Ներբեռնել հաշվետվությունը

Հայաստանի բուհերի կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության գործընթացների վերաբերյալ զեկույցներ

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

1. Կառավարման մարմիններ

1. Կառավարման խորհուրդներում ընդգրկումը

Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ (Հոգաբարձուների խորհուրդ/Հաստատության խորհուրդ)

1. Ձեր հաստատության բարձրագույն կառավարման խորհրդի (օրինակ` Հոգաբարձուների խորհուրդ) հետևյալ անդամները փակ քվեարկությա՞մբ են ընտրվում

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ

  Ոչ
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  Ոչ

2. Յուրաքանչյուր խմբի համար նշեք առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Խորհրդում առկա տեղերին

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

  0.25
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  0.25

3. Կա՞ արդյուք հանրության համար հրապարակային բաց և/կամ մրցակցային գործընթաց հետևյալ խմբերի առաջադրման և նշանակման համար

 • Բարձրագույն կառավարման մարմնի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Այո

  Նկարագրություն

  Համալսարանի կանոնադրությունը, որը տեղադրված է Համալսարանի կայքում: Հիմնադրի անունից հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ է առաջադրում ՀՀ վարչապետը՝ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանցից(25%): Լիազոր մարմնի կողմից հոգաբարձուների խորհդի անդամներ են առաջադրվում կրթության, գիտության, մշակույթի ճանաչված ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Համալսարանի հետ գործակցող գործատուներ(25%): Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմից հոգաբարձուների անդամության թեկնածուներ են առաջադրում համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Առառաջադրված թեկնածուները ընտրվում են համալսարանի գիտական խորհրդում (բաց քվեարկությամբ) և ներկայացվում լիազոր մարմին: Համալսարանի ուսանողների ներկայացուցիչները առաջադրվում են ֆակուլտետների ուսանողական խորհուդների կողմից:
 • Ռեկտորի կողմից նշանակվող բուհի գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Այո

  Նկարագրություն

  Համաձայն Համալսարանի կանոնադրության ռեկտորի նշանակմամբ գիտական խորհրդի անդամներ կարող են լինել կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանումների (Ֆակուլտետներ և այլն) գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ (օրինակ՝ այլ կրթագիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, գործատուներ): Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Այո

  Նկարագրություն

  Համաձայն ֆակուլտետների խորհուրդների կանոնակարգերի՝ դեկանի առաջարկությամբ խորհրդի կազմում կարող են ընդգրկվել ֆակուլտետի մասնագիտություններին համապատասխան ոլորտի ներկայացուցիչներ այլ կազմակերպություններից:

4. Բարձրագույն կառավարման մարմնի անդամների քան՞ի տոկոսն է զբաղեցնում քաղաքական պաշտոն:

21%

Գիտական խորհուրդ

5. Արդյոք հաստատության գիտական խորհրդի ընտրովի անդամները ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

6. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը գիտական խորհրդի ընտրովի տեղերի ընդհանուր թվին

0.5

Կրթագիտական ստորաբաժանման (Ֆակուլտետ, Ինստիտուտ, կենտրոն և այլն) կառավարման մարմին

7. Ձեր հաստատության ֆակուլտետի կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամները (օրինակ` Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ) ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

8. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Ֆակուլտետի համապատասխան խորհրդի ընտրովի պաշտոնների ընդհանուր թվին

0.5

2. Կառավարման գործընթաց

1. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում առաջարկված օրակարգի հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) ո՞ր տոկոսը չի ընդունվել

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  0
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

Նկարագրություն

Նիստերի օրակարգային հարցերը մշակվում են, կազմվում են որոշման նախագծեր, որոնք նախապես բաժանվում են խորհուրդերի անդամներին՝ առաջարկությունների համար, որոնք նիստերի ժամանակ հաշվի են առնվում՝ ընդհանուր քննարկման ժամանակ:

2. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում օրակարգային հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) առնչությամբ որոշումների ո՞ր տոկոսն է ստացել առնվազն 20% ձայն դեմ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  0
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

Նկարագրություն

Նիստերի օրակարգային հարցերը մշակվում են, կազմվում են որոշման նախագծեր, որոնք նախապես բաժանվում են խորհուրդերի անդամներին՝ առաջարկությունների համար, որոնք նիստերի ժամանակ հաշվի են առնվում՝ ընդհանուր քննարկման ժամանակ:

3. Ինչ հնարավորություններ ունեն արտաքին խմբերը (կառավարման մարմիններում չընդգրկված անձիք) կառավարման մարմինների աշխատանքներում իրենց ներդրումը կատարելու համար: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել յուրաքանչյուր մարմնի համար գոյություն ունեցող հնարավորությունները և բուհի լավագույն փորձի օրինակներ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Հոգաբարձուների խորհրդում չընդգրկված ներկայացուցիչները (համալսարանի ստորաբաժանումների) ներկայացնում են առաջարկություններ խորհրդում քննարկվող հարցերի վերաբերյալ:
 • Գիտական խորհուրդ

  Գիտական խորհրդում չընդգրկված ստորաբաժանման ղեկավարները նախապատրաստում և գիտական խորհրդի քննարկմանն են ներկայացնում հարցեր. առաջարկություններ, որոշման նախագծեր:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ֆակուլտետի խորհրդում չընդգրկված դասախոսներն իրենց հուզող հարցերը ներկայացնում են ամբիոններում, որոնք ներկայացվում են ֆակուլտետի խորհուրդ՝ համապատասխան լուծում ստանալու համար:

4. Արդյո՞ք ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրված անդամները հաշվետվություն են ներկայացնում կամ հետադարձ կապ են պահում իրենց ընտրած ստորաբաժանումների կամ մարմինների հետ: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել գործաղ կանոնակարգումները և/կամ բուհի լավագույն փորձի օրինակները յուրաքանչյուր մարմնի համար

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Նկարագրություն

  Հոգաբարձուների խորհրդի անդամները իրենց ֆակուլտետներում ներկայացնում են ընդունված որոշումները: Ռեկտորը Համալսարանում իրականացված աշխատանքների տարեկան հաշվետվությունը հոգաբարձուների խորհրդի նիստից հետո ներկայացնում է համալսարանի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստում, ուր հրավիրվում են համալսարանի ամբիոնների դասախոսները, ուսանողները, բոլոր ստորաբաժանւոմների ղեկավարները:
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Նկարագրություն

  Գիտական խորհրդի նիստերի որոշումները տեղադրվում են համալսարանի կայքում, բացի այդ ֆակուլտետների դեկանները ֆակուլտետի խորհրդի նիստերում ներկայացնում են գիտական խորհրդի որոշումները, տրվում են հանձնարարականներ համապատասխան ստորաբաժանմանը՝ կատարելու այդ որոշումները: Համալսարանի ռեկտորը պարբերաբար հանդիպում է ունենում Համալսարանի ամբիոնների վարիչների և դասախոսների հետ, ուր քննարկվում են ընդունված որոշումների կատարման նպատակաուղղվածությունը:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Այո

  Նկարագրություն

  Ֆակուլտետի խորհրդի որոշումները ներկայացվում են ֆակուլտետի ամբիոններին, տրվում հանձնարարականներ:

3. Արդյունքները

1. Ամփոփ ներկայացրեք այն երեք գլխավոր որոշումները, որոնք ընդունվել են կառավարման յուրաքանչյուր մարմնի (hոգաբարձուների խորհուրդ, գիտական խորհուրդ) կողմից ընթացիկ տարում (վերջին 12 ամիսներ)՝ չներառելով ռազմավարական պլանի ընդունումը, տարեկան միջոցառումների պլանը, բյուջեի հաստատումը և իրականացման համապատասխան զեկույցները

Կառուցվածքային փոփոխություններ (ստեղծվել է Կրթության էլեկտրոնային կառավարման բաժին), Համալսարանի և «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ապահովագրական ՓԲԸ-ի միջև կնքվել է պայմանագիր Համալսարանի աշխառտակիցների բժշկական ապահովագրման համար, կնքվել է պայմանագիր Համալսարանի և «Դեմարկո» ՍՊԸ-ի միջև` Համալսարանի մաքրման ծառայությունների մատուցման համար:

4. Փաստաթղթեր

1. Արդյոք հրապարակվա՞ծ են ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրովի անդամների ընտրության արձանագրությունները

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

  Առկա չէ
 • Գիտական խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

  Առկա չէ
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

  Առկա չէ

2. Արդյո՞ք ընտրված ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների անդամների անունները, տվյալները և պարտականությունների նկարագրերը (եթե այդպիսիք կան) հրապարակվա՞ծ են

3. Արդյոք հրապարակվա՞ծ է ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների նշանակովի անդամների ընտրության/որոշման հիմքը (չափանիշը)

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  Առկա չէ
 • Գիտական խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  Առկա չէ
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  Առկա չէ

4. Արդյո՞ք հրապարակված են հաստատության կառավարման հետևյալ խորհուրդներից յուրաքանչյուրի նիստերի արձանագրություններն ու ընդունված որոշումները

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  https://aspu.am/hy/page/khorhrdi_oroshumnery
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  https://aspu.am/hy/page/gitakan_khorhrdi_oroshumnery/
 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  Առկա չէ
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  Առկա չէ
2. Ռազմավարական պլանավորում

1. Ռազմավարական ծրագրի կազմում

1. Ձեր հաստատությունը ուն՞ի ռազմավարական (զարգացման կամ գործունեության) ծրագիր

Այո

2. Խնդրում ենք նշել, թե որ խմբերն են մասնակցում ռազմավարական ծրագրի նախապատրաստման աշխատանքներին, և հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ինչպես է յուրաքանչյուր խումբ մասնակցում

 • Բարձրագույն կառավարման մարմին (Հոգաբարձուների խորհուրդ)

 • Գիտական խորհուրդ

 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

 • Ֆակուլտետներ

 • Աշխատակազմ (վարչական)

 • Ուսանողներ

 • Մանագիտական կազմակերպություններ/ արհեստակցական միություն

 • Շրջանավարտներ

Նկարագրություն (նշել համապատասխան խումբը և նկարագրել նրա մասնակցությունը)

Յուրաքանչյուր առաջնահերթության ուղղությամբ կազմվում են աշխատանքային խմբեր, որտեղ ներառված են վերը նշված յուրաքանչյուր խմբից տարբեր անհատներ: Գործընթացը համակարգվում է ՀՊՄՀ ռազմավարական պլանավորման ներքին օգտագործման կանոնակարգով:

3. Ձեր հաստատությունը ու՞նի ռազմավարական պլան հաստատելու պաշտոնական քաղաքականություն, ընթացակարգերը և/կամ կանոնակարգեր

Այո

Եթե այո, արդյոք դրանք հասանելի՞ են հանրությանը

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք նշել կայքէջ, որտեղից դրանք կարելի է ձեռք բերել կամ կցել փաստաթուղթը՝ որպես հավելված

Հասանելի չէ

Ռազմ_կանոնակարգ.pdf

2. Ռազմավարական առաջնահերթություններ

1. Խնդրում ենք նշեք և հակիրճ նկարագրեք Ձեր հաստատության համար առկա գլխավոր մարտահրավերները (վտանգները) և հնարավորությունները

Հնարավորությունները ՀՀ կառավարության կողմից մանկավարժական ոլորտի զարգացմանն ուղղված աջակցություն Միջազգային կրթական կազմակերպությունների, համալսարանների հետ համատեղ ծրագրերի միջոցով հեռանկարային ծրագրերի մշակում Կառավարման էլեկտրոնային միջոցաների զարգացումը զգալիորեն կբարելավի կառավարման և տեղեկատվության հավաքագրման ու հրապարակման գործընթացները: Միջազգայնացման և արտաքին շահակիցների ներգրավման առկա միտումները հնարավորություն են ստեղծում դասավանդողների և ուսումնառողների շարժունության խթանման մեխանիզմների/ՄԿԾ-երի շարունակական բարելավում, անհատական ուսումնական ծրագրերի ստեղծում և այլն/ ներդրման համար: Բուհի գիտահետազտական աշխատանքների ընդլայնումը կհանգեցնի ուսանողների՝ գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավվելու քանակական և որակական աճին: Մանկավարժական պրակտիկայի գործընթացի բարելավումը և կարիերայի ծառայությունների առկայությունը էապես կնպաստի շրջանավարտների կարիրերայի զարգացմանը: ՀՊՄՀ-ի կողմից միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում պարբերական վերապատրաստումները կարող են լավ հենք հանդիսանալ առաջավոր փորձի փոխանցման և դասավանդող ու վարչական անձնակազմի կարողությունների զարգացման համար: Տարբեր ոլորտների փորձառու և բացառիկ մասնագետների ընդգրկումը համալսարանում՝ դասավանդման և կառավարման գործընթացներում, առաջավոր փորձի շահեկան հնարավորություն է ստեղծում: ՏՀՏ-ի դինամիկ զարգացումը կարող է նպաստել հետադարձ կապի և հաշվետվողականության որակի բարձրացմանը: Եվրամիության և Եվրոպայի այլ կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող բազմաթիվ ծրագրերի առկայություն, ՀՊՄՀ ակտիվ ներգրավվածությունը որակավորումների և կրթության որակին առնչվող միջազգային դրամաշնորհներում, ինչպես նաև այս ուղղությամբ առկա միտումները որակի մշակույթի շարունակական զարգացման ռեսուրսների ներգրավման հնարավորություն են տալիս: Մարտահրավերները Ռազմավարական խնդիրների լուծման համար ոչ բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ Ուսանողական համակազմի համալրման ցածր տեմպ Մանկավարժական կադրերի պահանջարկի նվազում Արտաքին շահակիցների ոչ բավարար աջակցությունը ռազմավարական հիմնախնդիրների լուծման գործընթացին Ընդունելության միասնական համակարգը կարող է սահմանփակել դրա արդյունավետության նկատմամբ բուհի ազդեցության հնարավորությունները և ընդունելության թիրախայնությունը: Ուսանողների անտարբեր վերաբերմունքն իրենց իրավունքների նկատմամբ կարող է վտանգել դրանց արդյունավետության և կրթական ու այլ ծառայությունների որակի շարունակական բարելավմանը: Հանրակրթության համակարգում ուսուցիչների ընտրության մեխանիզմների բացթողումները և սերնդափոխության ցածր տեմպերը խոչընդոտում են շրջանավարտների զբաղվածության ցուցանիշների դինամիկ զարգացմանը: Խրախուսման ոչ տարբերակված մոտեցումը կարող է անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ աշխատակիցների մի մասի մոտիվացիայի վրա: Երիտասարդ մասնագետների հնարավոր արտահոսքը Աշխատաշուկա, պահանջների արագ փոփոխությունները կարող են վտանգել անձնակազմի մասնագիտական որակների արդիականությունը: Օրենսդրության անկանխատեսելի փոփոխությունները կարող են հանգեցնել ռեսուրսներով ապահովվածության կայունությանը: Հանրապետությունում որակի մշակույթի զարգացման ուղղությամբ համալսարանների, պետական մարմինների և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների համագործակցության պակասը կարող է խոչընդոտել գործընթացների զարգացմանը: Կրթության ոլորտում տարբեր իրավական փաստաթղթերի և հաշվետվողականությանն առնչվող պահանջների ներքին հակասությունները որակի ապահովման ուղղությամբ ռեսուրսների անարդյունավետ բաշխման կարող են հանգեցնել:

2. Խնդրում ենք նշել ձեր ընթացիկ ռազմավարական ծրագրի ամենակարևոր ռազմավարական առաջնահերթությունները

 • Բարձրորակ կրթության նորագույն մոտեցումներ

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Դասավանդման, ուսումնառության և արդյունքների գնահատման միասնական չափանիշներ: Նախապատրաստական, շարունակական և լրացուցիչ կրթության կազմակերպման քաղա-քականություն ու ընթացակարգեր: Ակադեմիական ազնվության խրախուսման և գրագողության կանխարգելման ներբուհական գործուն համակարգ: Կրթական ծրագրերում հետազոտական գործունեության իրականացման, գնահատման և արդյունքների վավերացման համակարգեր: Հետազոտական և ուսումնական ինտեգրված բաղադրիչներով նորարարական կրթական միջավայր: Ուսանողկան էլեկտրոնային մշակված թղթապանակ /վեբ-պորտֆոլիո/: ՈՒսուցման որակի՝ եվրոպական արժևորման չափանիշների պահանջներին համահունչ գնահատման և ապահովման գործող ներքին համակարգ: Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ապահովված կրթական գործունեություն: Ներդրված առցանց ուսուցման բազմագործառույթ էլեկտրոնային համակարգ։ Էլեկտրոնային ուսուցման ժամանակակից պահանջներին համապատասխան ինտերակտիվ դասընթացներ: Կրթական ծրագրերի` ուսումնառության էլեկտրոնային ռեսուրսներով ապահովվածության աճ։ Առցանց ուսուցման տեխնոլոգիաները կիրառող դասախոսների թիվ : Դասախոս - ուսանող գործունեության էլեկտրոնային ուսուցման լայն կիրառում:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  -

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Կրթական ծրագրերից արտաքին և ներքին շահակիցների արձագանքը: Կրթության համակարգի համար կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման գործընթացում գիտական հետազոտությունների ներդրում: Համալսարանի առաջավոր կրթական փորձի տարածում` ներդրման ակտեր, փորձի և կիրառողների քանակը: Ակադեմիական շարժունության ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների և դասախոսների քանակությունը: Հեռավար նոր կրթական ծրագրերի քանակը, դրանց մշակմանն ու իրականացմանը մասնակցող դասախոսների թվաքանակը: Համալսարանում հեռավար ուսուցման էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսներով ապահովվածությունը: Հեռավար ուսուցում իրականացնող դասախոսական համակազմի մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակը և թվաքանակը: Շրջանավարտների մասնագիտական կոմպետենցիաների գնահատման նոր համակարգ: Համալսարանի ուսանողների, ասպիրանտների և դասախոսական համակազմի ակադեմիական շարժունության աճ: Կրթական ծրագրերում և գիտահետազոտական փոխանակման գործընթացում օտար լեզուներ իմացող և կիրառող դասախոսների թվաքանակի աճ: Միջազգային գիտական և կրթական նախագծերում Համալսարանի մասնակցության ընդլայնում:

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՊՄՀ ՌԾ (2016-2020թթ) առաջնահերթությունները ընտրվել են հաշվի առնելով ոչ միայն համալսարանի ներկա դրությունը և կարիքները, այլև ՀՀ ԿԳՆ <<Բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման սկզբունքային մոտեցումներ>> և <<Գիտության ոլորտի զարգացման 2015-2019 թթ. ռազմավարական ծրագիր>> - ը:

 • Արդիական հետազոտություն և նորարություն

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Գիտական դպրոցների առկայություն: Հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների արդյունքների ներդրման գործող համակարգ: Արդիականացված և առևտրայնացմանը միտված գիտահետազոտական թեմատիկա: Մագիստրոսական թեղերի, թեկնածուական, դոկտորական որակյալ ատենախոսություններ: Արդիականացված նյութատեխնիկական բազա: Գիտահետազոտական արդյունավետ տեղեկատվական համակարգ: Մրցակցային հիմունքներով ֆինանսավորվող գիտական հիմնարար նախագծերի առկայություն: Համատեղ գիտական ինստիտուտներ, լաբորատորիաներ: Գիտական ներուժի բարձր պահանջվածություն: Միջազգային գիտական նախագծերում մասնագետների ընդգրկվածության աճ: Դասախոսական կազմի գիտական շարժունության աճ: Միջազգային և հանրապետական գիտական նստաշրջաններում մասնակցության աճ: Գիտությանը երիտասարդ գիտնականների անդամագրվածության թվի աճ: Բարձր վարկանիշ ունեցող գիտական պարբերականներում համալսարանի գիտնականների հրատարակումներ: Դպրոցների և բուհերի ուսումնական գործընթացում անհրաժեշտ դասագրքերի առկայություն: Արժեքավոր մենագրությունների հրատարակում: Բարձր վարկանիշ ունեցող սեփական և միջազգային պարբերականների համատեղ գործունեություն: Գիտական կադրերի պատրաստման ծրագեր: Վերապատրաստման մշտադիտարկման մոդելներ: Վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման կարիքների հետազոտման մեխանիզմներ: Վերապատրաստման ծրագրեր: Համատեղ վերապատրաստման մոդելներ: Արտասահմանյան գիտական աշխատողների պատրաստման ծրագրեր: Համալսարանի աշխատակիցների մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցումն ապահովող համակարգ և աշխատակիցների անհրաժեշտ քանակ : Համալսարանի աշխատակիցների մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցումն ապահովող քանակական աճ: Մտավոր գործունեության փոխանցումն իրականացնեող գիտական և գործնական բնագավառներ: Արդյունքների փոխանցման և տարածման քանակական աճ: Փոխանցման արդյունքում համալսարանի կողմից ստացված լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների աճ: Մտավոր գործունեության նորմատիվային դաշտի առկայություն:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  -

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների արդյունքների ներդրման գործող համակարգ: Գիտական և նորարարական աշխատանքների իրականացման մարտավարական ծրագիր` համապատասխան մասնագետների մասնակցությամբ: Կրթական գործընթացում ներդրված ծրագրեր` Համալսարանի գիտնականների նորագույն հետազոտությունների արդյունքների օգտագործմամբ: Հետազոտական նախագծերի հիման վրա կատարված ատենախոսությունների որակի բարձրացում: Արդիականացված նյութատեխնիկական բազայի արդյունավետ օգտագործում: Գիտահետազոտական գործունեությանը նպատակաուղղված գործող տեղեկատվական համակարգ: Ուսումնագիտանորարարական համալիրների առկայություն: Մրցակցային հիմունքներով ֆինանսավորվող հիմնարար բնույթի նախագծերի առկայություն: Համալսարանի գիտնականների փորձագիտական գործունեության արդյունքների պահանջվածությունը: Արտաքին գործընկերների հետ համատեղ հիմնած բազային ամբիոնների, լաբորատորիաների քանակ: Այլ կազմակերպությունների և հաստատությունների կողմից Համալսարանի գիտական ներուժի բարձր պահանջվածություն: Միջազգային և գիտակրթական նախագծերում մասնագետների ընդգրկվածության աճ: Գիտական արդյունքների ներդրման հետևանքով Համալսարանի արտաբյուջետային միջոցների ավելացում: Հեղինակավոր գիտական ամսագրերում Համալսարանի գիտնականների հրապարակումները:

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՊՄՀ ՌԾ (2016-2020թթ) առաջնահերթությունները ընտրվել են հաշվի առնելով ոչ միայն համալսարանի ներկա դրությունը և կարիքները, այլև ՀՀ ԿԳՆ <<Բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման սկզբունքային մոտեցումներ>> և <<Գիտության ոլորտի զարգացման 2015-2019 թթ. ռազմավարական ծրագիր>> - ը:

 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Դասախոսական կազմի գնահատման վարկանիշային համակարգի առկայություն։ Դասախոսական կազմի տարակարգերի համար աշխատավարձերի տարբերակված սանդղակներ։ Դասախոսական կազմի միջին տարիքի նվազեցում 2020 թվին 2015-ի համեմատ առնվազն 15%-ով։ Ուսանող-դասախոս քանակական հարաբերակցությունը` 12:1։ Ուսանող-աշխատող քանակական հարաբերակցությունը` առնվազն 6:1։ /ուսումնաօժանդակ+վարչական/ Որակավորման բարձրացում անցած և վերապատրաստված շուրջ / 500 / դասախոս: Մարդկային ներուժի կառավարման հայեցակարգ և ստրորաբաժանում: Վարչական,ուսումնաօժանդակ,տեխնիկական և այլ տարակարգերի աշխատանքի պաշտոնի հաստատված շուրջ 500 անձնագիր:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  -

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Գիտական աստիճան ունեցող հիմնական դասախոսական համակազմը` ընդհանուր կազմի առնվազն 50 տոկոսը: Դասախոսական համակազմի գործունեության գնահատման համակարգի առկայություն: Դասախոսական համակազմի միջին տարիքը: Վերապատրաստված դասախոսների թվաքանակը: Կադրերի հոսունության տոկոսը: Աշխատավարձի բարձրացման միջին տարեկան տեմպը: Համալսարանի կորպորատիվ միջավայրի առկայություն: Համալսարանի աշխատակիցների առաջընթացի որակավորման բարձրացման գործող համակարգ: Համալսարանի կադրային կազմի նորացման և երիտասարդացման աջակցման քաղաքականության առկայություն: Ուսանող- դասախոս քանակական հարաբերակցություն:

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՊՄՀ ՌԾ (2016-2020թթ) առաջնահերթությունները ընտրվել են հաշվի առնելով ոչ միայն համալսարանի ներկա դրությունը և կարիքները, այլև ՀՀ ԿԳՆ <<Բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման սկզբունքային մոտեցումներ>> և <<Գիտության ոլորտի զարգացման 2015-2019 թթ. ռազմավարական ծրագիր>> - ը:

 • Կողմնորոշված դիմորդներ և ուսումնառողներ

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Ստեղծված են ավագ դպրոցականներին` որպես համալսարանի ապագա դիմորդների, աջակցելու (ուղղորդելու) մեթոդները: Անցկացվում են երեխաների ու երիտասարդների համար միջոցառումներ, որոնք նպաստում են համալսարանի ֆակուլտետներում մանկավարժական խնդիրներով հետաքրքրվածության աճի ամրապնդմանը (առարկայական ծրագրեր, ինտելեկտուալ խաղեր, օլիմպիադաներ, մասնագիտական կողմնորոշման մրցույթներ): Իրականացվում են մասնագիտական կողմնորոշմանը նպաստող աշխատանքներ համալսարանի կայքում ու սոցցանցերում: Ներդրված են մասնագիտական կողմնորոշմանն առնչվող առաջադրանքներ բակալավրիատի ու մագիստրատուրայի մանկավարժական դասընթացներում: Ապագա դիմորդների բացահայտման և նրանց հետ աշխատանքի կազմակերպման ընտրված և փորձարկված նոր ձևեր: Տաղանդավոր երեխաների ընտրության և նրանց հետագա աջակցման (ուղեկցման, ուղղորդման) համար ընտրված համակարգ: Էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսներ, առարկաներ, հեռավար կրթական տեխնոլոգիաներ ենթադրող նախաբուհական նախապատրաստության ցանցային ակադեմիա: Դիմորդների ներգրավմամբ միջացառումների՝ օլիմպիադաների, ստեղծագործական մրցույթների անցկացում, բաց գրադարանների ստեղծում, ընդունելության քննություններին նախապատրաստման ծրագրերի ամենամյա իրականացման ընդլայնում: Դրամաշնորհային ծրագրերի առկայություն հետազոտության լավագույն առաջարկի իրականացման համար: Մասնակցություն առնվազն 50 տեղական և 20 արտագնա կոնֆերանսներին Ուսանողների՝ ուսումնական կազմակերպություններում իրենց գործունեության գնահատման համակարգի առկայություն: Խրախուսման համակարգերի առկայություն: Ուսանողական կազմակերպությունների մասնակցությամբ միջազգային ծրագրերի թվի աճ: Կատարված հարցումների և ամենամյա հետազոտության արդյուքների առկայություն: Մշակված արդյունավետ համակարգեր՝ շրջանավարտների և գործատուների միջև հետադարձ կապի վերաբերյալ:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  -

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Ընդունված դիմորդների տարեցտարի աճող թվաքանակը: Ընդունելության հեռանկարային մասնագիտությունների ցանկ: Ուսանողների կարիերայի ձևավորմանն ուղղված կառույցի առկայություն: Ուսանողների թվաքանակը, որոնք ստացել են իրենց կարիերայի աջակցմանն ուղղված ծառայություններ: Կարիերայի կենտրոնի կողմից առաջարկված ծառայության անհրաժեշտության վերաբերյալ ուսումնառողների կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքները: Գիտահետազոտական աշխատանքներում ընդգրկված ուսումնառողների թվաքանակի աճ: Ուսումնական գործընթացի բարձր որակ: Ուսանողների գիտելիքների գնահատման կիրառվող համակարգ: Կրթական ծրագրերից ուսումնառողների բավարարվածության վերաբերյալ հարցման արդյունքները: Ֆինանսական օգնություն ստացած, նպաստներից օգտվող ուսումնառողների թվաքանակը: Նոր հեռանկարային կրթական ծրագրի իրականացման ընթացքը:

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՊՄՀ ՌԾ (2016-2020թթ) առաջնահերթությունները ընտրվել են հաշվի առնելով ոչ միայն համալսարանի ներկա դրությունը և կարիքները, այլև ՀՀ ԿԳՆ <<Բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման սկզբունքային մոտեցումներ>> և <<Գիտության ոլորտի զարգացման 2015-2019 թթ. ռազմավարական ծրագիր>> - ը:

 • Արդյունավետ կառավարում, ֆինանսական կայունություն, ժամանակակից ենթակառուցվածք

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Կառավարման կազմակերպական արդյունավետ կառուցվածք, զարգացման հիմնական միտումներ: Համալսարանի գործունեության արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների համակարգ: Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հաշվետվողականության և մշտադիտարկման համակարգ և ձևաչափ: Համալսարանի կառավարման մարմինների ճկունության բարձր աստիճան, կարգավորված հարաբերություններ: Փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային համակարգ: Կառավարչական որոշումների ընդունման օպերատիվություն ու արդյունավետություն: Համալսարանի կառավարման տեղեկատվական միասնականացված համակարգ, ֆինանսատնտեսական գործունեության տեղեկատվական համակարգ, կրթական-տեղեկատվական էլեկտրոնային միջավայր: Համալսարանի որակի կառավարման համակարգ: Կառավարման կանոնակարգված և քարտեզագրված հիմնական և օժանդակ գործընթացներ: Աշխատակիցների՝ աշխատանքի վերջնարդյունքների վրա հիմնվող վարձատրության նոր համակարգ: Կրթական ծրագրերի գնագոյացման տնտեսապես հիմնավորված համակարգ: Վերազինված, նորացված, արդիականացված լսարանային և լաբորատոր բազա: Տեխնոլոգիական կարողությամբ և հեռաուսուցման առնվազն 100 լսարաններ: Վերականգնված հանրակացարանային բազա: Վերանորոգմած և վերակառուցված ուսումնական մասնաշենքեր: Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային պորտալ համակարգ` Վեբ հենքով: Էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտագործմամբ դասընթացների հաշվեկշիռը` 100%։ Էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների կիրառում հիմնական դասախոսների կողմից՝ 100%։ Տեղեկատվական ռեսուրսների՝ դեպի գրադարանային գլոբալ ցանցեր ելք ունեցող պորտալ։ Համալսարանի բոլոր մասնաշենքերում գործող անլար ինտերնետային կապ։ Յուրաքանչյուր ուսանողին բաժին ընկնող և ուսումնական նպատակներով օգտագործվող համակարգիչ։

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  -

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Զարգացման ծրագրում Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների մասնակցության աճը: Համալսարանի կազմակերպչական կառուցվածքում նորացված ստորաբաժանումների քանակը: Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեությունը կարգավորող ընթացակարգերի, կանոնակարգերի և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը: Կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին տիրապետող ստորաբաժանման ղեկավարների տոկոսը: Ֆինանսական միջոցների օգտագործման նպատակայնությունը և արդյունավետությունը: Աշխատակազմի և ուսանողների քանակը, որոնք ներգրավված են հասարակական և մասնագիտական խորհուրդներում, ինքնակառավարվող մարմիններում: Համալսարանի գործունեությունից արտաքին շահակիցների բավարարվածության աստիճանը: Աշխատակիցների և ուսանողների բավարարվածության աստիճանը Համալսարանի ղեկավարման գործընթացից: Փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային տարբերակի առկայություն: Գործավարական փաստաթղթերի նոր ձևաչափերի կիրառում: Համալսարանի կայքի այցելուների թվի աճը: Համալսարանի ընդհանուր բյուջեում արտաբյուջետային միջոցների ծավալի աճ: Կոռուպցիայի բացահայտման նպատակով սոցիոլոգիական հարցումների, ուսումնասիրությունների արդյունքները:

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՊՄՀ ՌԾ (2016-2020թթ) առաջնահերթությունները ընտրվել են հաշվի առնելով ոչ միայն համալսարանի ներկա դրությունը և կարիքները, այլև ՀՀ ԿԳՆ <<Բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման սկզբունքային մոտեցումներ>> և <<Գիտության ոլորտի զարգացման 2015-2019 թթ. ռազմավարական ծրագիր>> - ը:

 • Հանրային ներգրավում, սոցիալական համագործակցություն և ծառայություններ

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  «Մանկավարժական համալսարան» պաշտոնաթերթի անգլալեզու էլեկտրոնային հավելված: Համալսարանի ինտերնետային հեռուստատեսություն: Համալսարանը ներկայացնող հաղորդաշարեր ռադիո Ֆամայում: Համալսարանի վարկանիշի ամրապնդմանն ու բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների թվի աճ: Հանրային կարծիքի պարբերական ուսումնասիրություններ: Հանրության լայն շրջանակներին տրվող կրթական,հոգեբանական,մշակութային ծառայու-թյուններ: Կենսագործունեության անվտանգության և բնապահպանական պահանջների իրականացում:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  -

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Համալսարանի ներուժի միջոցով իրականացված միջոցառումները և դրանց արձագանքները: Սոցիալական ոլորտում Համալսարանի գործունեության գնահատման արդյունքները: Գործունեության բնագավառների և տեսակների քանակը, որոնցում Համալսարանը զարգացնում է սոցիալական համագործակցություն: Սոցիալական գործընկերների քանակը: Սոցիալական գործընկերների հետ համատեղ իրականացվող միջոցառումների ու նախագծերի քանակը և արդյունավետությունը: Համալսարանի գիտակրթական գործընթացում ինտեգրված սոցիալական ուղղվածությամբ նախագծերի քանակը և արդյունքները: Սոցիալական համագործակցության շնորհիվ ներգրավվող նյութական ռեսուրսների և միջոցների ծավալը:

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՊՄՀ ՌԾ (2016-2020թթ) առաջնահերթությունները ընտրվել են հաշվի առնելով ոչ միայն համալսարանի ներկա դրությունը և կարիքները, այլև ՀՀ ԿԳՆ <<Բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման սկզբունքային մոտեցումներ>> և <<Գիտության ոլորտի զարգացման 2015-2019 թթ. ռազմավարական ծրագիր>> - ը:

 • Արտաքին կապեր և միջազգային գործունեության ընդլայնում

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  ՀՊՄՀ միջազգային համագործակցության նոր ուղղություններ: Այլ երկրների առաջատար բուհերի հետ մագիստրոսական և ասպիրանտական համատեղ ծրագրերի ստեղծում: Ներգնա և արտագնա շարժունության ծրագրերի մասնակցության թվի աճ, միջազգային փոխանակման ծրագրերի թվի աճ: Ֆակուլտետների կրթական ծրագրերում օտարերկրյա հրավիրված դասախոսների մասնակցության թվի աճ: Արտասահմանյան առաջատար բուհերի հետ երկարաժամկետ համագործակցության պայմանագրերի թվի աճ, համատեղ կրթական և հետազոտական ծրագրեր, լաբորատորիաներ ու կենտրոններ: Միջազգային ընդլայնված ամառային դպրոց, բազմազանեցված կրթամշակութային ծրագրեր: Արտաքին տեղեկատվական ներուժի մատչելիություն, անդամակցում միջազգային գրադարանային ցանցերին և կոնսորցիումներին: Համալսարանի ներգրավում Եվրոպական հետազոտական տարածքին, միջազգային ծրագրերի թվի աճ: Գիտահետազոտական համատեղ նախագծերի թվի աճ երկկողմ պայմանագրերի, կոնսորցիումների և միջազգային ցանցերի շրջանակներում: Միջազգային հետազոտական ծրագրերում համալսարանի գիտամանկավարժական կազմի և ասպիրանտների ընդգրկվածության թվի աճ: Ֆակուլտետների կրթական ծրագրերում օտարերկրյա հրավիրված դասախոսների մասնակցության թվի աճ: Արտասահմանյան գործընկերների հետ համատեղ գիտահետազոտական և փորձագիտական աշխատանքների թվի աճ: Արտասահմանյան բարձր վարկանիշ ունեցող գիտական հանդեսներում հոդվածների հրատարակման թվի աճ:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  -

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Համագործակցող գործընկեր- դպրոցների թիվը և համագործակցության արդյունքները: Միջազգային համագործակցության ծրագրերի քանակը և արդյունքները: Արտաքին ֆինանսավորմամբ համատեղ ծրագրերի թիվը: ՀՊՄՀ-ի շրջանավարտների միությանն անդամագրվածների թվաքանակը: Համալսարանի լուսաբանմանն առնչվող անդրադարձների քանակը ԶԼՄ-ներում: Գործընկեր առաջատար բուհերի քանակը: Նախագծերում ընդգրկված մասգիստրոսների, ասպիրանտների թվաքանակը: Միջազգային ծրագրերում ընդգրկված դասախոսների թվաքանակը: Վերապատրաստված սփյուռքահայ ուսուցիչների թվաքանակը և ծրագրից նրանց բավարարվածության մակարդակը: Միջազգային կապերն ապահովող ստորաբաժանման զարգացման ռազմավարության կատարողականները:

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  ՀՊՄՀ ՌԾ (2016-2020թթ) առաջնահերթությունները ընտրվել են հաշվի առնելով ոչ միայն համալսարանի ներկա դրությունը և կարիքները, այլև ՀՀ ԿԳՆ <<Բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման սկզբունքային մոտեցումներ>> և <<Գիտության ոլորտի զարգացման 2015-2019 թթ. ռազմավարական ծրագիր>> - ը:

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունը սահմանում և օգտագործում է Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների (Key Performance Indicators) համակարգ հետևյալ մակարդակներում

 • Համաբուհական մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  ՄԿԾ-ների վերամշակված մասնագրեր20162020

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Միայն այս մակարդակի համար սահմանվել է 203 արդյունավետության առանցքային ցուցիչ, որոնք ամփոփված են ՀՊՄՀ ՌԾ-ի գործողությունների կատարման պլանում։ Յուրաքանչյուր նպատակի համար սահմանվել են խնդիրներ, որոնք բաժանվել են քայլերի։ Յուրաքանչյուր քայլի համար էլ՝ իրեն համապատասխան առանցքային ցուցիչ։ Յուրաքանչյուր տարի խորհուրդի նիստի ժամանակ դիտարկվում է ՌԾ-ի գործողությունների կատարման պլանի իրականացումը: Պատասխանատու անձիք ներկայացնում են առանձին միջոցառումների կատարման հաշվետվությունները ԿԲՈ վարչության պետին, ով պատրաստում է համախմբված հաշվետվություն ուսումնական տարվա ընթացքում իրականացված միջոցառումների մասին և զեկուցում է համալսարանի խորհրդի նիստում:

 • Կրթագիտական և հետազոտական ստորաբաժանումների մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՍտորաբաժանումՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետՖակուլտետի էջի ստեղծում սոցիալական ցանցերում20162017

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Համապատասխան ստորաբաժանումներ տեղայնացրել են ՀՊՄՀ ՌԾ-ի առաջնահերությունները և իրենց հատկանշական քայլերի համար սահմանել իրենց իսկ արդյունավետության առանցքային ցուցիչները։ Կատարվում է ամենամյա մշտադիտարկում։ Յուրաքանչյուր տարվա Դեկտեմբեր ամսւ վերջում համալսարանի ստորաբաժանումները ՀՊՄՀ Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչություն են ներկայացնում իրենց հաշվետվությունները։ Հաշվետվությունները ներկայացվում են լրացված համապատասխան ձևաչափով, որը մշակվել է ԿԳԿԲ վարչության կողմից։ Կատարվում է վերլուծություն և պատրաստվում վերջնական զեկույց համալսարանի վիճակի վերաբերյալ, որը քննարկվում է ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդում տարեսկզբի անդրանիկ նիստում։

 • Վարչական և այլ ստորաբաժանումների մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՍտորաբաժանումՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  Լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչությունՀրատարակված սեփական տեղեկատվական և քարոզչական նյութեր ամիսը մոտ 30 հատ20162020

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Համապատասխան ստորաբաժանումներ տեղայնացրել են ՀՊՄՀ ՌԾ-ի առաջնահերությունները և իրենց հատկանշական քայլերի համար սահմանել իրենց իսկ արդյունավետության առանցքային ցուցիչները։ Կատարվում է ամենամյա մշտադիտարկում։ Յուրաքանչյուր տարվա Դեկտեմբեր ամսւ վերջում համալսարանի ստորաբաժանումները ՀՊՄՀ Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչություն են ներկայացնում իրենց հաշվետվությունները։ Հաշվետվությունները ներկայացվում են լրացված համապատասխան ձևաչափով, որը մշակվել է ԿԳԿԲ վարչության կողմից։ Կատարվում է վերլուծություն և պատրաստվում վերջնական զեկույց համալսարանի վիճակի վերաբերյալ, որը քննարկվում է ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդում տարեսկզբի անդրանիկ նիստում։

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՍտորաբաժանումՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչությունՎերամշակված ուսանողների գիտելիքի, կարողության և հմտության գնահատման կարգ, ուսանողի բողոքարկման կարգ20162020

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Համապատասխան ստորաբաժանումներ տեղայնացրել են ՀՊՄՀ ՌԾ-ի առաջնահերությունները և իրենց հատկանշական քայլերի համար սահմանել իրենց իսկ արդյունավետության առանցքային ցուցիչները։ Կատարվում է ամենամյա մշտադիտարկում։ Յուրաքանչյուր տարվա Դեկտեմբեր ամսւ վերջում համալսարանի ստորաբաժանումները ՀՊՄՀ Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչություն են ներկայացնում իրենց հաշվետվությունները։ Հաշվետվությունները ներկայացվում են լրացված համապատասխան ձևաչափով, որը մշակվել է ԿԳԿԲ վարչության կողմից։ Կատարվում է վերլուծություն և պատրաստվում վերջնական զեկույց համալսարանի վիճակի վերաբերյալ, որը քննարկվում է ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդում տարեսկզբի անդրանիկ նիստում։

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՍտորաբաժանումՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  Ուսանողական խորհուրդՄասնակցություն առընվազն 50 տեղական և 20 արտագնա կոնֆերանսներին20162020

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Համապատասխան ստորաբաժանումներ տեղայնացրել են ՀՊՄՀ ՌԾ-ի առաջնահերությունները և իրենց հատկանշական քայլերի համար սահմանել իրենց իսկ արդյունավետության առանցքային ցուցիչները։ Կատարվում է ամենամյա մշտադիտարկում։ Յուրաքանչյուր տարվա Դեկտեմբեր ամսւ վերջում համալսարանի ստորաբաժանումները ՀՊՄՀ Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչություն են ներկայացնում իրենց հաշվետվությունները։ Հաշվետվությունները ներկայացվում են լրացված համապատասխան ձևաչափով, որը մշակվել է ԿԳԿԲ վարչության կողմից։ Կատարվում է վերլուծություն և պատրաստվում վերջնական զեկույց համալսարանի վիճակի վերաբերյալ, որը քննարկվում է ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդում տարեսկզբի անդրանիկ նիստում։

3. Իրականացում

1. Խնդրում ենք նկարագրել, թե հաստատության ստորև նշված ստորաբաժանումները ընդհանուր առումով ինչպես են առձագանքել և ինչ գործողություններ են ձեռնարկել ռազմավարական ծրագրի տեղայնացման ուղղությամբ (օրինակ՝ համապատասխան ստորաբաժանումների ռազմավարություններ, ծրագրեր, առաջնահերթություններ, հայեցակարգեր և այլն) և ինչպես է առաջընթացը մշադիտարկվում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանումներ (Ֆակուլտետներ, ինստուտուտներ, դպրոցներ և այլն)

  Համապատասխան ստորաբաժանումներ տեղայնացրել են ՀՊՄՀ ՌԾ-ի առաջնահերթությունները՝ մշակելով իրենց ստորաբաժանումների զարգացման ծրագրի գործողությունների կատարման պլաններ և իրենց հատկանշական քայլերի համար սահմանել արդյունավետության առանցքային ցուցիչները։ Կատարվում է ամենամյա մշտադիտարկում։ Յուրաքանչյուր տարվա Դեկտեմբեր ամսվա վերջում համալսարանի ստորաբաժանումները ՀՊՄՀ Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչություն են ներկայացնում իրենց հաշվետվությունները։ Հաշվետվությունները ներկայացվում են լրացված համապատասխան ձևաչափով, որը մշակվել է ԿԳԿԲ վարչության կողմից։ Կատարվում է վերլուծություն և պատրաստվում վերջնական զեկույց համալսարանի վիճակի վերաբերյալ, որը քննարկվում է ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդում տարեսկզբի անդրանիկ նիստում։

 • Վարչական ստորաբաժանումներ (վարչություններ, բաժիններ և այլն)

  Համապատասխան ստորաբաժանումներ տեղայնացրել են ՀՊՄՀ ՌԾ-ի առաջնահերթությունները՝ մշակելով իրենց ստորաբաժանումների զարգացման ծրագրի գործողությունների կատարման պլաններ և իրենց հատկանշական քայլերի համար սահմանել արդյունավետության առանցքային ցուցիչները։ Կատարվում է ամենամյա մշտադիտարկում։ Յուրաքանչյուր տարվա Դեկտեմբեր ամսվա վերջում համալսարանի ստորաբաժանումները ՀՊՄՀ Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչություն են ներկայացնում իրենց հաշվետվությունները։ Հաշվետվությունները ներկայացվում են լրացված համապատասխան ձևաչափով, որը մշակվել է ԿԳԿԲ վարչության կողմից։ Կատարվում է վերլուծություն և պատրաստվում վերջնական զեկույց համալսարանի վիճակի վերաբերյալ, որը քննարկվում է ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդում տարեսկզբի անդրանիկ նիստում։

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Համապատասխան ստորաբաժանումներ տեղայնացրել են ՀՊՄՀ ՌԾ-ի առաջնահերթությունները՝ մշակելով իրենց ստորաբաժանումների զարգացման ծրագրի գործողությունների կատարման պլաններ և իրենց հատկանշական քայլերի համար սահմանել արդյունավետության առանցքային ցուցիչները։ Կատարվում է ամենամյա մշտադիտարկում։ Յուրաքանչյուր տարվա Դեկտեմբեր ամսվա վերջում համալսարանի ստորաբաժանումները ՀՊՄՀ Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչություն են ներկայացնում իրենց հաշվետվությունները։ Հաշվետվությունները ներկայացվում են լրացված համապատասխան ձևաչափով, որը մշակվել է ԿԳԿԲ վարչության կողմից։ Կատարվում է վերլուծություն և պատրաստվում վերջնական զեկույց համալսարանի վիճակի վերաբերյալ, որը քննարկվում է ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդում տարեսկզբի անդրանիկ նիստում։

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Համապատասխան ստորաբաժանումներ տեղայնացրել են ՀՊՄՀ ՌԾ-ի առաջնահերթությունները՝ մշակելով իրենց ստորաբաժանումների զարգացման ծրագրի գործողությունների կատարման պլաններ և իրենց հատկանշական քայլերի համար սահմանել արդյունավետության առանցքային ցուցիչները։ Կատարվում է ամենամյա մշտադիտարկում։ Յուրաքանչյուր տարվա Դեկտեմբեր ամսվա վերջում համալսարանի ստորաբաժանումները ՀՊՄՀ Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչություն են ներկայացնում իրենց հաշվետվությունները։ Հաշվետվությունները ներկայացվում են լրացված համապատասխան ձևաչափով, որը մշակվել է ԿԳԿԲ վարչության կողմից։ Կատարվում է վերլուծություն և պատրաստվում վերջնական զեկույց համալսարանի վիճակի վերաբերյալ, որը քննարկվում է ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդում տարեսկզբի անդրանիկ նիստում։

 • Գիտահետազոտական ստորաբաժանումներ (եթե կրթագիտականներից առանձին են)

  Համապատասխան ստորաբաժանումներ տեղայնացրել են ՀՊՄՀ ՌԾ-ի առաջնահերթությունները՝ մշակելով իրենց ստորաբաժանումների զարգացման ծրագրի գործողությունների կատարման պլաններ և իրենց հատկանշական քայլերի համար սահմանել արդյունավետության առանցքային ցուցիչները։ Կատարվում է ամենամյա մշտադիտարկում։ Յուրաքանչյուր տարվա Դեկտեմբեր ամսվա վերջում համալսարանի ստորաբաժանումները ՀՊՄՀ Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչություն են ներկայացնում իրենց հաշվետվությունները։ Հաշվետվությունները ներկայացվում են լրացված համապատասխան ձևաչափով, որը մշակվել է ԿԳԿԲ վարչության կողմից։ Կատարվում է վերլուծություն և պատրաստվում վերջնական զեկույց համալսարանի վիճակի վերաբերյալ, որը քննարկվում է ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդում տարեսկզբի անդրանիկ նիստում։

 • Այլ (նշել, օրինակ կլինիկաներ, մասնաճյուղեր, առնչվող կոմերցիոն կառույցներ)

  • Դպրոցներ, կառույցներ, կլինիկաներ, կազմակերպություններ

   Համալսարանի ռազմավարության առաջնահերթություններից է պրակտիկայի կազմակերպումը, որը ենթադրում է համագործակցություն մի շարք դպրոցների կամ կառույցների, կլինիկաների, տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Նշված կառույցների հետ պարբերաբար քննարկվում են համալսարանի ռազմավարական առաջնահերթությունները՝ համալսարանի ուսանողների մասնագիտական պրակտիկան նոր պահանջներին համապատասխան կազմակերպելու նպատակով: Օրինակ՝ նոր ընթացակարգի համաձայն պրակտիկայի հիմնարկների ներկայացուցիչները մասնակցում են պրակտիկայի արդյունքների պաշտպանության գործընթացին, ինչպես նաև նրանց կողմից տրված բնութագրերը որպես գնահատման բաղադրիչ ներառվում են ամփոփիչ գնահատման ժամանակ։ Համալսարանը ունի նաև հիմնական դպրոց և հենակետային վարժարան, որոնք հանդիսանալով համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, ամբողջությամբ ներգրավված են ռազմավարական խնդիրների լուծման գործընթացում: Գործընթացի մշտադիտարկումը կատարվում է PDCA պլանավորում իրականացում, գնահատում վերանայում շրջափուլի ամբողջական իրականացմամբ: Մշտադիտարկման ընթացքում կիրառվում է Google Classroom առցանց համակարգը, որտեղ կատարվում է խմբերի աշխատանքի իտարկումներ, կազմակերպվում են նաև առցանց հարցումներ։ Բացի այդ բազաների հետ պարբերական հանդիպումներ /ֆոկուս խմբերի հետ հանդիպումներ և այլն/, որի արդյունքներով գնահատվում է առաջընթացը, կատարվում են բարելավումներ: Բազաների հետ համագործակցության և մասնավորապես պրակտիկայի արդյունքները քննարկվում են համալսարանի գիտական խորհրդի նիստերում: Հաջողություն արձանագրելու դեպքում համագործակցությունը զարգանում է, ոչ էական թերությունները շտկվում, իսկ էական բացթողումների պարագայում համագործակցությունը դադարեցվում։

2. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են ռազմավարական գործունեության պլան

Այո

3. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են տարեկան միջոցառումների պլան

Այո

4. Արդյունքներ և զեկույցներ

1. Խնդրում ենք նշել այն առաջընթացը (եթե այդպիսին կա), որը ձեր հաստատությունը արձանագրել է յուրաքանչյուր ռազմավարական առաջնահերթության առնչությամբ՝ նշված յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար: Խնդրում ենք նշել համապատասխան թիրախային ցուցիչ(ներ)ը և տրամադրել համապատասխան տվյալներ՝ ցուցիչների իրագործման կամ առաջընթացի վերաբերյալ

 • Առաջնահերթություն

  Բարձրագույն կրթության նորագույն մոտեցումներ

  Թիրախային ցուցանիշը

  Մասնագիտական կրթական ծրագրերի, մասնագրերի և առարկայական նկարագրերի մշակում և զարգացում

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Որակավորումների ազգային շրջանակի հիման վրա մշակվել է որակավորումների ոլորտային շրջանակ և դրանից ելնելով վերջնականացվել կրթական վերջնարդյունքների մշակման գործընթացը:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Մշակվել են մասնագիտությունների մասնագրեր և առարկայական նկարագրեր: Սկսվել են աշխատանքները կրթական վերջնարդյունքների վրա:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Համալսարանում առկա չեն եղել մասնագրեր և առարկայական նկարագրեր: Մասնագիտությունները հիմնած չեն եղել կրթական վերջնարդյունքների վրա:

 • Առաջնահերթություն

  Հանրային ներգրավում, սոցիալական համագործակցություն և ծառայություններ

  Թիրախային ցուցանիշը

  Հանրային ներգավում՝ հեռուստանախագծի, ռադիոյի և կայքի միջոցով, առանձին հաղորդումների և քարոզչական ամենատարբեր միջոցներով՝ լուսաբանումներ տարբեր TV ալիքներով: Գլխավոր արդյունքը՝ դիմորդների ներգրավում նրանց թվի աճ:

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Ստեղծվել է <<Հաջողության բանաձև>> հաղորդաշարը, որը եթեր է հեռարձակվում armnews TV-ով և տեղադրվում է ֆեյսբուքյան էջում: Բացի այդ հաղորդումները տեղադրվում են dasaran.am կայքում, որտեղ ունենք 42493 հետևորդ՝ էջին միացած, ֆեյսբուքում՝ 3674 հոգի: Յութուբիան էջին միացած է 500 բաժանորդ: ՀՊՄՀ կայքի ֆեյսբուքիան էջը այս պահի դրությամբ ունի 8586 հետևորդ:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Բացի թերթից և կայքից, ստեղծվեց Ռադիո <<ֆամա>>, իսկ ավելի ուշ 2013 թվականին radiofama.am կայքը, որը ուսանողական հարթակ է ՀՊՄՀ ուսանողների համար: Մեզ լսում են 140 երկրում, ամսական 11250 եզակի /յունիք/ ունկնդիր:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Ստեղցվեց ՀՊՄՀ պաշտոնական կայքը aspu.am: Մինչ այդ ունեցել ենք միայն <<Մանկավարժական համալսարան>> թերթը:

 • Առաջնահերթություն

  Կողմնորոշված դիմորդներ և ուսումնառողներ

  Թիրախային ցուցանիշը

  Դիմորդներին մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշում

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Անցած տարի 80 չկողմնորոշված դիմորդ ստանալով մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ խորհրդատվություն ընտրել են ճիշտ մասնագիտություններ և դիմել ՀՊՄՀ:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  3 տարի առաջ 60 չկողմնորոշված դիմորդ ստանալով մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ խորհրդատվություն ընտրել են ճիշտ մասնագիտություններ և դիմել ՀՊՄՀ:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  3 տարի առաջ 60 չկողմնորոշված դիմորդ ստանալով մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ խորհրդատվություն ընտրել են ճիշտ մասնագիտություններ և դիմել ՀՊՄՀ: 5 տարի առաջ 30 չկողմնորոշված դիմորդ ստանալով մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ խորհրդատվություն ընտրել են ճիշտ մասնագիտություններ և դիմել ՀՊՄՀ:

 • Առաջնահերթություն

  Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

  Թիրախային ցուցանիշը

  Վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի աշխատեղերի պաշտոնի անձնագրերի ստեղծում: Տեխնիկական կազմի աշխատանքի նկարագրերի ստեղծում:

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Կազմվել է պաշտոնի պարտականությունների նկարագրություն, որի հիման վրա այս տարի պատրաստվել է պաշտոնների անձնագրերի ամբողջական փաթեթը:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Առկա են եղել բազային խնդիրներ, որոնք լուծվել են 2015 թվականին՝ ՀԾ փաթեթի ներմուծման շնորհիվ:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Տվյալները բացակայում են:

 • Առաջնահերթություն

  Արդիական հետազոտություն և նորարարություն

  Թիրախային ցուցանիշը

  Գիտության զարգացումը համալսարանում

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  Ձեզ ենք ներկայացնում 1 տարի առաջ (2016թվ) մեր ունեցած ցուցանիշները. 620 հոդված, որից 139 ցիտվող Scopus և Ринц պարբերակակններում 17 մենագրություն 65 ձեռնարկ 49 գիրք 9 բազային և 2 թեմատիկ ծրագրեր

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  Ձեզ ենք ներկայացնում 3 տարի առաջվա (2014թվ) մեր ունեցած ցուցանիշները. 594 հոդված 19 գիտական հոդված՝ Ринц պարբերականում 18-ը՝ Scopus և Web of Science պարբերականներում 8 մենագրություն 9 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 25 դասագիրք 15 գիրք 2 բառարան 2 աշխատանքային տետր 20 ուսումնական ձեռնարկ 7 ժողովածու 7 շտեմարան 2 ուղեցույց 7 բազային և 2 թեմատիկ ծրագրեր

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Ձեզ ենք ներկայացնում 5 տարի առաջվա (2012թվ) մեր ունեցած ցուցանիշները. 441 հոդված 6 մենագրություն 55 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 23 դասագիրք 23 գիրք Գիտ. Ժող-ներ՝ 275 հոդված, 3 բառարան, 5 աշխատանքային տետր 4 բազային և 3 թեմատիկ ծրագրեր

 • Առաջնահերթություն

  Ուսանողների արտագնա շարժունության բարելավում

  Թիրախային ցուցանիշը

  Տարեկան 7-ից 8 տոկոս աճ

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  2016թ. - 84ուս. 2017թ - 92 ուս Գրանցվել է 9.52 % աճ 2016 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  2015թ. - 64 ուս. 2016թ. - 84 ուս. 2017թ. - 92 ուս. Գրանցվել է 43% աճ 2015թվ-ի նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  2013թ - 24 ուս. 2014թ – 26 ուս 2015թ – 64 ուս 2016թ – 84 ուս 2017թ – 92 ուս Գրանցվել է 283% աճ 2013թվ-ի նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ:

 • Առաջնահերթություն

  Արդյունավետ կառավարում, ֆինանսական կայունություն, ժամանակակից ենթակառուցվածք

  Թիրախային ցուցանիշը

  Հաշվապահական ծրագիր

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  ՀԾ ձեռնարկություն համակարգի հաշվապահական և բիզնես գործընթացների ավտոմատացման համալիր ծրագիր

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  2014 թվ. հիմնական միջոցների և նյութական պաշարների հաշվառման արդի համակարգի ներդրում, գույքագրման նոր մեխանիզմի /գույքահամարների/ ներդրում

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  Համալսարանի գործունեությանը առանջնահատուկ պահանջների հաշվառման և կառավարման պրոցեսի կարգավորում, հիմնական միջոցների գույքագրման նոր մեխանիզմերով հաշվառման ապահովում:

2. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

3. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, տարեկան գործունեության ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

4. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են տարեկան գործունեության ծրագրերի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Փաստաթղթեր

1. Ձեր հաստատության ընթացիկ ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

https://aspu.am/hy/content/hamalsarani_zargacman_razmavarakan_tsragir_2016-2020_tt/

Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://old.aspu.am/aboutus/t/89/ln/am

2. Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

https://aspu.am/website/images/files/2015-hakakorupcion-hashvetvutyun.pdf

3. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական ծրագրերը հասանելի՞ են առցանց

4. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական պլանի իրականացման զեկույցները հասանելի՞ են առցանց

Այո

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

Ստորաբաժանում Հասցե
Բոլոր ստորաբաժանումների ՌՊ-ի իրականացման զեկույցները ներառված են ռեկտորի ամենամյա հաշվետվությունում: https://aspu.am/website/images/files/hashvetvutyun_2016.compressed.pdf

5. Ձեր հաստատության տարեկան միջոցառումների ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

Հասանելի չէ

6. Ձեր հաստատության տարեկան միջացառումների ծրագրի իրականացման զեկույցը առկա՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

https://aspu.am/website/images/files/hashvetvutyun_2016.compressed.pdf

7. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերը առկա՞ են առցանց

Այո

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

Ստորաբաժանում Հասցե
Բանասիրական ֆակուլտետ https://aspu.am/website/images/files/Ashkhatanqayin%20plan_%202016.pdf
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ https://aspu.am/website/images/files/Patm_plan_ashx.pdf
Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ https://aspu.am/website/images/files/ashxatanqayin_plan.pdf
Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ https://aspu.am/website/images/files/Ashxatanqayin%20plan.pdf
Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ https://aspu.am/website/images/files/KHS_plan_2016-2017.pdf
Օտար լեզուների ֆակուլտետ https://aspu.am/website/images/files/ashxatanqayin_plan_otar.pdf
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ https://aspu.am/website/images/files/ashxatanqayin_plan_matem.pdf
Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ https://aspu.am/website/images/files/2016-2017%20ustari%201-in%20kisam.%20ashxatanqayin%20plan.pdf
Հատուկ կրթության ֆակուլտետ https://aspu.am/website/images/files/hatuk_ashx_plan.pdf
Կուլտուրայի ֆակուլտետ https://aspu.am/website/images/files/kulturaashx_plan%201.pdf

8. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերի իրականացման զեկույցները առկա՞ են առցանց

Այո

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

Ստորաբաժանում Հասցե
Բոլոր ստորաբաժանումների ՌՊ-ի իրականացման զեկույցները ներառված են ռեկտորի ամենամյա հաշվետվությունում: https://aspu.am/website/images/files/hashvetvutyun_2016.compressed.pdf
3. Ֆինանսական կառավարում

1. Բյուջեի պլանավորում

1. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է բյուջեի տարեկան ծրագիր

Այո

2. Տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր ոչ աշխատավարձային տողում (հոդվածում) արդյոք արտացոլո՞ւմ է հաստատության ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ից պակաս ծախսեր

Այո

Խնդրում ենք նշել բյուջեի այն տողերը (հոդվածները), որոնք գերազանցում են ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ը և տալ համապատասխան մեկնաբանություն

Բյուջեի տողի (հոդվածի) անվանում մեկնաբանություն
Կոմունալ ծախսեր
Կրթաթոշակ՝ այդ թվում անվանական կրթաթոշակ
Ուսումնական ծախսեր
Տարածքի մաքրության սպասարկման ծախսեր
Գործուղման ծախսեր՝ այդ թվում միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերով
Էլեկտրատեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կենցաղային սարքավորում
Հարկեր, տուրքեր և պարտադիր այլ վճարներ
Համահայկական երիտասարդական
Այլ ծախսեր

3. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագիր

Այո

4. Տարեկան միջոցառումների (գործունեության) ծրագիրը օգտագործվո՞ւմ է որպես բյուջեի պլանավորման հիմք

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

Բյուջեի արդյունավետ պլանավորման համար հիմք է հանդիսանում բուհի զարգացման ռազմավարական ծրագիրն՝ իր գործողությունների կատարման պլանի հետ միասին, որտեղ նշված է բուհի զարգացման ռազմավարական յոթ ուղղությունները: Յուրաքանչյուր ուղղություն ունի իր նպատակներն ու խնդիրները: Բյուջեի նախահաշիվը կազմվում է՝ ելնելով ռազմավարական ծրագրի նպատակներին հասնելու առաջնահերթությունից:

5. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ ծրագրերի, նախագծերի և այլ միջոցառումների

Ոչ

6. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ կառուցվածքային ստորաբաժանումների

Ոչ

7. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր տող ունի համապատասխան հիմնավորում-հաշվարկ

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասներ բյուջետայի տողերի հիմնավորման գործընթացի վերաբերյալ

Ֆինանսական միջոցների բաշխման հիմքում դրված են կրթական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: Բյուջեի նախահաշիվը կազմվում է ՝ հիմքում ունենալով Համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականը, ֆինանսների ծրագրավորման և վիճակագրության վարչության և հաշվապահության կողմից կատարվող վերլուծություններն ու դրանց հիման վրա կատարվող կանխատեսումները, նյութատեխնիկական մատակարարման և գնումների համակարգման բաժնի կողմից իրականացված մանրակրկիտ մոնիտորինգը և դրա արդյունքում առանձին ստորաբաժանումների պահանջագրերի և զեկուցագրերի հիման վրա կազմված ապրանքների և ծառայությունների գնումների պլանը, որտեղ հաշվի են առնվում ֆակուլտետների, ամբիոնների և այլ ստորաբաժանումների կողմից կրթական ծրագրերի իրականացման, ուսումնական միջավայրի ապահովման և ընթացիկ գործունեության կազմակերպման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: Ապրանքների և նյութերի ձեռք բերման ծախսերը հաշվարկվում է միավոր գին x քանակություն հիմնական բանաձևով և հաշվի է առնվում նախորդ տարիներից պահեստում առկա ապրանքանյութական պաշարների մնացորդը: Հարաբերական կայուն ծախսերը՝ (կոմունալ վճարումներ, փոստի և հեռահաղորդակցության ծախսեր, տարածքի մաքրության սպասարկման ծախսեր և այլն) հաշվարկվում է հիմք ընդունելով նախորդ տարվա տվյալները՝ ինչպես նաև այն էական նշանակություն ունեցող փոփոխություները, որոնք ակնկալվում են հաջորդ տարի: Յուրաքանչյուր ուս. տարվա վերջում՝ ֆակուլտետները և համահամալսարանական ամբիոններն ուսումնամեթոդական վարչությանն են ներակայացնում հաջորդ ուս. տարվա դասախոսների ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը, որը հիմք է հանդիսանում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի դրույքների ձևավորման համար, իսկ աշխատավարձի չափը որոշվում է համաձայն դրույքների, գիտական աստիճանի, կոչման և պաշտոնի: Հաստատված հաստիքակազմի առկայությունը հնարավորություն է տալիս համալսարանին հնարավորինս իրատեսորեն, ոչ էական մեծ շեղումներով պլանավորել աշխատավարձի ֆոնդը: Պետական բյուջեից ստացված միջոցները բաշխվում են ըստ տրամադրման նպատակների՝ հիմք ընդունելով ՀՊՄՀ-ի և ՀՀ ԿԳՆ-ի միջև կնքված պայմանագրերը, իսկ միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերից ստացվող ռեսուրսների կառավարումն իրականացվում է համապատասխան պայմանագրերի և դրանցով սահմանված ընթացակարգերի հիման վրա:

8. Արդյո՞ք հիմնավորումը հասանելի է հանրային լայն շրջանակներին

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

նշված է, որ հասանելի չէ հանրային լայն շրջանակներին

9. Նախորդ տարվա բյուջեի տողերի հատկացումների մասին նշվա՞ծ է Բյուջեի ծրագրում

Այո

10. Հաստատվելուց առաջ ե՞րբ է Բյուջեի նախագիծը ներկայացվում կայքում կամ տարածվում այլ հաղորդակցման միջոցներով համալսարանի ողջ համայնքին

Հաստատումից 10-20 օր առաջ

11. Գոյություն ունի արդյո՞ք նախագծի վերաբերյալ համալսարանի համայնքից արձագանք ստանալու պաշտոնական գործընթաց

Այո

Եթե այո, ապա խնդրում ենք հակիրճ նեկայացնել

Բյուջեի նախահաշվի նախագիծը, որը ներառված է համալսարանի տարեկան հաշվետվությունում, հաստատվելուց առնվազն 10 օր առաջ տրամադրվում է հոգաբարձուների խորհրդի բոլոր անդամներին՝ ծանոթանալու, ինչպես նաև հարկ եղած դեպքում բյուջեի նախահաշվով կանխատեսվող մուտքերի և ելքերի որևէ հոդվածի, ենթահոդվածի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ ներկայացնելու կամ պարզաբանումներ պահանջելու նպատակով:

12. Խնդրում ենք նշել, թե հետևյալ կառավարման մարմիններից կամ կառույցներից որո՞նք են քննարկում բյուջեի տարեկան ծրագիրը

 • Ռեկտորատ (Վարչական/գործադիր խորհուրդ)

2. Բյուջեյի իրականացում և ծախսեր

1. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է բյուջեի իրականացման հաշվետվություն

Այո

2. Արդյոք այն կապակցվա՞ծ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագրի իրականացման զեկույցի հետ

Այո

Եթե այո, խմդրում ենք հակիրճ ներկայացնել, թե ինչպես է այն կապակցված

Յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա վերջ գումարվում է հոգաբաձուների խորհդի տարեկան նիստ, որտեղ ռեկտորն ամփոփ զեկուցում է բուհի համար նշանակալից միջոցառումների իրականացման՝ այդ թվում բյուջեի կատարողականի և նախահաշվի նախագծի վերաբերյալ:

3. Ընդհանուր ոչ աշխատավարձային ծախսերի ո՞ր տոկոսն է ներկայացված կատարողական հաշվետվությունում՝ ըստ ծախսերի բացվածքի

90%

4. Խնդրում ենք նշել Ձեր հաստատության աշխատակիցների յուրաքանչյուր խմբին վճարվող աշխատավարձի չափը: Այս թվերը ներկայացրե՛ք որպես ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի տոկոս և նշե՛ք նաև աշխատավարձի տիրույթը (նվազագույն և առավելագույն աշխատավարձը) յուրաքանչյուր խմբի համար

 • Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 68%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 176000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 285000
 • Գիտահետազոտական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 3%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 73000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 200000
 • Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 8%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 98100
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 251900
 • Վարչական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 14%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 98100
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 589600
 • Տեխնիկական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 6%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 73000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 310600

5. Ձեր հաստատությունը օգտագործու՞մ է մեթոդոլոգիա, ըստ որի՝ սահմանվում են աշխատավարձերը

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել այդ փաստաթղթերը

6. Արդյո՞ք այդ մեթոդոլոգիան հաշվի է առնում աշխատանքային շուկայի պահանջները (աշխատաշուկայի առկա աշխատավարձերը)

Այո

Խնդրում ենք նշել, թե ո՛ր պաշտոնների պարագայում է հաշվի առնվում աշխատանքային շուկայի պահանջները

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատավարձի չափը որոշվում է համաձայն դրույքների, գիտական աստիճանի, կոչման և պաշտոնի: Չնայած այն հանգամանքի, որ բուհը չունի հստակ մշակված մեթոդոլոգիա, որտեղ հաշվի են առնվում աշխատաշուկայի առկա աշխատավարձերը, սակայն բուհը պարբերաբար վերանայում է իր աշխատողների աշխատավարձերը: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում պրոֆեսոդասախոսական անձնակազմի աշխատավարձը կրկնակի բարձրացվել է 40-ական %-ով, վարչական, ուսումնաօժանդակ և տեխնիկական անձնակազմինը՝ 1 անգամ 40 %-ով, իսկ դեկանների աշխատավարձը բացի վերը նշված ավելացումներից՝ նաև 100 000 ական դրամով: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որի բուհի միջին ամսական աշխատավարձն ավելի բարձր է, քան տվյալ ոլորտի պաշտոնական միջին ամսական աշխատավարձը, ինչը վկայում է այն մասին, որ բուհը հաշվի է առնում աշխատանքային շուկայի արդի պահանջները:

3. Եկամուտներ

1. Ձեր հաստատությունը ընդհանուր եկամուտների ո՞ր տոկոսն է ստանում հետևյալ աղբյուրներից

 • Կառավարություն (պետական ֆինանսավորում)` 19%
 • Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 65%
 • Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 9%
 • Սսպիրանտուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 0%
 • Հետբուհական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի վարձեր` 1%
 • Գիտական գործունեություն` 2%
 • Դրամաշնորհներ և նվիրատվություններ` 2%
 • Այլ (խնդրում ենք նշել)
  • Քննությունների կազմակերպում` 1%
  • Տարածքների սպասարկման գումար` 0%
  • Արտարժույթի վերագնահատումից եկամուտներ` 1%

4. Փաստաթղթեր

1. Գնումների փաստաթղթերը (հայտարարություններ, մրցույթների արդյունքներ) հասանել՞ի են առցանց

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել

Գնումների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների համաձայն 1մլն դրամից ավել բոլոր ձեռքբերումներն իրականացվում են բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Ուստի գնումների հետ կապված բոլոր ընթացակարգերը և այլ համապատասխան փաստաթղթեր հրապարակվում են առցանց և հասանելի են բուհի բոլոր շահառուներին:

2. Ձեր հաստատության հաստիքացուցակը հրապարակվա՞ծ է հաստատության կայքէջում

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ այն հրապարակված է

Եթե ոչ, խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթի պատճենը որպես հավելված

00.pdf
4. ՄՌ Կառավարում

1. Աշխատանքի ընդունում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը կայքում հրապարակո՞ւմ է հետևյալ պաշտոնների թափուր տեղերի հայտարարությունները

 • Գիտահետազոտական հաստիքներ

  Այո

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքներ

  Այո

2. Անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում պրոֆեսորադասախոսական և գիտահետազոտական թափուր հաստիքների/պաշտոնների ո՞ր տոկոսն է հանրորեն հրապարակվել

21%

3. Խնդրում ենք նշել անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում այն հայտարարված թափուր հաստիքների/պաշտոնների տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Գիտահետազոտական հաստիքների մասով

  1%

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների մասով

  1%

4. Վերջին երեք տարիների ընթացքում ժամանակավոր/միջանկյալ (մինչև մրցույթ և այլն) կարգով պաշտոններում աշխատանքի ընդունված/նշանակված անձանց որ՞ տոկոսն է ի վերջո նշանակվել նույն պաշտոնի

80%

5. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին տեղեկություններ (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով)

Այո

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

6. Ձեր հաստատությունը վարչական, օժանդակ և տեխնիկական պաշտոնների համար մշակո՞ւմ է ֆորմալ աշխատանքի նկարագիր (տեխնիկական առաջադրանք, պաշտոնի անձնագիր), որը հաստատվում է ռեկտորի կամ համապատասխան այլ մարմնի կողմից:

 • Վարչական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  7.1. Kentroni xekavar.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  100%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  Dekanati masnaget.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  100%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  9.4.1 Verelakavar.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  100%

 • Այլ (խնդրում ենք նշել)

7. Նոր աշխատանքի ընդունված ոչ ակադեմիական (վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ) անձնակազմի պարագայում թափուր պաշտոնների որ՞ տոկոսն է համալրվել հանրորեն հրապարակված մրցույթի միջոցով: Տրամադրե՛ք վերջին երեք տարիների տվյալները

Տարին Տվյալը
201527
201631
201782

8. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով) վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմում աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին հայտարարություններ

Ոչ

Ներկայացնել մանրամասներ (նշեք՝ ո՛ր պաշտոններն են հրապարակված, և որոնք՝ ոչ)

Մրցույթով անցած անձի մասին տեղեկություն հրապարակվում է համապատասխան ստորաբաժանման կայք էջում :

9. Խնդրում ենք նշել վերջին 12 ամիսների ընթացքում այն հայտարարված թափուր աշխատատեղերի տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Վարչական պաշտոնների համար

  60%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  68%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  0%

 • Այլ ( խնդրում ենք նշել)

10. Ձեր հաստատությունը վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմին աշխատանքի ընդունելու պաշտոնական ընթացակարգեր ունի՞

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքի հղում կամ ներկայացնել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

aspu.am/website/images/files/15e40151.pdf

Սահմանափակումներ անձնակազմի համար

11. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված ժամկետային (տևողություն ըստ տարիների և կրկնությունների քանակ) սահմանափակումներ (օրինակ՝ դեկանի, ամբիոնի վարիչի համար)

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել յուրաքանչյուր պաշտոնի համար և ներկայացնել կանոնը կիրառելու օրինակներ (եթե այդպիսիք եղել են)

aspu.am/website/images/files/Dekan.pdf կարգի 2-րդ կետը; aspu.am/website/images/files/AmbiwniVarich.pdf 4-րդ կետը:

12. Ունե՞ք տարիքային սահմանափակումներ պաշտոնավարման համար

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել, ո՞ր պաշտոնների համար ունեք տարիքային սահմանափակում (նշե՛ք պաշտոնը և տարիքային սահմանը)

2. Աշխատանքի բնութագիր և մասնագիտական զարգացում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց՝ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը

Պարբերաբար Բուհում կատարվում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական կարիքների վերհանման սոցիոլոգիական հետազոտություն, որի վերլուծության արդյունքում կազմակերպվում է վերապատրաստման դասընթացը: Յուրաքանչյուր դասախոս պետք է առնվազն 5 տարին մեկ անցնի վերապատրաստման դասընթացներ, սակայն, եթե կա անհրաժեշտություն ապա վերապատրաստման հաճախականությունը մեծանում է: Նման գործընթացը մեր Բուհում առկա է արդեն 4 տարի:

2. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց ուսումնաօժանդակ անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը՝ մեկ պարբերությամբ

Համալսարանում իրականացվել է ուսումնաօժանդակ անձնակազմի մասնագիտական երկշաբաթյա վերապատրաստում, որը կազմակերպվել էր՝ ելնելով մասնագետների մասնագիտական կարիքներից: Դասընթացում ներառվել էին ինչպես տեսական գիտելիքները լրացնող դասաժամեր, այնպես էլ համակարգչային և գործնական հմտությունները բարելավող դասաժամեր:

3. Ձեր հաստատությունը աշխատակազմի անդամներին մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման պահանջները բավարարելու համար թույլատրո՞ւմ է օգտվել ծրագրերից, որոնք առաջարկվում են Ձեր հաստատությունից դուրս

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մեկ պարբերությամբ ներկայացնել գործընթացը

Միջազգային փոխանակման ծրագրերի շրջանակում կատարվում է փորձի փոխանակում: Համապատասխան դասախոսները և վարչական աձնակազմը ընտրվում են նախապես հայտարարված հայտարարության արդյունքում ստացված դիմումների քննարկման և հարցազրույցի միջոցով:

4. Արդյոք այն ներառո՞ւմ է մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման ծրագրեր Հայաստանից դուրս

Այո

5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ո՞ր տոկոսը մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չի անցել վերջին 5 և ավելի տարիների ընթացքում

13%

6. Վերջին հինգ և ավելի տարիների ընթացքում մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չանցած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից քանի՞սն են դեռ աշխատում (որպես դասախոսներ կամ զբաղեցնում են այլ պաշտոններ) համալսարանում

75

մեկնաբանություն

Մինչև 2017-2018 ուսումնական տարվա ավարտը պլանավորված է իրենց վերապատրաստման գրաֆիկը:

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

7. Ձեր հաստատությունն ունի՞ մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը՝ երկու-երեք նախադասությամբ

Համալսարանի Գիտահետազոտական կենտրոնի գործառույթներից մեկը մասնագետների վերապատրաստումը և որակավորման բարձրացումն է: Այդ նպատակով ունենք նաև աշխատանքները կոորդինացնող համապատասխան աշխատակից: Համալսարանում պարբերաբար կազմակերպվում է մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ: Վերջին 2 տարվա ընթացքում Բուհում կազմակերպվել է մասնագիտական զարգացման տարբեր դասընթացներ. ուսուցման ինտերակտիվ հմտությունները, ՏՏ կարողությունները զարգացնող դասընթացներ, մասնագիտական որակավորումները բարձնացնող դասընթացներ, մաթեմատիկայի գծով, կենսաբանության և քիմիայի գծով վերապատրաստման դասընթացներ:

8. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ոչ ակադեմիական անձնակազմի համար նախատեսված մասնագիտական ատեստավորման գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը

բուհը ոչ ակադեմիական անձնակազմի համար նախատեսված մասնագիտական ատեստավորման գործընթաց չունի:

9. Պարտադիր մասնագիտական զարգացման գործընթաց և/կամ վերապատրաստում կամ ատեստացիա չանցած աշխատողներից քանիսի՞ աշխատանքային պայմանագիրն է դադարեցվել ձեր հաստատության կողմից

63

Պարգևատրումներ և հավելավճարներ

10. Գործում են արդյո՞ք Ձեր հաստատությունում պարգևատրումների, հավելվճարների և այլ վճարումների կանոնակարգեր

Ոչ

Խնդրում ենք մանրամասնել (անդրադառնալ բոլոր տեսակի կիրառվող վճարումներին)

ՀՀ Օրենսդրությամբ նախատեսված:

տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Hraman.pdf

5. Ընդունելություն, ուսանողների գնահատում, ակադեմիական կարգապահություն և ուսանողի հետ հետադարձ կապ

1. Ընդունելություն

1. Հետևյալ ծրագրերում ընդունելության համար դիմումների ընթացակարգերը և չափանիշները հրապարակվո՞ւմ են ձեր հաստատությունում

2. Ուսանողների գնահատում, հեռացումներ և շրջանավարտների թողարկում

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է քննությունների ընթացակարգերը

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է գնահատման չափանիշները

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

3. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրու՞մ է քննության հարցերի ցանկը

Այո

Խնդրում ենք ընդհանուր ներկայացնել կիրառվող պրակտիկան

ՀՊՄՀ-ում ուսանողներին պարտադիր տրամադրվում են բոլոր տեսակների քննությունների հարցաշարերը։ Ավարտական ատեստավորման հարցաշարերը տրամադրվում են պաշտոնական կայքում համապատասխան ֆաուլտետի ուսանող բաժնի հարցաշաշեր տիրույթում։ Իսկ ընթացիկ, միջանկյալ հարցաշարերը տրամադրվում են ներքին ուսումնական պորտալի՝ Google Classroom-ի միջոցով։

4. Ձեր հաստատությունը կիրառո՞ւմ է անանուն գնահատում

Այո

5. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել համալսարանից

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   152

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   149

  • Վարքի պատճառով

   0

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   564

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   532

  • Վարքի պատճառով

   0

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   1030

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   870

  • Վարքի պատճառով

   0

6. Ավարտական կուրսի ուսանողների քանի՞ տոկոսն է ձախողել պետական քննությունները (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը

10%

3. Ակադեմիական խախտումներ և կարգապահական վարույթներ

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ գրագողության և այլ ակադեմիական խախտումների համար

Այո

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ բողոքարկման և վերականգնման այլ ընթացակարգերի համար

Այո

3. Ձեր հաստատությունը ի՞նչ մեխանիզմներ է կիրառում ակադեմիական բարեվարքության խախտումները բացահայտելու համար (օրինակ՝ առցանց հակագրագողության ծրագրեր)

https://aspu.am/website/images/files/8c9ef993.pdf

4. Ձեր հաստատությունը ընդունե՞լ է էթիկայի կանոնակարգ

Ոչ

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքը

https://drive.google.com/file/d/0B3wmDgXbJ-WdYkhOZ01QOXJPYjYtUDVKdTBDTkNaTzgxQTVN/view?usp=sharing

կամ փաստաթղթի պատճենը

5. Քանի՞ կարգապահական վարույթ է իրականացվել

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում

  117

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  110

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  7

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  3

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում

  319

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  310

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  9

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  4

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  1

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում

  642

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  632

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  10

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  8

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  2

6. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել կանոնավոր քննությունների արդյունքները վերանայելու (կամ քննությունը վերահանձնելու) վերաբերյալ վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

Գնահատականները բարձրացնելու քանի՞ դեպք է եղել

0

7. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել պետական քննությունների (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքները վերանայելու վերաբերյալ

70

Քանի՞ անգամ են գնահատականները բարձրացվել

10

8. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել էթիկայի կանոնները խախտելու պատճառով վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

9. Գրագողության և էթիկայի կանոնակարգի խախտման քանի՞ դեպք է զեկուցվել ուսանողների կողմից վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

10. Ձեր հաստատությունը տեղեկություն հրապարակո՞ւմ է կարգապահական վարույթների և արդյունքների վերաբերյալ

Այո

11. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է բողոքարկման և այլ վարչական հարցերով դիմելու ընթացակարգերի մասին տեղեկատվություն

Այո

4. Ուսանողների հետ հետադարձ կապ

1. Ուսանողներն իրենց ակադեմիական փորձի վերաբերյալ արձագանքելու ի՞նչ հնարավորություններ ունեն

ՀՊՄՀ-ում պարբերաբար իրականացվում են սոցիոլոգիական հարցումներ ուսանողների շրջանում բուհում ներդրված Google for Education կրթական հարթակի ներքին ցանցի միջոցով Google Forms անանուն հարցման գործիքի միջոցով։

Այդ արձագանքները կարո՞ղ են անանուն լինել

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել հարցումների և հարցաշարերի օրինակները

սոց հարցումներ.pdf

2. Խնդրում ենք ներկայացնել ուսանողների բավարարվածության համախառն (ընդհանրացված) ցուցանիշները (5-7 ամենակարևոր ցուցանիշները) վերջին երեք տարիների համար և համապատասխան բացատրությունները

Տարին Ցուցանիշ Բացատրություն
2015Ուսանողների` կրթական ծրագրից բավարարվածության բացահայտմանն ուղղված ուսումնասիրություն։ 1․ ՀՊՄՀ ուսանողության 72,3%-ը։ (Առավելագույն ցուցանիշ) 2․ ՀՊՄՀ ուսանողության 79,6%-ը։ (Առավելագույն ցուցանիշ) 3․ ՀՊՄՀ ուսանողության 81%-ը։ (Առավելագույն ցուցանիշ) 4․ ՀՊՄՀ ուսանողության 75,1%-ը։ (Առավելագույն ցուցանիշ)1․ ՀՊՄՀ ուսանողները նշել են, որ առարկայական ծրագրում ներառված տեսական և գործնական պարապմունքների բաշխվածությունը բավարարում է առարկայի արդյունավետ յուրացմանը։ 2․ Ուսանողները նշել են, որ առարկայական ծրագրի շրջանակներում ներառված նյութերը բավարարում են ծրագրի յուրացման համար։ 3․ Ուսանողությունը նշել է, որ գոհ են պրակտիկայի անցացման վայրից։ 4․ Ուսանողությունը նշել է, որ տրամադրված գրականությունը բավարարում է մասնագիտական առարկաների վերաբերյալ ամբողջական գիտելիք ստանալու համար։
2016<<Դասախոսը և առարկան ուսանողի աչքերով>> սոցիոլոգիական հարցում։ Հարցերին ուսանողները պատասխանել են ՝գնահատելով 1-4 միավորային սանդղակով, որտեղ՝ 1-ը նշանակում է ոչ, 2-ը նշանակում է ավելի շուտ ոչ քան այո, 3-ը նշանակում է ավելի շուտ այո քան ոչ և 4-ը այո։ Վերլուծությունն էլ համապատասխանաբար իրականացվել է ըստ 4 բաղադրիչի, որոնց արդյունքում էլ ըստ առավելագույն տոկոսային։<<Դասախոսը և առարկան ուսանողի աչքերով>> սոցիոլոգիական հարցման նպատակն էր բացահայտել դասախոսի աշխատանքի արդյունավետությունը և ուսանողի գոհունակությունը նրանից՝ բարեփոխումներ իրականացնելու համար:
2017Հետազոտության արդյունքները դեռ ամփոփված չեն։Հետազոտության արդյունքները դեռ ամփոփված չեն։

Նկարագրություն

Համալսարանը ուսանողների հետ հետադարձ կապն ապահովելու համար պարբերաբար իրականացնում է միջոցառումներ, լսարանային քննարկումներ և հանդիպումներ համապատասխան ֆակուլտետների դեկանների և ամբիոնների վարիչների հետ։ Իսկ վերջին 2 ուսումնական տարիներին Համալսարանում Google for Education հարթակի ներդրման հետ մեկտեղ հնարավոր դարձավ իրականացնել էլեկտրոնային անանուն հարցումներ ուսանողների շրջանում։ Ուստի, 2015 թվականին իրականացվեց "Ուսանողների` կրթական ծրագրից բավարարվածության բացահայտմանն ուղղված ուսումնասիրություն", իսկ 2016 թվականին՝ "Դասախոսը և առարկան ուսանողի աչքերով"։ Մանրամասն տեղեկատվություններ կարող եք գտնել հետևյալ հղումով․ http://qa.armspu.am/%D5%8D%D5%B8%D6%81%D5%AB%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D5%B0%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունն ուսանողների հետ հետադարձ կապի վերաբերյալ զեկույց է ներկայացնում

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

http://qa.armspu.am/application/ext/source/HARCUMNER/hartsman%20ardyunqner.pdf

կամ փաստաթղթի պատճենը

6. Տեղեկատվության կառավարում

1. Տեղեկատվության կառավարման կարողություն և հասանելիություն

1. Ձեր հաստատությունը պաշտոնապես տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձ նշանակե՞լ է

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նշել մանրամասներ

Լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության հիմնական գործառույթն է ապահովել հասարակության եւ մամուլի հետ կապը, մանկավարժական համալսարանում կատարվող իրադարձությունների մասին իրազեկել մամուլի միջոցով հանրությանը, տարածել մամլո հաղորդագրություններ, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների խնդրանքով ապահովել համապատասխան մասնագետի հետ հանդիպում, կազմակերպել հեռուստահաղորդումներ համալսարանի պրոֆեսորդասախոսական կազմի անդամների մասնակցությամբ: Վարչության գործունեության հիմնական նպատակն է համալսարանի տեղեկատվական և քարոզչական քաղաքականության կազմակերպումն ու իրականացումը, բուհի ռեկտորի, ստորաբաժանումների, այլ պաշտոնատար անձանց գործունեության վերաբերյալ հասարակայնության իրազեկումը` համալսարանի թերթի, կայքի, ռադիոյի, հեռուստահաղորդումների, առհասարակ ռադիո-հեռուստատեսային հեռարձակումների միջոցով, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգի ստեղծումը, հասարակական միավորումների և այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցության ապահովումը, համատեղ աշխատանքային միջոցառումների պլանավորումը, իրականացումը, տեղեկատվության փոխանակումը, զանգվածային լրատվամիջոցներում տեղ գտած հաղորդագրությունների, հրապարակումների տեսության, և այլ տեղեկանքների վերլուծական նյութերի պատրաստումը, ռեկտորի ղեկավարությամբ անցկացվող միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքներին մասնակցությունն և այլն:

Խնդրում ենք նաև նշել արնձնակազմի այն անդամին, ով պատասխանատու է Ձեր հաստատությունում տեղեկատվական ազատության վերաբերյալ օրենքի կիրառման համար

Դիանա Հովիկի Մարկոսյան` Լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչության պետ https://aspu.am/hy/content/diana_hoviki_markosyan/

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է , արդյոք, Տեղեկատվական ազատության օրենքին համապատասխան տեղեկատվություն: Մասնավորապես, Ձեր հաստատությունը ստորև նշված հարցերի վեաբերյալ հրապարակոՙւ՞մ է անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը

 • համալսարանի կորպորատիվ կարգավիճակ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  https://aspu.am/hy/page/hpmh_masin/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  Ռուսերեն, անգլերեն

 • հանրությանը տրամադրվող ծառայություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  https://aspu.am/hy/page/dimord/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  Ռուսերեն, անգլերեն

 • ղեկավար մարմինների որոշումներ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  https://aspu.am/hy/page/khorhrdi_oroshumnery https://aspu.am/hy/page/gitakan_khorhrdi_oroshumnery/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  Մանկավարժական համալսարանի պաշտոնական կայքը եռալեզու է՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 • ներքին բոլոր կանոնակարգեր (օրինակ՝ մրցույթներ, օրենքներ, ուսման վարձի զեղչի քաղաքականություն)

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  https://aspu.am/hy/page/kanonakarger/ https://aspu.am/hy/page/mrcuytneri_haytararutyunner/ https://aspu.am/website/images/website/docs/pdf/usman_zexchi%20kanonakarg%201.pdf

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Ռեկտորի հրամաններ (բացի անհատական հրամաններից)

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  https://aspu.am/hy/page/hramanner/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Ֆինանսական տեղեկություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  https://aspu.am/hy/page/finansner/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Ոչ

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ օրեր/ժամեր

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  https://aspu.am/hy/page/haytararutyunner/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Մատուցվող ծառայությունների գներ և գնի ձևավորման կարգեր

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  https://aspu.am/hy/page/mrcuytneri_haytararutyunner/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • այլ (նշեք)

3. Ձեր հաստատության կայքէջերը թարգմանվա՞ծ են տարբեր լեզուներով (նշե՛ք բաժինները և լեզուները)

ԲաժինըԼեզուները
Թարգմանվում են գրեթե բոլոր բաժինները, բացի փաստաթղթերից և այն տեղեկատվությունից, որը անհրաժեշտ է բացառապես տեղական օգտատիրոջը:Կայքը եռալեզու է՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

4. Ձեր հաստատությունում գործու՞մ է ներքին ցանց (ինտրանետ)

 • Աշխատողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

  Ցանցի միջոցով աշխատողներին փոխանցվում են հրամաններ, հանձնարարականներ, վիճակագրական, մշտադիտարկման տվյալներ և այլն: 2015 թվականի նոյեմբերից Մանկավարժական համալսարանը միացավ Google Education ուսումնական հարթակին: Այն հնարավորություն է տալիս ստեղծել ներքին ցանց բոլոր շահակիցների համար, որը կնպաստի ուսումնական գործունեություն ապահովելուն և իրականացնելուն: Բուհի յուրաքանչյուր օգտատեր՝ ուսանող, դասախոս, վարչական աշխատակազմ, ունի իր առանձին տիրույթն այդ հարթակում, որը առավել դյուրին է դարձնում ներքին համագործակցությունը, էլեկտրոնային փաստաշրջանառությունը, տեղեկատվության փոխանակումը՝ նպաստելով աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը:

 • Ուսանողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

  Վերնշյալ ցանցը գործում է նաև ուսանողների համար. Մանկավարժական համալսարանի յուրաքանչյուր օգտատեր-ուսանող ունի իր առանձին էլէկտրոնային տիրույթը, որի միջոցով նա կարողանում է կցվել էլեկտրոնային դասընթացին, էլեկտրոնային ձևաչափով ստանում ուսումնական բոլոր անհրաժեշտ նյութերը՝ դասախոսություններ, գործնական առաջադրանքներ, լրացուցիչ նյութեր, հետազոտական աշխատանքների իրականացման հնարավորություններ և այլն:

5. Հաստատության էլեկտրոնային փոստի համակարգ

 • Անձնակազմ (աշխատողներ)

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Ուսանողներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Շրջանավարտներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

Հակիրճ նկարագրեք (բնութագրեք) վերոհիշյալ բոլոր խմբերի համար գործող բուհի էլ. փոստի համակարգերը

Այս համակարգում հաղորդակցվում են շրջանավարտները՝ սկսած 2015-2016 ուսումնական տարուց: Հարթակում ստեղծված նրանց էլեկտրոնային հասցեները չեն լիկվիդացվել, որի շնորհիվ հնարավոր է դառնում նրանց հետ շարունակական համագործացությունն ու փոխադարձ կապի ապահովումը:

6. Արդյո՞ք ձեր հաստատությունը պարբերաբար, էլեկտրոնային փոստի միջոցով, տեղեկատվություն է փոխանցում ուսանողներին և անձնակազմին: Խնդրում ենք նշել տեղեկատվության տեսակը, պարբերականությունը և խումբը, ում ուղարկվում է տեղեկատվությունը

ՏեսակըՊարբերականությունըԽումբը
Հանձնարարականներյուրաքանչյուր օրդեկաններ, ամբիոնների վարիչներ, վարժական ստորաբաժանումների ղեկավարներ
հրամաններյուրաքանչյուր օրպրոֆեսորադասախոսական կազմ, վարչական աշխատակիցներ,
հարցումներյուրաքանչյուր օրուսանողներ, շրջանավարտներ
ուսումնական նյութեր, առաջադրանքներ, մասնագիտական լրացուցիչ նյութեր, գործնական առաջադրանքներ և այլնյուրաքանչյուր օրուսանողներ, պրոֆեսորադասախոսական կազմ, շրջանավարտներ

2. Հիմնական տեղեկատվություն

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է արդյոք ուսման վարձերի հետ կապված հետևյալ տեղեկությունները

 • Վճարման ժամկետներ

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Հնարավոր ուսման վարձի զեղչեր

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Վճարը հետաձգելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Մասնաբաժիններով վճարելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • «կամպուսային» աշխատանքի և ուսումնառության հնարավորություն

  Ոչ

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Ոչ

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է տեղեկատվություն շրջանավարտների աշխատանքային մանրամասների վիճակագրության և հետավարտական կարգավիճակի վերաբերյալ

Ոչ

Ներկայացրե՛ք համապատասխան տեղեկատվությունը

Մանկավարժական համալսարանում գործում է Համալսարան-գործատու համագործակցության կենտրոն, որի նպատակն է համագործակցել գործատուների հետ և նպաստել ուսանողների և շրջանավարտների կարիերայի առաջխաղացմանը: Կենտրոնն ամրապնդում և ընդլայնում է գործատուների հետ Համալսարանի համագործակցությունը, աջակցում մասնագիտական կրթական ծրագրերի բարելավման գործընթացին, տրամադրում Համալսարանի ուսանողների և շրջանավարտների մասնագիտական առաջընթացին ուղղված խորհրդատվական ծառայություններ:

3. Ձեր հաստատությունը տիրապետու՞մ է ուսանողների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությանը

 • Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  0.4

 • Սոցիալապես անապահով ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  5

 • Մարզաբնակ ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  68.4

4. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ և տարածու՞մ է տեղեկատվություն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում Մանկավարժական համալսարանը հատուկ մանկավարժներ, լոգոպեդներ, արտ-թերապևտներ, էրգոթերապիստներ, հատուկ հոգեբաններ պատրաստող միակ կրթօջախն է: Հատուկ կրթության ֆակուլտետը պարբերաբար կազմակերպում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ միջոցառումներ, ձեռնարկներ, ֆլեշմոբեր, որոնք լուսաբանվում են ոչ միայն բուհական ԶԼՄ-ով, այլ տարածվում հանրապետական մամուլում:

5. Ձեր հաստատությունը ուսանողների շրջանում հրապարակում և տարածո՞ւմ է տեղեկատվություն միջազգայնացման հետևյալ գործընթացների վերաբերյալ

 • Արտերկրում սովորելու կրթաթոշակային հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Վերոնշյալ տեղեկատվությունը պարբերաբար թարմացվում և տեղ գտնում ինչպես Հայտարարություններ բաժնում, այնպես էլ Կրթաթոշակներ, դրամաշնորհներ առանձին բաժնում: https://aspu.am/hy/page/krtatoshakner_dramashnorhner/

 • Փոխանակման ծրագրերի հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Յուրաքանչյուր Փոխանակման ծրագրի վերաբերյալ Հայտարարություններ բաժնում տեղ է գտնում դրան դիմելու չափանիշների, դիմելու պարտադիր պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

 • Արտերկրում կրեդիտներ հավաքելու հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  https://aspu.am/hy/page/sharzhunutyan_tsragrer/

6. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին ներքին շարժունակության (տեղափոխումների) վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրու՞մ է

Այո

Նշել ինչպիսի

https://aspu.am/website/images/files/1240karg_sharjunutyan.pdf

7. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին իրենց իրավունքների, բողոքարկման ընթացակարգերի և այլ վարչական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրո՞ւմ է

Այո

խնդրում ենք մեկնաբանել

Մանկավարժական համալսարանում ուսանողների իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են բուհի ներքին կանոնադրության համաձայն: Հրամանագրված յուրաքանչյուր ուսանողնի հետ կնքվում է առանձին պայմանագիր, որից էլ ուսանողը տեղեկանում է իր իրավունքների և պարտականությունների մասին: Բողոքարկման, վարչական և այլ գործընթացների վերաբերյալ ուսանողը տեղեկանում կայքի Իրավական ակտեր և փաստաթղթեր բաժնից, որտեղ տեղ են գտել վերոնշյալ հարցերի վերաբեր ՀՀ Կառավարության որոշումները, ԿԳ նախարարի, ՀՊՄՀ-ի ռեկտորի հրամաններն ու գործընթացին վերաբերող այլ փաստաթղթեր:

8. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է տեղեկատվություն հետազոտական հնարավորությունների (ներգրավում գիտական ծրագրերում, խմբերում և այլն) և ընտրության չափանիշների վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Մանկավարժական համալսարանում իրականացվող հետազոտական աշխատանքների արդյունքները մասնագիտական լայն հասարակությանն ու ուսանողական շրջանակներին են ներկայացվում գիտական ժողովածուների, պարբերականների, գրքերի և տեղեկատվության տարածման այլ միջոցներով: Կատարվող հետազոտությունների արդյունքները վավերացվում են համապատասխան զեկույցներում և հրապարակումներում: Գիտական նոր ծրագրերում, խմբերում նրանց ներգրավելու համար կայքում տեղադրվում են հայտարարություններ, որոնցից նրանք տեղեկանում են անհրաժեշտ պայմանների և չափանիշների մասին:

և տրամադրել համապատասխան ինտերնետային կայքի հասցեն

https://aspu.am/hy/page/gitutyun/

9. Ձեր հաստատությունն ընդունում կամ պատասխանու՞մ է ուսանողներից և հանրությունից էլեկտրոնային տարբերակով ստացված հաղորդագրություններին: Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել: Ներկայացրե՛ք համապատասխան հասցեներ և վիճակագրական տվյալններ