Ներբեռնել հաշվետվությունը

Հայաստանի բուհերի կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության գործընթացների վերաբերյալ զեկույցներ

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

1. Կառավարման մարմիններ

1. Կառավարման խորհուրդներում ընդգրկումը

Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ (Հոգաբարձուների խորհուրդ/Հաստատության խորհուրդ)

1. Ձեր հաստատության բարձրագույն կառավարման խորհրդի (օրինակ` Հոգաբարձուների խորհուրդ) հետևյալ անդամները փակ քվեարկությա՞մբ են ընտրվում

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ

  Այո
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  Այո

2. Յուրաքանչյուր խմբի համար նշեք առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Խորհրդում առկա տեղերին

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

  1
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  1

3. Կա՞ արդյուք հանրության համար հրապարակային բաց և/կամ մրցակցային գործընթաց հետևյալ խմբերի առաջադրման և նշանակման համար

 • Բարձրագույն կառավարման մարմնի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ
 • Ռեկտորի կողմից նշանակվող բուհի գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Այո

  Նկարագրություն

  Ըստ պաշտոնների , ինչը բխում է համալսարանի կանոնադրությունից:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանումների (Ֆակուլտետներ և այլն) գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ (օրինակ՝ այլ կրթագիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, գործատուներ): Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ

4. Բարձրագույն կառավարման մարմնի անդամների քան՞ի տոկոսն է զբաղեցնում քաղաքական պաշտոն:

0%

Գիտական խորհուրդ

5. Արդյոք հաստատության գիտական խորհրդի ընտրովի անդամները ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

6. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը գիտական խորհրդի ընտրովի տեղերի ընդհանուր թվին

1

Կրթագիտական ստորաբաժանման (Ֆակուլտետ, Ինստիտուտ, կենտրոն և այլն) կառավարման մարմին

7. Ձեր հաստատության ֆակուլտետի կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամները (օրինակ` Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ) ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

8. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Ֆակուլտետի համապատասխան խորհրդի ընտրովի պաշտոնների ընդհանուր թվին

1

2. Կառավարման գործընթաց

1. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում առաջարկված օրակարգի հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) ո՞ր տոկոսը չի ընդունվել

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  0
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

2. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում օրակարգային հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) առնչությամբ որոշումների ո՞ր տոկոսն է ստացել առնվազն 20% ձայն դեմ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  0
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

3. Ինչ հնարավորություններ ունեն արտաքին խմբերը (կառավարման մարմիններում չընդգրկված անձիք) կառավարման մարմինների աշխատանքներում իրենց ներդրումը կատարելու համար: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել յուրաքանչյուր մարմնի համար գոյություն ունեցող հնարավորությունները և բուհի լավագույն փորձի օրինակներ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

 • Գիտական խորհուրդ

  Առաջարկությունների, հարցերի քննարկումների, կարգերի նախապատրաստման հանձնաժողովների և խմբերի մեջ ընդգրկելու
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Առաջարկությունների, հարցերի քննարկումների, կարգերի նախապատրաստման հանձնաժողովների և խմբերի մեջ ընդգրկելու

4. Արդյո՞ք ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրված անդամները հաշվետվություն են ներկայացնում կամ հետադարձ կապ են պահում իրենց ընտրած ստորաբաժանումների կամ մարմինների հետ: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել գործաղ կանոնակարգումները և/կամ բուհի լավագույն փորձի օրինակները յուրաքանչյուր մարմնի համար

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Ոչ
 • Գիտական խորհուրդ

  Ոչ

  Նկարագրություն

 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Նկարագրություն

3. Արդյունքները

1. Ամփոփ ներկայացրեք այն երեք գլխավոր որոշումները, որոնք ընդունվել են կառավարման յուրաքանչյուր մարմնի (hոգաբարձուների խորհուրդ, գիտական խորհուրդ) կողմից ընթացիկ տարում (վերջին 12 ամիսներ)՝ չներառելով ռազմավարական պլանի ընդունումը, տարեկան միջոցառումների պլանը, բյուջեի հաստատումը և իրականացման համապատասխան զեկույցները

Առկա չէ

4. Փաստաթղթեր

1. Արդյոք հրապարակվա՞ծ են ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրովի անդամների ընտրության արձանագրությունները

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

 • Գիտական խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

2. Արդյո՞ք ընտրված ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների անդամների անունները, տվյալները և պարտականությունների նկարագրերը (եթե այդպիսիք կան) հրապարակվա՞ծ են

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

 • Գիտական խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

3. Արդյոք հրապարակվա՞ծ է ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների նշանակովի անդամների ընտրության/որոշման հիմքը (չափանիշը)

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

 • Գիտական խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

4. Արդյո՞ք հրապարակված են հաստատության կառավարման հետևյալ խորհուրդներից յուրաքանչյուրի նիստերի արձանագրություններն ու ընդունված որոշումները

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://www.vsu.am/hy/buhi-masin/iravakan-pastatxter/voroshumner-menu
 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://www.vsu.am/hy/component/k2/itemlist/category/92-last-news/hy/
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

2. Ռազմավարական պլանավորում

1. Ռազմավարական ծրագրի կազմում

1. Ձեր հաստատությունը ուն՞ի ռազմավարական (զարգացման կամ գործունեության) ծրագիր

Այո

2. Խնդրում ենք նշել, թե որ խմբերն են մասնակցում ռազմավարական ծրագրի նախապատրաստման աշխատանքներին, և հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ինչպես է յուրաքանչյուր խումբ մասնակցում

 • Բարձրագույն կառավարման մարմին (Հոգաբարձուների խորհուրդ)

 • Գիտական խորհուրդ

 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

 • Ֆակուլտետներ

 • Աշխատակազմ (վարչական)

 • Ուսանողներ

 • Շրջանավարտներ

Նկարագրություն (նշել համապատասխան խումբը և նկարագրել նրա մասնակցությունը)

• Բարձրագույն կառավարման մարմին (Հոգաբարձուների խորհուրդ)` Հաստատման, ռազմավարական որոշումների ընդունման, բուհի նպատակների ձևավորման: • Գիտական խորհուրդ առաջնահերթությունների ընտրության, լսումներ, ռազմավարական որոշումների ընդունման, բուհի նպատակների ձևավորման, ռազմավարության փոփոխությունների հստակեցման: • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին՝ առաջնահերթությունների ընտրության քննարկումներ,, բուհի նպատակների ձևավորման: • Ֆակուլտետներ` քննարկումներ, ռեսուրսների վերլուծություն, ռազմավարական որոշումների ընդունման: • Աշխատակազմ (վարչական) քննարկումներ, ռեսուրսների վերլուծություն: • Ուսանողներ՝ բոլոր փուլերում, բուհի նպատակների ձևավորման: • Շրջանավարտներ՝ կարիքների վերհանման և ռազմավարական պլանավորման /ՌՊ/ փուլում, երբ պետք է հստակեցնել նպատակները, բուհի նպատակների ձևավորման: • • Արտաքին շահեկիցների կողմեր [նշել]. գործատուներ՝ արտաքին միջավայրի կարիքների վերհանման փուլում: • Այլ [նշել] ՈԱԿ՝ SWOT- վերլուծության, բուհի նպատակների ձևավորման, նպատակների հստակեցման, քննարկումներ:

3. Ձեր հաստատությունը ու՞նի ռազմավարական պլան հաստատելու պաշտոնական քաղաքականություն, ընթացակարգերը և/կամ կանոնակարգեր

Ոչ

Եթե այո, արդյոք դրանք հասանելի՞ են հանրությանը

Եթե այո, խնդրում ենք նշել կայքէջ, որտեղից դրանք կարելի է ձեռք բերել կամ կցել փաստաթուղթը՝ որպես հավելված

2. Ռազմավարական առաջնահերթություններ

1. Խնդրում ենք նշեք և հակիրճ նկարագրեք Ձեր հաստատության համար առկա գլխավոր մարտահրավերները (վտանգները) և հնարավորությունները

կրթական գործունեություն, գիտահետազոտական գործունեություն, որակի ապահովում, արտաքին կապերի եվ միջազգայնացում, սոցիալ-դաստիարակչական գործունեություն, կառավարման համակարգի կատարելագործում, կարիերայի եվ շրջանավարտներին աջակցություն: Ռիսկեր 1. Դիմորդների թվի նվազում` պայմանավորված շրջանավարտների թվի նվազմամբ և արտագաղթով: 2. Դիմորդների ցածր մրցունակություն: 3. Սոցիալական լարվածություն և վճարունակության ցածր մակարդակ: 4. Գենդերային անհավասարություն՝ պայմանավորված18 տարեկանների զորակոչով: 5. Մասնագիտական որակավորման բարձրացման քայլերի կազմակերպում նոր մասնագիտությունների գծով: 6. Դասախոսական կազմի ցածր մոտիվացիա: 7. Հետազոտությունների արդյունքների ներդրման հնարավորություններ: 8. Հրատարակված ժողովածուների ծավալի աճի և արդյունքների իրացման անհավասարություն: Հնարավորություններ  Համալսարանի վարկանիշի բարձրացում կրթական համակարգում:  Շուկայի պահանջներին համահունչ բարձրորակ, գործնական հմտությունների տիրապետող մասնագետների պատրաստում :  Գիտական աստիճան և կամ կոչում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակի բարձրացում:  Ուսանողակենտրոն կրթական միջավայրի բարելավում:  Համալսարանի կառավարման համակարգի կատարելագործում:

2. Խնդրում ենք նշել ձեր ընթացիկ ռազմավարական ծրագրի ամենակարևոր ռազմավարական առաջնահերթությունները

 • 1. Կրթական գործունեության 2. Որակի ապահովում 3. Գիտահետազոտական գործունեության 4. Արտաքին կապեր և միջազգայնացում 5. Սոցիալ-դաստիարակչական գործունեության 6. Կառավարման համակարգի կատարելագործում 7. Կարիերայի եվ շրջանավարտներին աջակցություն

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Կրթական գործունեության ցուցիչներ  Բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգի արդիականացում:  Հեռավար և դրսեկության համակարգով ուսուցման ուսումնամեթոդական համալիրի ստեղծում 35%:  Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի բովանդակային մասի կատարելագործում, ասպիրանտական կրթության կազմակերպում:  Աշխատաշուկայի կարիքներին համահունչ համալսարանական ՄԿԾ-ների բարելավում 70%:  Ուսուցման ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում 50%:  Կրեդիտային համակարգի կատարելագործում և շարժունության ակտիվացում, կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի զարգացում:  Գնահատման համակարգի կատարելագործում. Համակարգչային և լեզուների ուսուցման դասընթացների կազմակերպում:  Ցկյանս կրթական ծրագրերի առաջարկի մեծացում 30%: Գիտահետազոտական գործունեություն Թիրախային ցուցիչ(ներ),  զգալիորեն ավելացնել գիտության ֆինանսավորման ծավալները, հստակեցնել ֆինանսավորման ձևերը և մեխանիզմները, բարձրացնել ֆինանսավորման արդյունավետությունը,  արդիականացնել, որոշ դեպքերում նաև ստեղծել գիտության ոլորտի նոր ենթակառուցվածքներ, նյութատեխնիկական բազա,  ապահովել գիտնականներին լիարժեք տեղեկատվությամբ, հստակեցնել գիտության զարգացման գերակայությունները, ստեղծել և կիրառել գիտության ոլորտի գիտական անկախ փորձաքննության համակարգ,  ապահովել գիտության և կրթության ինտեգրումը: Որակի ապահովում  աջակցել բուհի հանրային վստահության, պատասխանատվության, մրցունակության ապահովմանը և որակյալ մասնագետների պատրաստմանը,  աջակցել մատուցվող կրթական ծառայությունների կատարելագործմանը շահակիցների կարիքների վերհանման միջոցով,  պարբերաբար իրականացվող մշտադիտարկման միջոցով բացահայտել ուսանողների, դասախոսների կարիքները և աջակցել դրանց լուծման մեխանիզմների մշակմանը և ներդրմանը,  աջակցել ուսանողակենտրոն կրթական միջավայրի ձևավորմանը,  նպաստել ուսանողների և դասախոսների շարժունության մեխանիզմների կատարելագործմանը: Որակի ապահովման բնագավառում Թիրախային ցուցիչ(ներ),  Բոլոնյան գործընթացի հիմնադրույթների իրականացման խթանում և ուղղորդում դեպի որակի ապահովման եվրոպական չափանիշներ /համապատասխանեցում/:  Որակի ապահովման նկատմամբ Համալսարանի պատասխանատվության բարձրացում` որակի ապահովման ներքին համակարգի կատարելագործման միջոցով /մշակույթի ձևավորում, ՈԱ ցանցի գործունեության ակտիվացում: Արտաքին կապերի եվ միջազգայնացում Կրթական ծառայությունների մրցունակության ապահովում աշխատաշուկայում:  Համալսարանի ՝որպես ուսումնական և գիտական բարձրակարգ կենտրոնի միջազգային հեղինակության բարձրացում:  Համալսարանի կրթական և գիտական գործունեության որակի ապահովում:  Միջազգային ծրագրերի ակտիվ մասնակցություն:  Արտասահմանյան երկրների հայագիտական կենտրոնների հետ համագործակցություն, ուսանողների և դասախոսների շարժունության ընդլայնում Բոլոնիայի հռչակագրի համաձայն: Սոցիալ-դաստիարակչական գործունեություն  մշտական ուշադրություն աճող սերնդի դաստիարակության հարցերին,  ընդհանուր քաղաքական և իրավական մշակույթի ձևավորում,  բարոյական և գեղագիտական դաստիարակություն: Տեղեկատվական ոլորտ • Կրթական ծրագրերին և գործընթացներին աջակցող էլեկտրոնային տեղեկատվական ուսումնամեթոդական նյութերի համալրում, ուսանողների համար կրթական և տեղեկատվական ինտերնետ ռեսուրսների այդ թվում նաև հեռավար ուսուցման ուսումնական ծրագրերի ստեղծում, հեռավար ուսուցման ներդրումն ապահովող պայմանների ստեղծում, կրթական գործընթացներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման ուղղությամբ դասախոսների որակավորման բարձրացում Կառավարման համակարգի կատարելագործում  կադրերի հստակ պլանավորում, սահուն սերնդափոխության ապահովում, աշխատանքային հաջողությունների խթանման և խրախուսման միջոցների ապահովում, մարդկային ռեսուրսների մասնագիտական որակավորման շարունակական բարձրացման ապահովում, պարտականությունների և իրավունքների հստակ բաշխում,  գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկման մակարդակի բարձրացում և սպասարկման ձևերի արդիականացում, նպաստել ուսանողների, դասախոսների և Համալսարանի աշխատակիցների տեղեկատվական գրագիտության մակարդակի բարձրացմանը, կրթական ռեսուրսների էլեկտրոնային գրադարանի` որպես ուսումնական գործընթացի տեղեկատվական լիակատար ապահովման միջոցի հետագա զարգացման աջակցում,  մեծացնել Համալսարանի ֆինանսական միջոցների ներհոսքը. կառավարման ճկուն քաղաքականությամբ արդյունավետ օգտագործել ֆինանսական միջոցները. ստեղծել Համալսարանի հիմնադրամ` նպաստելով ներդրումների խթանմանը. հաշվարկել 2014-2018 թթ. ֆինանսական կանխատեսումները` պլանավորելով ֆինանսական ելքերի և մուտքերի նախահաշիվը, կազմելով երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ պլաններ. ապահովել ֆինանսական գործունեության և հաշվետվության թափանցիկությունը: Կարիերայի եվ շրջանավարտներին աջակցություն աշխատաշուկային անհրաժեշտ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պատրաստում, շրջանավարտներին աշխատանքի տեղավորման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում և աջակցություն:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  կրթական գործունեություն 371.700,0 գիտահետազոտական գործունեություն 98.492,0 որակի ապահովում 5.870,0 արտաքին կապերի եվ միջազգայնացում 9390.0 սոցիալ-դաստիարակչական գործունեություն 9848,5 կառավարման համակարգի կատարելագործում 921.0 կարիերայի եվ շրջանավարտներին աջակցություն 1089.0

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Կրթական գործունեություն. • Կրթական ծառայությունների որակը բարձրացում 2015 թ-ին: • Շրջանավարտների հմտություններ, ունակություններ, բարձր արհեստավարժություն և հիմնարար գիտելիքների նկատմամբ պահանջների բարձրացում: • Հայաստանի կրթական ծառայությունների շուկայում բուհերի միջև մրցակցության աճի արդյունքում ՎՊՄԻ վարկանիշի բարձրացում: • Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների համապատասխանեցում ժամանակակից կրթության պահանջներին: Կրթության որակի ապահովում • Բուհի կրթության որակի մշակույթի հիմքում դրված են Բոլոնյան գործընթացի հիմնադրույթների զարգացումը և դրանց իրականացման խթանում և ուղղորդում դեպի կրթության որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներ: • Բուհերի և կրթական ծրագրերի միջազգային հավաստագրման գործընթացի զարգացում: • Բուհի կառավարման համակարգերի բարեփոխումները իրականացվում են համաձայն նոր պահանջների: • Ապահովված են բուհի կառավարման համակարգի մատչելիությունը և հաշվետվողականությունը: • Բարձրացված է իրազեկվածության մակարդակը կրթական բարեփոխումների վերաբերյալ հասարակության մեջ: ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ • Գիտության և տեխնիկայի բնագավառի բարձր որակավորում ունեցող կադրերի թվաքանակի կայուն աճի ապահովում առնվազն 10%: • Երիտասարդ կադրերի ներհոսք գիտության ոլորտ, գիտական ներուժի կառավարելի, սահուն սերնդափոխության ապահովում 20%-ով: • Հայագիտության ոլորտի առաջնային զարգացում. իրականացված են հետազոտական առնվազն 3 աշխատանք: ՍՈՑԻԱԼ-ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ • ուսանողների գործունեության կազմակերպումը` ուղղված սեփական անձի կատարելագործմանը` որպես ուսուցման և դաստիարակության սուբյեկտի.

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Բուհի ռազմավարական պլանավորումը իրականացվել է մարզի ռազմավարությն հիման վրա:

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունը սահմանում և օգտագործում է Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների (Key Performance Indicators) համակարգ հետևյալ մակարդակներում

 • Համաբուհական մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Կրթագիտական և հետազոտական ստորաբաժանումների մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Վարչական և այլ ստորաբաժանումների մակարդակ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

3. Իրականացում

1. Խնդրում ենք նկարագրել, թե հաստատության ստորև նշված ստորաբաժանումները ընդհանուր առումով ինչպես են առձագանքել և ինչ գործողություններ են ձեռնարկել ռազմավարական ծրագրի տեղայնացման ուղղությամբ (օրինակ՝ համապատասխան ստորաբաժանումների ռազմավարություններ, ծրագրեր, առաջնահերթություններ, հայեցակարգեր և այլն) և ինչպես է առաջընթացը մշադիտարկվում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանումներ (Ֆակուլտետներ, ինստուտուտներ, դպրոցներ և այլն)

  Բոլոր կրթագիտական ստորաբաժանումները ունեն Համալսարանի ռազմավարությանը համահունչ ռազմավարություն: Ռազմավարական նպատակները և խնդիրները արտացոլված են ստորաբաժանումների ռազմավարական պլաններում:

 • Վարչական ստորաբաժանումներ (վարչություններ, բաժիններ և այլն)

  Բոլոր վարչական ստորաբաժանումները ունեն Համալսարանի ռազմավարությանը համահունչ ռազմավարություն: Ռազմավարական նպատակները և խնդիրները արտացոլված են ստորաբաժանումների ռազմավարական պլաններում:

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Որակի ապահովման ստորաբաժանումը պարբերաբար, մշտադիտարկման միջոցով վերլուծության է ենթարկում ստորաբաժանումների գործունեության համապատասխանությունը ռազմավարական առաջնահերություններին:

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

 • Գիտահետազոտական ստորաբաժանումներ (եթե կրթագիտականներից առանձին են)

  Գիտահետազոտական ստորաբաժանումը ունի Համալսարանի ռազմավարությանը համահունչ ռազմավարություն:

 • Այլ (նշել, օրինակ կլինիկաներ, մասնաճյուղեր, առնչվող կոմերցիոն կառույցներ)

2. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են ռազմավարական գործունեության պլան

Այո

3. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են տարեկան միջոցառումների պլան

Այո

4. Արդյունքներ և զեկույցներ

1. Խնդրում ենք նշել այն առաջընթացը (եթե այդպիսին կա), որը ձեր հաստատությունը արձանագրել է յուրաքանչյուր ռազմավարական առաջնահերթության առնչությամբ՝ նշված յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար: Խնդրում ենք նշել համապատասխան թիրախային ցուցիչ(ներ)ը և տրամադրել համապատասխան տվյալներ՝ ցուցիչների իրագործման կամ առաջընթացի վերաբերյալ

 • Առաջնահերթություն

  ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

  Թիրախային ցուցանիշը

  Գիտության և տեխնիկայի բնագավառի բարձր որակավորում ունեցող կադրերի թվաքանակի աճի ապահովում • Երիտասարդ կադրերի ներհոսք գիտության ոլորտ, գիտական ներուժի կառավարելի, սահուն սերնդափոխության ապահովում: • Հայագիտության ոլորտի առաջնային զարգացում` իրականացված են հետազոտական առնվազն 3 աշխատանք: • Անցկացված են գիտամեթոդական միջոցառումներ, հրատարակված են, գիտական աշխատանքների ժողովաածուներ` առնվազն 10 միջոցառումներ (գիտաժողովներ, ամառային դպրոց), 2 ժողովածու: • Բուհը մասնակցում է հանրապետական գիտամեթոդական ցուցահանդեսներին և կոնֆերանսներին Ցուցաբերվում է աջակցություն աշխատակիցների գիտական գործուղումների իրականացմանը: • Բուհական և ակադեմիական գիտությունների համագործակցություն, • Հանրակրթության մանկավարժական ժամանակակից խնդիրներին նվիրված հետազոտությունների ակտիվացում: • Միջին մասնագիտական կրթության կազմակերպման, կառավարման խնդիրներին նվիրված հետազոտություններ: • Դասընթացների առարկայական մեթոդիկաների տեսության և պրակտիկայի խնդիրների ճշտում և դրվածքի բարեփոխում: • Ուսումնամեթոդական, գիտամեթոդական ձեռնարկների ստեղծում` առնվազն 2 ձեռնարկ: • Գիտական ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացում: • Բուհի գիտական գործունեության ինտեգրում ակադեմիական համակարգ: • ուսումնահետազոտական լաբորատորիաների նյութատեխնիկական բազայի հարստացում : Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղղությունների գիտախորհրդատվական ծառայությունների մատուցում: Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժական անձնակազմի համար խորհրդատվական ծառայությունների կազմակերպում:

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Թեկնածու՝ 41, դոցենտ՝ 41, դոկտոր՝ 4, պրոֆեսոր՝1: Երիտասարդ կադրերի ներհոսքը գիտության ոլորտ աճել է: Ստեղծվել են ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ՝ թվով 46, գիտամեթոդական ձեռնարկներ՝ թվով 49

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  2015թ. գործողության մեջ է դրվել գիտական աշխատանքների խրախուսման ներբուհական հիմնադրամը: Մշակվել և ներդրվել են ՎՊՀ-ում հետազոտական աշխատանքների զարգացման ռազմավարություն կարճաժամկետ ու միջնաժամկետ ծրագրերը

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Մշակվել է հետազոտական աշխատանքների զարգացման քաղաքականությունը Տարվել են գիտահետազոտական ուսումնասիրություններ նշված ուղղություններով: Ավելացվել են գիտության ֆինանսավորման ծավալները, հստակեցնել ֆինանսավորման ձևերը և մեխանիզմները, բարձրացնել ֆինանսավորման արդյունավետությունը:

 • Առաջնահերթություն

  Կրթական գործունեություն

  Թիրախային ցուցանիշը

  • Կրթական ծառայությունների որակը բարձրացում 2015 թ-ին: • Շրջանավարտների հմտություններ, ունակություններ, բարձր արհեստավարժություն և հիմնարար գիտելիքների նկատմամբ պահանջների բարձրացում : • Հայաստանի կրթական ծառայությունների շուկայում բուհերի միջև մրցակցության աճի արդյունքում ՎՊՄԻ վարկանիշի բարձրացում: • Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները համապատասխանում են ժամանակակից կրթության պահանջներին:

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  • Ներդրված է ՄԿԾ-ի և առարկայական ծրագրերի մշակման և վերանայման քաղաքականություն, ընթացակարգեր: • ՄԿԾ-ները մշակված են վերջնարդյունքների հիման վրա • ՄԿԾ-ների իրականացման նպատակով առկա են Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Հեռավար և դրսեկության համակարգով ուսուցման ուսումնամեթոդական համալիրի ստեղծում ՝ 35% Աշխատաշուկայի կարիքներին համահունչ համասարանական ՄԿԾ-ների բարելավում՝ 70%

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Ցկյանս կրթական ծրագրերի առաջարկի մեծացում՝ 30%

 • Առաջնահերթություն

  ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

  Թիրախային ցուցանիշը

  Բոլոնյան գործընթացի հիմնադրույթների զարգացումը և դրանց իրականացման խթանում և ուղղորդում դեպի կրթության որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներ: • Բուհերի և կրթական ծրագրերի միջազգային հավաստագրման գործընթացի զարգացում: • Բարձրացված է կրթական ծառայությունների նկատմամբ շահագրգիռ կողմերի պահանջները,

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Ներդրված են մեխանիզմներ, որոնք ապահովում են որակի ապահովման մշակույթի ձևավորմանը Շահագրգիռ կողմերը ներգրավված են ՄԿԾ-ների մշակման, վերանայման գործընթացներին: Բուհի կայք էջը հասանելի է և մատչելի:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

   Բոլոնյան գործընթացի հիմնադրույթների զարգացում, դրանց իրականացման խթանում և ուղղորդում դեպի որակի ապահովման եվրոպական չափանիշներ:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Որակի ապահովման նկատմամբ Համալսարանի պատասխանատվության բարձրացում` որակի ապահովման ներքին համակարգի կատարելագործման միջոցով:  Գիտելիքահեն տնտեսության և աշխատաշուկայի պահանջներին և կարիքներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերի վերանայում և արդիականացում:

 • Առաջնահերթություն

  ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ և ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ

  Թիրախային ցուցանիշը

  • Կրթական ծառայությունների շուկայում մրցունակության ապահովում: • Ինստիտուտի հեղինակության բարձացում` որպես ուսումնական և գիտական բարձրակարգ կենտրոնի : • Ինստիտուտի կրթական և գիտական գործունեության որակի ապահովումը

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  • Ուսանողների և աշխատակաղմի կրեդիտային շարժունության շնորհիվ նկատվել է բուհի հեղինակության բարձրացում ԵՄ և նախկին ԽՍՀՄ երկրների բուհերի հետ ունեցած համագործակցության շրջանակներում (2012 թ-ից բուհում ներդրվել են Էրազմուս Մունդուս ծրագրի 4 շարժունության նախագծեր (EMINENCE/ EMINENCEII, IANUS/IANUSII), ներկայումս ՎՊՀ-ի և եվրոպական բուհերի միջև գործում են 6 շարժունության համաձայնագրեր և 1 կրկնակի աստիճանաշնորհման պայմանագիր), • մոտ 60 շարժունություն անցած բակալավրի, մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի ուսանողներ • 8 մագիստրանտների շարժունություն կրկնակի աստիճանաշնորհման ծրագրի շրջանակներում • մոտ 20 աշխատակիցների շարժունություն (ՎՊՀ-ում հյուրընկալվող և ՎՊՀ -ից գործուղված) 1. 2012 թ-ից բուհում ներդրվել են Տեմպուս ծրագրի նախագծեր: Մինչև 2016 թ. բուհը մասնակցել է 5 միջազգային նախագծերի (MAHATMA, SSRULLI, LeAGUe, GOVERN, VERITAS)

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  • մոտ 60 շարժունություն անցած բակալավրի, մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի ուսանողներ • 8 մագիստրանտների շարժունություն կրկնակի աստիճանաշնորհման ծրագրի շրջանակներում • մոտ 20 աշխատակիցների շարժունություն (ՎՊՀ-ում հյուրընկալվող և ՎՊՀ -ից գործուղված) • ՎՊՀ միջազգայնացման ռազմավարության վերանայում (դեռևս ընթացքի մեջ է) • ՎՊՀ-ում օտար լեզվով դասընթացների մշակման նպատակով և բուհում դասավանդող անձնակազմի անգլերենի մակարդակի բարձրացման նպատակով կենսաբանության, լեզվաբանության, ֆիզիկա-մաթեմատիկական, մանկավարժության բնագավառների դասախոսների հետ անցկացվում են անգլերեն լեզվի խտացված դասընթացներ երկու խմբերով (անգլերենի խորացված դասընթացին հաճախող 16 դասախոս),

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  • բուհի այլ բաժինների/ամբիոնների համագործակցության աշխատանքների կազմակերպում (2017 թ-ի հունիսին կենսբանաքիմիական ֆակուլտետի հետ բաժինը դիմել է APPEAR ծրագրին, աջակցություն է ցուցաբերվել Միջմշակութային լաբորատորիայի շրջանակներում կազմակերպված սեմինարի անցկացման գործընթացին, որի արդյունքում բուհը հնարավորություն կունենա հիմնել հիդրոլոգիայի բնագավառում լուրջ գիտահետազոտական կենտրոն)

 • Առաջնահերթություն

  ՍՈՑԻԱԼ-ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

  Թիրախային ցուցանիշը

   ուսանողների ֆիզիկական զարգացման և առողջության բարելավում` ընդհանուր քաղաքական և իրավական մշակույթի ձևավորում,  հասարակական-քաղաքական ակտիվության զարգացում,  քաղաքացիական հասունության ձևավորումը,  հայրենասիրական և այլ ազգերի նկատմամբ հանդուրժողականության դաստիարակությունը,  ապագա մասնագետների գենդերային հանդուրժողականության դաստիարակումը:

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Յուրաքանչյուր ուղղությամբ իրականացված են առնվազն 3 միջոցառում:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Ուսանողական կյանքի, հասարակական-քաղաքական ակտիվության զարգացում:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Ուսանողների ֆիզիկական զարգացման և առողջության բարելավման նպատակով տարբեր խմբակների և ակումների գործունեության բարելավում, իրավական մշակույթի ձևավորմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում:

 • Առաջնահերթություն

  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ

  Թիրախային ցուցանիշը

   մարդկային ռեսուրսների պլանավորում և սերնդափոխության հաշվառում,  պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստում,  մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ծրագրերի միջոցով գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստում,  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատավարձերի տարակարգային որոշակի տարբերակում, որը կխթանի գիտության զարգացումը,  կառավարման համակարգում իրավական դաշտի շարունակական կատարելագործում և կանոնակարգում,  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի երիտասարդացում սերնդափոխության և մասնագիտական որակի ապահովման նկատառումներով:  Ներդրված են մեխանիզմներ, պարտականությունների և իրավունքների հստակ բաշխումը կադրերի հստակ պլանավորումը:  Ներդրված են աշխատանքային հաջողությունների խթանման և խրախուսման միջոցների իրականացման մեխանիզմներ:  Ներդրված մեխանիզմների միջոցով ապահովված է շարունակական մասնագիտական աճի պայմանները:  Ներմուծված են մագիստրատուրայի և դոկտորանտուրայի (PhD) ծրագրերի միջոցով գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման նոր մոդելներ` առնվազն 2 մասնագիտություններից  Մշակած և ներդված է գրադարանից օգտվողների սպասարկման և ներմուծվող գրականության մշակման համակարգ` առկա են համապատասխան ընթացակարգեր:  բարձրացվել է գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկման մակարդակը,  բարձրացվել է գրադարանի դերը ` որպես ուսումնական, գիտական և մշակութային-լուսավորական գործուենության տեղեկատվական ռեսուրսներ տրամադրողի,  համալրվել են ավանդական գրադարանային ֆոնդերը և էլեկտրոնային ռեսուրսները,  բարձրացվել է ուսանողների, դասախոսների և Ինստիտուտի աշխատակիցների տեղեկատվական գրագիտության մակարդակը,  Ցուցաբերված է աջակցություն կրթական ռեսուրսների էլեկտրոնային գրադարանի հետագա զարգացմանը :

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Ներդրված են աշխատանքային հաջողությունների խթանման և խրախուսման միջոցների իրականացման պաշտոնական մեխանիզմներ: Ընդունվել են բազմաթիվ կարգեր, ընթացակարգեր, որոնք ուղղված են կառավարման համակարգի իրավական դաշտի շարունակական կատարելագործմանը և կանոնակարգմանը: Աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացում՝ 10%

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատավարձերի տարակարգային որոշակի տարբերակում՝ կրթության և գիտության զարգացումը խթանելու նպատակով:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Երիտասարդ կադրերի խրախուսում՝ մարդկային ռեսուրսների պլանավորման և սերնդափոխության ապահովման նպատակով Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 70% վերապատրաստվել է :

 • Առաջնահերթություն

  ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ և ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  Թիրախային ցուցանիշը

  Առկա են գործուն մեխանիզմներ շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման աջակցության գործում գործատուների հետ համագործակցության սերտ համագործակցության շնորհիվ: • Ներդրված են Ինստիտուտի ստորաբաժանումների գործունեությունը շրջանավարտներին աշխատանքի տեղավորման գործում համակարգված ընթացակարգեր

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Իրականացվում են հատուկ սեմինարներ ուսանողների համար աշխատանքի շուկայում ճիշտ կողմնորոշվելու ուղղությամբ:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Թափուր աշխատատեղերի տվյալներն անընդհատ թարմացվում են, վերլուծությունները հասանելի են ներքին ցանցում, կենտրոնի հայտարարությունների ցուցատախտակին: Պարբերաբար իրականացվում են հարցումներ գործատուների շրջանում՝ պարզելու համար մեր շրջանավարտների մասնագիտական պատրաստվածության համապատասխանությունը աշխատանքի շուկայի և մասնավոր գործատուների պահանջներին:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Իրականացվում են վերլուծություններ աշխատանքի շուկայի հեռանկարների վերաբերյալ առնվազն 3 տարվա կտրվածքով, հեռանկարային կանխատեսումների իրականացման նպատակով:

2. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

3. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, տարեկան գործունեության ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

4. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են տարեկան գործունեության ծրագրերի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Փաստաթղթեր

1. Ձեր հաստատության ընթացիկ ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://www.vsu.am/karg/zarg.pdf

Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://www.vsu.am/karg/hajecakarg-verjn.pdf

2. Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://vsu.am/hy/buhi-masin/iravakan-pastatxter/hashvetvutyun-menu

3. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական ծրագրերը հասանելի՞ են առցանց

 • Ընթացիկ ռազմավարական ծրագրերը

  Այո

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

  Ստորաբաժանում Հասցե
  Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ http://vsu.am/karg/fizmat-razmavarutyun-15-18.pdf
  Բանասիրական ֆակուլտետ http://vsu.am/karg/razm-banaser-17.pdf
  Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ http://www.vsu.am/karg/kensab.%20razm.%20plan-2015-2018.pdf
 • Նախկին ռազմավարական ծրագրերը

  Ոչ

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

4. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական պլանի իրականացման զեկույցները հասանելի՞ են առցանց

Այո

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

Ստորաբաժանում Հասցե
Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ http://vsu.am/karg/2016-hashvvv-hashvet.pdf
Բանասիրական ֆակուլտետ http://vsu.am/karg/banaser-%202016hashv.pdf

5. Ձեր հաստատության տարեկան միջոցառումների ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

6. Ձեր հաստատության տարեկան միջացառումների ծրագրի իրականացման զեկույցը առկա՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://vsu.am/karg/VPH-hashv-20166.pdf

7. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերը առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

8. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերի իրականացման զեկույցները առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

3. Ֆինանսական կառավարում

1. Բյուջեի պլանավորում

1. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է բյուջեի տարեկան ծրագիր

Այո

2. Տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր ոչ աշխատավարձային տողում (հոդվածում) արդյոք արտացոլո՞ւմ է հաստատության ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ից պակաս ծախսեր

Այո

Խնդրում ենք նշել բյուջեի այն տողերը (հոդվածները), որոնք գերազանցում են ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ը և տալ համապատասխան մեկնաբանություն

3. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագիր

Այո

4. Տարեկան միջոցառումների (գործունեության) ծրագիրը օգտագործվո՞ւմ է որպես բյուջեի պլանավորման հիմք

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

Համապատասխան ստորաբաժանումների ներկայացրած՝ ռեկտորի կողմից հաստատված զեկուցագրերի հիման վրա

5. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ ծրագրերի, նախագծերի և այլ միջոցառումների

Այո

6. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ կառուցվածքային ստորաբաժանումների

Այո

7. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր տող ունի համապատասխան հիմնավորում-հաշվարկ

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասներ բյուջետայի տողերի հիմնավորման գործընթացի վերաբերյալ

Եկամտային մասը՝ ուսումնական մասի, հենակետային վարժարանի, քոլեջի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի, իսկ ծախսային մասը՝ ըստ միջոցառումների ու գնումների պլանի:

8. Արդյո՞ք հիմնավորումը հասանելի է հանրային լայն շրջանակներին

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

9. Նախորդ տարվա բյուջեի տողերի հատկացումների մասին նշվա՞ծ է Բյուջեի ծրագրում

Այո

10. Հաստատվելուց առաջ ե՞րբ է Բյուջեի նախագիծը ներկայացվում կայքում կամ տարածվում այլ հաղորդակցման միջոցներով համալսարանի ողջ համայնքին

Նախորոք նախագիծը համալսարանական համայնքին չի ներկայացվում

11. Գոյություն ունի արդյո՞ք նախագծի վերաբերյալ համալսարանի համայնքից արձագանք ստանալու պաշտոնական գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, ապա խնդրում ենք հակիրճ նեկայացնել

12. Խնդրում ենք նշել, թե հետևյալ կառավարման մարմիններից կամ կառույցներից որո՞նք են քննարկում բյուջեի տարեկան ծրագիրը

 • Ռեկտորատ (Վարչական/գործադիր խորհուրդ)
 • Մասնագիտական/արհեստակցական կազմակերպություն
 • Այլ մարմիններ (խնդրում ենք նշել)
  • Ռեկտորին կից մշտական գործող ֆինանսատնտեսական հանձնաժողով՝ ռեկտորի գլխավորությամբ

2. Բյուջեյի իրականացում և ծախսեր

1. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է բյուջեի իրականացման հաշվետվություն

Այո

2. Արդյոք այն կապակցվա՞ծ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագրի իրականացման զեկույցի հետ

Այո

Եթե այո, խմդրում ենք հակիրճ ներկայացնել, թե ինչպես է այն կապակցված

Բյուջեի իրականացման հաշվետվությունը հանդիսանում է ռեկտորի տարեկան հաշվետվության ֆինանսական մասը

3. Ընդհանուր ոչ աշխատավարձային ծախսերի ո՞ր տոկոսն է ներկայացված կատարողական հաշվետվությունում՝ ըստ ծախսերի բացվածքի

100%

4. Խնդրում ենք նշել Ձեր հաստատության աշխատակիցների յուրաքանչյուր խմբին վճարվող աշխատավարձի չափը: Այս թվերը ներկայացրե՛ք որպես ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի տոկոս և նշե՛ք նաև աշխատավարձի տիրույթը (նվազագույն և առավելագույն աշխատավարձը) յուրաքանչյուր խմբի համար

 • Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 42%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 99526
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 213347
 • Գիտահետազոտական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 22%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 111961
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 213347
 • Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 6%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 80026
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 85800
 • Վարչական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 21%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 80026
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 386342
 • Տեխնիկական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 9%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 80026
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 176276

5. Ձեր հաստատությունը օգտագործու՞մ է մեթոդոլոգիա, ըստ որի՝ սահմանվում են աշխատավարձերը

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել այդ փաստաթղթերը

6. Արդյո՞ք այդ մեթոդոլոգիան հաշվի է առնում աշխատանքային շուկայի պահանջները (աշխատաշուկայի առկա աշխատավարձերը)

Ոչ

Խնդրում ենք նշել, թե ո՛ր պաշտոնների պարագայում է հաշվի առնվում աշխատանքային շուկայի պահանջները

3. Եկամուտներ

1. Ձեր հաստատությունը ընդհանուր եկամուտների ո՞ր տոկոսն է ստանում հետևյալ աղբյուրներից

 • Կառավարություն (պետական ֆինանսավորում)` 29%
 • Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 64%
 • Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 3%
 • Սսպիրանտուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 0%
 • Հետբուհական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի վարձեր` 1%
 • Գիտական գործունեություն` 0%
 • Դրամաշնորհներ և նվիրատվություններ` 2%
 • Այլ (խնդրում ենք նշել)
  • Այլ մուտքեր՝ դիմորդներ, օտար լեզուների և շարունակական կրթություն, պատճենահանման և բանկոմատի շահագործման , այլ մուտքեր` 1%

4. Փաստաթղթեր

1. Գնումների փաստաթղթերը (հայտարարություններ, մրցույթների արդյունքներ) հասանել՞ի են առցանց

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել

Գնումների հետ կապված ողջ տեղեկատվությունը հասանելի է gnumner.am կայքում

2. Ձեր հաստատության հաստիքացուցակը հրապարակվա՞ծ է հաստատության կայքէջում

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ այն հրապարակված է

Եթե ոչ, խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթի պատճենը որպես հավելված

Հաստիքային.pdf
4. ՄՌ Կառավարում

1. Աշխատանքի ընդունում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը կայքում հրապարակո՞ւմ է հետևյալ պաշտոնների թափուր տեղերի հայտարարությունները

 • Գիտահետազոտական հաստիքներ

  Ոչ

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքներ

  Այո

2. Անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում պրոֆեսորադասախոսական և գիտահետազոտական թափուր հաստիքների/պաշտոնների ո՞ր տոկոսն է հանրորեն հրապարակվել

3%

3. Խնդրում ենք նշել անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում այն հայտարարված թափուր հաստիքների/պաշտոնների տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Գիտահետազոտական հաստիքների մասով

  0%

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների մասով

  20%

4. Վերջին երեք տարիների ընթացքում ժամանակավոր/միջանկյալ (մինչև մրցույթ և այլն) կարգով պաշտոններում աշխատանքի ընդունված/նշանակված անձանց որ՞ տոկոսն է ի վերջո նշանակվել նույն պաշտոնի

100%

5. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին տեղեկություններ (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով)

Այո

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

6. Ձեր հաստատությունը վարչական, օժանդակ և տեխնիկական պաշտոնների համար մշակո՞ւմ է ֆորմալ աշխատանքի նկարագիր (տեխնիկական առաջադրանք, պաշտոնի անձնագիր), որը հաստատվում է ռեկտորի կամ համապատասխան այլ մարմնի կողմից:

 • Վարչական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  1. Կադրերի և հատուկ բաժնի վարիչ.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  100%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  Լաբորատորիայի լաբորանտ.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  100%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  Վարորդ.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  100%

 • Այլ (խնդրում ենք նշել)
  • Գիտամանկավարժական

   Այո

   Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

   Պրոֆեսոր.pdf

   և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

   100%

  • Քոլեջի պաշտոններ

   Այո

   Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

   Քոլեջի դասախոս.pdf

   և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

   100%

7. Նոր աշխատանքի ընդունված ոչ ակադեմիական (վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ) անձնակազմի պարագայում թափուր պաշտոնների որ՞ տոկոսն է համալրվել հանրորեն հրապարակված մրցույթի միջոցով: Տրամադրե՛ք վերջին երեք տարիների տվյալները

Տարին Տվյալը
2014-201510
2015-20164
2016-20170

8. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով) վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմում աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին հայտարարություններ

Ոչ

Ներկայացնել մանրամասներ (նշեք՝ ո՛ր պաշտոններն են հրապարակված, և որոնք՝ ոչ)

9. Խնդրում ենք նշել վերջին 12 ամիսների ընթացքում այն հայտարարված թափուր աշխատատեղերի տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Վարչական պաշտոնների համար

  0%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  0%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  0%

 • Այլ ( խնդրում ենք նշել)

10. Ձեր հաստատությունը վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմին աշխատանքի ընդունելու պաշտոնական ընթացակարգեր ունի՞

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքի հղում կամ ներկայացնել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Սահմանափակումներ անձնակազմի համար

11. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված ժամկետային (տևողություն ըստ տարիների և կրկնությունների քանակ) սահմանափակումներ (օրինակ՝ դեկանի, ամբիոնի վարիչի համար)

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել յուրաքանչյուր պաշտոնի համար և ներկայացնել կանոնը կիրառելու օրինակներ (եթե այդպիսիք եղել են)

12. Ունե՞ք տարիքային սահմանափակումներ պաշտոնավարման համար

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել, ո՞ր պաշտոնների համար ունեք տարիքային սահմանափակում (նշե՛ք պաշտոնը և տարիքային սահմանը)

2. Աշխատանքի բնութագիր և մասնագիտական զարգացում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց՝ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման աշխատանքները կազմակերպվում են Շարունակական կրթության կենտրոնի կողմից՝ հնգամյա շրջափուլով, յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա 1-ին և 2-րդ կիսամյակներում: Վերապատրաստման դասընթացները կազմակերպվում են կրթական մոդուլներով՝ ուսումնական ծրագրերի հիման վրա, իսկ դասընթացը վարող դասախոսական կազմը ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի ներկայացմամբ հաստատվում է ռեկտորի հրամանով՝ համապատասխան ամբիոնների վարիչների առաջարկությամբ: Խմբերի ձևավորումը, ունկնդիրների ցուցակը և վերապատրաստման դասընթացների ժամանակացույցը ձևակերպվում է ռեկտորի հրամանով: Դասընթացները ամփոփվում են քննություններով և ստուգարքներով, ավարտին տրվում է կրեդիտ:

2. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց ուսումնաօժանդակ անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը՝ մեկ պարբերությամբ

Համալսարանների որպես ցկյանս ուսումնառության հաստատությունների հատուկ դերի ամրապնդում ծրագրի շրջանակներում 01.02.2015-30.04.2015 ընթացքում կազմակերպվել են հետևյալ դասընթացները՝ <<Անգլերեն լեզու>>-30 ժամ <<Մարդկային ռեսուրսների կառավարում>>-26 ժամ <<Նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը հիմնական դպրոցում (խնդիրների լուծման մեթոդիկա և գնահատում)>>-26 ժամ <<Գրասենյակային աշխատողներ>> -80 ժամ:

3. Ձեր հաստատությունը աշխատակազմի անդամներին մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման պահանջները բավարարելու համար թույլատրո՞ւմ է օգտվել ծրագրերից, որոնք առաջարկվում են Ձեր հաստատությունից դուրս

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մեկ պարբերությամբ ներկայացնել գործընթացը

Տեմպուսի տարբեր ծրագրերի շարժունության միջոցով ՀՀ-ում կազմակերպվող դասընթացների միջոցով:

4. Արդյոք այն ներառո՞ւմ է մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման ծրագրեր Հայաստանից դուրս

Այո

5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ո՞ր տոկոսը մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չի անցել վերջին 5 և ավելի տարիների ընթացքում

22%

6. Վերջին հինգ և ավելի տարիների ընթացքում մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չանցած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից քանի՞սն են դեռ աշխատում (որպես դասախոսներ կամ զբաղեցնում են այլ պաշտոններ) համալսարանում

45

մեկնաբանություն

Մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չանցածները հիմնականում ունեն 65 տարեկանից բարձր տարիք:

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

7. Ձեր հաստատությունն ունի՞ մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը՝ երկու-երեք նախադասությամբ

8. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ոչ ակադեմիական անձնակազմի համար նախատեսված մասնագիտական ատեստավորման գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը

9. Պարտադիր մասնագիտական զարգացման գործընթաց և/կամ վերապատրաստում կամ ատեստացիա չանցած աշխատողներից քանիսի՞ աշխատանքային պայմանագիրն է դադարեցվել ձեր հաստատության կողմից

0

Պարգևատրումներ և հավելավճարներ

10. Գործում են արդյո՞ք Ձեր հաստատությունում պարգևատրումների, հավելվճարների և այլ վճարումների կանոնակարգեր

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել (անդրադառնալ բոլոր տեսակի կիրառվող վճարումներին)

Համալսարանում գործում է աշխատակիցների դրամական օգնության և աջակցության հատկացման, դրամական պարգևատրման և խրախուսման կարգը (Ռեկտորի 01.12.2015թ. թիվ 970 Լ/Կ հրաման, ‹‹Կարգ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի աշխատակիցներին և ուսանողներին դրամական օգնություն և աջակցություն տալու, պարգևատրելու և խրախուսելու››, 01.12.2015թ.):

տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Դրամական.pdf

5. Ընդունելություն, ուսանողների գնահատում, ակադեմիական կարգապահություն և ուսանողի հետ հետադարձ կապ

1. Ընդունելություն

1. Հետևյալ ծրագրերում ընդունելության համար դիմումների ընթացակարգերը և չափանիշները հրապարակվո՞ւմ են ձեր հաստատությունում

2. Ուսանողների գնահատում, հեռացումներ և շրջանավարտների թողարկում

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է քննությունների ընթացակարգերը

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Գիտելիքների ստուգում.pdf

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է գնահատման չափանիշները

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Գիտելիքների ստուգում.pdf

3. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրու՞մ է քննության հարցերի ցանկը

Այո

Խնդրում ենք ընդհանուր ներկայացնել կիրառվող պրակտիկան

Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում ուսանողներին տրամադրվում է դասընթացների ուսումնամեթոդական փաթեթները, որոնք այլ բաղադրիչների հետ մեկտեղ ներառում են նաև գիտելիքների ստուգման համար (քննություն, ստուգարք) անհրաժեշտ հարցաշարերը

4. Ձեր հաստատությունը կիրառո՞ւմ է անանուն գնահատում

Այո

5. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել համալսարանից

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   46

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   7

  • Վարքի պատճառով

   16

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   197

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   18

  • Վարքի պատճառով

   42

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   262

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   40

  • Վարքի պատճառով

   113

6. Ավարտական կուրսի ուսանողների քանի՞ տոկոսն է ձախողել պետական քննությունները (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը

5%

3. Ակադեմիական խախտումներ և կարգապահական վարույթներ

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ գրագողության և այլ ակադեմիական խախտումների համար

Այո

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ բողոքարկման և վերականգնման այլ ընթացակարգերի համար

Այո

3. Ձեր հաստատությունը ի՞նչ մեխանիզմներ է կիրառում ակադեմիական բարեվարքության խախտումները բացահայտելու համար (օրինակ՝ առցանց հակագրագողության ծրագրեր)

Ակադեմիական բարեվարքության խախտումները բացահայտելու համար Համալսարանում կիրառվում են առցանց հակագրագողության ծրագրեր. ա) text.ru (онлайн-сервис проверки текста на уникальность) https://text.ru/antiplagiat բ) be 1 ru. (Антиплагиат онлайн) https://be1.ru/antiplagiat-online/ գ) content watch (Регулярная проверка на уникальность) https://content-watch.ru/text/

4. Ձեր հաստատությունը ընդունե՞լ է էթիկայի կանոնակարգ

Ոչ

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքը

կամ փաստաթղթի պատճենը

5. Քանի՞ կարգապահական վարույթ է իրականացվել

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում

  63

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  52

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  11

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում

  349

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  327

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  22

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում

  780

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  743

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  37

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

6. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել կանոնավոր քննությունների արդյունքները վերանայելու (կամ քննությունը վերահանձնելու) վերաբերյալ վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

Գնահատականները բարձրացնելու քանի՞ դեպք է եղել

0

7. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել պետական քննությունների (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքները վերանայելու վերաբերյալ

4

Քանի՞ անգամ են գնահատականները բարձրացվել

0

8. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել էթիկայի կանոնները խախտելու պատճառով վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

9. Գրագողության և էթիկայի կանոնակարգի խախտման քանի՞ դեպք է զեկուցվել ուսանողների կողմից վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

10

10. Ձեր հաստատությունը տեղեկություն հրապարակո՞ւմ է կարգապահական վարույթների և արդյունքների վերաբերյալ

Ոչ

11. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է բողոքարկման և այլ վարչական հարցերով դիմելու ընթացակարգերի մասին տեղեկատվություն

Այո

4. Ուսանողների հետ հետադարձ կապ

1. Ուսանողներն իրենց ակադեմիական փորձի վերաբերյալ արձագանքելու ի՞նչ հնարավորություններ ունեն

Արձագանքները հիմնականում ստացվում են սոցիոլոգիական հարցումների միջոցով («Դասախոսը ուսանողի աչքերով» և այլ): Հարցումներն անանուն են:

Այդ արձագանքները կարո՞ղ են անանուն լինել

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել հարցումների և հարցաշարերի օրինակները

Հարցաթերթիկներ.pdf

2. Խնդրում ենք ներկայացնել ուսանողների բավարարվածության համախառն (ընդհանրացված) ցուցանիշները (5-7 ամենակարևոր ցուցանիշները) վերջին երեք տարիների համար և համապատասխան բացատրությունները

Տարին Ցուցանիշ Բացատրություն
20171.Գնահատման համակարգ 2.Շրջանավարտների բավարարվածությունը կրթական ծառայություններից 3.Խորհրդատվական ժամեր 4.Լրացուցիչ պարապմունքներ 5.Առաջին կուրսեցիների հոգեբանական հարմարում 6.Ռեսուրսներֆոկուս խմբային քննարկումներ համապատասխան խնդիրների շրջանակներով և քանակական հարցման մեթոդ
20161.Պրոֆեսորադասախոսական կազմ 2.Առաջին կուրսեցիների հոգեբանական հարմարում 3.Շրջանավարտների բավարարվածությունը կրթական ծառայություններից 4.Ընդունելության գործընթաց 5.Ենթակառուցվածքներ 6.Ռեսուրսներֆոկուս խմբային քննարկումներ համապատասխան խնդիրների շրջանակներով և քանակական հարցման մեթոդ, որակական վերլուծության մեթոդ
20151.Կառավարում 2.Առաջին կուրսեցիների հոգեբանական հարմարում 3.Շրջանավարտների բավարարվածությունը կրթական ծառայություններիցֆոկուս խմբային քննարկումներ համապատասխան խնդիրների շրջանակներով և քանակական

Նկարագրություն

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունն ուսանողների հետ հետադարձ կապի վերաբերյալ զեկույց է ներկայացնում

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

կամ փաստաթղթի պատճենը

Ուսանողների կարիքների վերհանում.pdf
6. Տեղեկատվության կառավարում

1. Տեղեկատվության կառավարման կարողություն և հասանելիություն

1. Ձեր հաստատությունը պաշտոնապես տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձ նշանակե՞լ է

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք նշել մանրամասներ

Խնդրում ենք նաև նշել արնձնակազմի այն անդամին, ով պատասխանատու է Ձեր հաստատությունում տեղեկատվական ազատության վերաբերյալ օրենքի կիրառման համար

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է , արդյոք, Տեղեկատվական ազատության օրենքին համապատասխան տեղեկատվություն: Մասնավորապես, Ձեր հաստատությունը ստորև նշված հարցերի վեաբերյալ հրապարակոՙւ՞մ է անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը

 • համալսարանի կորպորատիվ կարգավիճակ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.vsu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  անգլերեն և ռուսերեն

 • հանրությանը տրամադրվող ծառայություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.vsu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  անգլերեն և ռուսերեն

 • ղեկավար մարմինների որոշումներ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.vsu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  անգլերեն և ռուսերեն

 • ներքին բոլոր կանոնակարգեր (օրինակ՝ մրցույթներ, օրենքներ, ուսման վարձի զեղչի քաղաքականություն)

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.vsu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  անգլերեն և ռուսերեն

 • Ռեկտորի հրամաններ (բացի անհատական հրամաններից)

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.vsu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  անգլերեն և ռուսերեն

 • Ֆինանսական տեղեկություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.vsu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  անգլերեն և ռուսերեն

 • Քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ օրեր/ժամեր

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.vsu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  անգլերեն և ռուսերեն

 • Մատուցվող ծառայությունների գներ և գնի ձևավորման կարգեր

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.vsu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  անգլերեն և ռուսերեն

 • այլ (նշեք)

3. Ձեր հաստատության կայքէջերը թարգմանվա՞ծ են տարբեր լեզուներով (նշե՛ք բաժինները և լեզուները)

4. Ձեր հաստատությունում գործու՞մ է ներքին ցանց (ինտրանետ)

 • Աշխատողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

 • Ուսանողների համար

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

5. Հաստատության էլեկտրոնային փոստի համակարգ

 • Անձնակազմ (աշխատողներ)

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Ուսանողներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Շրջանավարտներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

Հակիրճ նկարագրեք (բնութագրեք) վերոհիշյալ բոլոր խմբերի համար գործող բուհի էլ. փոստի համակարգերը

6. Արդյո՞ք ձեր հաստատությունը պարբերաբար, էլեկտրոնային փոստի միջոցով, տեղեկատվություն է փոխանցում ուսանողներին և անձնակազմին: Խնդրում ենք նշել տեղեկատվության տեսակը, պարբերականությունը և խումբը, ում ուղարկվում է տեղեկատվությունը

ՏեսակըՊարբերականությունըԽումբը
էլեկտրոնային փոստի և հարց ու պատասխան էջի միջոցով

2. Հիմնական տեղեկատվություն

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է արդյոք ուսման վարձերի հետ կապված հետևյալ տեղեկությունները

 • Վճարման ժամկետներ

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

 • Հնարավոր ուսման վարձի զեղչեր

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

 • Վճարը հետաձգելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

 • Մասնաբաժիններով վճարելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

 • «կամպուսային» աշխատանքի և ուսումնառության հնարավորություն

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է տեղեկատվություն շրջանավարտների աշխատանքային մանրամասների վիճակագրության և հետավարտական կարգավիճակի վերաբերյալ

Ոչ

Ներկայացրե՛ք համապատասխան տեղեկատվությունը

3. Ձեր հաստատությունը տիրապետու՞մ է ուսանողների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությանը

 • Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  0.8

 • Սոցիալապես անապահով ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  9.5

 • Մարզաբնակ ուսանողներ

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  5.6

4. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ և տարածու՞մ է տեղեկատվություն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Կայքում, համապատասխան հրապարակումների ձևով:

5. Ձեր հաստատությունը ուսանողների շրջանում հրապարակում և տարածո՞ւմ է տեղեկատվություն միջազգայնացման հետևյալ գործընթացների վերաբերյալ

 • Արտերկրում սովորելու կրթաթոշակային հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

 • Փոխանակման ծրագրերի հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

 • Արտերկրում կրեդիտներ հավաքելու հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

6. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին ներքին շարժունակության (տեղափոխումների) վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրու՞մ է

Այո

Նշել ինչպիսի

7. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին իրենց իրավունքների, բողոքարկման ընթացակարգերի և այլ վարչական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրո՞ւմ է

Այո

խնդրում ենք մեկնաբանել

8. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է տեղեկատվություն հետազոտական հնարավորությունների (ներգրավում գիտական ծրագրերում, խմբերում և այլն) և ընտրության չափանիշների վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

և տրամադրել համապատասխան ինտերնետային կայքի հասցեն

www.vsu.am

9. Ձեր հաստատությունն ընդունում կամ պատասխանու՞մ է ուսանողներից և հանրությունից էլեկտրոնային տարբերակով ստացված հաղորդագրություններին: Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել: Ներկայացրե՛ք համապատասխան հասցեներ և վիճակագրական տվյալններ

 • Էլեկտրոնային նամակներ ռեկտորին

  Այո

  Եթե այո, ներկայացնել հասցեն

  info@vsu.am, rector@vsu.am և կայքի հարց-պատասխան էջին

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

  մոտավորապես 800

 • Էլեկտրոնային նամակներ դեկաններին (կրթական ստորաբաժանումների ղեկավարներին)

  Ոչ

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Կայքէջում հարց ու պատասխանի բաժին

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

  info@vsu.am և կայքի հարց-պատասխան էջին

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

  մոտավորապես 650

 • Սոցիալական ցանցերի (Facebook-ի էջ, Twitter) գործիքներ

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Կայքէջում հաճախակի տրվող հարցերի բաժին

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

 • Այլ