Ներբեռնել հաշվետվությունը

Հայաստանի բուհերի կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության գործընթացների վերաբերյալ զեկույցներ

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

1. Կառավարման մարմիններ

1. Կառավարման խորհուրդներում ընդգրկումը

Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ (Հոգաբարձուների խորհուրդ/Հաստատության խորհուրդ)

1. Ձեր հաստատության բարձրագույն կառավարման խորհրդի (օրինակ` Հոգաբարձուների խորհուրդ) հետևյալ անդամները փակ քվեարկությա՞մբ են ընտրվում

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ

  Այո
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  Ոչ

2. Յուրաքանչյուր խմբի համար նշեք առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Խորհրդում առկա տեղերին

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

  1
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  1

3. Կա՞ արդյուք հանրության համար հրապարակային բաց և/կամ մրցակցային գործընթաց հետևյալ խմբերի առաջադրման և նշանակման համար

 • Բարձրագույն կառավարման մարմնի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Այո

  Նկարագրություն

  <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> (ՃՇՀԱՀ) հիմնադրամի կանոնադրության (հաստատված է ՀՀ կառավարության 23.01.2014թ. N80-Ն որոշմամբ) VI բաժնի 26.3 կետի համաձայն՝ հիմնադրի անունից խորհրդի անդամների 25%-ը առաջադրում է ՀՀ վարչապետը 26.4 կետի համաձայն՝ լիազոր մարմնի կողմից առաջադրվում է խորհրդի անդամների 25%-ը:
 • Ռեկտորի կողմից նշանակվող բուհի գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Այո

  Նկարագրություն

  ՃՇՀԱՀ հիմնադրամի կանոնադրության VII բաժնի 45 կետի համաձայն գիտական խորհրդի անդամներ կարող են նշանակվել ռեկտորի կողմից՝ պայմանով, որ ի պաշտոնե և ռեկտորի նշանակմամբ անդամների թիվը չի կարող գերազանցել գիտական խորհրդի անդամների թվի 50%-ը:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանումների (Ֆակուլտետներ և այլն) գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ (օրինակ՝ այլ կրթագիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, գործատուներ): Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Այո

  Նկարագրություն

  ՃՇՀԱՀ հիմնադրամի կանոնադրության 75 կետի համաձայն ֆակուլտետի գիտական խորհրդի, որպես կառավարման մարմնի կազմը, ձևավորման ու գործունեության կարգը սահմանվում են 23.10.2014թ.-ին հաստատված ֆակուլտետի կանոնադրությամբ (կետեր 17-20):

4. Բարձրագույն կառավարման մարմնի անդամների քան՞ի տոկոսն է զբաղեցնում քաղաքական պաշտոն:

6%

Գիտական խորհուրդ

5. Արդյոք հաստատության գիտական խորհրդի ընտրովի անդամները ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Այո

6. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը գիտական խորհրդի ընտրովի տեղերի ընդհանուր թվին

2

Կրթագիտական ստորաբաժանման (Ֆակուլտետ, Ինստիտուտ, կենտրոն և այլն) կառավարման մարմին

7. Ձեր հաստատության ֆակուլտետի կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամները (օրինակ` Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ) ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

8. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Ֆակուլտետի համապատասխան խորհրդի ընտրովի պաշտոնների ընդհանուր թվին

1

2. Կառավարման գործընթաց

1. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում առաջարկված օրակարգի հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) ո՞ր տոկոսը չի ընդունվել

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  1
 • Գիտական խորհուրդ

  5
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  5

2. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում օրակարգային հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) առնչությամբ որոշումների ո՞ր տոկոսն է ստացել առնվազն 20% ձայն դեմ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  2
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  3

3. Ինչ հնարավորություններ ունեն արտաքին խմբերը (կառավարման մարմիններում չընդգրկված անձիք) կառավարման մարմինների աշխատանքներում իրենց ներդրումը կատարելու համար: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել յուրաքանչյուր մարմնի համար գոյություն ունեցող հնարավորությունները և բուհի լավագույն փորձի օրինակներ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Հոգաբարձուների խորհրդի օրակարգում ընդգրկված հարցերի որոշ մասը քննարկվում է գիտական խորհրդում, ապա ներկայացվում խորհուրդ: Գիտական խորհրդի կազմում ընդգրկված անձիք, ովքեր ներկայացնում են համալսարանի տարբեր ստորաբաժանումներ, հնարավորություն ունեն արտահայտելու իրենց կարծիքը հոգաբարձուների խորհրդում քննարկման ներկայացվող հարցերի վերաբերյալ:
 • Գիտական խորհուրդ

  Գիտական խորհրդի կազմում չընդգրկված անձիք իրավունք ունեն մասնակցելու նիստերին և առաջարկություններ ներկայացնել: Եթե գիտական խորհրդում քննարկվում է որևէ անձի հետ կապված հարց, օրինակ՝ գիտական կոչում շնորհելու վերաբերյալ, ապա գիտական խորհրդի կանոնադրության համաձայն նրան հրավիրում են մասնակցելու նիստին: Հոգաբարձուների խորհրդի անդամը իրավունք ունի մասնակցելու գիտական խորհրդի նիստերին, ծանոթանալ որոշումներին, պահանջելու իրեն հետաքրքրող տեղեկատվություն և ներկայացնել առաջարկություններ:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ֆակուլտետի աշխատակիցները և ֆակուլտետում դասավանդող պրոֆեսորադասախոսական կազմը հնարավորություն ունեն առաջարկություն ներկայացնելու ֆակուլտետի գիտական խորհրդում քննարկվող հարցերի վերաբերյալ:

4. Արդյո՞ք ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրված անդամները հաշվետվություն են ներկայացնում կամ հետադարձ կապ են պահում իրենց ընտրած ստորաբաժանումների կամ մարմինների հետ: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել գործաղ կանոնակարգումները և/կամ բուհի լավագույն փորձի օրինակները յուրաքանչյուր մարմնի համար

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Նկարագրություն

  Համաձայն ՃՇՀԱՀ որդեգրած մոտեցման կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձինք ապահովում են հետադարձ կապը իրենց ստորաբաժանումների հետ՝ ներկայացնելով քննարկված հարցերը և ընդունված որոշումները:
 • Գիտական խորհուրդ

  Նկարագրություն

  Համաձայն ՃՇՀԱՀ որդեգրած մոտեցման կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձինք ապահովում են հետադարձ կապը իրենց ստորաբաժանումների հետ՝ ներկայացնելով քննարկված հարցերը և ընդունված որոշումները:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Նկարագրություն

  Համաձայն ՃՇՀԱՀ որդեգրած մոտեցման կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձինք ապահովում են հետադարձ կապը իրենց ստորաբաժանումների հետ՝ ներկայացնելով քննարկված հարցերը և ընդունված որոշումները:

3. Արդյունքները

1. Ամփոփ ներկայացրեք այն երեք գլխավոր որոշումները, որոնք ընդունվել են կառավարման յուրաքանչյուր մարմնի (hոգաբարձուների խորհուրդ, գիտական խորհուրդ) կողմից ընթացիկ տարում (վերջին 12 ամիսներ)՝ չներառելով ռազմավարական պլանի ընդունումը, տարեկան միջոցառումների պլանը, բյուջեի հաստատումը և իրականացման համապատասխան զեկույցները

Հոգաբարձուների խորհուրդ 1. Համալսարանի զարգացման ծրագրերի իրականացման և ուսանողությանն աջակցելու համար ստեղծել պահուստային հիմնադրամ: 2. Համալսարանի նոր լաբորատորիաների, կաբինետների, լսարանների և այլ օժանդակ տարածքների վերակառուցման, վերանորոգման, վերազինման 2017թ. շարունակական ծրագրի հաստատում: Գիտական խորհուրդ 1. «073201.00.6, 073201.00.7-Շինարարություն» մասնագիտության «073201.03.6, 073201.03.7-Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում» բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերը «Ջրամատակարարում և ջրահեռացում» ու «Հիդրոտեխնիկական շինարարություն» կրթական ծրագրերով փոխարինելու մասին: 2. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանի և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի միջև միջհամալսարանական համագործակցության համաձայնագիրը հաստատելու մասին:

4. Փաստաթղթեր

1. Արդյոք հրապարակվա՞ծ են ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրովի անդամների ընտրության արձանագրությունները

2. Արդյո՞ք ընտրված ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների անդամների անունները, տվյալները և պարտականությունների նկարագրերը (եթե այդպիսիք կան) հրապարակվա՞ծ են

3. Արդյոք հրապարակվա՞ծ է ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների նշանակովի անդամների ընտրության/որոշման հիմքը (չափանիշը)

4. Արդյո՞ք հրապարակված են հաստատության կառավարման հետևյալ խորհուրդներից յուրաքանչյուրի նիստերի արձանագրություններն ու ընդունված որոշումները

2. Ռազմավարական պլանավորում

1. Ռազմավարական ծրագրի կազմում

1. Ձեր հաստատությունը ուն՞ի ռազմավարական (զարգացման կամ գործունեության) ծրագիր

Այո

2. Խնդրում ենք նշել, թե որ խմբերն են մասնակցում ռազմավարական ծրագրի նախապատրաստման աշխատանքներին, և հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ինչպես է յուրաքանչյուր խումբ մասնակցում

 • Բարձրագույն կառավարման մարմին (Հոգաբարձուների խորհուրդ)

 • Գիտական խորհուրդ

 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

 • Ֆակուլտետներ

 • Աշխատակազմ (վարչական)

 • Ուսանողներ

 • Մանագիտական կազմակերպություններ/ արհեստակցական միություն

 • Շրջանավարտներ

Նկարագրություն (նշել համապատասխան խումբը և նկարագրել նրա մասնակցությունը)

ՃՇՀԱՀ-ում Ռազմավարական ծրագիրը (այսուհետ Ծրագիր) մշակելու նպատակով Ռեկտորի հրամանով ձևավորվեց աշխատանքային խումբ, որում ընդգրկվեցին համալսարանի ֆակուլտետների, ամբիոնների, ստորաբաժանումների, ինչպես նաև ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդների ներկայացուցիչներ: Ձևավորված խմբի կողմից մշակվեց Ծրագրի նախագիծը: Այն տեղադրվեց համալսարանի ներքին ցանցում ներքին շահակիցների լայն շրջանակին մասնակից դարձնելու նպատակով: Էլեկտրոնային փոստի միջոցով Ծրագիրը ուղարկվեց Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամներին, ինչպես նաև Ճարտարապետների և Շինարարների միությունների ներկայացուցիչներին: Սահմանված ժամկետում ներկայացված առաջարկները ամփոփվեցին և Ծրագրի լրամշակված տարբերակը ներկայացվեց Գիտխորհրդի քննարկմանը: Ծրագրի վերջնական տարբերակը քննարկվեց և հաստատվեց Հոգաբարձուների խորհրդի նիստում:

3. Ձեր հաստատությունը ու՞նի ռազմավարական պլան հաստատելու պաշտոնական քաղաքականություն, ընթացակարգերը և/կամ կանոնակարգեր

Այո

Եթե այո, արդյոք դրանք հասանելի՞ են հանրությանը

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք նշել կայքէջ, որտեղից դրանք կարելի է ձեռք բերել կամ կցել փաստաթուղթը՝ որպես հավելված

2. Ռազմավարական առաջնահերթություններ

1. Խնդրում ենք նշեք և հակիրճ նկարագրեք Ձեր հաստատության համար առկա գլխավոր մարտահրավերները (վտանգները) և հնարավորությունները

Մարտահրավերները (վտանգները) 1. Ինժեներական կրթության նկատմամբ դիմորդների հետաքրքրության նվազում: 2. Հանրակրթության դպրոցների շրջանավարտների թվի նվազում: 3. Հիմնական և ավագ դպրոցներում կրթության որակի ցածր մակարդակ: 4. Ուսումնական ծառայությունների մատչելիության նվազում: 5. Բուհում իրականացվող որակի կառավարման գործընթացների վերաբերյալ տեղեկացվածության ցածր մակարդակ արտաքին շահակիցների կողմից: 6. Գործատուների, արտաքին շահակիցների ոչ ակտիվ ներգրավվածությունը ուսմնական, հետազոտական, վարչական ոլորտներում որակի կառավարման գործընթացներում: Հնարավորությունները․ 1. ՃՇՀԱՀ-ն ճարտարապետության և շինարարության միակ բուհն է ՀՀ-ում: 2. Օտարերկրյա ուսանողների համար ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը (անգլերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, ռուսերեն լեզուներով): 3. Արդյունավետ միջազգային համագործակցություն: 4. Միջազգային ծրագրերում ներգրավվածություն:

2. Խնդրում ենք նշել ձեր ընթացիկ ռազմավարական ծրագրի ամենակարևոր ռազմավարական առաջնահերթությունները

 • Համալսարանի մասնագիտություններով ընդունելության բնականոն կազմակերպման նպատակով որակյալ գիտելիքներով դիմորդների նախապատրաստում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  - Ընդունելության պլանավորում` պայմանավորված աշխատանքային և կրթության շուկայի պահանջներով (մասնագիտության անվանացանկ և չափաքանակներ): - Ընդունելություն 2020 թվականին 2015թ. ցուցանիշի նկատմամբ` հեռակա, լրացուցիչ և շարունակական կրթության ծրագրերով 20% և ավելի քանակով: - Համատեղ իրականացվող կրթական ծրագրերի քանակը Հայաստանի և/կամ արտասահմանյան բուհերի հետ: - ՀՀ ավագ դպրոցներում գործող ՃՇՀԱՀ հենակետային դասարաններ` 2-3: - Առնվազն 200 արտասահմանցի ուսանող: - 2015-ին` ընդունելության ընդհանուր ծավալը բոլոր կրթական ծրագրերով` առնվազն 800:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՀ կառավարության 2014թվակնի մարտի 27-ի թիվ 442-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, կետ 22

 • Աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ և Բոլոնիայի գործընթացով սահմանված սկզբունքներին համապատասխան որակյալ բարձրագույն կրթության ապահովում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  ՀՀ կառավարության 2014թ. հոկտեմբերի 23-ի որոշմամբ հաստատված նոր՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դասակարգիչներին համապատասխանող գործող մասնագիտությունների ուսումնական պլաններ և դասընթացների ծրագրեր: - Մինչև 2020թ. աշխատաշուկայի առկա պահանջներին համապատասխանեցված կրթական վերջնարդյունքներով ձևավորված մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր: - Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար հրատարակված ամենամյա տեղեկագրքեր: - Համալսարանի շրջանավարտների և կրթական ծրագրերի գործատուների բավարարվածության պարբերական ուսումնասիրություններ և դրանց հաշվառմամբ վերանայված ուսումնական պլաններ և դասընթացների ծրագրեր: - Համալսարանի ուսանողների բավարարվածության ամենամյա պարտադիր գնահատման արդյունքներ: - Համալսարանի որակի գնահատման և ապահովման ռիսկային քարտադարանի առկայություն: - ՄԿՈԱԱԿ-ի սահմանված որակի ապահովման և հավատարմագրման չափանիշներին համապատասխան` Համալսարանի ստորաբաժանումների գործունեության և կրթական ծրագրերի ինքնավերլուծություն: - Համալսարանի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրում:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՀ կառավարության 2014թվակնի մարտի 27-ի թիվ 442-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, կետ 22

 • Համալսարանը ուսումնագիտական որակյալ կադրերով համալրում` նրանց պատրաստում և վերապատրաստում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  - Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական աստիճան ունեցողների հաշվեկշիռը` առնվազն 52%: - Ներդնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման համակարգ: - Աշխատակիցների համար իրականացնել աշխատավարձի տարբերակված մոտեցում: - 2016-ին ՀՀ պաշտոնական միջին աշխատավարձի 135%-ը կազմող պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին աշխատավարձ: - Ուսանող/ուսումնական գործընթացում ներգրավված անձանց քանակական հարաբերակցություն` 5:1: - Համալսարանում հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացում: - Կոռուպցիայի դեպքերի հետևողական քննարկում: - Մագիստրատուրա ընդունվածների թիվ, տարեկան: - Ասպիրանտուրա և հայցորդության համագարգ/դոկտորանտուրա ընդունվածների թիվ, տարեկան: - Արտասահմանում առնվազն մեկ ակադեմիական շրջան ուսումնառած մագիստրանտների/ասպիրանտների, հայցորդների թիվը, տարեկան: - Մատուցվող կրթական ծառայությունների որակով մագիստրանտների, ասպիրանտների, հայցորդների և գործատուների բավարարվածության աստիճանը, տոկոս: - Պետության կողմից ֆինանսավորվող գիտական թեմաներում և արտասահմանյան դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորվող գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված ասպիրանտուրայի, հացորդության համակարգի և մագիստրատուրայի ուսանողների թիվ, տարեկան: - Գիտամանկավարժական կազմի երիտասարդ ներկայացուցիչների ներքին խրախուսային հավելավճարների չափը հազ.դրամ, տարեկան: - Թեկնածուական աստիճան ստացած դասախոսների թիվ: - Դոկտորական աստիճան ստացած դասախոսների թիվ: - Համալսարանի գիտամանկավարժական կազմում մինչև 35 տարեկան գիտության թեկնածուների և դոկտորների տոկոսը, տարեկան: - Համալսարանում դոկտորանտուրա, ասպիրանտուրա, հայցորդության համագարգ, մագիստրատուրա ավարտած և բուհ աշխատանքի ընդունված դասախոսների թիվ, տարեկան:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՀ կառավարության 2014թվակնի մարտի 27-ի թիվ 442-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, կետեր 22, 23

 • Ուսումնագիտական լաբորատորիաների և լսարանների արդիականացում, նորերի ստեղծում, նյութատեխնիկական բազայի համալրում, ենթակառուցվածքների զարգացում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  - Եվրոպական միջին պահանջներին համապատասխանեցված նյութատեխնիկական և լաբորատոր բազաներ: - Մեկ ուսանողին ընկնող օգտակար մակերեսը ոչ պակաս քան 8 քմ: - Օգտակար ուսումնական մակերեսի աճ հնգամյակի կտրվածքով 10%-ի չափով: - Համալսարանի բյուջեում սոցիալական ծրագրերի 7%-ի չափով հատկացումներ: - Կապիտալ շինարարության և վերանորոգման պլանային հատկացումներ հնգամյակում Համալսարանի բյուջեի առնվազն 8%-ի չափով: - Համալսարանի հանրակացարանային բազայի զարգացում:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՀ կառավարության 2014թվակնի մարտի 27-ի թիվ 442-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, կետեր 22, 23

 • Գիտական, հետազոտական, կոնստրուկտորական, խորհրդատվական, նախագծային աշխատանքների շարունակական իրականացում և տնտեսության մեջ ստացված արդյունքների կիրառում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  - Պետբյուջեից գիտահետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման ծավալը, (տարեկան, հազ. դրամ): - Միջազգային համագործակցության շրջանակներում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման ծավալը (տարեկան, հազ. դրամ): - Պայմանագրային/խորհրդատվական աշխատանքների ֆինանսավորման ծավալը (տարեկան, հազ. դրամ): - Համալսարանի գիտնականների հրապարակումների քանակ (տարեկան): - Միջազգային վարկանիշավորման համակարգերում ներառված գիտական ամսագրերում Համալսարանի աշխատակիցների/ ուսումնառողների կողմից հրատարակված հոդվածների քանակ (տարեկան): - Համալսարանի դասախոսների, գիտաշխատողների կողմից հրատարակված գիտական հոդվածների, մենագրությունների, դասագրքերի, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների քանակ (տարեկան): - Ստացված մտավոր սեփականության իրավունքի (արտոնագրերի) քանակ (տարեկան): - Արտաքին գործընկերների հետ համատեղ Համալսարանի աշխատակիցների մասնագիտական հրատարակությունների քանակ (տարեկան): - Համալսարանի գիտամանկավարժական կազմի/ուսումնառողների մասնակցությունը հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներում (տարեկան): - Համալսարանում հրատարակվող գիտական պարբերականների քանակը, որոնք ընդգրկված են ՀՀ ԲՈՀ-ի ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրապարակումների ցուցակում: - Համալսարանի թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանության մասնագիտական խորհրդում պաշտպանված թեկնածուական/դոկտորական ատենախոսությունների քանակ (տարեկան): - Համալսարանում պաշտպանված մագիստրոսական ավարտական աշխատանքների քանակ (տարեկան): - Գիտահետազոտական ծրագրերում ընդգրկված դասախոսների թիվ, տարեկան: - Համալսարանի ուսումնառողների բոլոր գիտական հրապարակում-ների քանակ (տարեկան): - Համալսարանում կազմակերպված ուսանողական, ասպիրանտական գիտաժողովների քանակ (տարեկան): - Պետական և մասնավոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող գիտական նախագծերի և ծրագրերի քանակ:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՀ կառավարության 2014թվակնի մարտի 27-ի թիվ 442-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, կետ 23

 • Միջազգային կապերի կայուն զարգացում` ուսումնական և գիտատեխնիկական համագործակցության ուղղություններով, Համալսարանի դիպլոմի` արտերկրում ճանաչման գործընթացի շարունակական ապահովում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  - Միջազգային համատեղ գիտակրթական ծրագրերի իրականացման թիվը, այդ ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների և դասախոսների թիվը: - Արտասահմանյան ակտիվ գործընկերային կապերի թիվը` ըստ գործող պայմանագրերի: - Համալսարանի կազմակերպած միջազգային գիտաժողովների, սեմինարների, համատեղ ուսանողական նախագծային շաբաթների թիվը, այդ միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած ուսանողների և դասախոսների թիվը: - Միջազգային կազմակերպություններին Համալսարանի անդամակցության թիվը:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՀ կառավարության 2014թվակնի մարտի 27-ի թիվ 442-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, կետեր 22, 23

 • Համալսարանի կառավարման գործընթացում ուսանողների ներգրավման գործուն մեխանիզմների ներդրում և կատարելագործում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  - Սովորողների հանդեպ Համալսարանի պայմանագրային պարտավորությունների կատարման վիճակը: - Սովորողների կրթական ծառայությունների մատուցման վիճակը: - Սովորողների իրավունքների պաշտպանության վիճակը և իրավունքների իրացման հնարավորությունները: - Սովորողների ժամանցի, հանգստի և առողջության ապահվման ու ֆիզիկական զարգացման վիճակը: - Գործատուների կողմից առաջարկվող աշխատատեղերի քանակը (Համալսարանի սովորողների համար):

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՀ կառավարության 2014թվակնի մարտի 27-ի թիվ 442-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, կետ 22

 • Համալսարանի գործունեության արդյունքների հաշվետվողականության ապահովում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  - Սոցիոլոգիական հարցումների միջոցով հասարակության և շահեկիցների տեղեկացվածության մակարդակի աստիճանը: - Հասարակական լրատվական միջոցների մշտադիտարկում (մոնիթորինգ): - Համալսարանի կայքում «Մամուլը մեր մասին» էջի ստեղծում: - Համալսարանին առնչվող մամուլի անդրադարձների թիվը:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՀ կառավարության 2014թվակնի մարտի 27-ի թիվ 442-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, կետեր 22, 23

 • Ֆինանսատնտեսական գործունեության կայունություն:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  - Արտաբյուջետային մուտքերի աճը բյուջետային մուտքերի նկատմամբ յուրաքանչյուր տարի ավելացնել` առնվազն 5%: - 2020 թվականին ապահովել պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին ամսական աշխատավարձի աճ 2015 թվականի նկատմամբ` առնվազն 15%-ի չափով: - Ուսանողներին հատկացվող ֆինանսական օժանդակության (ներառյալ ուսման վարձերի զեղչերը) նվազագույնը սահմանել վճարովի սովորող համակազմի առնվազն 10%-ի չափով:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՀ կառավարության 2014թվակնի մարտի 27-ի թիվ 442-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, կետեր 22, 23

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունը սահմանում և օգտագործում է Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների (Key Performance Indicators) համակարգ հետևյալ մակարդակներում

 • Համաբուհական մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  Ընդունելություն 2020 թվականին 2015թ. ցուցանիշի նկատմամբ 20% և ավելի քանակով:2015 թ.2020 թ.
  Առնվազն 200 արտասահմանցի ուսանող:2015 թ.2020 թ.
  Օգտակար ուսումնական մակերեսի ավելացում հնգամյակի կտրվածքով 10%-ի չափով:2015 թ.2020 թ.

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Ցուցանիշը սահմանվել է համապատասխան վերլուծությունների արդյունքում, որոնք իրականացվել են նախորդ Ռազմավարական Ծրագրի կատարողականի վերլուծության և գնահատման արդյունքում: Ցուցանիշի կատարումը մշտադիտարկվում է համապատասխան ստորաբաժանման կողմից, որի վերաբերյալ ներկայացվում են պարբերական զեկույցներ և տարեկան հաշվետվություններ:

 • Կրթագիտական և հետազոտական ստորաբաժանումների մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՍտորաբաժանումՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  Կրթական ծրագրերի և ուսումնամեթոդական վարչությունՀՀ կառավարության 2014թ. հոկտեմբերի 23-ի որոշմամբ հաստատված նոր՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դասակարգիչներին համապատասխանող գործող մասնագիտությունների ուսումնական պլաններ և դասընթացների ծրագրեր:2015 թ.2017 թ.
  Հետբուհական կրթության դեպարտամենտՀիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական աստիճան ունեցողների հաշվեկշիռը` առնվազն 52%:2015 թ.2020 թ.
  Գիտահետազոտական սեկտորԳիտահետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման ծավալը, (տարեկան, հազ. դրամ) ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների:2015 թ.2020 թ.
  Գիտահետազոտական սեկտորՀամալսարանի գիտնականների հրապարակումների քանակ (տարեկան):2015 թ.2020 թ.
  Գիտահետազոտական սեկտորԳիտահետազոտական ծրագրերում ընդգրկված դասախոսների և ուսանողների թիվ, տարեկան:2015 թ.2020 թ.
  Կրթական ծրագրերի և ուսումնամեթոդական վարչություն Միջազգային կապերի վարչությունՀամատեղ իրականացվող կրթական ծրագրերի քանակը Հայաստանի և/կամ արտասահմանյան բուհերի հետ:2015 թ.2020 թ.

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Ցուցանիշը սահմանվել է համապատասխան վերլուծությունների արդյունքում, որոնք իրականացվել են նախորդ Ռազմավարական Ծրագրի կատարողականի վերլուծության և գնահատման արդյունքում: Ցուցանիշի կատարումը մշտադիտարկվում է համապատասխան ստորաբաժանման կողմից, որի վերաբերյալ ներկայացվում են պարբերական զեկույցներ և տարեկան հաշվետվություններ:

 • Վարչական և այլ ստորաբաժանումների մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՍտորաբաժանումՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  ՀաշվապահությունՀամալսարանի բյուջեում սոցիալական ծրագրերի 7%-ի չափով հատկացումներ:2015 թ.2020 թ.

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Ցուցանիշը սահմանվել է համապատասխան վերլուծությունների արդյունքում, որոնք իրականացվել են նախորդ Ռազմավարական Ծրագրի կատարողականի վերլուծության և գնահատման արդյունքում: Ցուցանիշի կատարումը մշտադիտարկվում է համապատասխան ստորաբաժանման կողմից, որի վերաբերյալ ներկայացվում են պարբերական զեկույցներ և տարեկան հաշվետվություններ:

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՍտորաբաժանումՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  Կրթության որակի ապահովման կետրոնՀամալսարանի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրում:2015 թ.2020 թ.
  Կրթության որակի ապահովման կետրոնՆերքին և արտաքին շահակիցների հարցումների թիվ:2015 թ.2020 թ.

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Ցուցանիշը սահմանվել է համապատասխան վերլուծությունների արդյունքում, որոնք իրականացվել են նախորդ Ռազմավարական Ծրագրի կատարողականի վերլուծության և գնահատման արդյունքում: Ցուցանիշի կատարումը մշտադիտարկվում է համապատասխան ստորաբաժանման կողմից, որի վերաբերյալ ներկայացվում են պարբերական զեկույցներ և տարեկան հաշվետվություններ:

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՍտորաբաժանումՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  Երիտասարդ մասնագետների գիտական աշխատանքների համակարգող խորհուրդՀամալսարանում կազմակերպված ուսանողական, ասպիրանտական գիտաժողովների քանակ (տարեկան):2015 թ.2020 թ.
  Դեկանատներ Ուսանողական խորհուրդՈւսանողներին հատկացվող ֆինանսական օժանդակության ծավալը հազ.դրամ, տարեկան:2015 թ.2020 թ.

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Ցուցանիշը սահմանվել է համապատասխան վերլուծությունների արդյունքում, որոնք իրականացվել են նախորդ Ռազմավարական Ծրագրի կատարողականի վերլուծության և գնահատման արդյունքում: Ցուցանիշի կատարումը մշտադիտարկվում է համապատասխան ստորաբաժանման կողմից, որի վերաբերյալ ներկայացվում են պարբերական զեկույցներ և տարեկան հաշվետվություններ:

3. Իրականացում

1. Խնդրում ենք նկարագրել, թե հաստատության ստորև նշված ստորաբաժանումները ընդհանուր առումով ինչպես են առձագանքել և ինչ գործողություններ են ձեռնարկել ռազմավարական ծրագրի տեղայնացման ուղղությամբ (օրինակ՝ համապատասխան ստորաբաժանումների ռազմավարություններ, ծրագրեր, առաջնահերթություններ, հայեցակարգեր և այլն) և ինչպես է առաջընթացը մշադիտարկվում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանումներ (Ֆակուլտետներ, ինստուտուտներ, դպրոցներ և այլն)

  ՃՇՀԱՀ ֆակուլտետների գործունեության հիմքում ընկած են ՃՇՀԱՀ 2015-2020 թթ. ռազմավարական ծրագիրը: Առանձին ֆակուլտետներ ունեն ռազմավարական ծրագրեր, մյուսները գործում են ՃՇՀԱՀ ռազմավարական ծրագրի հիման վրա մշակված աշխատանքային պլաններով: Ներկայումս ընթանում են ֆակուլտետների ռազմավարական պլանների մշակման/վերանայման գործընթացներ, որի արդյունքում վերջիններս ունենալու են միասնական ձևաչափ:

 • Վարչական ստորաբաժանումներ (վարչություններ, բաժիններ և այլն)

  ՃՇՀԱՀ վարչությունները, բաժինները գործում են ՃՇՀԱՀ 2015-2020 թթ. ռազմավարական ծրագրից բխող աշխատանքային պլաններով, սակայն վերջիններիս կառուցվածքը ևս բարելավման փուլում են:

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  ՃՇՀԱՀ կրթության որակի ապահովման կենտրոնը գործում է ՃՇՀԱՀ 2015-2020 թթ. ռազմավարական ծրագրից բխող ռազմավարական պլանով:

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  ՃՇՀԱՀ ուսխորհուրդը գործում է ՃՇՀԱՀ 2015-2020 թթ. ռազմավարական ծրագրի հիման վրա:

 • Գիտահետազոտական ստորաբաժանումներ (եթե կրթագիտականներից առանձին են)

 • Այլ (նշել, օրինակ կլինիկաներ, մասնաճյուղեր, առնչվող կոմերցիոն կառույցներ)

2. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են ռազմավարական գործունեության պլան

Այո

3. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են տարեկան միջոցառումների պլան

Այո

4. Արդյունքներ և զեկույցներ

1. Խնդրում ենք նշել այն առաջընթացը (եթե այդպիսին կա), որը ձեր հաստատությունը արձանագրել է յուրաքանչյուր ռազմավարական առաջնահերթության առնչությամբ՝ նշված յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար: Խնդրում ենք նշել համապատասխան թիրախային ցուցիչ(ներ)ը և տրամադրել համապատասխան տվյալներ՝ ցուցիչների իրագործման կամ առաջընթացի վերաբերյալ

2. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

3. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, տարեկան գործունեության ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

4. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են տարեկան գործունեության ծրագրերի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Փաստաթղթեր

1. Ձեր հաստատության ընթացիկ ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://nuaca.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%BC%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6

Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

2. Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

3. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական ծրագրերը հասանելի՞ են առցանց

 • Ընթացիկ ռազմավարական ծրագրերը

  Ոչ

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

 • Նախկին ռազմավարական ծրագրերը

  Ոչ

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

4. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական պլանի իրականացման զեկույցները հասանելի՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

5. Ձեր հաստատության տարեկան միջոցառումների ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

6. Ձեր հաստատության տարեկան միջացառումների ծրագրի իրականացման զեկույցը առկա՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

7. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերը առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

8. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերի իրականացման զեկույցները առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

3. Ֆինանսական կառավարում

1. Բյուջեի պլանավորում

1. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է բյուջեի տարեկան ծրագիր

Այո

2. Տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր ոչ աշխատավարձային տողում (հոդվածում) արդյոք արտացոլո՞ւմ է հաստատության ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ից պակաս ծախսեր

Այո

Խնդրում ենք նշել բյուջեի այն տողերը (հոդվածները), որոնք գերազանցում են ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ը և տալ համապատասխան մեկնաբանություն

Բյուջեի տողի (հոդվածի) անվանում մեկնաբանություն
վճարումներ պետական բյուջեհարկեր,պետ. տուրքեր և այլ վճարներ
Դրամաշնորհային միջոցներից գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում
համաֆինանսավորման ծախսեր
ընթացիկ նորոգում
կապիտալ նորոգում
Կրթաթոշակ բյուջեիցպետ. կրթաթոշակ

3. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագիր

Այո

4. Տարեկան միջոցառումների (գործունեության) ծրագիրը օգտագործվո՞ւմ է որպես բյուջեի պլանավորման հիմք

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

Յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա համար տարեկան բյուջեն հաստատվում է ԲՈՒՀ-ի խորհրդի նիստի ժամանակ, որին նախորդում է ռեկտորի զեկույցը նախորդ տարվա իրականացված միջոցառումների, բյուջետային և ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտների և կատարած ծախսերի, ինչպես նաև հաջորդ տարվա համար պլանավորված միջոցառումների, նախագծերի ու դրանց հետ կապված ծախսերի նախագծերը: Նախագծերի քննարկումների արդյունքում հաստատվում է վերջնական բյուջեն, որը ուղղակիորեն համահունչ է տարեկան գործունեության հետ:

5. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ ծրագրերի, նախագծերի և այլ միջոցառումների

Այո

6. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ կառուցվածքային ստորաբաժանումների

Ոչ

7. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր տող ունի համապատասխան հիմնավորում-հաշվարկ

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասներ բյուջետայի տողերի հիմնավորման գործընթացի վերաբերյալ

Կոմունալ ծախսերի հաշվարկներում հաշվի են առնվում նախորդ 3 տարիների փաստացի կատարած ծախսերը և վերջին տարում ավելացված նոր սարքավորումները և հզորությունները, որոնք ուղղակիորեն ավելացնում են կամ տնտեսում են ծախսը (օրինակ նոր լսարանների տեխնիկական վերազինում կամ նոր լաբորատորիաների ստեղծում և արդիականացում), գործուղման ծախսերի հաշվարկների հիմք են հանդիսանում միջազգային բաժնից ստացված ուղղությունները, գրենական, գրասենյակային, տնտեսական ծախսերի համար հիմք են հանդիսանում պահանջագրերը, որի հիման վրա նաև կազմվում է գնումների պլանը (հիմք՝ քանակ/քաշ/ծավալ x արժեք):

8. Արդյո՞ք հիմնավորումը հասանելի է հանրային լայն շրջանակներին

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

9. Նախորդ տարվա բյուջեի տողերի հատկացումների մասին նշվա՞ծ է Բյուջեի ծրագրում

Այո

10. Հաստատվելուց առաջ ե՞րբ է Բյուջեի նախագիծը ներկայացվում կայքում կամ տարածվում այլ հաղորդակցման միջոցներով համալսարանի ողջ համայնքին

Հաստատումից 10 օր առաջ

11. Գոյություն ունի արդյո՞ք նախագծի վերաբերյալ համալսարանի համայնքից արձագանք ստանալու պաշտոնական գործընթաց

Այո

Եթե այո, ապա խնդրում ենք հակիրճ նեկայացնել

Հոգեբարձուների խորհուրդի նիստի կայացման օրվանը նախորդող 10 օր առաջ, անդամներին ուղարկվում է փաթեթ, որտեղ ներառված է նաև բյուջեյի նախագիծը

12. Խնդրում ենք նշել, թե հետևյալ կառավարման մարմիններից կամ կառույցներից որո՞նք են քննարկում բյուջեի տարեկան ծրագիրը

 • Ռեկտորատ (Վարչական/գործադիր խորհուրդ)
 • Գիտական խորհուրդ
 • Այլ մարմիններ (խնդրում ենք նշել)
  • Հոգաբարձուների խորհուրդ

2. Բյուջեյի իրականացում և ծախսեր

1. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է բյուջեի իրականացման հաշվետվություն

Այո

2. Արդյոք այն կապակցվա՞ծ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագրի իրականացման զեկույցի հետ

Այո

Եթե այո, խմդրում ենք հակիրճ ներկայացնել, թե ինչպես է այն կապակցված

Յուրաքանչյուր ամիս ղեկավարությանը կատարողականի ձևով ներկայացվում են ծախսերը, իսկ տարեկան հոգեբարձուների խորհուրդի ժողովին ներկայացվում է տարեկան կատարողական:

3. Ընդհանուր ոչ աշխատավարձային ծախսերի ո՞ր տոկոսն է ներկայացված կատարողական հաշվետվությունում՝ ըստ ծախսերի բացվածքի

99%

4. Խնդրում ենք նշել Ձեր հաստատության աշխատակիցների յուրաքանչյուր խմբին վճարվող աշխատավարձի չափը: Այս թվերը ներկայացրե՛ք որպես ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի տոկոս և նշե՛ք նաև աշխատավարձի տիրույթը (նվազագույն և առավելագույն աշխատավարձը) յուրաքանչյուր խմբի համար

 • Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 47%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 103600
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 306700
 • Գիտահետազոտական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 16%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 73000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 150000
 • Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 4%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 73000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 80000
 • Վարչական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 14%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 80000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 400000
 • Տեխնիկական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 12%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 80000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 120000
 • Այլ (խնդրում ենք նշել)
  • Ուսուցիչներ
   • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 6%
   • Նվազագույն աշխատավարձը` 108700
   • Առավելագույն աշխատավարձը` 215000
  • այլ մասնագետներ
   • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 1%
   • Նվազագույն աշխատավարձը` 80000
   • Առավելագույն աշխատավարձը` 200000

5. Ձեր հաստատությունը օգտագործու՞մ է մեթոդոլոգիա, ըստ որի՝ սահմանվում են աշխատավարձերը

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել այդ փաստաթղթերը

6. Արդյո՞ք այդ մեթոդոլոգիան հաշվի է առնում աշխատանքային շուկայի պահանջները (աշխատաշուկայի առկա աշխատավարձերը)

Խնդրում ենք նշել, թե ո՛ր պաշտոնների պարագայում է հաշվի առնվում աշխատանքային շուկայի պահանջները

3. Եկամուտներ

1. Ձեր հաստատությունը ընդհանուր եկամուտների ո՞ր տոկոսն է ստանում հետևյալ աղբյուրներից

 • Կառավարություն (պետական ֆինանսավորում)` 19%
 • Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 54%
 • Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 8%
 • Սսպիրանտուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` %
 • Հետբուհական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի վարձեր` 1%
 • Գիտական գործունեություն` 7%
 • Դրամաշնորհներ և նվիրատվություններ` 8%
 • Այլ (խնդրում ենք նշել)
  • ձեռնարկատիրական գործությունից` 3%

4. Փաստաթղթեր

1. Գնումների փաստաթղթերը (հայտարարություններ, մրցույթների արդյունքներ) հասանել՞ի են առցանց

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել

Կարգավորված է հատուկ կայքերով gnumner.am, armeps.am և http://nuaca.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/%D5%A3%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80

2. Ձեր հաստատության հաստիքացուցակը հրապարակվա՞ծ է հաստատության կայքէջում

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ այն հրապարակված է

Եթե ոչ, խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթի պատճենը որպես հավելված

4. ՄՌ Կառավարում

1. Աշխատանքի ընդունում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը կայքում հրապարակո՞ւմ է հետևյալ պաշտոնների թափուր տեղերի հայտարարությունները

 • Գիտահետազոտական հաստիքներ

  Ոչ

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքներ

  Այո

2. Անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում պրոֆեսորադասախոսական և գիտահետազոտական թափուր հաստիքների/պաշտոնների ո՞ր տոկոսն է հանրորեն հրապարակվել

6%

3. Խնդրում ենք նշել անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում այն հայտարարված թափուր հաստիքների/պաշտոնների տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Գիտահետազոտական հաստիքների մասով

  0%

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների մասով

  1%

4. Վերջին երեք տարիների ընթացքում ժամանակավոր/միջանկյալ (մինչև մրցույթ և այլն) կարգով պաշտոններում աշխատանքի ընդունված/նշանակված անձանց որ՞ տոկոսն է ի վերջո նշանակվել նույն պաշտոնի

95%

5. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին տեղեկություններ (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով)

Ոչ

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

6. Ձեր հաստատությունը վարչական, օժանդակ և տեխնիկական պաշտոնների համար մշակո՞ւմ է ֆորմալ աշխատանքի նկարագիր (տեխնիկական առաջադրանք, պաշտոնի անձնագիր), որը հաստատվում է ռեկտորի կամ համապատասխան այլ մարմնի կողմից:

 • Վարչական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  100%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԼԱԲՈՐԱՆՏ.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  100%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ՊԱՀԱԿԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ.PDF

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  10%

 • Այլ (խնդրում ենք նշել)
  • Սպասարկող

   Այո

   Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

   ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ.pdf

   և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

   5%

7. Նոր աշխատանքի ընդունված ոչ ակադեմիական (վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ) անձնակազմի պարագայում թափուր պաշտոնների որ՞ տոկոսն է համալրվել հանրորեն հրապարակված մրցույթի միջոցով: Տրամադրե՛ք վերջին երեք տարիների տվյալները

Տարին Տվյալը
20150
20160
20170

8. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով) վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմում աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին հայտարարություններ

Ոչ

Ներկայացնել մանրամասներ (նշեք՝ ո՛ր պաշտոններն են հրապարակված, և որոնք՝ ոչ)

9. Խնդրում ենք նշել վերջին 12 ամիսների ընթացքում այն հայտարարված թափուր աշխատատեղերի տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Վարչական պաշտոնների համար

  0%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  0%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  0%

 • Այլ ( խնդրում ենք նշել)

10. Ձեր հաստատությունը վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմին աշխատանքի ընդունելու պաշտոնական ընթացակարգեր ունի՞

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքի հղում կամ ներկայացնել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Համալսարանի աշխատողների ներքին կարգապահության կանոններ՝ մաս 3-րդ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ.pdf

Սահմանափակումներ անձնակազմի համար

11. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված ժամկետային (տևողություն ըստ տարիների և կրկնությունների քանակ) սահմանափակումներ (օրինակ՝ դեկանի, ամբիոնի վարիչի համար)

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել յուրաքանչյուր պաշտոնի համար և ներկայացնել կանոնը կիրառելու օրինակներ (եթե այդպիսիք եղել են)

Համաձայն համալսարանի կանոնադրության 39-րդ կետի ՝ համալսարանի ռեկտորը և 79-րդ կետի ՝ ֆակուլտետի դեկանը կարող են ընտրվել իրենց պաշտոններում ոչ ավելի քան երկու 5-ամյա ժամկետով անընդմեջ : Նշված կանոնը կիրառվել է 2017 թ-ին ՝ համալսարանի շինարարական ֆակուլտետի դեկանի երկու 5-ամյա ժամկետով անընդմեջ պաշտոնավարության ժամկետի ավարտից հետո:

12. Ունե՞ք տարիքային սահմանափակումներ պաշտոնավարման համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել, ո՞ր պաշտոնների համար ունեք տարիքային սահմանափակում (նշե՛ք պաշտոնը և տարիքային սահմանը)

 • Դեկան` մրցույթի կարող է մասնակցել մինչև 65 տարեկան թեկնածուն

2. Աշխատանքի բնութագիր և մասնագիտական զարգացում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց՝ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը

Համալսարանի Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի և Լրացուցիչ կրթության բաժնի կողմից պարբերաբար կազմակերպվում են վերապատրաստման դասընթացներ՝ կարիքների վերհանումից հետո, ըստ ձևավորված խմբերի: Դասընթացի ավարտից հետո համալսարանի կադրերի բաժինը վերապատրաստում անցած աշխատողների վերապատրաստման վկայագրերը և արդյունքները մուտքագրում է աշխատողի անձնական տվյալներում:

2. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց ուսումնաօժանդակ անձնակազմի համար

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը՝ մեկ պարբերությամբ

3. Ձեր հաստատությունը աշխատակազմի անդամներին մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման պահանջները բավարարելու համար թույլատրո՞ւմ է օգտվել ծրագրերից, որոնք առաջարկվում են Ձեր հաստատությունից դուրս

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մեկ պարբերությամբ ներկայացնել գործընթացը

TEMPUS, ERASMUS ծրագրերի համագործակցության շրջանակներում HEN-GEAR, ARMENQA, ESPAQ, GOVERN, VERITAS, DESIRE և ԱՐԴ-ԼԱԲ ծրագրերով աշխատակազմի անդամներին վերապատրաստելու նպատակներով կազմակերպվում են սեմինարներ ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ հանրապեստությունից դուրս:

4. Արդյոք այն ներառո՞ւմ է մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման ծրագրեր Հայաստանից դուրս

Այո

5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ո՞ր տոկոսը մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չի անցել վերջին 5 և ավելի տարիների ընթացքում

65%

6. Վերջին հինգ և ավելի տարիների ընթացքում մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չանցած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից քանի՞սն են դեռ աշխատում (որպես դասախոսներ կամ զբաղեցնում են այլ պաշտոններ) համալսարանում

95

մեկնաբանություն

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

7. Ձեր հաստատությունն ունի՞ մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը՝ երկու-երեք նախադասությամբ

Ներկայումս քննարկման փուլում է գտնվում համալսարանի աշխատակազմի վերապատրաստման ընթացակարգը:

8. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ոչ ակադեմիական անձնակազմի համար նախատեսված մասնագիտական ատեստավորման գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը

9. Պարտադիր մասնագիտական զարգացման գործընթաց և/կամ վերապատրաստում կամ ատեստացիա չանցած աշխատողներից քանիսի՞ աշխատանքային պայմանագիրն է դադարեցվել ձեր հաստատության կողմից

0

Պարգևատրումներ և հավելավճարներ

10. Գործում են արդյո՞ք Ձեր հաստատությունում պարգևատրումների, հավելվճարների և այլ վճարումների կանոնակարգեր

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել (անդրադառնալ բոլոր տեսակի կիրառվող վճարումներին)

1)Դրամական խրախուսանք` չափը որոշում է համալսարանի գիտական խորհուրդը, ռեկտորի առաջարկությամբ՝ բաց քվեարկությամբ նիստին մասնակիցների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 2) Համալսարանի հիմնական պրոֆեսորադասախսական կազմի աշխատող և երիտասարդ մասնագետի համար աշխատավարձի լրավճար: 3) ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ կամ ՀՀ ժողովրդական նկարիչի կոչում ունեցող հիմնական աշխատակիցների համար ամսական լրավճար: 4)Պատվավոր պրոֆեսորի, կոչում ունեցող հիմնական աշխատակիցների համար ամսական լրավճար: 5) Ամբիոնի վարիչների համար լրավճար, ըստ ամբիոնի աշխատակիցների թվաքանակի: 6)Վաստակավոր ճարտարապետի, վաստակավոր ինժեների կոչում ունեցող հիմնական աշխատակիցների համար ամսական լրավճար:

տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

4.2.10.pdf

5. Ընդունելություն, ուսանողների գնահատում, ակադեմիական կարգապահություն և ուսանողի հետ հետադարձ կապ

1. Ընդունելություն

1. Հետևյալ ծրագրերում ընդունելության համար դիմումների ընթացակարգերը և չափանիշները հրապարակվո՞ւմ են ձեր հաստատությունում

2. Ուսանողների գնահատում, հեռացումներ և շրջանավարտների թողարկում

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է քննությունների ընթացակարգերը

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

5.2.1.pdf

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է գնահատման չափանիշները

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

5.2.2.pdf

3. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրու՞մ է քննության հարցերի ցանկը

Այո

Խնդրում ենք ընդհանուր ներկայացնել կիրառվող պրակտիկան

Ամբիոնների յուրաքանչյուր դասընթացի քննության հարցերի ցանկը կիսամյակի սկզբում հրապարակվում է ամբիոնին կից ցուցափեղկում: Դասընթացների ծրագրերում ներկայացված են նաև քննության հարցերի ցանկը, քննական հարցատոմսի օրինակ:

4. Ձեր հաստատությունը կիրառո՞ւմ է անանուն գնահատում

Այո

5. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել համալսարանից

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   178

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   0

  • Վարքի պատճառով

   6

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   572

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   0

  • Վարքի պատճառով

   35

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   837

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   0

  • Վարքի պատճառով

   58

6. Ավարտական կուրսի ուսանողների քանի՞ տոկոսն է ձախողել պետական քննությունները (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը

2%

3. Ակադեմիական խախտումներ և կարգապահական վարույթներ

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ գրագողության և այլ ակադեմիական խախտումների համար

Այո

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ բողոքարկման և վերականգնման այլ ընթացակարգերի համար

Այո

3. Ձեր հաստատությունը ի՞նչ մեխանիզմներ է կիրառում ակադեմիական բարեվարքության խախտումները բացահայտելու համար (օրինակ՝ առցանց հակագրագողության ծրագրեր)

4. Ձեր հաստատությունը ընդունե՞լ է էթիկայի կանոնակարգ

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքը

կամ փաստաթղթի պատճենը

5.3.4.pdf

5. Քանի՞ կարգապահական վարույթ է իրականացվել

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում

  186

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  186

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  0

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում

  374

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  370

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  4

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում

  434

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  430

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  4

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

6. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել կանոնավոր քննությունների արդյունքները վերանայելու (կամ քննությունը վերահանձնելու) վերաբերյալ վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

5

Գնահատականները բարձրացնելու քանի՞ դեպք է եղել

3

7. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել պետական քննությունների (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքները վերանայելու վերաբերյալ

4

Քանի՞ անգամ են գնահատականները բարձրացվել

2

8. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել էթիկայի կանոնները խախտելու պատճառով վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

9. Գրագողության և էթիկայի կանոնակարգի խախտման քանի՞ դեպք է զեկուցվել ուսանողների կողմից վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

10. Ձեր հաստատությունը տեղեկություն հրապարակո՞ւմ է կարգապահական վարույթների և արդյունքների վերաբերյալ

Այո

11. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է բողոքարկման և այլ վարչական հարցերով դիմելու ընթացակարգերի մասին տեղեկատվություն

Այո

4. Ուսանողների հետ հետադարձ կապ

1. Ուսանողներն իրենց ակադեմիական փորձի վերաբերյալ արձագանքելու ի՞նչ հնարավորություններ ունեն

Յուրաքանչյուր շաբաթ տեղի ունեցող ֆակուլտետային ուսանողական խորհրդի նիստեր Ուսանողական խորհրդի պաշտոնական Facebook-ի էջ Մասնակցություն պարբերաբար իրականացվող հարցումների

Այդ արձագանքները կարո՞ղ են անանուն լինել

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել հարցումների և հարցաշարերի օրինակները

5.4.1.pdf

2. Խնդրում ենք ներկայացնել ուսանողների բավարարվածության համախառն (ընդհանրացված) ցուցանիշները (5-7 ամենակարևոր ցուցանիշները) վերջին երեք տարիների համար և համապատասխան բացատրությունները

Տարին Ցուցանիշ Բացատրություն
2016Համաբուհական՝ բոլոր ուսանողների համար. 1. «Դասընթցի վերաբերյալ ուսանողի ընդհանուր գնահատականը:» 2. «Ուսուցման մեթոդները՝ դասախոսությունները, գործնական պարապմունքները, առաջադրանքները խթանում են ակնկալվող գիտելիքների և հմտությունների ձեռք բերումը:» 3. «Համալսարանում ստեղծված պայմանները բավարար են բարձրորակ գիտելիքներ ձեռք բերելու համար:» 4.«Դասախոսը քաջալերում է ուսանողների հետ ազատ հաղորդակցությունը, քննարկումները և բանավեճերը:» 5.«Ուսանողների գիտելիքները գնահատվում են օբյեկտիվ և անկողմնակալ:» 6.«Դասախոսը ժամանակին արձագանքում է ուսանողների կարիքներին և խնդիրներին:»ՃՇՀԱՀ-ի Կրթության որակի ապահովման կենտրոնը 2016 թվականի գործողությունների պլանով նախատեսված՝ կրթության որակի ապահովմանն ուղղված միջոցառումների շրջանակներում՝ սույն թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին համալսարանի հինգ ֆակուլտետների թվով 8 թողարկող ամբիոններում անց է կացրել ուսանողների հարցումներ անանուն հարցաթերթի կիրառմամբ` 15 մասնագիտական առարկաների դասընթացների վերաբերյալ ուսանողների կարծիքների բացահայտման նպատակով: Ուսանողների հարցումներն ունեին հետևյալ նպատակները. 1. ուսանողների մասնագիտական առարկայական դասընթացների բավարարվածության չափում, 2. դասախոսներին դասընթացների վարման մեթոդաբանության, բովանդակության մեջ ճշգրտումներ մտցնելու, ինքնակատարելագործվելու, դասավանդման որակի բարձրացման հնարավորության տրամադրում՝ ուսանողներից ստացված կարծիքների հիման վրա:
2016Առաջին կուրսեցիների տեսանկյունից առավել կարևորված ցուցանիշներ՝ 1.Խորհրդատվություն՝ գիտակրթական, անձնական և կարիերայի զարգացման հարցերում: 2.Ֆինանսական աջակցություն: 3. Կրթաթոշակների տրամադրում: 4. Համակարգչային ծրագրերի ուսուցում: 5. Օտար լեզվի ուսուցում: 6. Գրադարանի հասանելիությունը:ՃՇՀԱՀ-ի Կրթության որակի ապահովման կենտրոնը 2016 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին անցկացրել է հարցում՝ համալսարանի բակալավրիատի առաջին կուրսի ուսանողների շրջանում: Հարցման նպատակն էր պարզել, թե համալսարանի բակալավրիատ ընդունված ուսանողները. • ինչու և ինչպես են ընտրել բուհը և իրենց մասնագիտությունը, • ինչ նախնական կարողություններ և հմտություններ ունեն, • ինչ ակնկալիքներ ունեն համալսարանից և մատուցվելիք որ ծառայություններն են կարևորում:
2017Շրջանավարտների համար. 1. Կրթական ծրագրից բավարարվածությունը: 2. Կրթական ծրագրի դասընթացների բովանդակությունից բավարարվածությունը: 3. Կրթական ծրագրի նպատակների, պահանջների, վերջնարդյունքների հասանելիությունը: 5. Դասախոսների մասնագիտական որակի համապատասխանությունը որակյալ դասավանդման համար: 6.Դասախոսների և ուսանողների միջև արդյունավետ հաղորդակցության առկայություն: 7. Գիտելիքների գնահատման արդար և անկողմնակալ համակարգի առկայություն:ՃՇՀԱՀ-ի Կրթության որակի ապահովման կենտրոնը 2017 թվականի մայիս ամսին անցկացրել է հարցում՝ համալսարանի ավարտող ուսանողների շրջանում: Հարցման նպատակն էր. 1. պարզել, թե համալսարանն ավարտող ուսանողները որքանով են բավարարված համալսարանի՝ • կրթական գործընթացների կազմակերպմամբ և որակով, • ստացած գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների մակարդակով, • մատուցած ծառայությունների որակով, 2. բացահայտել շրջանավարտների վերաբերմունքն իրենց հետագա կրթության կամ աշխատանքի վերաբերյալ:

Նկարագրություն

Հարցում բոլոր ուսանողների շրջանում. Հարցումների համար նախատեսված մասնագիտական առարկաների ցանկը առաջարկվել էր ՃՇՀԱՀ-ի բոլոր 5 ֆակուլտետների դեկանների կողմից: Մասնագիտական առարկաների դասընթացների վերաբերյալ ուսանողների հարցումներն անց են կացվել ֆակուլտետների և ամբիոնների աշխատակիցների աջակցությամբ՝ նախապես մշակված և ՃՇՀԱՀ-ի բոլոր 5 ֆակուլտետների դեկանների հետ համաձայնեցված ժամանակացույցի հիման վրա: Ուսանողների հարցումներն անց են կացվել Որակի կենտրոնի աշխատակիցների կողմից առանձին ակադեմիական խմբերում, ըստ վերը նշված ժամանակացույցում նախանշված օրվա, ժամի և լսարանի՝ պահպանելով ուսանողների կողմից անանուն հարցաթերթերի լրացման կամավորության սկզբունքը: Ուսանողները տվել են իրենց գնահատականները հարցաթերթում նշված հարցերի շուրջ՝ հինգ նիշ պարունակող սանդղակի կիրառմամբ (4 – շատ լավ գնահատական, 3 – ավելի մոտ լավ գնահատականին, 2- ավելի մոտ վատ գնահատականին, 1-շատ վատ գնահատական, 0-չեմ կարող պատասխանել): Հարցում առաջին կուրսեցիների շրջանում. Հարցումն իրականացնելու նպատակով համալսարանի Որակի կենտրոնը. 1. Համալսարանի ուսումնական մասի և հինգ ֆակուլտետների դեկանատների հետ համատեղ կազմել է համալսարանի բակալավրիատ ընդունված ուսանողների ցանկն՝ ըստ ֆակուլտետների և առանձին մասնագիտությունների: 2. Մշակել և հաստատել է «Բակալավրի առաջին կուրսեցիների հարցման հարցաթերթ» և՝ ըստ դասախոսների հետ նախապես համաձայնեցված «հարցումների անցկացման ժամանակացույց»-ի, իրականացրել է առաջին կուրսեցիների հարցում: 3. Վերլուծել և ամփոփել է լրացված հարցաթերթիկներում առկա տեղեկատվությունը: Շրջանավարտների հարցում. Հարցումն իրականացվել է նախապես մշակված և որակի կենտրոնի կողմից հաստատված հարցաթերթի հիման վրա: Հարցում իրականացնելու համար մշակված հարցաթերթը պարունակում է 45 հարց, որից 9-ը հանդիսանում են ընդհանուր բնույթի, 32-ը՝ կրթական գործընթացները և ծառայությունների որակը գնահատող և 4-ը՝ ապագա աշխատանքային կամ ուսումը շարունակելու հեռանկարները գնահատող:

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունն ուսանողների հետ հետադարձ կապի վերաբերյալ զեկույց է ներկայացնում

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

կամ փաստաթղթի պատճենը

5.4.3.pdf
6. Տեղեկատվության կառավարում

1. Տեղեկատվության կառավարման կարողություն և հասանելիություն

1. Ձեր հաստատությունը պաշտոնապես տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձ նշանակե՞լ է

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նշել մանրամասներ

Համալսարանը ունի Տպագրության և լրատվության վարչություն, որն իր մեջ ներառում է լրատվական բաժինը: Բաժնում, բացի ղեկավարից կա լրագրող, օպերատոր, ֆոտոլուսանկարիչ, որոնք համալսարանում տեղի ունեցող իրադարձությունները լուսաբանում են կայքի, ֆեյսբուքյան էջի, թերթերի, ամսագրերի համար:

Խնդրում ենք նաև նշել արնձնակազմի այն անդամին, ով պատասխանատու է Ձեր հաստատությունում տեղեկատվական ազատության վերաբերյալ օրենքի կիրառման համար

Լրատվական բաժնի ղեկավար՝ Անահիտ Կարագուլյան, Հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու՝ Ժասմին Վիլյան

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է , արդյոք, Տեղեկատվական ազատության օրենքին համապատասխան տեղեկատվություն: Մասնավորապես, Ձեր հաստատությունը ստորև նշված հարցերի վեաբերյալ հրապարակոՙւ՞մ է անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը

 • համալսարանի կորպորատիվ կարգավիճակ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  NUACA.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

 • հանրությանը տրամադրվող ծառայություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  NUACA.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

 • ղեկավար մարմինների որոշումներ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  NUACA.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

 • ներքին բոլոր կանոնակարգեր (օրինակ՝ մրցույթներ, օրենքներ, ուսման վարձի զեղչի քաղաքականություն)

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  NUACA.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

 • Ռեկտորի հրամաններ (բացի անհատական հրամաններից)

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  NUACA.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

 • Ֆինանսական տեղեկություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  NUACA.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

 • Քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ օրեր/ժամեր

  Ոչ

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Ոչ

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Մատուցվող ծառայությունների գներ և գնի ձևավորման կարգեր

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  NUACA.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

 • այլ (նշեք)
  • քաղաքացիների ընդունելությունը մեզ մոտ ազատ է, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր

   Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

   Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

   Նշե՛ք այլ լեզուները

3. Ձեր հաստատության կայքէջերը թարգմանվա՞ծ են տարբեր լեզուներով (նշե՛ք բաժինները և լեզուները)

ԲաժինըԼեզուները
Իրավական ակտեր, հաշվետվություններհայերեն
Կրթությունռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն
Գիտությունռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն
Միջազգային կապերռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն
Դիմորդ, ուսանող, շրջանավարտռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն
Գնումներհայերեն
Համալսարանի կառուցվածքըռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն
Կառավարման մարմիններըռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն
Կանոնադրությունը, առաքելությունըռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն
Ռազմավարությունռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

4. Ձեր հաստատությունում գործու՞մ է ներքին ցանց (ինտրանետ)

 • Աշխատողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

  Համալսարանում, բացի էլեկտրոնային փոստից գործում է նաև ներհամալսարանական ներքին ցանց (public) , որի շնորհիվ շատ արագ տարածվում են նորություններ, անհրաժեշտ տեղեկություններ կապված համալսարանի գործունեության հետ

 • Ուսանողների համար

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

5. Հաստատության էլեկտրոնային փոստի համակարգ

 • Անձնակազմ (աշխատողներ)

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Ուսանողներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Ոչ

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Ոչ

 • Շրջանավարտներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Ոչ

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Ոչ

Հակիրճ նկարագրեք (բնութագրեք) վերոհիշյալ բոլոր խմբերի համար գործող բուհի էլ. փոստի համակարգերը

Ստեղծված է հատուկ հասցեների համակարգ, որով բուհի աշխատակիցներին պարբերաբար ուղարկվում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը . akaragulyan@nuaca.am

6. Արդյո՞ք ձեր հաստատությունը պարբերաբար, էլեկտրոնային փոստի միջոցով, տեղեկատվություն է փոխանցում ուսանողներին և անձնակազմին: Խնդրում ենք նշել տեղեկատվության տեսակը, պարբերականությունը և խումբը, ում ուղարկվում է տեղեկատվությունը

ՏեսակըՊարբերականությունըԽումբը
Նորություններ, հայտարարություններ այցերի, գնումներ վերաբերյալ, համալսարանի էլեկտրոնային թերթը, ամանորի և հատուկ տոների շնորհավորանքներյուրաքանչյուր շաբաթբուհի անձնակազմը

2. Հիմնական տեղեկատվություն

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է արդյոք ուսման վարձերի հետ կապված հետևյալ տեղեկությունները

 • Վճարման ժամկետներ

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Հնարավոր ուսման վարձի զեղչեր

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Վճարը հետաձգելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Մասնաբաժիններով վճարելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • «կամպուսային» աշխատանքի և ուսումնառության հնարավորություն

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է տեղեկատվություն շրջանավարտների աշխատանքային մանրամասների վիճակագրության և հետավարտական կարգավիճակի վերաբերյալ

Այո

Ներկայացրե՛ք համապատասխան տեղեկատվությունը

Շրջանավարտների աջակցման և կարիերայի կենտրոնը իրականացնում է հարցում, որը միտված է բացահայտելու աշխատաշուկայի և շրջանավարտների միջև եղած խնդիրները: Գործընթացը դեռ չի ավարտվել, ավարտվելուն պես տեղեկատվությունը կտեղադրվի համալսարանի կայքէջում:

3. Ձեր հաստատությունը տիրապետու՞մ է ուսանողների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությանը

 • Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  0.3

 • Սոցիալապես անապահով ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  2.9

 • Մարզաբնակ ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  50

4. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ և տարածու՞մ է տեղեկատվություն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու վերաբերյալ

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

5. Ձեր հաստատությունը ուսանողների շրջանում հրապարակում և տարածո՞ւմ է տեղեկատվություն միջազգայնացման հետևյալ գործընթացների վերաբերյալ

 • Արտերկրում սովորելու կրթաթոշակային հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Համալսարանի կայքէջում, տրվող հայտարարությունների, միջազգային բաժնում տեղադրված հայտարարությունների և նորությունների միջոցով ուսանողները ստանում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

 • Փոխանակման ծրագրերի հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Համալսարանի կայքէջում, տրվող հայտարարությունների, միջազգային բաժնում տեղադրված հայտարարությունների և նորությունների միջոցով ուսանողները ստանում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

 • Արտերկրում կրեդիտներ հավաքելու հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Համալսարանի կայքէջում, տրվող հայտարարությունների, միջազգային բաժնում տեղադրված հայտարարությունների և նորությունների միջոցով ուսանողները ստանում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

6. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին ներքին շարժունակության (տեղափոխումների) վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրու՞մ է

Այո

Նշել ինչպիսի

Ուսումնական մասը, ֆակուլտետների դեկանատները, էլեկտրոնային մոնիտորներին հայտարարությունների ձևով տալիս են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

7. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին իրենց իրավունքների, բողոքարկման ընթացակարգերի և այլ վարչական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրո՞ւմ է

Այո

խնդրում ենք մեկնաբանել

Համալսարանի պաշտոնական կայքէջում դրված է սովորողների ներքին կարգապահության կանոնները, ուսման վարձի վճարման կարգը,ուսանողների նպաստի, զեղչերի և կրթաթոշակների կարգը, ֆակուլտետի կանոնադրությունը, ուսանողի ուղեցույցը, որոնց ծանոթանալով կարող են գտնել իրենց հուզող հարցերի պատասխանները:

8. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է տեղեկատվություն հետազոտական հնարավորությունների (ներգրավում գիտական ծրագրերում, խմբերում և այլն) և ընտրության չափանիշների վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Համալսարանի կայքէջում տրվող հայտարարությունների, գիտական բաժնում տեղադրված հայտարարությունների և նորությունների միջոցով ուսանողները ստանում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

և տրամադրել համապատասխան ինտերնետային կայքի հասցեն

Nuaca.am

9. Ձեր հաստատությունն ընդունում կամ պատասխանու՞մ է ուսանողներից և հանրությունից էլեկտրոնային տարբերակով ստացված հաղորդագրություններին: Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել: Ներկայացրե՛ք համապատասխան հասցեներ և վիճակագրական տվյալններ

 • Էլեկտրոնային նամակներ ռեկտորին

  Այո

  Եթե այո, ներկայացնել հասցեն

  info@nuaca.am

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

  2677

 • Էլեկտրոնային նամակներ դեկաններին (կրթական ստորաբաժանումների ղեկավարներին)

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

  2675

 • Կայքէջում հարց ու պատասխանի բաժին

  Ոչ

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Սոցիալական ցանցերի (Facebook-ի էջ, Twitter) գործիքներ

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

  2347

 • Կայքէջում հաճախակի տրվող հարցերի բաժին

  Ոչ

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

 • Այլ