեր հաստատության կողմից

0

Պարգևատրումներ և հավելավճարներ

10. Գործում են արդյո՞ք Ձեր հաստատությունում պարգևատրումների, հավելվճարների և այլ վճարումների կանոնակարգեր

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել (անդրադառնալ բոլոր տեսակի կիրառվող վճարումներին)

պարգևատրումներ, գիտական հոդվածների համար տրամադրվող հավելավճարներ

տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Հավելված 4.2.10.pdf

5. Ընդունելություն, ուսանողների գնահատում, ակադեմիական կարգապահություն և ուսանողի հետ հետադարձ կապ

1. Ընդունելություն

1. Հետևյալ ծրագրերում ընդունելության համար դիմումների ընթացակարգերը և չափանիշները հրապարակվո՞ւմ են ձեր հաստատությունում

2. Ուսանողների գնահատում, հեռացումներ և շրջանավարտների թողարկում

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է քննությունների ընթացակարգերը

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է գնահատման չափանիշները

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

3. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրու՞մ է քննության հարցերի ցանկը

Այո

Խնդրում ենք ընդհանուր ներկայացնել կիրառվող պրակտիկան

Տվյալ մասնագիտական կրթական ծրագրերը կամ դասընթացները սպասարկող ամբիոնը տրամադրում է հարցաշարերը ուսանողներին` ըստ համապատասխան կարգի: (http://gspi.am/media/pdf/3de0e3024667bc094ad596bcc8852f5b.pdf)

4. Ձեր հաստատությունը կիրառո՞ւմ է անանուն գնահատում

Այո

5. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել համալսարանից

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   38

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   0

  • Վարքի պատճառով

   1

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   307

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   0

  • Վարքի պատճառով

   25

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   564

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   0

  • Վարքի պատճառով

   33

6. Ավարտական կուրսի ուսանողների քանի՞ տոկոսն է ձախողել պետական քննությունները (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը

6%

3. Ակադեմիական խախտումներ և կարգապահական վարույթներ

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ գրագողության և այլ ակադեմիական խախտումների համար

Այո

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ բողոքարկման և վերականգնման այլ ընթացակարգերի համար

Այո

3. Ձեր հաստատությունը ի՞նչ մեխանիզմներ է կիրառում ակադեմիական բարեվարքության խախտումները բացահայտելու համար (օրինակ՝ առցանց հակագրագողության ծրագրեր)

Կիրառվում է հակագրագողության առցանց ծրագիր, արտաքին գրախոսության ուղարկելու, էթիկայի կանոնագրքում ամրագրված մեխանիզմները:

4. Ձեր հաստատությունը ընդունե՞լ է էթիկայի կանոնակարգ

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքը

http://gspi.am/media/pdf/6072965a31f8ca6fcf20e08e8941d105.pdf

կամ փաստաթղթի պատճենը

5. Քանի՞ կարգապահական վարույթ է իրականացվել

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում

  4

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  0

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  4

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում

  97

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  92

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  5

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  1

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում

  136

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  131

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  5

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  1

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

6. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել կանոնավոր քննությունների արդյունքները վերանայելու (կամ քննությունը վերահանձնելու) վերաբերյալ վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

Գնահատականները բարձրացնելու քանի՞ դեպք է եղել

0

7. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել պետական քննությունների (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքները վերանայելու վերաբերյալ

17

Քանի՞ անգամ են գնահատականները բարձրացվել

0

8. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել էթիկայի կանոնները խախտելու պատճառով վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

9. Գրագողության և էթիկայի կանոնակարգի խախտման քանի՞ դեպք է զեկուցվել ուսանողների կողմից վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

10. Ձեր հաստատությունը տեղեկություն հրապարակո՞ւմ է կարգապահական վարույթների և արդյունքների վերաբերյալ

Այո

11. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է բողոքարկման և այլ վարչական հարցերով դիմելու ընթացակարգերի մասին տեղեկատվություն

Այո

4. Ուսանողների հետ հետադարձ կապ

1. Ուսանողներն իրենց ակադեմիական փորձի վերաբերյալ արձագանքելու ի՞նչ հնարավորություններ ունեն

Մասնակցություն կառավարման գործընթացին, ՈւԽ-ի և ՈւԳԸ-ի աշխատանքներին, որակի ապահովման կենտրոնի կողմից անանուն հարցումներին, պաշտոնական կայք-էջի և սոցիալական ցանցերի հետադարձ կապի մեխանիզմների օգտագործում:

Այդ արձագանքները կարո՞ղ են անանուն լինել

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել հարցումների և հարցաշարերի օրինակները

Հարցաշարերի օրինակները.pdf

2. Խնդրում ենք ներկայացնել ուսանողների բավարարվածության համախառն (ընդհանրացված) ցուցանիշները (5-7 ամենակարևոր ցուցանիշները) վերջին երեք տարիների համար և համապատասխան բացատրությունները

Տարին Ցուցանիշ Բացատրություն
20141. ԳՊՄԻ-ի գիտական գրադարանից ուսանողների բավարարվածության 2. ԳՊՄԻ-ի ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական և մանկավարժական որակների գնահատում 3. Շրջանավարտների բավարարվածությունը դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներից 4. «Ընդհանուր առմամբ բավարարված ե՞ք Ձեր կրթական ծրագրով» հարցի ընդհանուր գնահատումը1.Գեր.-35%, լավ-39,8%, միջին-18,5%, վատ-6,6%: 2. Ամենամյա հարցումների արդյունքում վարկանիշավորվում են ամբիոնները՝ ելնելվ դասավանդող դասախոսների վարկանիշային գնահատականներից: Մասնագիտական ամբիոնները վերլուծության արդյունքում ուշադրությունը բևեռում են ուժեղ կողմերի հզորացման և թույլ կողմերի հաղթահարման վրա: 3. Այո-49%, ավելի շատ այո, քան ոչ-36%, ավելի շատ ոչ, քան այո-11%, պչ-2%, պատասխան չկա-2%: 4.Այո-57%, ավելի շատ այո, քան ոչ-32%, ավելի շատ ոչ, քան այո -9%, ոչ-1%, պատասխան չկա -1%:
20151. ԳՊՄԻ-ի ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական և մանկավարժական որակների գնահատում 2. ԳՊՄԻ մանկավարժական պրակտիկայից ուսանողների բավարարվածություն 3. ԳՊՄԻ-ի հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի գործունեության գնահատում1. Ամենամյա հարցումների արդյունքում վարկանիշավորվում են ամբիոնները՝ ելնելվ դասավանդող դասախոսների վարկանիշային գնահատականներից: Մասնագիտական ամբիոնները վերլուծության արդյունքում ուշադրությունը բևեռում են ուժեղ կողմերի հզորացման և թույլ կողմերի հաղթահարման վրա: 2.Այս հարցումների վերլուծությունը կատարվել է առանձին հարցադրումներով, որոն ուղենշային են եղել բաժնի հետագա զարգացման և գործունեությոն բարելավման համար: Այսպես՝ ա/ Ինչպե՞ս է ազդել մանկավարժական պրակտիկան Ձեր մասնագիտական ուղղվածության ձևավորման վրա. Արդյունքներն են՝ հաստատել է Ձեր մասնագիտական ճիշտ ընտրությունը, մանկավարժ դառնալու կարողությունը -69%, ոչինչ չի փոխել -16%, հակվել եմ այն մտքին, որ մանկավարժ չեմ կարող դառնալ-5%, առաջ է բերել այլ պատկերացումներ-10% 3. 1-6%, 2-23%, 3-35%, 4-18%, 5-18%,
20161. ԳՊՄԻ-ի ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական և մանկավարժական որակների գնահատում1. Ամենամյա հարցումների արդյունքում վարկանիշավորվում են ամբիոնները՝ ելնելվ դասավանդող դասախոսների վարկանիշային գնահատականներից: Մասնագիտական ամբիոնները վերլուծության արդյունքում ուշադրությունը բևեռում են ուժեղ կողմերի հզորացման և թույլ կողմերի հաղթահարման վրա:

Նկարագրություն

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունն ուսանողների հետ հետադարձ կապի վերաբերյալ զեկույց է ներկայացնում

Ոչ

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

կամ փաստաթղթի պատճենը

6. Տեղեկատվության կառավարում

1. Տեղեկատվության կառավարման կարողություն և հասանելիություն

1. Ձեր հաստատությունը պաշտոնապես տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձ նշանակե՞լ է

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նշել մանրամասներ

Շիրակի պետական համալսարանում տեղեկատվության թափանցիկությունը, ազատությունն ու հասանելիությունը լրատվամիջոցներին և հասարակությանը պարտադիր պայմաններից մեկն է, ինչը հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության գլխավոր մասնագետի գործառույթներում է:

Խնդրում ենք նաև նշել արնձնակազմի այն անդամին, ով պատասխանատու է Ձեր հաստատությունում տեղեկատվական ազատության վերաբերյալ օրենքի կիրառման համար

Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնի գլխավոր մասնագետ

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է , արդյոք, Տեղեկատվական ազատության օրենքին համապատասխան տեղեկատվություն: Մասնավորապես, Ձեր հաստատությունը ստորև նշված հարցերի վեաբերյալ հրապարակոՙւ՞մ է անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը

 • համալսարանի կորպորատիվ կարգավիճակ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.gspi.am, shsu.am (ներբեռնվում է)

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • հանրությանը տրամադրվող ծառայություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.gspi.am, https://www.facebook.com/Shirakstateuniversity

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • ղեկավար մարմինների որոշումներ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.gspi.am, http://shsu.am/ օրինակ գիտական խորհրդի՝ http://gspi.am/pages/315.html, http://shsu.am/%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80-2/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • ներքին բոլոր կանոնակարգեր (օրինակ՝ մրցույթներ, օրենքներ, ուսման վարձի զեղչի քաղաքականություն)

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://gspi.am/pages/288.html

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Ռեկտորի հրամաններ (բացի անհատական հրամաններից)

  Ոչ

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Ոչ

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Ֆինանսական տեղեկություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.gspi.am (մասնակի)

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ օրեր/ժամեր

  Ոչ

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  Մուտքն ազատ է, քաղաքացիների հարցերին արագ արձագանքում ենք նաև առցանց:

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Ոչ

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Մատուցվող ծառայությունների գներ և գնի ձևավորման կարգեր

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.gnumner.am, armps.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • այլ (նշեք)

3. Ձեր հաստատության կայքէջերը թարգմանվա՞ծ են տարբեր լեզուներով (նշե՛ք բաժինները և լեզուները)

ԲաժինըԼեզուները
Արտաքին կապերանգլերեն, ռուսերեն՝ մասնակի
Որակի ապահովման կենտրոնանգլերեն

4. Ձեր հաստատությունում գործու՞մ է ներքին ցանց (ինտրանետ)

 • Աշխատողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

  Ներքին ցանց գործում է աշխատողների համար, որի միջոցով փոխանցվում են համապատասխան հրամաններ, որոշումներ, նորմեր, զեկույցներ և բուհի աշխատանքային գործունեությանը վերաբերվող այլ փաստաթղթեր ու թղթապանակներ: Ներքին ցանցը գործում է բուհի բոլոր ենթաբաժիններում:

 • Ուսանողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

  Դասախոսությունների էլեկտրոնային փաթեթներ

5. Հաստատության էլեկտրոնային փոստի համակարգ

 • Անձնակազմ (աշխատողներ)

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Ուսանողներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Ոչ

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Ոչ

 • Շրջանավարտներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Ոչ

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Ոչ

Հակիրճ նկարագրեք (բնութագրեք) վերոհիշյալ բոլոր խմբերի համար գործող բուհի էլ. փոստի համակարգերը

Մեր հաստատության էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործվում է անձնակազմի և ուսանողների հետ հաղորդակցվելու համար: Անձնակազմին տրամադրվում է համապատասխան համալսարանական տիրույթի հասցե:

6. Արդյո՞ք ձեր հաստատությունը պարբերաբար, էլեկտրոնային փոստի միջոցով, տեղեկատվություն է փոխանցում ուսանողներին և անձնակազմին: Խնդրում ենք նշել տեղեկատվության տեսակը, պարբերականությունը և խումբը, ում ուղարկվում է տեղեկատվությունը

ՏեսակըՊարբերականությունըԽումբը
Հոգաբարձուների խորհրդի օրակարգըստ անհրաժեշտությանՀոգաբարձուների խորհրդի կազմ
Գիտական խորհրդի օրակարգ և համապատասխան նյութերըստ անհրաժեշտությանԳիտական խորհրդի կազմ

2. Հիմնական տեղեկատվություն

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է արդյոք ուսման վարձերի հետ կապված հետևյալ տեղեկությունները

 • Վճարման ժամկետներ

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Հնարավոր ուսման վարձի զեղչեր

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Վճարը հետաձգելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Մասնաբաժիններով վճարելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • «կամպուսային» աշխատանքի և ուսումնառության հնարավորություն

  Ոչ

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Ոչ

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է տեղեկատվություն շրջանավարտների աշխատանքային մանրամասների վիճակագրության և հետավարտական կարգավիճակի վերաբերյալ

Ոչ

Ներկայացրե՛ք համապատասխան տեղեկատվությունը

Համալսարանը տիրապետում է տեղեկատվությանը, բայց չի հրապարակում։

3. Ձեր հաստատությունը տիրապետու՞մ է ուսանողների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությանը

 • Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  0.3

 • Սոցիալապես անապահով ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  7

 • Մարզաբնակ ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  42

4. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ և տարածու՞մ է տեղեկատվություն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Տեղեկատվությունը տարածվում է ինչպես լրատվամիջոցներով, այնպես էլ համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցների միջոցով:

5. Ձեր հաստատությունը ուսանողների շրջանում հրապարակում և տարածո՞ւմ է տեղեկատվություն միջազգայնացման հետևյալ գործընթացների վերաբերյալ

 • Արտերկրում սովորելու կրթաթոշակային հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Արտաքին կապերի բաժնի միջոցով տեղեկատվությունը հայտարարության ձևով տարածվում է ինչպես բուհի կայքէջում և ֆեյսբուքյան էջում, այնպես էլ ուսանողների հետ հանդիպումների ընթացքում:

 • Փոխանակման ծրագրերի հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Փոխանակման հնարավորությունները և պայմանները ևս թարմացվում են բուհի կայքէջում և ներկայացվում են այն համալսարանների ծրագրերը, որոնց հետ բուհը համագործակցում է կամ հնարավոր է փոխանակումներ կատարել և՛ ուսանողների, և՛ աշխատակիցների շրջանում:

 • Արտերկրում կրեդիտներ հավաքելու հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Փոխանակման ծրագրերի հնարավորությունների, այլ բուհերում կրեդիտներ հավաքելու մասին են ներկայացնում նաև ծրագրերն իրականացնող կազմակերպությունները՝(մասնավորապես Էրազմուս+) բուհում հաճախակի կազմակերպելով հանդիպում-քննարկումներ և ներկայացնելով նախորդ տարիների հաջողված փորձը:

6. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին ներքին շարժունակության (տեղափոխումների) վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրու՞մ է

Այո

Նշել ինչպիսի

Տեղեկատվությունը տրամադրվում է կազմակերպված հանդիպումների միջոցով կամ առանձին ուսանողների հետաքրքրությունների շրջանակաում առաջացած հարցերի պարզաբանմամբ:

7. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին իրենց իրավունքների, բողոքարկման ընթացակարգերի և այլ վարչական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրո՞ւմ է

Այո

խնդրում ենք մեկնաբանել

Տեղեկատվությունը հրապարակված է բուհի կայքէջում: Ուսանողների իրավունքների մասին տեղեկատվությունը նաև բուհ ընդունված ուսանողի հետ կնքված պայմանագրում է:

8. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է տեղեկատվություն հետազոտական հնարավորությունների (ներգրավում գիտական ծրագրերում, խմբերում և այլն) և ընտրության չափանիշների վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Ուսանողները մշտապես տեղեկացվում են (կայքէջ, ֆեյբուքյան էջ, հայտարարությունների պատ) մեր բուհում և հանրապետության մյուս բոլոր բուհերում կազմակերպվող գիտաժողովների ժամկետների և մասնակցության պայմանների նաև առանձին հետազոտական ծրագրերի մասին, որոնք անցկացվում են Հայաստանում և արտերկրում: Բուհը տրամադրում է նաև տեղեկատվություն ներբուհական դրամաշնորհների մասին:

և տրամադրել համապատասխան ինտերնետային կայքի հասցեն

gspi.am, https://www.facebook.com/Shirakstateuniversity

9. Ձեր հաստատությունն ընդունում կամ պատասխանու՞մ է ուսանողներից և հանրությունից էլեկտրոնային տարբերակով ստացված հաղորդագրություններին: Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել: Ներկայացրե՛ք համապատասխան հասցեներ և վիճակագրական տվյալններ

 • Էլեկտրոնային նամակներ ռեկտորին

  Այո

  Եթե այո, ներկայացնել հասցեն

  info@gspi.am, (այժմ՝ info@shsu.am)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

  info@gspi.am հասցեին ստացվել է 207 նամակ՝ ուսանողներից, հանրությունից և տարբեր կազմակերպություններից, բոլորին տրվել են պատասխաններ:

 • Էլեկտրոնային նամակներ դեկաններին (կրթական ստորաբաժանումների ղեկավարներին)

  Ոչ

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Կայքէջում հարց ու պատասխանի բաժին

  Ոչ

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Սոցիալական ցանցերի (Facebook-ի էջ, Twitter) գործիքներ

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

  Ֆեյսբուքյան էջն ունի 5000-ից ավելի հետևորդ: 2016-17 ուստարում ստացվել է 120 հաղորդագրություն, որոնց հասարակայնության և լրատվության բաժնի աշխատակիցները տվել են սպառիչ պատասխաններ, կամ ուղղորդել են համապատասխան բաժին՝ տեղեկատվությունը ճշտելու:

 • Կայքէջում հաճախակի տրվող հարցերի բաժին

  Ոչ

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

 • Այլ