Ներբեռնել հաշվետվությունը

Հայաստանի բուհերի կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության գործընթացների վերաբերյալ զեկույցներ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

1. Կառավարման մարմիններ

1. Կառավարման խորհուրդներում ընդգրկումը

Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ (Հոգաբարձուների խորհուրդ/Հաստատության խորհուրդ)

1. Ձեր հաստատության բարձրագույն կառավարման խորհրդի (օրինակ` Հոգաբարձուների խորհուրդ) հետևյալ անդամները փակ քվեարկությա՞մբ են ընտրվում

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ

  Ոչ
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  Ոչ

2. Յուրաքանչյուր խմբի համար նշեք առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Խորհրդում առկա տեղերին

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

  0.25
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  0.25

3. Կա՞ արդյուք հանրության համար հրապարակային բաց և/կամ մրցակցային գործընթաց հետևյալ խմբերի առաջադրման և նշանակման համար

 • Բարձրագույն կառավարման մարմնի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ
 • Ռեկտորի կողմից նշանակվող բուհի գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Այո

  Նկարագրություն

  Գիտական խորհրդի նշանակովի անդամներն առաջադրվում և հրամանագրվում են ռեկտորի կողմից
 • Կրթագիտական ստորաբաժանումների (Ֆակուլտետներ և այլն) գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ (օրինակ՝ այլ կրթագիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, գործատուներ): Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ

4. Բարձրագույն կառավարման մարմնի անդամների քան՞ի տոկոսն է զբաղեցնում քաղաքական պաշտոն:

31%

Գիտական խորհուրդ

5. Արդյոք հաստատության գիտական խորհրդի ընտրովի անդամները ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

6. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը գիտական խորհրդի ընտրովի տեղերի ընդհանուր թվին

0.05

Կրթագիտական ստորաբաժանման (Ֆակուլտետ, Ինստիտուտ, կենտրոն և այլն) կառավարման մարմին

7. Ձեր հաստատության ֆակուլտետի կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամները (օրինակ` Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ) ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

8. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Ֆակուլտետի համապատասխան խորհրդի ընտրովի պաշտոնների ընդհանուր թվին

0

2. Կառավարման գործընթաց

1. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում առաջարկված օրակարգի հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) ո՞ր տոկոսը չի ընդունվել

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  8
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

Նկարագրություն

2017 թվականի փետրվարի 15-ի նիստում «2016 թվականի գիտահետազոտական գործունեության արդյունքների և 2017 թվականի խնդիրների մասին» և 2017 թվականի մայիսի 12-ի նիստում «Ուսումնական և գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպումը Գյումրու մասնաճյուղում» հարցերի վերաբերյալ ներկայացված որոշման նախագծերը ուղարկվել են լրամշակման՝ հաշվի առնելով կատարված դիտողություններն ու առաջարկությունները:

2. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում օրակարգային հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) առնչությամբ որոշումների ո՞ր տոկոսն է ստացել առնվազն 20% ձայն դեմ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  10
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

Նկարագրություն

2017 թվականի մարտի 17-ի նիստում «Ուսանողական գիտական ընկերության (ՈՒԳԸ) խորհրդի հաշվետվությունը կատարված աշխատանքների մասին» հարցի վերաբերյալ ներկայացված որոշման նախագիծը ստացել է 15% ձայն դեմ:

3. Ինչ հնարավորություններ ունեն արտաքին խմբերը (կառավարման մարմիններում չընդգրկված անձիք) կառավարման մարմինների աշխատանքներում իրենց ներդրումը կատարելու համար: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել յուրաքանչյուր մարմնի համար գոյություն ունեցող հնարավորությունները և բուհի լավագույն փորձի օրինակներ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Խորհրդի քննարկմանն ու հաստատմանն են ներկայացվում գիտական խորհրդի որոշմամբ ընդունված հարցերը: Խորհրդի նիստի օրակարգում ներառվում են նաև խորհրդի նախագահի կամ խորհրդի անդամների կողմից առաջադրված հարցերը:
 • Գիտական խորհուրդ

  Գիտական խորհրդի նիստի օրակարգային հարցերը հաստատվում են գիտական խորհրդի աշխատանքային պլանով: Գիտական խորհրդի նիստի օրակարգում ներառվում են նաև ամբիոնների, ֆակուլտետների խորհուրդների, գիտական խորհրդին կից համալսարանական հանձնաժողովների և ռեկտորատի նիստերում քննարկվող հարցերը:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Գիտական խորհրդի որոշմամբ ֆակուլտետներին տրված հանձնարարականները, ինչպես նաև ամբիոնների նիստերում քննարկվող հարցերը ներառվում են ֆակուլտետների խորհուրդների նիստերի օրակարգում:

4. Արդյո՞ք ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրված անդամները հաշվետվություն են ներկայացնում կամ հետադարձ կապ են պահում իրենց ընտրած ստորաբաժանումների կամ մարմինների հետ: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել գործաղ կանոնակարգումները և/կամ բուհի լավագույն փորձի օրինակները յուրաքանչյուր մարմնի համար

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Նկարագրություն

  Խորհրդի ընտրված անդամները հաշվետվություն են ներկայացնում գիտական խորհրդին և ռեկտորին՝ խորհրդում ընդունված որոշումների կատարման ընթացքի մասին:
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Նկարագրություն

  Գիտական խորհրդի ընտրված անդամները հաշվետվություն են ներկայացնում գիտական խորհրդին և ռեկտորին՝ գիտական խորհրդի նախորդ նիստում ընդունված որոշումների կատարման ընթացքի մասին:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Այո

  Նկարագրություն

  Ֆակուլտետների խորհուրդների ընտրված անդամները հետադարձ կապ են պահում իրենց ընտրած ամբիոնների հետ:

3. Արդյունքները

1. Ամփոփ ներկայացրեք այն երեք գլխավոր որոշումները, որոնք ընդունվել են կառավարման յուրաքանչյուր մարմնի (hոգաբարձուների խորհուրդ, գիտական խորհուրդ) կողմից ընթացիկ տարում (վերջին 12 ամիսներ)՝ չներառելով ռազմավարական պլանի ընդունումը, տարեկան միջոցառումների պլանը, բյուջեի հաստատումը և իրականացման համապատասխան զեկույցները

1. ՀՊՏՀ խորհրդի՝ 2017 թվականի հունիսի 6-ի նիստի որոշմամբ ՀՊՏՀ խորհրդի նախագահ է ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը: 2. Գիտական խորհրդի՝ 2017 թվականի փետրվարի 15-ի նիստում որոշվել է՝ 1) Տեսական դասընթացն ավարտած, սակայն ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակ անբավարար ստացած կամ չներկայացած բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների կրկնակի ավարտական աշխատանքը կամ մագիստրոսական թեզը ղեկավարելու և գրախոսելու համար ժամավճար նախատեսել համալսարանում գործող նորմաներով` 1) ավարտական աշխատանքի համար` 20+5=25 ժամ, 2) մագիստրոսական թեզի համար` 25+8=33 ժամ: 2) Ավարտական կուրսի առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներով համալսարանից անբավարար առաջադիմության պատճառով հեռացված կամ տեսական դասընթացը չավարտած ուսանողների ավարտական աշխատանքների կամ մագիստրոսական թեզերի ղեկավարման համար ժամավճար չի նախատեսվում: 3. Գիտական խորհրդի՝ 2017 թվականի հունիսի 7-ի նիստի որոշմամբ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում կրթության բոլոր ձևերում արգելվել է վերահանձնել ուսումնառության ընթացքում ստացած դրական գնահատականը: 4. Գիտական խորհրդի՝ 2017 թվականի հուլիսի 4-ի նիստի որոշմամբ Դիլիջանի «Տնտեսագետ» մարզաառողջարանում» իրենց հանգիստն անցկացնելու համար անվճար ուղեգրեր են տրամադրվել՝ - պրոֆեսորադասախոսական կազմին՝ 10 (տասը) ուղեգիր, - ուսումնաօժանդակ և վարչական կազմին՝ 10 (տասը) ուղեգիր, - Արցախի պետական համալսարանի ուսանողներին՝ 20 (քսան) ուղեգիր (յուրաքանչյուր հերթափոխում՝ 5 (հինգ) ուղեգիր), - հասարական ակտիվություն ցուցաբերած և բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին՝ 50 (հիսուն) ուղեգիր:

4. Փաստաթղթեր

1. Արդյոք հրապարակվա՞ծ են ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրովի անդամների ընտրության արձանագրությունները

2. Արդյո՞ք ընտրված ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների անդամների անունները, տվյալները և պարտականությունների նկարագրերը (եթե այդպիսիք կան) հրապարակվա՞ծ են

3. Արդյոք հրապարակվա՞ծ է ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների նշանակովի անդամների ընտրության/որոշման հիմքը (չափանիշը)

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  asue.am
 • Գիտական խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

4. Արդյո՞ք հրապարակված են հաստատության կառավարման հետևյալ խորհուրդներից յուրաքանչյուրի նիստերի արձանագրություններն ու ընդունված որոշումները

2. Ռազմավարական պլանավորում

1. Ռազմավարական ծրագրի կազմում

1. Ձեր հաստատությունը ուն՞ի ռազմավարական (զարգացման կամ գործունեության) ծրագիր

Այո

2. Խնդրում ենք նշել, թե որ խմբերն են մասնակցում ռազմավարական ծրագրի նախապատրաստման աշխատանքներին, և հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ինչպես է յուրաքանչյուր խումբ մասնակցում

 • Բարձրագույն կառավարման մարմին (Հոգաբարձուների խորհուրդ)

 • Գիտական խորհուրդ

 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

 • Ֆակուլտետներ

 • Աշխատակազմ (վարչական)

 • Ուսանողներ

 • Շրջանավարտներ

 • Արտաքին շահեկիցների կողմեր (նշել)

  • Գործատուներ

Նկարագրություն (նշել համապատասխան խումբը և նկարագրել նրա մասնակցությունը)

Շրջանավարտները, ուսանողները, աշխատակազմը (վարչական), ֆակուլտետները և ռեկտորատը մասնակցել են զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակմանը հարցաթերթեր լրացնելու միջոցով: Վերջիններս մշակվել էին անխտիր բոլոր շահակիցների համար, իսկ հարցումն իրականացվել էր սոցիոլոգի կողմից որոշված ընտրանքի շրջանակներում: Գիտական խորհուրդը և ՀՊՏՀ խորհուրդը մասնակցել են "ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի" նախնական քննարկումներին և հաստատմանը:

3. Ձեր հաստատությունը ու՞նի ռազմավարական պլան հաստատելու պաշտոնական քաղաքականություն, ընթացակարգերը և/կամ կանոնակարգեր

Ոչ

Եթե այո, արդյոք դրանք հասանելի՞ են հանրությանը

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք նշել կայքէջ, որտեղից դրանք կարելի է ձեռք բերել կամ կցել փաստաթուղթը՝ որպես հավելված

2. Ռազմավարական առաջնահերթություններ

1. Խնդրում ենք նշեք և հակիրճ նկարագրեք Ձեր հաստատության համար առկա գլխավոր մարտահրավերները (վտանգները) և հնարավորությունները

Հաշվի առնելով արտաքին և ներքին միջավայրերի գործոնների, ինչպես նաև շահակիցների կարիքների ուսումնասիրությունների արդյունքները՝ առաջիկա տարիներին ՀՊՏՀ հիմնական մարտահրավերներն են տնտեսագիտական մասնագիտություններով կրթական ծառայությունների շուկայում մրցակցության ուժեղացումը, վերջնարդյունքների վրա հիմնված կրթական ծրագրերի արդյունավետ գործարկումը, ֆինանսական կայունության, մարդկային ռեսուրսների մոտիվացման ապահովումը, որակի ապահովման ներքին համակարգի լիարժեք գործարկումը, հետազոտական գործունեության ընդլայնումը և արտաքին կապերի զարգացումը: Կրթական համակարգում շահակիցների ներգրավվածության աճը և նրանց պահանջների փոփոխությունները բուհերին հիմնավորված քաղաքականության, ըն­թացա­կար­գերի և կրթական ծրագրերի մշակման խնդիրներ են առաջադրում, որոնց իրա­գոր­ծումը կա­րող է էականորեն բարելավել տրամադրվող կրթական ծառայությունների որակը և ամրապնդել բուհի մրցակցային դիրքը։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը, կարևորելով ստեղծված իրավիճակը և կրթության ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունները, նպատակ ունի արագորեն վերանայելու կրթական ծրագրերի բովանդակու­թյունը և ձևաչափը, ինչպես նաև կիրառվող կրթական տեխնո­լո­գիա­ները։ Բուհի համար կրթական վերջնարդյունքների ձևա­­­­վոր­մանն ուղղված ծրագրերի մշակման և իրագործման անհրաժեշտու­թյունը, առաջին հերթին, պայմանավորված է փոփոխվող հասարակական պահանջ­մունք­­նե­րով, որոնք ավելի են կարևորում աշխատաշուկա մուտք գործող շրջանա­վարտ­ների ոչ միայն տեսական գիտելի­քը, այլև գործնական հմտությունները և կա­րո­ղու­թյուն­ները։ Կրթական վերջնարդյունքներով ուսումնական գործընթացի պլանավորումը էա­կանորեն կբարելավի նաև կրթության որակը ՀՊՏՀ-ում: Ի տարբերություն պրոֆեսորադասախոսականի, ուսումնաօժանդակ կազմի ձևավորմանը վերաբերող հստակ պահանջներ ՀՊՏՀ-ում չկան, քանի որ գործառույթներն ավելի բազմազան են, ընդգրկուն և ճկուն. դրանք սահմանված են համապատասխան պաշտոնեական հրահանգներով և աշխատանքային պայմանագրերով։ Մարդկային որակյալ ռեսուրսներով համալսարանը համալրելու գլխավոր նախադրյալներից են աշխատանքային գրավիչ պայմանները, մրցունակ ու բարձր աշխատավարձը, աշխատողների ճիշտ և արդյունավետ մոտիվացումը։ ՀՊՏՀ-ն ավելի գրավիչ աշխատավայր դարձնելու, գիտական որակավորման բարձրացման խթանման, կրթության որակի հետագա բարձրացման նկատառումներից ելնելով՝ հրատապ է դարձել նաև աշխատանքի վարձատրության և հավելավճարի տարբերակման արդյունավետ կառուցակարգերի մշակման ու կիրառման անհրաժեշտությունը: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի՝ առաջիկա տարիների զարգացման յուրաքանչյուր ծրագրում, այդ թվում՝ ռազմավարական, պետք է առանձնահատուկ տեղ հատկացնել կայուն եկամուտների ապահովման խնդրին: Եկամտի այն աղբյուրները, որոնք քիչ թե շատ բավարար են համարվել նախորդ ժամանակաշրջանում, կրճատման ակնհայտ միտումներ են ցուցաբերում վերջին տարիներին և այլևս չեն համապատասխանում համալսարանի բնականոն գործունեության ապահովման պահանջներին: Արտաքին և ներքին միջավայրերի վերլուծության արդյունքները ևս ակնհայտորեն ընդգծում են ֆինանսավորման նոր աղբյուրների հայթայթման և դրանց միջոցով կայուն եկամուտների ապահովման կարևորությունը: Վերլուծության ենթարկված այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ժողովրդագրական փոփոխությունները, ազգային արժույթի արժեզրկման և գնաճի բարձր տեմպերը, բնակչության գնողունակության աստիճանական անկումը, մրցակիցների քանակի տարեցտարի ավելացումը, հանգեցնելու են դիմորդների քանակի էական կրճատմանը: Դա հաստատվում է նաև ՀՊՏՀ 2011-2014 թթ. ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության և 2015-2020թթ. դրամական հոսքերի կանխատեսման արդյունքներով: Միաժամանակ, համադրելով մի կողմից՝ պետական բյուջեի սղության հետևանքով համապատասխան ֆինանսավորման (ընդհանուր մուտքերի շուրջ 10%-ը) կրճատման վտանգը, մյուս կողմից՝ համալսարանի էական կախվածությունն ուսման վարձերից (ընդհանուր մուտքերի մոտ 90%-ը)՝ հնարավոր է դառնում արձանագրել նշանակալից բացասական սիներգիայի փաստը: ՀՊՏՀ-ի համար առաջնային է ինչպես տեղական աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան կադրերի պատրաստումը, այնպես էլ, մրցունակության մշտապես ապահովման և բարձրացման նպատակով, շփումները միջազգային փորձ ունեցողների հետ: Բացի դրանից, ուսանողների շարժունությունը պետք է ուսումնառության մաս կազմի, իսկ դասախոսական կազմի շարժունությունը դասավանդման և փորձի շարունակական զարգացում ապահովի: Արդիական է օտարերկրյա ուսանողներին կրթական ծառայությունների մատուցումը թե՛ լիարժեք կրթական ծրագրերի, թե՛ կարճաժամկետ դասընթացների միջոցով: Միաժամանակ, օտարերկրյա ուսանողների դերը կարևորվում է կրթական ծառայությունների նկատմամբ պահանջների վերանայման առումով: Հանրությանը ծառայություններ մատուցող ամեն մի կազմակերպության ինստիտուցիոնալ գործունեություն ենթադրում է վստահություն բոլոր շահակիցների նկատմամբ, որի ապահովումը մեծապես հիմնված է վերջիններիս նախապես հայտնի ստույգ սահմանված ընթացակարգերի վրա: Ընթացակարգերի սահմանումը և բոլորի կողմից դրանց ընդունումը պետք է ուղեկցվեն համապատասխան կառուցակարգերի կիրառմամբ: Ակադեմիական միջավայրում շահակիցների վստահության հարցն ավելի է կարևորվում, քանի որ գործընթացներն առնչվում են ուսանողների գիտելիքի, կարողությունների, հմտությունների արդար և օբյեկտիվ գնահատմանը: Այս տեսակետից՝ հստակ ընթացակարգերի մշակումը, հաստատումը և հետևողականորեն կատարումը պետք է լինեն լիարժեք գործընթացներ: Ներկայում սրընթաց փոփոխություններ են տեղի ունենում կրթության միջազգային ոլորտում՝ ազդելով նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգի, դրա կառավարման, որակի ապահովման քաղաքականության և այլ գործընթացների վրա: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանն իրականացնում է համապարփակ բարեփոխումներ՝ միտված կրթության որակի, բուհի գործունեության և ուսանողների գնահատման արդյունավետության մակարդակի բարձրացմանը: Դեռևս 2011 թվականից առանցքային է համարվում կրթության որակի մշակույթի ստեղծումը, դրա զարգացումը և հետագա լիարժեք գործարկումը որակի ներքին համակարգի ապահովման նպատակով:

2. Խնդրում ենք նշել ձեր ընթացիկ ռազմավարական ծրագրի ամենակարևոր ռազմավարական առաջնահերթությունները

 • 1. Կրթական գործընթացների բարեփոխում

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Կրթական ծրագրերի իրականացման և արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանության առկայություն, շահակիցների բավարարվածություն կրթական ծրագրերի որակով, շարժունության՝ կրթական ծրագրերի կառուցվածքի պատճառով սահմանափակումների բացակայություն, դասավանդման և ուսումնառության գնահատման ուսանողամետ մեթոդաբանության առկայություն, կրթական ծրագրերի բաղադրիչների միտվածություն սահմանված վերջնարդյունքներին, շահակիցների բավարարվածություն փաստացի ձեռք բերված վերջնարդյունքներով, մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մշակման համընդհանուր մեթոդաբանության առկայություն, մագիստրատուրայի դիմորդների թվի պրոգրեսիվ աճ, շահակիցների բավարարվածություն մագիստրոսական կրթությամբ, կրթական ծրագրերի մշակման ընթացքում արտաքին շահակիցների մասնակցությունն ապահովող կառուցակարգի առկայություն, արտաքին շահակիցների փաստացի ազդեցություն կրթական ծրագրերի վրա, նրանց բավարարվածություն, ուսանողների և գործատուների բավարարվածություն փորձառության գործընթացի արդյունավետությամբ, փորձառության հետևանքով աշխատանքի անցած ուսանողների թվի աճ, կրթական ծրագրերի մշակման ընթացքում ներքին շահակիցների մասնակցությունն ապահովող կառուցակարգի առկայություն, ներքին շահակիցների փաստացի ազդեցություն կրթական ծրագրերի վրա, նրանց բավարարվածություն, վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի աճ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Բյուջեով նախատեսված հատկացումներն ըստ առաջնահերթությունների չեն տարանջատվում:

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

 • 2. Որակյալ մարդկային ռեսուրսներով ապահովվածություն

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի աճ, ուսանողների՝ պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմից գոհունակության աճ, պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի բավարարվածություն վերապատրաստմամբ, անձնակազմի գնահատման և աշխատանքի վարձատրության տարբերակման արդյունավետ կառուցակարգերի առկայություն, ներքին շահակիցների բավարարվածություն, մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման քաղաքականության և ընթացակարգերի առկայություն, շահակիցների բավարարվածություն, որակյալ կադրերի արտահոսքի նվազում, ներհոսքի ավելացում

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Բյուջեով նախատեսված հատկացումներն ըստ առաջնահերթությունների չեն տարանջատվում:

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

 • 3. Եկամուտների դիվերսիֆիկացում, նոր ֆինանսական աղբյուրների օգտագործում և զարգացում

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Կարճաժամկետ ուսուցման և հատուկ դասընթացների նկատմամբ պահանջարկի աճ, շահակիցների բավարարվածություն համապատասխան պայմաններից, պարգևատրման մշակված կարգի առկայություն, աշխատակիցների նախաձեռնած նոր դասընթացների թվի և եկամուտների աճ, գիտական գործունեության քաղաքականության առկայություն, հետազոտությունների առևտրայնացման աստիճանի աճ, հետազոտությունների նկատմամբ պահանջարկի աճ, աշխատակիցների նախաձեռնած հետազոտական նոր ծրագրերի թվի և եկամուտների աճ, խորհրդատվական ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի աճ, շահակիցների բավարարվածություն, խորհրդատվություն տրամադրողների վարձատրության մշակված կարգ, արտաքին ֆինանսավորմամբ ծրագրերին մասնակցության աճ, աշխատակիցների նախաձեռնած համապատասխան ծրագրերի թվի և եկամուտների աճ, համատեղ կրթական ծրագրերի նկատմամբ պահանջարկի աճ, շահակիցների բավարարվածություն համատեղ կրթական ծրագրերից, գիտաժողովների և այլ միջոցառումների կազմակերպման համար տարածքների տրամադրման մշակված քաղաքականություն, գիտաժողովների և այլ միջոցառումների կազմակերպման համար տարածքների վարձակալման պահանջարկի աճ, կրթական նշանակության ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների հետ վճարովի հիմունքներով համագործակցության արդյունքում ձևավորված եկամուտների աճ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Բյուջեով նախատեսված հատկացումներն ըստ առաջնահերթությունների չեն տարանջատվում:

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

 • 4. Գործունեության միջազգայնացում

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Օտարերկրյա ուսանողների կողմից կրթական ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի աճ, նրանց բավարարվածություն, օտարերկրյա ուսանողների թվի պրոգրեսիվ աճ, փոխանակման ծրագրերին մասնակցած և մասնակցող դասախոսների և ուսանողների թվի պրոգրեսիվ աճ, համագործակցող կառույցների թվի և ցանցի ընդգրկման աճ, միջազգային համատեղ հետազոտությունների թվի և դրանց մասնակիցների թվի աճ, շահակիցների բավարարվածություն լրացուցիչ դասընթացներից և վերապատրաստումներից, գիտահետազոտական գործունեության արդյունքների միջազգային հրապարակումների թվի աճ, գիտահետազոտական գործունեության արդյունքներին հղումների թվի աճ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Բյուջեով նախատեսված հատկացումներն ըստ առաջնահերթությունների չեն տարանջատվում:

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

 • 5. Կառավարման համակարգի բարելավում և գործընթացների կանոնակարգում՝ համապատասխան քաղաքականության և ընթացակարգերի մշակմամբ և ներդրմամբ

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Չկանոնակարգված գործընթացների և իրավիճակների քանակի նվազում, քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վերաբերյալ ներքին շահակիցների տեղեկացվածության աստիճանի աճ, քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վերաբերյալ արտաքին շահակիցների տեղեկացվածության աստիճանի աճ, գործառույթների կրկնությունների բացակայություն, կառավարման համակարգի պահպանման ծախսերի կրճատում, կառավարման համակարգով և առանձին օղակների գործունեությամբ ներքին շահակիցների բավարարվածության աճ, էթիկայի կանոններով չկարգավորվող իրավիճակների նվազում, շահակիցների տեղեկացվածություն և բավարարվածություն, էթիկայի հանձնաժողովի առկայություն, շահակիցների բավարարվածություն դրա գործունեությամբ, ազդեցություններից գործընթացների անկախությունն ապահովող և պաշտպանող մեխանիզմների առկայություն, ազդեցության փորձերի թվի նվազում

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Բյուջեով նախատեսված հատկացումներն ըստ առաջնահերթությունների չեն տարանջատվում:

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

 • 6. Կրթության որակի ներքին ապահովման համակարգի լիարժեք գործարկում

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Ռեսուրսների համապատասխանությունը փոփոխվող գործառույթներին, վերլուծական հաշվետվության առկայություն, բացահայտված առավելություններ և թերություններ, շահակիցների վերլուծված կարիքներ, մշակված քաղաքականություն և ընթացակարգ, համալսարանի բոլոր գործընթացներում ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավվածության աստիճանի աճ, համալսարանի գործունեության շրջափուլերի գնահատման մշակված կառուցակարգի առկայություն, համալսարանի գործունեության գնահատված շրջափուլեր, տեղեկատվության հավաքա­գրման գործող կառուցակարգի առկայություն, տվյալների կի­րառելիություն վերլուծություն­ների համար

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Բյուջեով նախատեսված հատկացումներն ըստ առաջնահերթությունների չեն տարանջատվում:

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունը սահմանում և օգտագործում է Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների (Key Performance Indicators) համակարգ հետևյալ մակարդակներում

 • Համաբուհական մակարդակ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Կրթագիտական և հետազոտական ստորաբաժանումների մակարդակ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Վարչական և այլ ստորաբաժանումների մակարդակ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

3. Իրականացում

1. Խնդրում ենք նկարագրել, թե հաստատության ստորև նշված ստորաբաժանումները ընդհանուր առումով ինչպես են առձագանքել և ինչ գործողություններ են ձեռնարկել ռազմավարական ծրագրի տեղայնացման ուղղությամբ (օրինակ՝ համապատասխան ստորաբաժանումների ռազմավարություններ, ծրագրեր, առաջնահերթություններ, հայեցակարգեր և այլն) և ինչպես է առաջընթացը մշադիտարկվում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանումներ (Ֆակուլտետներ, ինստուտուտներ, դպրոցներ և այլն)

  ՀՊՏՀ 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի "Գործողությունների ծրագիր" և "Գործողությունների կատարման ժամանակացույց" բաժիններում հստակ ներկայացված է, թե որ ստորաբաժանումն է պատասխանատու սահմանված ժամկետում տվյալ գործողության իրականացման համար՝ համապատասխան արդյունքով: Ստորաբաժանումներն առաջնորդվում են ՀՊՏՀ 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի տարեկան պլաններով, իսկ մշտադիտարկումն իրականացվում է գիտական խորհրդի կիսամյակային ընդլայնված նիստերի միջոցով, որոնք նվիրված են գերակայությունների ուղղությամբ տարվող աշխատանքների և արդյունքների քննարկմանը:

 • Վարչական ստորաբաժանումներ (վարչություններ, բաժիններ և այլն)

  ՀՊՏՀ 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի "Գործողությունների ծրագիր" և "Գործողությունների կատարման ժամանակացույց" բաժիններում հստակ ներկայացված է, թե որ ստորաբաժանումն է պատասխանատու սահմանված ժամկետում տվյալ գործողության իրականացման համար՝ համապատասխան արդյունքով: Ստորաբաժանումներն առաջնորդվում են ՀՊՏՀ 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի տարեկան պլաններով, իսկ մշտադիտարկումն իրականացվում է գիտական խորհրդի կիսամյակային ընդլայնված նիստերի միջոցով, որոնք նվիրված են գերակայությունների ուղղությամբ տարվող աշխատանքների և արդյունքների քննարկմանը:

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  ՀՊՏՀ 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի "Գործողությունների ծրագիր" և "Գործողությունների կատարման ժամանակացույց" բաժիններում հստակ ներկայացված է, թե որ ստորաբաժանումն է պատասխանատու սահմանված ժամկետում տվյալ գործողության իրականացման համար՝ համապատասխան արդյունքով: Ստորաբաժանումներն առաջնորդվում են ՀՊՏՀ 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի տարեկան պլաններով, իսկ մշտադիտարկումն իրականացվում է գիտական խորհրդի կիսամյակային ընդլայնված նիստերի միջոցով, որոնք նվիրված են գերակայությունների ուղղությամբ տարվող աշխատանքների և արդյունքների քննարկմանը:

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  ՀՊՏՀ 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի "Գործողությունների ծրագիր" և "Գործողությունների կատարման ժամանակացույց" բաժիններում հստակ ներկայացված է, թե որ ստորաբաժանումն է պատասխանատու սահմանված ժամկետում տվյալ գործողության իրականացման համար՝ համապատասխան արդյունքով: Ստորաբաժանումներն առաջնորդվում են ՀՊՏՀ 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի տարեկան պլաններով, իսկ մշտադիտարկումն իրականացվում է գիտական խորհրդի կիսամյակային ընդլայնված նիստերի միջոցով, որոնք նվիրված են գերակայությունների ուղղությամբ տարվող աշխատանքների և արդյունքների քննարկմանը:

 • Գիտահետազոտական ստորաբաժանումներ (եթե կրթագիտականներից առանձին են)

  ՀՊՏՀ 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի "Գործողությունների ծրագիր" և "Գործողությունների կատարման ժամանակացույց" բաժիններում հստակ ներկայացված է, թե որ ստորաբաժանումն է պատասխանատու սահմանված ժամկետում տվյալ գործողության իրականացման համար՝ համապատասխան արդյունքով: Ստորաբաժանումներն առաջնորդվում են ՀՊՏՀ 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի տարեկան պլաններով, իսկ մշտադիտարկումն իրականացվում է գիտական խորհրդի կիսամյակային ընդլայնված նիստերի միջոցով, որոնք նվիրված են գերակայությունների ուղղությամբ տարվող աշխատանքների և արդյունքների քննարկմանը:

 • Այլ (նշել, օրինակ կլինիկաներ, մասնաճյուղեր, առնչվող կոմերցիոն կառույցներ)

2. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են ռազմավարական գործունեության պլան

Ոչ

3. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են տարեկան միջոցառումների պլան

Այո

4. Արդյունքներ և զեկույցներ

1. Խնդրում ենք նշել այն առաջընթացը (եթե այդպիսին կա), որը ձեր հաստատությունը արձանագրել է յուրաքանչյուր ռազմավարական առաջնահերթության առնչությամբ՝ նշված յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար: Խնդրում ենք նշել համապատասխան թիրախային ցուցիչ(ներ)ը և տրամադրել համապատասխան տվյալներ՝ ցուցիչների իրագործման կամ առաջընթացի վերաբերյալ

 • Առաջնահերթություն

  1. Կրթական գործընթացների բարեփոխում

  Թիրախային ցուցանիշը

  ՀՊՏՀ յուրաքանչյուր ռազմավարական գերակայության համար սահմանված են նպատակներ, որոնց համար էլ սահմանված են ցուցիչներ, սակայն դրանք հիմնականում որակական են և առանց նախասահմանված թիրախային մակարդակների:

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

 • Առաջնահերթություն

  2. Որակյալ մարդկային ռեսուրսներով ապահովվածություն

  Թիրախային ցուցանիշը

  ՀՊՏՀ յուրաքանչյուր ռազմավարական գերակայության համար սահմանված են նպատակներ, որոնց համար էլ սահմանված են ցուցիչներ, սակայն դրանք հիմնականում որակական են և առանց նախասահմանված թիրախային մակարդակների:

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

 • Առաջնահերթություն

  3. Եկամուտների դիվերսիֆիկացում, նոր ֆինանսական աղբյուրների օգտագործում և զարգացում

  Թիրախային ցուցանիշը

  ՀՊՏՀ յուրաքանչյուր ռազմավարական գերակայության համար սահմանված են նպատակներ, որոնց համար էլ սահմանված են ցուցիչներ, սակայն դրանք հիմնականում որակական են և առանց նախասահմանված թիրախային մակարդակների:

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

 • Առաջնահերթություն

  4. Գործունեության միջազգայնացում

  Թիրախային ցուցանիշը

  ՀՊՏՀ յուրաքանչյուր ռազմավարական գերակայության համար սահմանված են նպատակներ, որոնց համար էլ սահմանված են ցուցիչներ, սակայն դրանք հիմնականում որակական են և առանց նախասահմանված թիրախային մակարդակների:

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

 • Առաջնահերթություն

  5. Կառավարման համակարգի բարելավում և գործընթացների կանոնակարգում՝ համապատասխան քաղաքականության և ընթացակարգերի մշակմամբ և ներդրմամբ

  Թիրախային ցուցանիշը

  ՀՊՏՀ յուրաքանչյուր ռազմավարական գերակայության համար սահմանված են նպատակներ, որոնց համար էլ սահմանված են ցուցիչներ, սակայն դրանք հիմնականում որակական են և առանց նախասահմանված թիրախային մակարդակների:

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

 • Առաջնահերթություն

  6. Կրթության որակի ներքին ապահովման համակարգի լիարժեք գործարկում

  Թիրախային ցուցանիշը

  ՀՊՏՀ յուրաքանչյուր ռազմավարական գերակայության համար սահմանված են նպատակներ, որոնց համար էլ սահմանված են ցուցիչներ, սակայն դրանք հիմնականում որակական են և առանց նախասահմանված թիրախային մակարդակների:

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Ցուցիչները դեռևս գնահատված չեն, քանի որ ՀՊՏՀ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նոր է. առաջին ամփոփ գնահատումը նախատեսվում է 2017 թ. տարեվերջին:

2. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

3. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, տարեկան գործունեության ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

4. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են տարեկան գործունեության ծրագրերի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Փաստաթղթեր

1. Ձեր հաստատության ընթացիկ ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://media.asue.am/upload/pastatxter/razmavarakan_plan_2016-2017.pdf

Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://media.asue.am/upload/Razmavarutyun_2012-2016_verjnakan_Darbinyan.pdf

2. Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

Ամփոփվում է տարեկան արդյունքների հաշվետվություններով, որոնք են. http://media.asue.am/upload/hashvetvutyunverjnakan_2012-2013.pdf , http://media.asue.am/upload/HPTH_2013_Verjin.pdf , http://media.asue.am/upload/HPTH_tarekan_hashvetvutyun_2014.pdf , http://media.asue.am/upload/Copy_of_NOR_HASHV.pdf , http://media.asue.am/upload/hashvetvutyunner/Hashv_2016.pdf

3. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական ծրագրերը հասանելի՞ են առցանց

 • Ընթացիկ ռազմավարական ծրագրերը

  Ոչ

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

 • Նախկին ռազմավարական ծրագրերը

  Ոչ

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

4. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական պլանի իրականացման զեկույցները հասանելի՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

5. Ձեր հաստատության տարեկան միջոցառումների ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://media.asue.am/upload/pastatxter/2016-17_tarekal_plan.pdf

6. Ձեր հաստատության տարեկան միջացառումների ծրագրի իրականացման զեկույցը առկա՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

2016 թվականինը՝ http://media.asue.am/upload/hashvetvutyunner/Hashv_2016.pdf

7. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերը առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

8. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերի իրականացման զեկույցները առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

3. Ֆինանսական կառավարում

1. Բյուջեի պլանավորում

1. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է բյուջեի տարեկան ծրագիր

Այո

2. Տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր ոչ աշխատավարձային տողում (հոդվածում) արդյոք արտացոլո՞ւմ է հաստատության ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ից պակաս ծախսեր

Այո

Խնդրում ենք նշել բյուջեի այն տողերը (հոդվածները), որոնք գերազանցում են ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ը և տալ համապատասխան մեկնաբանություն

Բյուջեի տողի (հոդվածի) անվանում մեկնաբանություն
Վճարումներ ՀՀ պետական բյուջե14%
Կապիտալ ծախսեր10%
Աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծախսեր5%
Այլ ընթացիկ ծախսեր71%

3. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագիր

Այո

4. Տարեկան միջոցառումների (գործունեության) ծրագիրը օգտագործվո՞ւմ է որպես բյուջեի պլանավորման հիմք

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

Տարեկան ֆինանսատնտեսական գործունեության՝ բյուջեի կատարման արդյունքները և հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները ամփոփելու համար, համալսարանի ամբիոնները, ֆակուլտետները, կառաուցվածքային ստորաբաժանումները, ուսանողական խորհուրդը, մասնաճյուղը, քոլեջը թղթային և էլեկտրոնային եղանակով, վարչատնտեսական ստորաբաժանմանը ներկայացնում են իրենց ծրագրավորված միջոցառումների, անհրաժեշտ ապրանքանյութական արժեքների ցանկը, որոնք քննարկվում և հաստատվում են ՎՏԱ գծով պրոռեկտորի կողմից: Ամփոփիչ արդյունքներով հաստատվում է համալսարանի ՛՛Գնումների պլան՛՛-ը, որը օգտագործվում է որպես բյուջեի պլանավորման հիմք: Բյուջեի փաստացի կատարման արդյունքները ամփոփվում են հաշվապահական հաշվառման բաժնում:

5. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ ծրագրերի, նախագծերի և այլ միջոցառումների

Այո

6. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ կառուցվածքային ստորաբաժանումների

Ոչ

7. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր տող ունի համապատասխան հիմնավորում-հաշվարկ

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասներ բյուջետայի տողերի հիմնավորման գործընթացի վերաբերյալ

Տարեկան ֆինանսատնտեսական գործունեության՝ բյուջեի կատարման արդյունքները և հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները ամփոփելու համար, համալսարանի ամբիոնները, ֆակուլտետները, կառաուցվածքային ստորաբաժանումները, ուսանողական խորհուրդը, մասնաճյուղը, քոլեջը թղթային և էլեկտրոնային եղանակով, վարչատնտեսական ստորաբաժանմանը ներկայացնում են իրենց ծրագրավորված միջոցառումների, անհրաժեշտ ապրանքանյութական արժեքների ցանկը, որոնք քննարկվում և հաստատվում են ՎՏԱ գծով պրոռեկտորի կողմից: Ամփոփիչ արդյունքներով հաստատվում է համալսարանի ՛՛Գնումների պլան՛՛-ը, որը օգտագործվում է որպես բյուջեի պլանավորման հիմք: Բյուջեի փաստացի կատարման արդյունքները ամփոփվում են հաշվապահական հաշվառման բաժնում:

8. Արդյո՞ք հիմնավորումը հասանելի է հանրային լայն շրջանակներին

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

Հիմնավորումը հասանելի է համալսարանի ամբողջ աշխատակազմին

9. Նախորդ տարվա բյուջեի տողերի հատկացումների մասին նշվա՞ծ է Բյուջեի ծրագրում

Այո

10. Հաստատվելուց առաջ ե՞րբ է Բյուջեի նախագիծը ներկայացվում կայքում կամ տարածվում այլ հաղորդակցման միջոցներով համալսարանի ողջ համայնքին

Հաստատումից 10-20 օր առաջ

11. Գոյություն ունի արդյո՞ք նախագծի վերաբերյալ համալսարանի համայնքից արձագանք ստանալու պաշտոնական գործընթաց

Այո

Եթե այո, ապա խնդրում ենք հակիրճ նեկայացնել

10-20 օր առաջ գիտական խորհրդի ընդլայված նիստում, որտեղ ներկա են համալսարանի ամբողջ անձնակազմը, բյուջեի նախագիծը համալսարանի ռեկտորի կողմից ներկայացվում է: Նիստի ընթացքում բյուջեի փաստացի կատարման և նախագծի վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու, հարցեր ուղղելու հնարավորություն է տրվում բոլոր ներկաներին:

12. Խնդրում ենք նշել, թե հետևյալ կառավարման մարմիններից կամ կառույցներից որո՞նք են քննարկում բյուջեի տարեկան ծրագիրը

 • Գիտական խորհուրդ
 • Այլ մարմիններ (խնդրում ենք նշել)
  • Համաձայն համալսարանի կանոնադրության խորհուրդը

2. Բյուջեյի իրականացում և ծախսեր

1. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է բյուջեի իրականացման հաշվետվություն

Այո

2. Արդյոք այն կապակցվա՞ծ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագրի իրականացման զեկույցի հետ

Այո

Եթե այո, խմդրում ենք հակիրճ ներկայացնել, թե ինչպես է այն կապակցված

Ռեկտորի զեկույցում մանրամասն ներկայացվում է համալսարանի պլանավորված ցուցանիշներով տարեկան բյուջեի կառուցվածքը /ըստ գործունեության և ծրագրերի/ Համալսարանի բյուջեի կառուցվածք Պլանավորված եկամուտներ՝  տարեսկզբի դրամական մնացորդ  վճարովի ուսուցուման ծառայությունների մատուցումից սպասվող մուտքեր  պետական բյուջեից սպասվելիք ֆինանսավորում  միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերից նախատես¬վող մուտքեր  այլ եկամուտներ Պլանավորված ծախսեր՝  աշխատավարձի ֆոնդ  կազմակերպություններին և անձանց ֆինանսական աջակ¬ցության  կրթաթոշակի հատկացումներ  միջազգային դրամաշնորհային «Տեմպուս» ծրագրերից դրամական ելքեր  պահպանման ծախսեր  գիտության գծով ծախսեր  ՀՀ պետական բյուջե ծախսեր, այդ թվում - եկամտային հարկ - նպատակային սոցիալական վճար - շահութահարկ - ավելացված արժեքի հարկ - այլ հարկեր և տուրքեր  հատկացումներ արհկոմիտեին  բժշկական ապահովագրություն և պարտադիր բժշկական զննության ծախսեր  այլ ըթացիկ բնույթի ծախսերը  կապիտալ բնույթի ծախսերը, ներառված է՝ - կապիտալ շին.նորոգում - սարք և սարքավորում - հրատարակչական և տպագրական, գիրք-գրականության ձեռք բերում - տնտեսական գույք և այլ հիմնական միջոցների ձեռք բերում

3. Ընդհանուր ոչ աշխատավարձային ծախսերի ո՞ր տոկոսն է ներկայացված կատարողական հաշվետվությունում՝ ըստ ծախսերի բացվածքի

24%

4. Խնդրում ենք նշել Ձեր հաստատության աշխատակիցների յուրաքանչյուր խմբին վճարվող աշխատավարձի չափը: Այս թվերը ներկայացրե՛ք որպես ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի տոկոս և նշե՛ք նաև աշխատավարձի տիրույթը (նվազագույն և առավելագույն աշխատավարձը) յուրաքանչյուր խմբի համար

 • Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 61%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 275000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 456500
 • Գիտահետազոտական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 3%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 170000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 475200
 • Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 15%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 107250
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 365200
 • Վարչական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 10%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 149000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 935000
 • Տեխնիկական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 2%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 120000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 440000
 • Այլ (խնդրում ենք նշել)
  • Սպասարկող անձնակազմ
   • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 2%
   • Նվազագույն աշխատավարձը` 73700
   • Առավելագույն աշխատավարձը` 308000

5. Ձեր հաստատությունը օգտագործու՞մ է մեթոդոլոգիա, ըստ որի՝ սահմանվում են աշխատավարձերը

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել այդ փաստաթղթերը

6. Արդյո՞ք այդ մեթոդոլոգիան հաշվի է առնում աշխատանքային շուկայի պահանջները (աշխատաշուկայի առկա աշխատավարձերը)

Այո

Խնդրում ենք նշել, թե ո՛ր պաշտոնների պարագայում է հաշվի առնվում աշխատանքային շուկայի պահանջները

Պրոֆեսոր, դոցենտ, ասիստենտ, դասախոս

3. Եկամուտներ

1. Ձեր հաստատությունը ընդհանուր եկամուտների ո՞ր տոկոսն է ստանում հետևյալ աղբյուրներից

 • Կառավարություն (պետական ֆինանսավորում)` 10%
 • Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 61%
 • Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 24%
 • Սսպիրանտուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 1%
 • Հետբուհական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի վարձեր` 0%
 • Գիտական գործունեություն` 1%
 • Դրամաշնորհներ և նվիրատվություններ` 1%
 • Այլ (խնդրում ենք նշել)
  • Գրականության և այլ ակտիվների իրացումից, ծառայությունների մատուցումից` 2%

4. Փաստաթղթեր

1. Գնումների փաստաթղթերը (հայտարարություններ, մրցույթների արդյունքներ) հասանել՞ի են առցանց

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել

http://www.asue.am/am/հպտհ/գնումներ-398

2. Ձեր հաստատության հաստիքացուցակը հրապարակվա՞ծ է հաստատության կայքէջում

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ այն հրապարակված է

ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքում ներկայացված են ՀՊՏՀ ղեկավար կազմը, ուսումնական և վարչական ստորաբաժանումների ղեկավարները, ամբիոնների պարագայում՝ նաև ամբիոնների աշխատակազմը, ուստի մեկ հղումով չենք կարող ներկայացնել: Ներկայացնում ենք համալսարանի կառուցվածքի բաժնի հղումը՝ http://www.asue.am/am/հպտհ/կառուցվածք-156 , ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի աշխատակազմի հղումը՝ http://www.asue.am/am/էջեր-220//աշխատակազմ-1113 , ինչպես նաև որպես մի օրինակ՝ որևէ ամբիոնի աշխատակազմի հղումը՝ https://goo.gl/oYkNvL

Եթե ոչ, խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթի պատճենը որպես հավելված

4. ՄՌ Կառավարում

1. Աշխատանքի ընդունում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը կայքում հրապարակո՞ւմ է հետևյալ պաշտոնների թափուր տեղերի հայտարարությունները

 • Գիտահետազոտական հաստիքներ

  Ոչ

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքներ

  Այո

2. Անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում պրոֆեսորադասախոսական և գիտահետազոտական թափուր հաստիքների/պաշտոնների ո՞ր տոկոսն է հանրորեն հրապարակվել

5%

3. Խնդրում ենք նշել անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում այն հայտարարված թափուր հաստիքների/պաշտոնների տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Գիտահետազոտական հաստիքների մասով

  0%

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների մասով

  0,5%

4. Վերջին երեք տարիների ընթացքում ժամանակավոր/միջանկյալ (մինչև մրցույթ և այլն) կարգով պաշտոններում աշխատանքի ընդունված/նշանակված անձանց որ՞ տոկոսն է ի վերջո նշանակվել նույն պաշտոնի

25%

5. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին տեղեկություններ (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով)

Այո

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

6. Ձեր հաստատությունը վարչական, օժանդակ և տեխնիկական պաշտոնների համար մշակո՞ւմ է ֆորմալ աշխատանքի նկարագիր (տեխնիկական առաջադրանք, պաշտոնի անձնագիր), որը հաստատվում է ռեկտորի կամ համապատասխան այլ մարմնի կողմից:

 • Վարչական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  100%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  ԱՎԱԳ ԳՈՐԾԱՎԱՐ.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  85%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  ՊԱՀԱԿ.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  80%

 • Այլ (խնդրում ենք նշել)

7. Նոր աշխատանքի ընդունված ոչ ակադեմիական (վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ) անձնակազմի պարագայում թափուր պաշտոնների որ՞ տոկոսն է համալրվել հանրորեն հրապարակված մրցույթի միջոցով: Տրամադրե՛ք վերջին երեք տարիների տվյալները

Տարին Տվյալը
20150
20160
20170

8. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով) վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմում աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին հայտարարություններ

Այո

Ներկայացնել մանրամասներ (նշեք՝ ո՛ր պաշտոններն են հրապարակված, և որոնք՝ ոչ)

Պաշտոնական կայքում նոր ընդունվողների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստանալուց հետո լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը նոր աշխատողի անունը հրապարակում է տվյալ ստորաբաժանման կազմում:

9. Խնդրում ենք նշել վերջին 12 ամիսների ընթացքում այն հայտարարված թափուր աշխատատեղերի տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Վարչական պաշտոնների համար

  0%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  0%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  0%

 • Այլ ( խնդրում ենք նշել)

10. Ձեր հաստատությունը վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմին աշխատանքի ընդունելու պաշտոնական ընթացակարգեր ունի՞

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքի հղում կամ ներկայացնել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Մշակման փուլում է համապատասխան իրավական ակտի նախագիծը

Սահմանափակումներ անձնակազմի համար

11. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված ժամկետային (տևողություն ըստ տարիների և կրկնությունների քանակ) սահմանափակումներ (օրինակ՝ դեկանի, ամբիոնի վարիչի համար)

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել յուրաքանչյուր պաշտոնի համար և ներկայացնել կանոնը կիրառելու օրինակներ (եթե այդպիսիք եղել են)

1.Ֆակուլտետի դեկանը կարող է պաշտոնը անընդմեջ զբաղեցնել երկու հնգամյա ժամկետից ոչ ավելի (ՀՊՏՀ դեկանի ընտրության ընթացակարգ, 17.03.2017թ. արձ. հմ 7): 2.Գիտությունների թեկնածու, դոցենտն ամբիոնի վարիչի պաշտոնը անընդմեջ չի կարող զբաղեցնել երկու հնգամյա ժամկետից ոչ ավելի (ՀՊՏՀ ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգ, 17.03.2017թ. արձ. հմ 7):

12. Ունե՞ք տարիքային սահմանափակումներ պաշտոնավարման համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել, ո՞ր պաշտոնների համար ունեք տարիքային սահմանափակում (նշե՛ք պաշտոնը և տարիքային սահմանը)

 • տեխնիկական անձնակազմ` 65 տարեկան
 • ամբիոնների և ֆակուլտետների ուսումնաօժանդակ կազմ, տեխնիկական անձնակազմ` 65տարեկան

2. Աշխատանքի բնութագիր և մասնագիտական զարգացում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց՝ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը

Յուրաքանչյուր ուստարում վերապատրաստվում է ՊԴԿ 20%-ը: ՊԴԿ վերապատրաստվում է 5 տարին մեկ: Վերապատրաստումը իրականացվում է հետևյալ տեսակներով՝ ընդհանուր և մասնագիտական: Այն իրականացվում է ինչպես համալսարանում, այնպես էլ այլ կազմակերպություններով: Վերապատրաստման ուղղությունները հիմնականում հետևյալներն են. 1) տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների յուրացում ու կիրառում. 2) տեղեկատվական համակարգերի տիրապետում և օգտագործում. 3) գործարար խաղերի և իրավիճակային խնդիրների մեթոդաբանություն. 4) գիտության արդի տեսական խնդիրներ, որոնք մասնագիտական դասընթացներ են և իրականացվում են ըստ ֆակուլտետների։ Բոլոր ուղղություններով այն կարող է տևել մեկ ամիս: Վերապատրաստման ընթացքում համալսարանում ստեղծվում է ատեստավորման հատուկ հանձնաժողով, որի կողմից վերապատրաստում անցած դասախոսներին տրվում է վկայական կամ հավաստագիր։

2. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց ուսումնաօժանդակ անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը՝ մեկ պարբերությամբ

Համալսարանում ուսումնաօժանդակ կազմի համար իրականացվում է մասնագիտական և վերապատրաստման գործընթաց, կազմակերպելով համապատասխան դասընթացներ. համակարգչային հմտություններ, անգլերեն լեզվի տարբեր մակարդակներով ուսուցում:

3. Ձեր հաստատությունը աշխատակազմի անդամներին մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման պահանջները բավարարելու համար թույլատրո՞ւմ է օգտվել ծրագրերից, որոնք առաջարկվում են Ձեր հաստատությունից դուրս

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մեկ պարբերությամբ ներկայացնել գործընթացը

Համալսարանի ՊԴԿ և վարչական աշխատակիցները Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող կրեդիտային շարժունության Էրազմուս+ ծրագրին մասնակցելու նպատակով դիմում են համալսարանի արտաքին կապերի բաժնին, որը կազմակերպում է աշխատողների ներկայացված անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախնական ուսումնասիրություն, այնուհետ փաթեթը ուղարկվում է գործընկեր բուհին, ստանալով նրանց համաձայնությունը, արտաքին կապերի բաժինը ներկայացնում է զեկուցագիր և աշխատողները մեկնում են գործուղման, որի ժամանակ պահպանվում է նրանց աշխատատեղն ու աշխատավարձը: Վերադառնալուց հետո, 10օրյա ժամկետում գործուղված աշխատակիցները արտաքին կապերի բաժնին ներկայացնում են համապատասխան հաշվետվություն:

4. Արդյոք այն ներառո՞ւմ է մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման ծրագրեր Հայաստանից դուրս

Այո

5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ո՞ր տոկոսը մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չի անցել վերջին 5 և ավելի տարիների ընթացքում

60%

6. Վերջին հինգ և ավելի տարիների ընթացքում մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չանցած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից քանի՞սն են դեռ աշխատում (որպես դասախոսներ կամ զբաղեցնում են այլ պաշտոններ) համալսարանում

225

մեկնաբանություն

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

7. Ձեր հաստատությունն ունի՞ մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը՝ երկու-երեք նախադասությամբ

Ուսումնաօժանդակ աշխատակիցների համար յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվում են օտար լեզուների և համակարգչային հմտությունների կատարելագործման դասընթացներ

8. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ոչ ակադեմիական անձնակազմի համար նախատեսված մասնագիտական ատեստավորման գործընթաց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը

Համալսարանի ամբիոնների և ֆակուլտետների ուսումնաօժանդակ կազմի որակավորման քննության անցկացման մասին կարգով, երեք տարին մեկ անգամ անցկացվում է ատեստացիա: Որակավորման քննությունն անցկացնում է ռեկտորի կողմից ստեղծված հանձնաժողովը: Որակավորման քննությունն անցկացվում է հարցազրույցի եղանակով: Հանձնաժողովը ուսումնասիրում է Աշխատողի անձնական գործը /կրթություն, տարիք, աշխատանքային ստաժ, փորձառություն, համապատասխանությունը տվյալ ամբիոնի մասնագիտական ուղղվածությանը/, Աշխատողի ներկայությամբ բացում է ամբիոնների վարիչների ներկայացրած բնութագրերը՝ որոնք ներկայացվում են փակ ծրարներով՝ կնքված համապատասխան դեկանների կողմից, ստուգում է լաբորանտի գրագիտությունը, ընդհանուր պատրաստվածությունը, լսում աշխատողին,օրինակ ամբիոնի լաբորանտին, որը պարտավոր է իմանալ համալսարանի կառուցվածքը, համալսարանի կանոնադրությունը, կրթության մասին գործող օրենսդրությունը, բացի այդ պարտավոր է տիրապետել կրթական նորմերի և իրավական ակտերի տեխնիկայի կանոններին, ծանոթ լինել ամբիոնի մասնագիտությանը և մասնագիտացումներին, մասնագիտական գրականությանը՝ կապված ամբիոնում դասավանդվող առարկաների հետ, տիրապետել համակարգչային տեխնիկային, կազմել դասախոսների անհատական ուսումնական բեռնվածությունը և այլն:և գնահատում նրան: Հանձնաժողովը քննության արդյունքում ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը` 1) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին. 2) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին: Որակավորման քննության արդյունքները ձևակերպվում են արձանագրությամբ: Որակավորման քննության արդյունքները հրապարակվում են այն անցկացնելուց հետո` 3-օրյա ժամկետում:Որակավորման քննության անբավարար արդյունքի դեպքում Աշխատողի հետ կնքված պայմանագիրը ենթակա է լուծման (աշխատանքից ազատման):

9. Պարտադիր մասնագիտական զարգացման գործընթաց և/կամ վերապատրաստում կամ ատեստացիա չանցած աշխատողներից քանիսի՞ աշխատանքային պայմանագիրն է դադարեցվել ձեր հաստատության կողմից

15

Պարգևատրումներ և հավելավճարներ

10. Գործում են արդյո՞ք Ձեր հաստատությունում պարգևատրումների, հավելվճարների և այլ վճարումների կանոնակարգեր

Ոչ

Խնդրում ենք մանրամասնել (անդրադառնալ բոլոր տեսակի կիրառվող վճարումներին)

Նախագիծը գտվում է շրջանառության փուլում, որից հետո ստանալով ստորաբաժանումների դիտողությունները և առաջարկությունները, կակզմակերպվի լրացուցիչ քննարկում, փաստաթուղթը կբերվի վերջնական տեսքին և կներկայացվի գիտական խորհրդին:

տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

5. Ընդունելություն, ուսանողների գնահատում, ակադեմիական կարգապահություն և ուսանողի հետ հետադարձ կապ

1. Ընդունելություն

1. Հետևյալ ծրագրերում ընդունելության համար դիմումների ընթացակարգերը և չափանիշները հրապարակվո՞ւմ են ձեր հաստատությունում

2. Ուսանողների գնահատում, հեռացումներ և շրջանավարտների թողարկում

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է քննությունների ընթացակարգերը

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Guide_Fulltime.pdf

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է գնահատման չափանիշները

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Guide_Fulltime.pdf

3. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրու՞մ է քննության հարցերի ցանկը

Այո

Խնդրում ենք ընդհանուր ներկայացնել կիրառվող պրակտիկան

Յուրաքանչյուր դասընթացի քննական հարցերի ցանկը հատատվում է ամբիոնի վարիչի կողմից և այն ուսանողներին տրամադրում է համապատասխան խմբի կամ հոսքի դասախոսը։

4. Ձեր հաստատությունը կիրառո՞ւմ է անանուն գնահատում

Այո

5. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել համալսարանից

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   177

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   0

  • Վարքի պատճառով

   0

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   748

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   0

  • Վարքի պատճառով

   0

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   1215

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   0

  • Վարքի պատճառով

   0

6. Ավարտական կուրսի ուսանողների քանի՞ տոկոսն է ձախողել պետական քննությունները (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը

5%

3. Ակադեմիական խախտումներ և կարգապահական վարույթներ

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ գրագողության և այլ ակադեմիական խախտումների համար

Այո

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ բողոքարկման և վերականգնման այլ ընթացակարգերի համար

Այո

3. Ձեր հաստատությունը ի՞նչ մեխանիզմներ է կիրառում ակադեմիական բարեվարքության խախտումները բացահայտելու համար (օրինակ՝ առցանց հակագրագողության ծրագրեր)

Նախատեսվում է ներդնել

4. Ձեր հաստատությունը ընդունե՞լ է էթիկայի կանոնակարգ

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքը

կամ փաստաթղթի պատճենը

Ethics.pdf

5. Քանի՞ կարգապահական վարույթ է իրականացվել

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում

  244

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  244

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  0

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում

  404

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  400

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  4

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում

  676

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  670

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  6

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

6. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել կանոնավոր քննությունների արդյունքները վերանայելու (կամ քննությունը վերահանձնելու) վերաբերյալ վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

61

Գնահատականները բարձրացնելու քանի՞ դեպք է եղել

21

7. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել պետական քննությունների (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքները վերանայելու վերաբերյալ

6

Քանի՞ անգամ են գնահատականները բարձրացվել

1

8. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել էթիկայի կանոնները խախտելու պատճառով վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

9. Գրագողության և էթիկայի կանոնակարգի խախտման քանի՞ դեպք է զեկուցվել ուսանողների կողմից վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

10. Ձեր հաստատությունը տեղեկություն հրապարակո՞ւմ է կարգապահական վարույթների և արդյունքների վերաբերյալ

Այո

11. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է բողոքարկման և այլ վարչական հարցերով դիմելու ընթացակարգերի մասին տեղեկատվություն

Այո

4. Ուսանողների հետ հետադարձ կապ

1. Ուսանողներն իրենց ակադեմիական փորձի վերաբերյալ արձագանքելու ի՞նչ հնարավորություններ ունեն

2016-2017 ուսումնական տարվանից ՀՊՏՀ-ում փորձարկվել և ներդրվել է ուսանողների անանուն հարցման համակարգ, որն իրականացվում է բուհի հետազոտական կենտրոնի կողմից՝ ուսումնական բաժնի և որակի ապահովման բաժնի հետ համատեղ: Հարցումները ներառում են չորս հիմնական ուղղություններ. 1. Դասավանդող դասախոսից և սեմինարավարից բավարարվածության հարցում, 2. Կրթական ծրագրում ներառված դասընթացներից բավարարվածության հարցում, 3. Բուհի ռեսուրսներից և կրթական ենթակառուցվածքներից ուսանողների բավարարվածության հարցում 4. Բուհի տեղեկատվական հոսքերից ուսանողների բավարարվածության հարցում

Այդ արձագանքները կարո՞ղ են անանուն լինել

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել հարցումների և հարցաշարերի օրինակները

ASUE_Questionary.pdf

2. Խնդրում ենք ներկայացնել ուսանողների բավարարվածության համախառն (ընդհանրացված) ցուցանիշները (5-7 ամենակարևոր ցուցանիշները) վերջին երեք տարիների համար և համապատասխան բացատրությունները

Տարին Ցուցանիշ Բացատրություն
2017Դասավանդվող մոդուլից բավարարվածություն մագիստրատուրայում 1. Բավարարված են ամբողջովին՝ 30% 2. Բավարարված են մասամբ` 60% 3. Բավարարված չեն` 10%Բավարարվածությունը գնահատվում է երեք պատասխանի տարբերակով (բավարարված եմ, բավարարված չեմ, բավարարված եմ մասամբ): Նրանք ովքեր ընտրել են բավարարված չեմ կամ բավարարված եմ մասամբ տարբերակները հնարավորություն են ունեցել նշելու մասամբ բավարարված լինելու կամ բավարարված չլինելու պատճառներ: Մասնավորապես՝ 1. Դասավանդման թերություններ (դասախոսի՝ նյութին չտիրապետելը) 2. Տրամադրված գրականության անհամարժեքություն 3. Այլ դասընթացի հետ կրկնողություն ... սեփական տարբերակի առաջադրում
2017Առանձին դասախոսներից և դասընթացներից բավարարվածության ինդեքսը չի ներկայացվում, քանի որ այն ներառում է թվով 465 դասախոսի և 400-ից ավելի դասընթաց:
2017ՄԿԾ-ին և դասավանդվող մոդուլներին առնչվող տեղեկատվությունից բավարարվածություն. 1. Լիովին բավարարված՝ 5% 2. Հիմնականում բավարարված՝ 61% 3. Մասամբ բավարարված՝ 24% 5. Հիմնականում չբավարարված՝ 6% 6. Ընդհանրապես չբավարարված՝ 4% Ընթերցասրահից բավարարվածությունը 0-10 միջակայքում՝ 7.2 բալ Գրադարանից բավարարվածության գնահատականը 0-10 միջակայքում՝ 6.9 բալ Տրամադրվող տեղեկատվությունից ուսանողների ընդհանրական բավարարվածության գնահատական 0-10 բալանոց համակարգով՝ 7Ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում գնահատել գրադարանից և ընթերցասրահից բավարարվածությունը: Ինչպես ամբողջական, այնպես էլ ըստ առանձին բաղադրիչների (նստատեղերի առկայություն, գրականության հասանելիություն, համակարգիչների առկայություն և հասանելիություն և այլն) Ընդհանրական գնահատականը հաշվարկվում է 4 բաղադրիչների գնահատականների միջին թվաբանականի հիման վրա՝ 1. Ուսանողների իրավունքների, պարտականությունների, գնահատման բազմագործոնային համակարգի և ՀՊՏՀ-ում կիրառվող գիտելիքի ստուգման ձևերի ու գնահատման քաղաքականության վերաբերյալ ստացված տեղեկատվությունից բավարարվածություն 2. Ամփոփիչ և միջանկյալ քննությունների հարցաշարերի վերաբերյալ ստացված տեղեկատվությունից բավարարվածություն 3. Քննաշրջանի քննագրաֆիկին, քննությունների բողոքարկման կարգի վերաբերյալ ստացված տեղեկատվությունից բավարարվածություն 4. Միջազգային շարժունակության ծրագրերի, դրանց դիմելու կարգի և մասնակցության պայմանների վերաբերյալ ստացված տեղեկատվությունից բավարարվածություն

Նկարագրություն

Ուսանողների շրջանում անցկացվող սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները նախատեսված են համալսարանի ներսում շրջանառության համար` դասավանդման արդյունավետության բարձրացման, ուսանողների գոհունակության մակարդակի առավել ճշգրիտ գնահատման, առկա խնդիրների վերհանման և դրանց լուծման ուղիների նախանշման համար: Բացի այդ, հարցումները թույլ են տալիս առավել օբյեկտիվորեն գնահատել ներքին շահեկիցների բավարարվածության աստիճանը` բացահայտելով նաև համալսարանի տարբեր կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության արդյունավետության աստիճանը: Հարցումների արդյունքները վերլուծվում և քննարկվում են որոշումների կայացմանը անմիջական մասնակցություն ունեցող անձանց կողմից, ինչը թույլ է տալիս ապահովել ուսանողների հետ հետադարձ կապ` նրանց կարծիքը լսելի դարձնելով համապատասխան անձանց մոտ և նպաստել համալսարանում ընթացող գործընթացների բարելավմանը, որակի երաշխավորմանը և առկա հիմնախնդիրների վերհանմանը: Բացի այդ, ուսանողներն այդ ճանապարհով ներգրավվում են որոշումների կայացման գործընթացում և իրենց գնահատականներով ազդում հետագա զարգացումների վրա:

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունն ուսանողների հետ հետադարձ կապի վերաբերյալ զեկույց է ներկայացնում

Ոչ

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

կամ փաստաթղթի պատճենը

6. Տեղեկատվության կառավարում

1. Տեղեկատվության կառավարման կարողություն և հասանելիություն

1. Ձեր հաստատությունը պաշտոնապես տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձ նշանակե՞լ է

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք նշել մանրամասներ

Խնդրում ենք նաև նշել արնձնակազմի այն անդամին, ով պատասխանատու է Ձեր հաստատությունում տեղեկատվական ազատության վերաբերյալ օրենքի կիրառման համար

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է , արդյոք, Տեղեկատվական ազատության օրենքին համապատասխան տեղեկատվություն: Մասնավորապես, Ձեր հաստատությունը ստորև նշված հարցերի վեաբերյալ հրապարակոՙւ՞մ է անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը

3. Ձեր հաստատության կայքէջերը թարգմանվա՞ծ են տարբեր լեզուներով (նշե՛ք բաժինները և լեզուները)

ԲաժինըԼեզուները
ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքը նույնությամբ՝ բոլոր խորագրերով, բաժիններով և ենթաբաժիններով եռալեզու է, սակայն հայերեն էջում առկա տեղեկատվության մի փոքր հատված չի թարգամնվում այլ լեզուներով՝ ելնելով լսարանի հետաքրքրություններից:Ռուսերեն, անգլերեն

4. Ձեր հաստատությունում գործու՞մ է ներքին ցանց (ինտրանետ)

 • Աշխատողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

  Համալսարանի բոլոր աշխատակիցների համակարգիչները իրար նկատմամբ հասանելիություն ունեն, այսինքն միացված են մեկ ընդհանուր ցանցով, ինչը դյուրացնում է տեղեկատվության փոխանցումը:

 • Ուսանողների համար

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

5. Հաստատության էլեկտրոնային փոստի համակարգ

 • Անձնակազմ (աշխատողներ)

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Ոչ

 • Ուսանողներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Ոչ

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Ոչ

 • Շրջանավարտներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Ոչ

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Ոչ

Հակիրճ նկարագրեք (բնութագրեք) վերոհիշյալ բոլոր խմբերի համար գործող բուհի էլ. փոստի համակարգերը

Համալսարանում ներդրվել է կոորպորատիվ էլ.փոստի հասցեների համակարգը, ըստ որի՝ բոլոր ստորաբաժանումների համար ստեղծվել և գործում է էլ.փոստի առանձին հասցե: Այս պահին այս համակարգը ներդրված է միայն անձնակազմի համար:

6. Արդյո՞ք ձեր հաստատությունը պարբերաբար, էլեկտրոնային փոստի միջոցով, տեղեկատվություն է փոխանցում ուսանողներին և անձնակազմին: Խնդրում ենք նշել տեղեկատվության տեսակը, պարբերականությունը և խումբը, ում ուղարկվում է տեղեկատվությունը

ՏեսակըՊարբերականությունըԽումբը
Փոխանակման ծրագրերի, միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի մասին, արտերկրի գործընկեր համալսարաններից դասախոսների և աշխատակիցների հյուրընկալությունների և դասախոսությունների մասին հայտարարություններԸստ ծրագրերի, կոնկրետ պարբերաշրջան չկաՎարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ

2. Հիմնական տեղեկատվություն

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է արդյոք ուսման վարձերի հետ կապված հետևյալ տեղեկությունները

 • Վճարման ժամկետներ

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Հնարավոր ուսման վարձի զեղչեր

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Վճարը հետաձգելու իրավունք

  Ոչ

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Ոչ

 • Մասնաբաժիններով վճարելու իրավունք

  Ոչ

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Ոչ

 • «կամպուսային» աշխատանքի և ուսումնառության հնարավորություն

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է տեղեկատվություն շրջանավարտների աշխատանքային մանրամասների վիճակագրության և հետավարտական կարգավիճակի վերաբերյալ

Ոչ

Ներկայացրե՛ք համապատասխան տեղեկատվությունը

3. Ձեր հաստատությունը տիրապետու՞մ է ուսանողների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությանը

 • Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  0.7

 • Սոցիալապես անապահով ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  7

 • Մարզաբնակ ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  33

4. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ և տարածու՞մ է տեղեկատվություն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Առաջարկում ենք ծանոթանալ սույն թեմայով մեր հրապարակումներին հետևյալ հղումներով՝ https://goo.gl/A37wYy, https://goo.gl/ecx4pW

5. Ձեր հաստատությունը ուսանողների շրջանում հրապարակում և տարածո՞ւմ է տեղեկատվություն միջազգայնացման հետևյալ գործընթացների վերաբերյալ

 • Արտերկրում սովորելու կրթաթոշակային հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Կրթության և գիտության նախարարության կայքում հրապարկված, ինչպես նաև Համալսարանին տարբեր աղբյուրներից պաշտոնապես ուղղված կրթաթոշակային բոլոր ծրագրերի մասին ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքում տվում են հայտարարություններ: Արտաքին կապերի բաժինը ևս կայքի հրապարակմանն է ներկայացնում տնտեսագիտական մասնագիտությանը համապատասխան միջազգային կրթաթոշակային ծրագրերի մասին տեղեկատվություն: Պաստառների առկայության դեպքում՝ հայտարարությունները փակցվում են նաև ֆակուլտետների՝ հայտարարությունների համար նախատեսված վայրերում:

 • Փոխանակման ծրագրերի հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Փոխանակման ծրագրերի պատասխանատուն ՀՊՏՀ Արտաքին կապերի բաժինն է, որը ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքի «Միջազգային ծրագրեր» բաժնում հրապարակման համար մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրում շարժունության ծրագրերի, դիմելու պայմանների, գործընկեր բուհերի և անհրաժեշտ փաստաթղթերի վերաբերյալ: Բոլոր փոխանակման ծրագրերի վերաբերյալ հայտարարությունները տեղադրվում են ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքի «Հայտարարություններ» բաժնում: Բացի կայքի միջոցով տեղեկատվության տարածումից՝ բաժինը կազմակերպում և իրականացնում է նաև տեղեկատվական և խորհրդատվական հանդիպումներ: ՀՊՏՀ բոլոր ուսանողները հնարավորություն ունեն իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները ստանալ Արտաքին կապերի բաժնից՝ հեռախոսազանգի, էլեկտրոնային փոստի միջոցով կամ անձամբ այցելելով:

 • Արտերկրում կրեդիտներ հավաքելու հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Արտերկրում կրեդիտներ հավաքելու հնարավորությունները հիմնականում փոխանակման ծրագրերն են, որոնց տրամադրման մասին տեղեկատվությունը նախորդ պատասխանում է:

6. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին ներքին շարժունակության (տեղափոխումների) վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրու՞մ է

Այո

Նշել ինչպիսի

Կայքում հրապարակված է համապատասխան փաստաթուղթը, կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ http://media.asue.am/upload/usumnakan_bajin/Karg_Sharjunutyun.pdf

7. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին իրենց իրավունքների, բողոքարկման ընթացակարգերի և այլ վարչական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրո՞ւմ է

Այո

խնդրում ենք մեկնաբանել

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարեսկզբին տպագրվում ու նաև պաշտոնական կայքի և ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի միջոցով հրապարակվում է 1-ին կուրսեցիներին հասցեագրված «Ուսանողի ուղեցույցը», որը ուսանողներին տեղեկացնում է իրենց իրավունքների, պարտականությունների, ուսուցման ձևի, կարգի, քննական ձևերի և ուսումնառությանը վերաբերող այլ մանրամասների մասին: Հղումն՝ այստեղ՝ http://www.asue.am/am/ֆակուլտետներ/ուսանողի-ուղեցույց-418

8. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է տեղեկատվություն հետազոտական հնարավորությունների (ներգրավում գիտական ծրագրերում, խմբերում և այլն) և ընտրության չափանիշների վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Սույն հարցի պատասխանը ևս արտացոլված է «Ուսանողի ուղեցույցում», որին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ http://www.asue.am/am/ֆակուլտետներ/ուսանողի-ուղեցույց-418

և տրամադրել համապատասխան ինտերնետային կայքի հասցեն

http://www.asue.am/am/ֆակուլտետներ/ուսանողի-ուղեցույց-418

9. Ձեր հաստատությունն ընդունում կամ պատասխանու՞մ է ուսանողներից և հանրությունից էլեկտրոնային տարբերակով ստացված հաղորդագրություններին: Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել: Ներկայացրե՛ք համապատասխան հասցեներ և վիճակագրական տվյալններ

 • Էլեկտրոնային նամակներ ռեկտորին

  Այո

  Եթե այո, ներկայացնել հասցեն

  k.atoyan@asue.am, rector@asue.am

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

  Համակարգը չծանրաբեռնելու համար էլ.փոստը պարբերաբար թարմացվում է, ինչի պատճառով հնարավոր չէ նշել որևէ թիվ:

 • Էլեկտրոնային նամակներ դեկաններին (կրթական ստորաբաժանումների ղեկավարներին)

  Ոչ

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Կայքէջում հարց ու պատասխանի բաժին

  Ոչ

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Սոցիալական ցանցերի (Facebook-ի էջ, Twitter) գործիքներ

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

  ՀՊՏՀ-ն պաշտոնական էջ ունի Facebook սոցիալական ցանցում , որտեղ կարող եք այցելել հետևյալ հղումով՝ https://goo.gl/koPW6l : Սա հասարակության հետ հետադարձ կապի ամենագործուն մեխանիզմներից է, որովհետև այս էջի հասցեին օրական ստացվում են մի շարք նամակներ, որոնց տրվում են պատասխաններ: 2016թ. հոկտեմբերից մինչև 2017թ հոկտեմբեր միայն այս հասեցով ստացվել է 227 հարց: Այս հարթակում հաղորդակցությունը վարում ենք asue.info@gmail.com հասցեով:

 • Կայքէջում հաճախակի տրվող հարցերի բաժին

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

  • http://www.asue.am/am/հպտհ/հաճախ-տրվող-հարցեր-343
 • Այլ