Ներբեռնել հաշվետվությունը

Հայաստանի բուհերի կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության գործընթացների վերաբերյալ զեկույցներ

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան

1. Կառավարման մարմիններ

1. Կառավարման խորհուրդներում ընդգրկումը

Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ (Հոգաբարձուների խորհուրդ/Հաստատության խորհուրդ)

1. Ձեր հաստատության բարձրագույն կառավարման խորհրդի (օրինակ` Հոգաբարձուների խորհուրդ) հետևյալ անդամները փակ քվեարկությա՞մբ են ընտրվում

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ

  Այո
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  Այո

2. Յուրաքանչյուր խմբի համար նշեք առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Խորհրդում առկա տեղերին

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

  25
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  25

3. Կա՞ արդյուք հանրության համար հրապարակային բաց և/կամ մրցակցային գործընթաց հետևյալ խմբերի առաջադրման և նշանակման համար

 • Բարձրագույն կառավարման մարմնի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ
 • Ռեկտորի կողմից նշանակվող բուհի գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ
 • Կրթագիտական ստորաբաժանումների (Ֆակուլտետներ և այլն) գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ (օրինակ՝ այլ կրթագիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, գործատուներ): Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ

4. Բարձրագույն կառավարման մարմնի անդամների քան՞ի տոկոսն է զբաղեցնում քաղաքական պաշտոն:

1%

Գիտական խորհուրդ

5. Արդյոք հաստատության գիտական խորհրդի ընտրովի անդամները ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

6. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը գիտական խորհրդի ընտրովի տեղերի ընդհանուր թվին

25

Կրթագիտական ստորաբաժանման (Ֆակուլտետ, Ինստիտուտ, կենտրոն և այլն) կառավարման մարմին

7. Ձեր հաստատության ֆակուլտետի կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամները (օրինակ` Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ) ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

8. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Ֆակուլտետի համապատասխան խորհրդի ընտրովի պաշտոնների ընդհանուր թվին

25

2. Կառավարման գործընթաց

1. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում առաջարկված օրակարգի հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) ո՞ր տոկոսը չի ընդունվել

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  0
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

Նկարագրություն

Համալսարանի կառավարման մարմիններում քննարկվող օրակարգային բոլոր հարցերը ձևավորվում և քննարկվում են համապատասխան ստորաբաժանումներում, անցնում համաձայնեցման ընտացակարգ և ներկայացվում կառավարման մարմինների նիստերի օրակարգ: Քանի որ հարցերը համաձայնեցված են ,ուստի որոշումներ կայացնելիս միշտ նրանց վերաբերյալ ձևավորվում է դրական վերաբերմունք:

2. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում օրակարգային հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) առնչությամբ որոշումների ո՞ր տոկոսն է ստացել առնվազն 20% ձայն դեմ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  0
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

3. Ինչ հնարավորություններ ունեն արտաքին խմբերը (կառավարման մարմիններում չընդգրկված անձիք) կառավարման մարմինների աշխատանքներում իրենց ներդրումը կատարելու համար: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել յուրաքանչյուր մարմնի համար գոյություն ունեցող հնարավորությունները և բուհի լավագույն փորձի օրինակներ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Արտաքին խմբերը, որոնք չեն ընդգրկված Հոգաբարձումների խորհրդի կազմում նույնպես ունեն իրավունք ներդրում ունենալու նրա աշխատանքներին: Հոգաբարձումների խորհրդի նիստերի օրակարգում ընդգրկված հարցերը նախապես ձևավորվում և քննարկվում են ստորաբաժանումներում , ապա ներկայացվում Հոգաբարձումների խորհրդի քննարկմանը:
 • Գիտական խորհուրդ

  Գիտխորհրդի նիստերին հրավիրյալի կարգավիճակով մասնակցում են բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարները և ամբիոնի վարիչները, որոնք չեն հանդիսանում Գիտխորհրդի անդամ: Նրանք կարող են ակտիվ մասնակցություն ունենալ օրակարգային հարցերի քննարկմանը առանց քվեարկության իրավունքի:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Գիտխորհրդի անդամ չհանդիսացող դասախոսները հրավիրյալի կարգավիճակով մասնակցում են ֆակուլտետի գիտխորհրդի նիստերին և կարող են ակտիվ մասնակցել օրակարգային հարցերի քննարկմանը առանց քվեարկության իրավունքի:

4. Արդյո՞ք ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրված անդամները հաշվետվություն են ներկայացնում կամ հետադարձ կապ են պահում իրենց ընտրած ստորաբաժանումների կամ մարմինների հետ: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել գործաղ կանոնակարգումները և/կամ բուհի լավագույն փորձի օրինակները յուրաքանչյուր մարմնի համար

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Նկարագրություն

  Հոգաբարձումների խորհրդի նիստի ավարտից հետո Համալսարանի կայքում անմիջապես տեղադրվում են նիստի արձանագրությունները և քաղվածքները քննարկված հարցերի վերաբերյալ:
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Նկարագրություն

  Գիտխորհրդի անդամները (ստորաբաժանումների ղեկավարները, ֆակուլտետների դեկանները, ամբիոնների վարիչները, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի վարիչները ) համաձայն կազմված պլանի և ժամանակացույցի հաշվետվություն են ներկայացնում Գիտխորհրդին:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Այո

  Նկարագրություն

  Ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամները (ամբիոնի վարիչներ, կուրսի համակարգողներ ըստ մասնագիտությունների, մեթոդխորհրդի նախագահ, դեկանի տեղակալ ) համաձայն կազմված պլանի և ժամանակացույցի հաշվետվություն են ներկայացնում ֆակուլտետի գիտխորհրդին:

3. Արդյունքները

1. Ամփոփ ներկայացրեք այն երեք գլխավոր որոշումները, որոնք ընդունվել են կառավարման յուրաքանչյուր մարմնի (hոգաբարձուների խորհուրդ, գիտական խորհուրդ) կողմից ընթացիկ տարում (վերջին 12 ամիսներ)՝ չներառելով ռազմավարական պլանի ընդունումը, տարեկան միջոցառումների պլանը, բյուջեի հաստատումը և իրականացման համապատասխան զեկույցները

Հոգաբարձումների խորհուրդ 1.Որոշում <<Ոսկեհատ>>գինու արտադրամասի շենքի վերանորոգման համար նախահաշիվ կազմելու վերաբերյալ: 2.Որոշում ՀԱԱՀ քոլեջի ջեռուցման համակարգի վերականգնման և նորոգման համար նախահաշիվ կազմելու վերաբերյալ 3.Որոշում <<Բալահովիտ-Ոսկեհատ>>ուսումնափորձնական տնտեսության անասնագոմերի տանիքների վերանորոգման վերաբերյալ: Գիտխորհուրդ 1.Որոշում ՀԱԱՀ-ի ամբիոններում կառուցվածքային փոփոխությունների վերաբերյալ: 2.Որոշում ուսումնամեթոդական աշխատանքների և կրթության որակի բարելավման վերաբերյալ 3.Որոշում 2016-2017թ ընտացքում ՀԱԱՀ-ում գիտական գործունեությունը բարելավելու վերաբերյալ

4. Փաստաթղթեր

1. Արդյոք հրապարակվա՞ծ են ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրովի անդամների ընտրության արձանագրությունները

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

 • Գիտական խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

2. Արդյո՞ք ընտրված ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների անդամների անունները, տվյալները և պարտականությունների նկարագրերը (եթե այդպիսիք կան) հրապարակվա՞ծ են

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  anau.am/hy/asau/govcuncil
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  anau.am/hy/asau/science-cuncil
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

3. Արդյոք հրապարակվա՞ծ է ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների նշանակովի անդամների ընտրության/որոշման հիմքը (չափանիշը)

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

 • Գիտական խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

4. Արդյո՞ք հրապարակված են հաստատության կառավարման հետևյալ խորհուրդներից յուրաքանչյուրի նիստերի արձանագրություններն ու ընդունված որոշումները

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  anau.am/hy/2013-12-11-12-51-33/2013-12-12-06-23-59
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  anau.am/hy/2013-12-11-12-51-33/2013-12-12-06-23-59
 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

2. Ռազմավարական պլանավորում

1. Ռազմավարական ծրագրի կազմում

1. Ձեր հաստատությունը ուն՞ի ռազմավարական (զարգացման կամ գործունեության) ծրագիր

Այո

2. Խնդրում ենք նշել, թե որ խմբերն են մասնակցում ռազմավարական ծրագրի նախապատրաստման աշխատանքներին, և հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ինչպես է յուրաքանչյուր խումբ մասնակցում

 • Բարձրագույն կառավարման մարմին (Հոգաբարձուների խորհուրդ)

 • Գիտական խորհուրդ

 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

 • Ֆակուլտետներ

 • Աշխատակազմ (վարչական)

 • Ուսանողներ

 • Շրջանավարտներ

 • Մասնաճյուղեր

 • Արտաքին շահեկիցների կողմեր (նշել)

  • Գործատուներ

Նկարագրություն (նշել համապատասխան խումբը և նկարագրել նրա մասնակցությունը)

Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումները (ֆակուլտետները, վարչական ստորաբաժանումները և այլ կառույցները) սկզբնական փուլում մշակում են համալսարանի զարգացման տարբեր ուղղություններով ռազմավարական ծրագրերի նախագծերը, որից հետո ներկայացնում են համալսարանի ռազմավարական ծրագրի մշակման գործընթացը համակարգող աշխատանքային խմբին: Տվյալ շահակից կողմը ռազմավարական ծրագրի նախագծի քննարկման փուլում տալիս է իր առաջարկությունները այս կամ այն ոլորտային (կրթական, հետազոտական, միջազգային, տեղեկատվության կառավարման և այլ) ռազմավարական նպատակների և խնդիրների վերաբերյալ: Ռեկտորատի կողմից իրականացվում է մշակված ռազմավարական ծրագրի նախագծի քննարկում, ըստ որի որոշում է կայացվում երաշխավորել համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից քննարկանը կամ անհրաժեշտության դեպքում ծրագիրը հետ է վերադարձվում լրամշակումներ կատարելու նպատակով: Համալսարանի գիտական խորհուրդը լսում է ռազմավարական ծրագրի նախագծին վերաբերող հարցը և կայացնում է որոշում այն երաշխավորելու վերաբերյալ: Համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդը, որում ներագրավված են ներքին և արտաքին շահակիցներ, քննարկում է գիտական խորհրդի կողմից երաշխավորված ռազմավարական ծրագիրը և այն գործածության մեջ դնելու համար որոշում կայացնում: Համալսարանի գիտական և հոգաբարձուների խորհուրդներում ներգրավված են ուսանողներ, որոնք մասնակցում են ռազմավարական ծրագրի նախագծի քննարկմանը: Համալսարանի ուսանողության շրջանում պարբերաբար կազմակերպվում և իրականացվում է կրթական կարիքների վերհանման լայնածավալ գործընթաց սոցիոլոգիական հարցումների միջոցով, որի արդյունքները հաշվի են առնվում նոր ռազմավարական ծրագիր մշակելիս: Համալսարանի շրջանավարտների շրջանում պարբերաբար կազմակերպվում են լայնածավալ սոցիոլոգիական հարցումներ, ուղղված կրթության որակից բավարարվածությանը, որի արդյունքները հիմք են հանդիսանում նոր ռազմավարական ծրագրի մշակման ժամանակ: ՀԱԱՀ մասնաճյուղերը հանդիսանալով համալսարանի անբաժան մաս մասնակցում են համալսարանի կարևոր հարցերի քննարկմանը, մասնավորապես համալսարանի ռազմավարական առաջնահերթությունների ձևավորմանը, ռազմավարական ծրագրի նախագծի քննարկմանը՝ ներկայացնելով իրենց առաջարկությունները: Ագրոպարենային ոլորտի գործատուները պարբերաբար ներկայացնում են կրթության բարելավմանը և զարգացմանը ուղղված առաջարկություններ, որոնք հաշվի են առնվում Համալսարանի ռազմավարական ծրագիրը մշակելիս և ներառվում են կրթության ոլորտի ռազմավարական խնդիրների մեջ:

3. Ձեր հաստատությունը ու՞նի ռազմավարական պլան հաստատելու պաշտոնական քաղաքականություն, ընթացակարգերը և/կամ կանոնակարգեր

Այո

Եթե այո, արդյոք դրանք հասանելի՞ են հանրությանը

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նշել կայքէջ, որտեղից դրանք կարելի է ձեռք բերել կամ կցել փաստաթուղթը՝ որպես հավելված

https://anau.am/images/stories/Voraki_kentron/normat._txter/2017/razmavarakan_planavarum.pdf

2. Ռազմավարական առաջնահերթություններ

1. Խնդրում ենք նշեք և հակիրճ նկարագրեք Ձեր հաստատության համար առկա գլխավոր մարտահրավերները (վտանգները) և հնարավորությունները

Մարտահրավերներ (վտանգներ) • Համալսարանում ֆինանսական միջոցների սահմանափակ լինելը և դրա կախվածությունը ուսանողների վարձատրությունից ու դիմորդների թվաքանակի տարեց տարի նվազման միտումից: • Համալսարանի և աշխատաշուկայի միջև թույլ կապի առկայություն: • Աշխատանքի շուկայում համապատասխան մասնագետների պահանջարկի նվազում: • Միջազգային համագործակցության համար անհրաժեշտ անձնակազմի լեզվական հմտությունների ոչ բավարար լինելը: • Դիմորդների և ուսանողների թվաքանակի նվազում: Հնարավորություններ • Համալսարանի ներգրավումը մի շարք միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերում: • Տարբեր միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակում համալսարանի վարչական անձնակազմի կառավարման հմտությունների զարգացում: • Որակի ապահովման խնդիրների ընդլայնում մի շարք դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում (մասնավորապես` Տեմպուսի Govern, ARMENQA, LEAGUE): • Համալսարանի աշխատակազմի որակի ապահովման ոլորտում ուսուցման հիման վրա վերջնարդյունքների վրա հիմնված կրթական ծրագրերի մշակում և հաստատում: • Տարբեր դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով անհրաժեշտ ռեսուրսների շարունակական համալրում: • Բոլոնիայի գործընթացի զարգացման հիման վրա բարենպաստ պայմանների ստեղծում այլ բուհերի հետ համագործակցության համար: • Արտաքին փորձի ուսումնասիրության հիման վրա ուսանողների գիտելիքների ներկայիս գնահատման համակարգի բարելավում: • Միջազգային գործընկեր համալսարանների և կազմակերպությունների հետ հուշագրերի և համագործակցության ընդլայնում: • Որակի ապահովման կենտրոնի ստեղծումից հետո բուհական գործունեության ընթացքում որակյալ մշակույթի տարածում: • Համալսարանի գովազդային հնարավորությունների ակտիվացում ԶԼՄ-ների և վեբ-կայքերի օգտագործմամբ: • Ուսումնական գործընթացում էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման և շահագործման հնարավորություն:

2. Խնդրում ենք նշել ձեր ընթացիկ ռազմավարական ծրագրի ամենակարևոր ռազմավարական առաջնահերթությունները

 • Առաջնահերթություն 1. Կրթության ոլորտ: Աշխատաշուկայի ժամանակակից պահանջները բավարարող ագրարային ոլորտի մրցունակ ու բարձրորակ մասնագետների պատրաստում, կրթական գործընթացների կազմակերպման ու կառավարման արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորում ու կատարելագործում և կրթական գործընթացների արդիականացում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  • Համալսարանի գիտ.խորհրդի կողմից հաստատված նոր կրթական ծրագրերի հաստատման, մշակման, վերանայման և մոնիթորինգի քաղաքականությունները և ընթացակարգերը: • Համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների 50%-ի գծով նոր կրթական տեխնոլոգիաներով ուսուցման կազմակերպում: • Ագրարային ոլորտի կազմակերպությունների կողմից հավանության արժանացած և Համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից հաստատված նոր կրթական ծրագրեր: • Ուսումնական պարապմունքների 20%-ի անցկացում գյուղական համայնքներում, արտադրական ձեռնարկություններում, ֆերմերային և գյուղացիական տնտեսություններում, կոոպերատիվներում: • ՀԱԱՀ մասնաճյուղերում համացանցով դասախոսությունների կազմակերպում և մատուցում: • Մասնագիտական կողմնորոշմամբ Համալսարան ընդունվող գյուղաբնակ դիմորդների 80-90% կայուն կազմի ապահովում: • Մարզերից և տարածաշրջաններից ըստ մասնագիտությունների և մասնագիտացումների դիմորդների քանակի ավելացում 30-40%-ով: • Գյուղաբնակ պատանիներին ագրոպարենային ոլորտում կրթություն ստանալու մասնագիտական կողմնորոշման աջակցություն և գյուղական համայնքներում մասնագիտական կողմնորոշման պատանեկան ակումբների առկայություն: • Ուսանողների գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային կատարելագործված համակարգ: • Դեկանատներում կրեդիտային համակարգով ուսուցման խորհրդատուի համակարգի ստեղծում, Ֆակուլտետներին կից «Էլեկտրոնային դեկանատների» ստեղծում:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  2064194000

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  • Անհատական աշխատանքի դերի բարձրացում, ուսուցման պասիվ ձևից ակտիվ ձևին անցնելու հնարավորության ուսումնասիրություն: • Համալսարանի մակարդակով կրթության որակի բարձրացում ի հաշիվ ուսուցման արդյունավետության և դասավանդման որակի բարձրացման և կրեդիտային-մոդուլային համակարգի ներդրման մոդուլային սկզբունքով նոր ուսումնական պլանների կիրառում, անցում գիտելիքների գնահատման բազմագործոն համակարգին: • Կրթության և գիտության ամենատարբեր բնագավառներում ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների կիրառման նոր մոտեցումների ներդրում դասական համալսարանական համակարգի ձևավորում և ինտեգրում եվրոպական կրթական համընդհանուր դաշտում: • Ուսումնական գործընթացի կառավարման կրեդիտային համակարգի օգտագործում: • Մագիստրատուրա ընդունված բակալավրիատի տվյալ տարվա շրջանավարտների առնվազն մեկ երրորդը: • Կրթական գործընթացի պայմաններից և արդյունքներից դասախոսների և ուսանողների բավարարվածություն:

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  «Կրթության ոլորտ» առաջնահերթությունը լիովին համապատասխանում է Հայաստանի ազգային առաջնահերթություններին (ՀՀ կրթության զարգացման 2011-2015 թթ. պետական ծրագիր, կետ 4), քանի որ հիմնված է Բոլոնիայի սկզբունքների իրականացման վրա և միտված է բարձրորակ մասնագետների պատրաստմանը՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:

 • Առաջնահերթություն 2. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովում: Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներին համապատասխան որակի ապահովման համալսարանական համակարգի մշակում, ներդրում և հետագա զարգացում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  • Համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից հաստատված կրթության որակի ապահովման քաղաքականություն, ընթացակարգեր և ռազմավարություն: • Որակի ապահովման համալսարանական կայուն համակարգ, որակի ապահովման գործընթացների արդյունավետ կառավարման համակարգ: • Համալսարանի հավատարմագրված կարգավիճակ:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  10000000

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովում»-ը որպես համալսարանի ռազմավարական ծրագրի հիմնական առաջնահերթություններից մեկը համահունչ է ՀՀ կրթության զարգացման հիմնական ծրագրային ուղղություններին, համապատասխանում է ՀՀ կրթության զարգացման 2011-2015 թթ. պետական ծրագրին (կետ 7.2.2, 2-րդ ենթակետ «Բարձրագույն և հետբուհական կրթություն») և միտված է բուհական համակարգում որակի ապահովման համակարգի ստեղծմանը և զարգացմանը:

 • Առաջնահերթություն 3. ՈՒսանողակենտրոն ուսուցում: Համալսարանի կրթական համակարգում ուսանողակենտրոն ուսուցման համակարգի մշակում ու ներդրում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  • Ուսանողների կարիքների գնահատման հաստատաված համակարգի առկայություն: • Համալսարանի ուսանողակենտրոն ուսուցմամբ կրթության կազմակերպում: • Կրթության կազմակերպման և արդյունքների գնահատման գործընթացներում ուսանողության մասնակցության 50%-ի ապահովում: • Համալսարանի կողմից հաստատված ուսանողների կարիքների բացահայտման համակարգի առկայություն:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  15000000

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  «Ուսանողակենտրոն ուսուցում» առաջնահերթությունը համապատասխանում է ՀՀ կրթության զարգացման 2011-2015 թթ. պետական ծրագրին (կետ 7.2.2, 2-րդ և 3-րդ ենթակետեր «Բարձրագույն և հետբուհական կրթություն»), քանի որ տվյալ առաջնահերթությունը համարվում է բուհի որակի ապահովման համակարգի տարր:

 • Առաջնահերթություն 4. Հետազոտություն և զարգացում: Հիմնարար հետազոտությունների ոլորտների ընդլայնմանը և կիրառական գիտական ուսումնասիրությունների ու փորձարարական-կոնստրուկտորական մշակումների ապահովմանը ուղղված` համալսարանի գիտահետզոտական-ինովացիոն գործունեության արդյունավետության բարձրացում, գիտահետազոտական գործունեության միջազգայնացում, գիտական հետազոտությունների արդյունքների ապրանքայնացում և գիտություն, կրթության ու արտադրության կապի ամրապնդում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

   Գիտահետազոտական գործունեության իրականացման համակարգի, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների և ծրագրային հիմքի առկայություն  Որակյալ հետազոտությունների իրականացման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համալսարանի գիտ. խորհրդի կողմից հաստատված մեխանիզմների և ընթացակարգերի առկայություն  Համալսարանում իրականացվող գիտության գերակա ուղղությունների հաստատման և լրամշակման ընթացակարգ  ՀԱԱՀ գիտ. խորհրդում հետազոտական աշխատանքների արդյունքների վավերացման մեխանիզմների մասին որոշման ընդունում  Հետբուհական կրթության նորացված ծրագրերի առկայություն  Նորաբաց գիտահետազոտական լաբորատորիաների առկայություն

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  363263000

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  ՀՊԱՀ հետազոտական նախագծերին մասնակցությունը 2011 թ-ին առնվազն` • գիտամանկավարժական կազմի 70%, • ասպիրանտների 50 %, • մագիստրանտների 50%: Համալսարանի հետազոտական նախագծերի ծավալը 2011թ-ին առնվազն` • գիտության արտաբյուջետային ֆինանսավորման ծավալի տարեկան աճ`15%, • պայմանագրային աշխատանքների ծավալի աճ` 4 անգամ, • պետական բյուջեով նախատեսված հետազոտական ծախսեր բյուջեի ընդհանուր ծախսերի հարաբերությամբ`25 %, • մեկ դասախոսին ընկնող հետազոտական հատկացումների տարեկան աճ`15% Ասպիրանտների թվի հարաբերությունը հիմնական դասախոսների թվին առնվազն 1/5: ՀՊԱՀ-ի գիտական հիմնադրամին հատկացումներ արտաբյուջետային տարեկան մուտքերի 1% –ի չափով: Չորս նոր պրոբլեմային լաբորատորիաների հիմնադրում: ՀՊԱՀ նորամուծությունների – բարեփոխումների կենտրոնի ձևավորում:

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  «Հետազոտությունը և զարգացումը» որպես համալսարանի ռազմավարական ծրագրի հիմնական առաջնահերթություն համապատասխանում է ՀՀ 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ծրագրին (կետ 22.2, 460.5 ենթակետ, կետ VIII, 23.2., 23.3.), քանի որ արտացոլում է գիտության ոլորտի վրա դրվող հանրապետական բոլոր պահանջները:

 • Առաջնահերթություն 5. Խորհրդատվական գործունեություն: Հայաստանի Հանրապետության ագրարային քաղաքականության հիմնական դրույթների իրականացման և շուկայական տնտեսության պայմաններում գյուղատնտեսության կայուն զարգացմանը, պարենային ապահովման պահանջների բավարարմանը և բնապահպանական հիմնահարցերի լուծմանը նպաստող համալսարանի խորհրդատվական համակարգի ստեղծում և զարգացում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  •Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի խորհրդատվության և տեղեկատվության համալսարանական կառուցվածքի ստեղծման համար անհրաժեշտ կանոնակարգային, աշխատանքային փաստաթղթերի հաստատում, ամբիոններում և գիտական կենտրոններում խոհրդատեղեկատվական աշխատանքները համակարգող մասնագետների վերապատրաստում: • Տարբեր խորհրդատվատեղեկատվական կազմակերպությունների հետ համագործակցության վերականգնում, համատեղ սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, գիտական, տեղեկատվական, մեթոդական և խորհրդատվական համագործակցության պայմանագրերի կնքում, սեմինարների արդյունքների զեկուցում և հաստատում համալսարանի գիտական խորհրդում: • Համալսարանի խորհրդատեղեկատվական նոր համակարգի կառուցվածք և կարիքների գնահատման փաստաթուղթ: • Մասնագիտական ամբիոնների և գիտական կենտրոնների, ՀԱԱՀ-ի մասնաճյուղերի կողմից կիրառական ներդրման հայտերի ներկայացում, մոնիթորինգի արդյունքների գնահատում և վերլուծություն: • Գյուղատնտեսական արտադրության առաջնային կարիքների ցանկը ներկայացնող փաստաթուղթ: • Հանրապետության մարզերում գյուղատնտեսական ռիսկերի նվազեցում 10-20%-ով: • Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի խորհրդատվական գործունեության ակտիվացում, կանոնակարգում, հեռահար օպերատիվ խորհրդատվական համակարգի մշակում և ներդրում: • Միջազգային փորձի փոխանակման արդյունքների ներդրում ՀԱԱՀ խորհրդատվական համակարգում, գյուղատնտեսական արտադրության մեջ նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման խորհրդատվական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում 10- 30%-ով: • ՀԱԱՀ ուսումնափորձնական տնտեսություններում դաշտային փորձացուցադրական լաբորատորիաների ստեղծում: • ՀՀ գյուղատնտեսական նշանակության հողօգտագործման ոլորտում խոշոր հողօգտագործող կոոպերատիվների, միավորների, բաժնետիրական ընկերությունների ստեղծում:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  22000000

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  • Խորհրդատվական և տեղեկատվական գործառույթների կազմակերպման և իրականացման հեռակառավարման համակարգ: • Մասնակցային կառավարմամբ գյուղացիական և ֆերմերային տնտեսությունների կարիքների բացահայտման համակարգ: • Տնտեսական գնահատման չափանիշներով խորհրդատվական և տեղեկատվական միջոցառումների համակարգ: • Ուսումնափորձնական տնտեսությունների բազայի լիարժեք օգտագործմամբ խորհրդատվական գործընթացների համակարգման արդյունավետ ցանց:

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  «Խորհրդատվություն» առաջնահերթությունը համահունչ է ՀՀ 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ծրագրին (Կետ 9.4. Գյուղատնտեսությունը և գյուղի զարգացումը), քանի որ ուղղված է գյուղատնտեսության ոլորտի ներկայացուցիչների շրջանում ագրարային ոլորտի խորհրդատվության ապահովմանը:

 • Առաջնահերթություն 6. Տեղեկատվական համակարգեր: Որակի ապահովման բուհական համակարգի (ՈԱԲՀ) տեղեկատվական կարիքներին և համալսարանից հղվող արտաքին (հանրային) տեղեկատվության պահանջներին համապատասխան` համալսարանի տեղեկատվական համակարգի վերակազմակերպում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  •Անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման հաստատված մեխանիզմներ: •Որակի ապահովման անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման արդյունավետ համակարգ: •Համալսարանի կառավարման համակարգի վերաբերյալ կանոնավոր տեղեկատվական հոսքի ապահովման արդյունավետ համակարգի առկայություն: •Համալսարանի գործունեության և հետադարձ կապի ապահովման որակական նոր համակարգի առկայություն:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  34220000

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  «Տեղեկատվական համակարգերը» որպես համալսարանի ռազմավարական ծրագրի հիմնական առաջնահերթություններից մեկը համահունչ է ՀՀ 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրին (կետ 9.3. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացում, ենթակետ 205), քանի որ միտված է բուհական համակարգում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման զարգացմանը:

 • Առաջնահերթություն 9. Արտաքին կապեր և միջազգայնացում, շարժունության խթանում: Համալսարանի արտաքին կապերի զարգացում, միջազգայնացման ընդլայնում, Լիսաբոնի ճանաչման սկզբունքներին համապատասխան` ուսումնառողների, դասախոսների ու գիտաշխատողների շարժունության ակտիվացում և դրանց նպաստող պայմանների ապահովում:

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  •Տարեկան 10%-ի չափով միջբուհական համագործակցության պայմանագրերի և հուշագրերի ավելացում: •Վերանայված կրթական ծրագրեր, որտեղ առկա են շարժունության հնարավորությունները: • Շարժունության հնարավորությունների բացահայտման մեխանիզմների առկայություն, շարժունության համալսարանական 20% ցուցանիշի ապահովում: •Ագրարային ոլորտի բուհերի հետ համատեղ կրթական ծրագրերի թվաքանակի աճ տարեկան 5%-ի չափով:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  9000000

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  •Արտասահմանյան ակտիվ համագործակցող համալսարանների և գիտական կենտրոնների թիվը 2011 թվականին ` 40-50: •Գործող համատեղ ուսումնական կենտրոններ (մասնաճյուղեր, ամբիոններ) համագործակցող համալսարանների հետ: •Արտասահմանյան դրամաշնորհային ծրագրերի թվաքանակը ` 10-15: •Համալսարանում արտասահմանյան ուսանողների թվաքանակը` 200-250: •Գերմանիայի բնապահպանության գործակալության աջակցությամբ ստեղծված օրգանական երկրագործության կենտրոն: •Համալսարանի բազայի վրա գործող Կ.Ի. Սկրյաբինի անվան Մոսկվայի կենսատեխնոլոգիայի և անասնաբուժական բժշկագիտության ակադեմիայի մասնաճյուղ: •Եվրոպական ընդհանուր կրթական տարածքում ճանաչված Համալսարանի ավարտական փաստաթղթեր: •Միջազգային կազմակերպություններին և կոնսորցիումներին Համալսարանի անդամակցության և մասնակցության կրկնապատկում: •Միջազգային նախագծերի շրջանակներում արտասահմանյան համալսարաններում համալսարանի ներկայացուցիչների ուսումնառություն: •Միջազգային նախագծերի շրջանակներում արտասահմանյան համալսարանների ներկայացուցիչների ներհոսք դեպի ՀՊԱՀ:

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  «Արտաքին կապեր և միջազգայնացում, շարժունության խթանում» առաջնահերթությունը համահունչ է ՀՀ կրթության զարգացման հիմնական ծրագրային ուղղություններին, համապատասխանում է ՀՀ կրթության զարգացման 2011-2015 թթ. պետական ծրագրին (կետ 3, 78 ենթակետ, 7.2.2. կետ 5-րդ ենթակետ «Բարձրագույն և հետբուհական կրթություն»), և միտված է բուհերի ուսանողների շարժունության խթանմանը:

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունը սահմանում և օգտագործում է Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների (Key Performance Indicators) համակարգ հետևյալ մակարդակներում

 • Համաբուհական մակարդակ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Կրթագիտական և հետազոտական ստորաբաժանումների մակարդակ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Վարչական և այլ ստորաբաժանումների մակարդակ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

3. Իրականացում

1. Խնդրում ենք նկարագրել, թե հաստատության ստորև նշված ստորաբաժանումները ընդհանուր առումով ինչպես են առձագանքել և ինչ գործողություններ են ձեռնարկել ռազմավարական ծրագրի տեղայնացման ուղղությամբ (օրինակ՝ համապատասխան ստորաբաժանումների ռազմավարություններ, ծրագրեր, առաջնահերթություններ, հայեցակարգեր և այլն) և ինչպես է առաջընթացը մշադիտարկվում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանումներ (Ֆակուլտետներ, ինստուտուտներ, դպրոցներ և այլն)

  Համալսարանի ֆակուլտետները չեն մշակում առանձին ռազմավարական ծրագրեր, սակայն մշակում և իրականացնում են համալսարանի ռազմավարական ծրագրից բխող տարենակ աշխատանքային պլանները: Աշխատանքային պլանները ներառում են համալսարանի ռազմավարական ծրագրի տարեկան թիրախային ցուցիչներ, որոնք մասնավորապես վերաբերում են մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի վերանայմանը և վերակազմավորմանը, նոր ուսուցման տեխնոլոգիաներով ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը, մասնագիտական կողմնորոշմանը: Ֆակուլտետների կողմից իրականացվող տարեկան աշխատանքային պլանների կատարողականը քննարկվում է ֆակուլտետային գիտական խորհրդում, այնուհետև համալսարանի գիտական խորհրդում: Ֆակուլտետների գործունեության մշտադիտարկման համար յուրաքանչյուր տարի համալսարանի ռեկտորի հրամանով ստեղծվում է հանձնաժողով, որը գնահատում է դրանց տարեկան կատարողականը, իսկ արդյունքները ներկայացվում են համալսարանի գիտական խորհրդի քննարկմանը:

 • Վարչական ստորաբաժանումներ (վարչություններ, բաժիններ և այլն)

  Համալսարանի կադրերի բաժինը առաջնորդվում է ՀԱԱՀ 2012-2017 թթ. ռազմավարական ծրագրով (ռազմավարական ուղղություն «Կադրային ներուժի զարգացում»), և դրան համապատասխան մշակում և իրականացնում է բաժնի տարենակ աշխատանքային պլանը: Ռազմավարական ծրագրի տվյալ ուղղության առաջընթացը մշտադիտարկվում և գնահատվում է համալսարանի ռեկտորատի կողմից: Համալսարանի Ուսումնամեթոդական կենտրոնը առաջնորդվում է ՀԱԱՀ 2012-2017 թթ. ռազմավարական ծրագրով (ռազմավարական ուղղություն «Կրթական ոլորտ») և ըստ դրա կազմում ու իրականացնում է տարեկան աշխատանքային պլանը: Ուսումնամեթոդական կենտրոնի տարեկան գործունեության մշտադիտարկումն ու գնահատումը իրականացնում է ՀԱԱՀ ռեկտորի հրամանով ստեղծվող հանձնաժողովը, իսկ արդյունքները ներկայացվում են համալսարանի գիտական խորհրդի քննարկմանը: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ինովացիոն ծրագրերի կենտրոնը առաջնորդվում է ՀԱԱՀ 2012-2017 թթ. ռազմավարական ծրագրով (ռազմավարական ուղղություն «Տեղեկատվական համակարգեր») և ըստ դրա կազմում ու իրականացնում է տարեկան աշխատանքային պլան: ՏՏ և ԻԾ կենտրոնի տարեկան գործունեության մշտադիտարկումը և գնահատումը իրականացնում է ՀԱԱՀ ռեկտորատի և գիտական խորհրդի կողմից: Համալսարանի վարչատնտեսական դեպարտամենտը առաջնորդվում է ՀԱԱՀ 2012-2017 թթ. ռազմավարական ծրագրով («Նյութատեխնիկական համակարգի զարգացում» կետով և ըստ դրա կազմում ու իրականացնում է տարեկան աշխատանքային պլան: Վարչատնտեսական դեպարտամենտի գործունեության մշտադիտարկումը և գնահատումը իրականացնում է հատուկ հանձնաժողովի կողմից, ՀԱԱՀ ռեկտորատի և գիտական խորհրդի կողմից:

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Համալսարանի Կրթական բարեփոխումների բաժինը առաջնորդվում է ՀԱԱՀ 2012-2017 թթ. ռազմավարական ծրագրով (ռազմավարական ուղղություն «Մասնագիտության կրթության որակի ապահովում») և ըստ դրա կազմում ու իրականացնում է տարեկան աշխատանքային պլանը: Կրթական բարեփոխումների բաժնի կողմից որպես թիրախայից ցուցիչներ սահմանվել են համալսարանի որակի ապահովման համակարգը ձևավորող նորմատիվային հենքի, որակի ապահովման մեխանիզմների և գործիքների մշակումը, համալսարանի գործունեության ինքնագնահատման միջոցով հավատարմագրում ստանալը, համալսարանի շահակիցների գիտակրթական միջավայրից բավարարվածության մակարդակի որոշումը: Կրթական բարեփոխումների բաժնի գործունեությունը մշտադիտարկվում և գնահատվում է համալսարանի ուսումնամեթոդական կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտորի, ռեկտորատի և գիտական խորհրդի կողմից:

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Համալսարանի ուսանողական խորհուրդը առաջնորդվում է ՀԱԱՀ 2012-2017 թթ. ռազմավարական ծրագրով, ըստ որի կազմում ու իրականացնում է տարեկան աշխատանքային պլան: ՈՒսանողական խորհրդի գործունեությունը մշտադիտարկվում և գնահատվում է համալսարանի ռեկտորատի և գիտական խորհրդի կողմից:

 • Գիտահետազոտական ստորաբաժանումներ (եթե կրթագիտականներից առանձին են)

  Համալսարանի Գիտության դեպարտամենտը առաջնորդվում է ՀԱԱՀ 2012-2017 թթ. ռազմավարական ծրագրով (ռազմավարական ուղղություն «Հետազոտություն և զարգացում») և դրան համապատասխան մշակում և իրականացնում է դեպարտամենտի տարենակ աշխատանքային պլանը: Գիտության դեպարտամենտի գործունեությունը մշտադիտարկվում և գնահատվում է համալսարանի ռեկտորատի և գիտական խորհրդի կողմից:

 • Այլ (նշել, օրինակ կլինիկաներ, մասնաճյուղեր, առնչվող կոմերցիոն կառույցներ)

2. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են ռազմավարական գործունեության պլան

Ոչ

3. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են տարեկան միջոցառումների պլան

Այո

4. Արդյունքներ և զեկույցներ

1. Խնդրում ենք նշել այն առաջընթացը (եթե այդպիսին կա), որը ձեր հաստատությունը արձանագրել է յուրաքանչյուր ռազմավարական առաջնահերթության առնչությամբ՝ նշված յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար: Խնդրում ենք նշել համապատասխան թիրախային ցուցիչ(ներ)ը և տրամադրել համապատասխան տվյալներ՝ ցուցիչների իրագործման կամ առաջընթացի վերաբերյալ

 • Առաջնահերթություն

  Առաջնահերթություն 1. Կրթական գործունեություն: Աշխատաշուկայի ժամանակակից պահանջները բավարարող ագրարային ոլորտի մրցունակ ու բարձրորակ մասնագետների պատրաստում, կրթական գործընթացների կազմակերպման ու կառավարման արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորում ու կատարելագործում և կրթական գործընթացների արդիականացում:

  Թիրախային ցուցանիշը

  1. Համալսարանի գիտ. խորհրդի կողմից հաստատված նոր կրթական ծրագրերի հաստատման, մշակման, վերանայման և մոնիթորինգի քաղաքականությունները և ընթացակարգերը 2. Համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների 50%-ի գծով նոր կրթական տեխնոլոգիաներով ուսուցման կազմակերպում 3. Ագրարային ոլորտի կազմակերպությունների կողմից հավանության արժանացած և Համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից հաստատված կրթական ծրագրեր 4. Ուսումնական պարապմունքների 20%-ի անցկացում գյուղական համայնքներում, արտադրական ձեռնարկություններում, ֆերմերային և գյուղացիական տնտեսություններում, կոոպերատիվներում 5. ՀԱԱՀ մասնաճյուղերում համացանցով դասախոսությունների կազմակերպում և մատուցում 6. Մասնագիտական կողմնորոշմամբ Համալսարան ընդունվող գյուղաբնակ դիմորդների 80-90% կայուն կազմի ապահովում: Մարզերից և տարածաշրջաններից ըստ մասնագիտությունների և մասնագիտացումների դիմորդների քանակի ավելացում 30-40%-ով 7. Գյուղաբնակ պատանիներին ագրոպարենային ոլորտում կրթություն ստանալու մասնագիտական կողմնորոշման աջակցություն և գյուղական համայնքներում մասնագիտական կողմնորոշման պատանեկան ակումբների առկայություն 8. Ուսանողների գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային կատարելագործված համակարգ 9. Դեկանատներում կրեդիտային համակարգով ուսուցման խորհրդատուի համակարգի ստեղծում, Ֆակուլտետներին կից «Էլեկտրոնային դեկանատների» ստեղծում

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  1. Համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների գծով մշակվել են ուսումնառության վերջնարդյունքների վրա հիմնված մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր: 2. Իրականացվում է ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդների կիրառմանը ուղղված ուսուցման նորագույն մեթոդների ուսումնասիրություն և դրա հիման վրա դասախոսական կազմի շրջանում սեմինարների իրականացում: Բացվել են մուլտիմեդիալ միջոցներով հագեցված նոր լսարաններ: 3. Նոր պահանջներին բավարարող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշակման և հաստատման համար տվյալ գործընթացում ներգրավել են ագրոպարենային ոլորտի աշխատաշուկայի ներկայացուցիչներին (գործատուներին), կազմակերպվել են խորը քննարկումներ, որը հիմք է ծառայել մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի վերանայմանը և վերակառուցմանը: Դրա հիման վրա մշակվել են ուսումնառության վերջնարդյունքների վրա հիմնված մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր: 4. Վերջին 2 տարիներին տարվում են աշխատանքներ ուսումնական պարապմունքների համալսարանի ուսումնափորձնական տնտեսություններում անցկացման ցուցանիշը 20%-ի հասցնելու ուղղությամբ: 5. Ստեղծվում են նախադրյալներ առցանց դասախոսություններ վարելու տեխնիկածրագրային բազայի թարմացման և ձեռքբերման ուղղությամբ: 6. Վերջին տարում մասնագիտական կողմնորոշմամբ Համալսարան ընդունվող գյուղաբնակ դիմորդների կազմը ընդհանուրի նկատմամբ չի աճել, ինչը առավելապես պայմանավորված է արտաքին գործոններով: 7. Վերջին տարում համալսարանը իրականացրել է մասնագիտական կողմնորոշման այցեր ՀՀ Երևան քաղաքի և մարզային դպրոցներ: Շուրջ 600 ավագ և արհեստակցական դպրոցներից համալսարան են հրավիրվել ավարտական դասարանների աշակերտներ՝ համալսարանի ծառայություններին և կառույցներին ծանոթացնելու նպատակով: 8. Միջազգային փորձի հիման վրա համալսարանը քայլեր է ձեռնարկում ուսանողների գիտելիքների գնահատման համար նոր մոտեցումների (մասնավորապես գնահատման ռուբրիկների, գնահատման էլեկտրոնային համակարգի) ուսումնասիրման և օգտագործման համար: 9. Ստեղծվել է EBUH համակարգը (anau.ebuh.am), որը թույլ է տալիս ավտոմատացնել կրթական գործունեության գործընթացները՝ սկսած պլանավորումից, վերջացած հաշվետվողականության ապահովումով:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  1. Գործածության մեջ դրված նորմատիվային փաստաթղթերի հիման վրա վերանայվել են բոլոր մասնագիտությունների գծով ուսումնական պլանները և առարկայական ծրագրերը: 2. Ստեղծված մուլտիմեդիալ միջոցներով հագեցված լսարաններում համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների 35%-ի գծով կազմակերպվում նոր կրթական տեխնոլոգիաներով ուսուցում: 3. Ներդրված Moodle էլեկտրոնային հարթակում (http://elearning.anau.am/) տարբեր առարկաների գծով տեղադրված են էլեկտրոնային նյութեր, որոնցով ուսումնառում են համալսարանի ուսանողները: 4. Ուսումնասիրվել են ագրարային ոլորտի միջազգային մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը և համադրվել համալսարանում առկա կրթական ծրագրերի հետ: 5. Ստեղծված պայմաններին համապատասխան ագրոնոմիական, անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության, պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետներում ուսումնական պարապմունքների 12%-ը իրականացվում է համալսարանի Բալահովիտի և Ոսկեհատի ուսումնափորձնական տնտեսություններում, գիտական կենտրոններում: 6. Համալսարանում ստեղծվել է ևս մեկ մուլտիմեդիալ միջոցներով հագեցված լսարան, որը թույլ է տալիս ընդլայնել առցանց դասընթացների կազմակերպման հնարավորությունները: 7. Վերջին երեք տարիներին մասնագիտական կողմնորոշման շրջանակը ընդլայնվեց: Համալսարանի ղեկավար կազմը յուրաքանչյուր տարի կազմակերպում է ճանաչողական այցեր ՀՀ մարզերի տարբեր դպրոցների աշակերտների համար, որի ժամանակ նրանց ծանոթացնում են համալսարանի կրթական ծառայություններին և ապագա մասնագետ դառնալու հնարավորություններին: Վերջին տարիներին մասնագիտական կողմնորոշմամբ Համալսարան ընդունվող գյուղաբնակ դիմորդների կազմը եղել է ընդհանուրի նկատմամբ 50 %: 8. Համալսարանի որոշ ֆակուլտետներում իրականացվել է գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային համակարգի գործոնների վերանայում, որը հիմք է ծառայել ուսանողների ակտիվության և ինքնուրույն աշխատանքի կատարման գործոնների դերի բարձրացման համար: 9. Համալսարանի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ստեղծման նպատակով ՏՏ և ԻԾ կենտրոնում ձևավորվեց ծրագրավորողների խումբ, որոնք մշակեցին էլեկտրոնային կառավարման համակարգի նախագծային տարբերակը:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  1. 2012 թ.-ին ՀԱԱՀ-ի Ուսումնամեթոդական կենտրոնի կողմից մշակվել են կրթական ծրագրերի հաստատման, մշակման, վերանայման և մոնիթորինգի քաղաքականությունները և ընթացակարգերը, որոնք ներկայացվել են համալսարանի գիտական խորհուրդ քննարկման և հաստատման: ՀԱԱՀ գիտական խորհրդում հաստատված «Կրթական ծրագրերի հաստատման, մշակման, վերանայման և մոնիթորինգի քաղաքականությունը և ընթացակարգերը» դրվել են գործածության մեջ: 2. Համալսարանում նոր կրթական տեխնոլոգիաներով ուսուցման կազմակերպման նպատակով 2013-2015 թթ. իրականացվել են հետևյալ հիմնական միջոցառումները՝ • համալսարանական և ամբիոնական մակարդակներում ստեղծվել են մուլտիմեդիալ միջոցներով հագեցված լսարաններ: • մշակվել և ներդրվել է Moodle էլեկտրոնային հարթակը, որը թույլ է տալիս առավել արդյունավետ կազմակերպել ուսումնառողների ուսուցումը: 3. Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի նոր ձևաչափով մշակման համար միջազգային փորձի հիման վրա ստեղծվել է նորմատիվային հենք: 4. Համալսարանի ուսումնական պարապմունքների որոշ մասը համալսարանի Բալահովիտի և Ոսկեհատի ուսումնափորձնական տնտեսություններում, գիտական կենտրոններում կազմակերպելու նպատակով համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից եղել է հանձնարարական ագրոնոմիական, անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության, պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետների դեկաններին: Ըստ դրա իրականացվել է նախապատրաստական աշխատանքներ ուղղված համապատասխան պայմանների ստեղծմանը: 5. Համալսարանում ստեղծվել է մասնագիտական սարքավորումներով հագեցված լսարան, որում նախատեսված էր իրականացնել առցանց դասընթացներ համալսարանի Վանաձորի և Սիսիանի մասնաճյուղերի ուսանողների հետ: Համապատասխան միջոցներով կահավորված լսարանում կազմակերպվել են առցանց դասախոսություններ համալսարանի մասնաճյուղերի ուսանողների համար: 6. Մասնագիտական կողմնորոշմամբ Համալսարան ընդունվող գյուղաբնակ դիմորդների թվաքանակի ավելացման և կայուն կազմի ապահովման նպատակով ՀԱԱՀ-ի կողմից յուրաքանչյուր ուս. տարի պլանավորվում և իրականացվում են մասնագիտական կողմնորոշման լայնածավալ աշխատանքներ ՀՀ բոլոր մարզերում: 7. Համալսարանը իր առջև խնդիր է դրել աջակցել գյուղաբնակ պատանիներին մասնագիտական կողմնորոշմամբ՝ ագրոպարենային ոլորտում կրթություն ստանալու նպատակով: Համալսարանը յուրաքանչյուր տարի պլանավորում և իրականացնում է այցելություններ ՀՀ տարբեր մարզեր մասնագիտական կողմնորոշման լայնածավալ աշխատանքներ՝ ներգրավելով տվյալ գործում ՀՀ մարզպետարանները և գյուղապետարանները: 8. Համալսարանում ներդրվել է գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի միջոցով իրականացվում է ուսանողների գիտելիքների գնահատում ոչ միայն միջանկյալ և ավարտական քննությունների միջոցով, այլ նաև դասերի ընթացքում հարցումների (ակտիվության գործոն) և արտալսարանային ինքնուրույն աշխատանքների գնահատման (ինքնուրույն աշխատանքի կատարման գործոն) միջոցով: ՈՒսանողների գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային համակարգի բաղադրիչները յուրաքանչյուր առարկայի գծով առկա է համալսարանի կայք էջի ամբիոնների էջերում: 9. Համալսարանը վերջին տարիներին աշխատում էր էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ստեղծման ուղղությամբ: Դրա համար ստեղծվել էր Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ինովացիոն ծրագրերի (ՏՏ և ԻԾ) կենտրոնը:

 • Առաջնահերթություն

  Մասնագիտական կրթության որակի ապահովում: Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներին համապատասխան որակի ապահովման համալսարանական համակարգի մշակում, ներդրում և հետագա զարգացում:

  Թիրախային ցուցանիշը

  1. Համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից հաստատված կրթության որակի ապահովման քաղաքականություն, ընթացակարգեր և ռազմավարություն 2. Որակի ապահովման համալսարանական կայուն համակարգ, որակի ապահովման գործընթացների արդյունավետ կառավարման համակարգ 3. Համալսարանի հավատարմագրված կարգավիճակ

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  1. Որակի ապահովման քաղաքականության և ընթացակարգերին համապատասխան յուրաքանչյուր տարի իրականացվում է համալսարանի կրթական միջավայրի և կրթական ծառայությունների որակի գնահատում՝ համալսարանի հիմնական շահակիցների կարիք-ների վերհանման միջոցով: 2. Որակի ապահովման համակարգի զարգացման և կատարելագործման նպատակով համալսարանը մասնակցում է տարբեր միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի: 3. Համալսարանում իրականացվում է կրթական գործընթացների գնահատում և վերլուծություն մշակված որակի ապահովման մեխանիզմների և գործիքների միջոցով, որը հիմք է ծառայելու համալսարանի հաջորդ հավատարմագրման համար:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  1. Համալսարանի որակի ապահովման քաղաքականությունը և համապատասխան ընթացակարգերը ներդրվել են գործածության մեջ: Համալսարանի որակի ապահովման փաստաթղթերի հանրությանը հասանելի դարձնելու համար համալսարանի կայք էջին կից ստեղծվել է «Որակի ապահովում» էջը, որտեղ առկա են կրթության որակին առնչվող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 2. ՀԱԱՀ-ում իրականացվում են որակի ապահովմանը ուղղված հետևյալ հիմնական գործառույթները՝ • համալսարանի հիմնական շահակից կողմերի կարիքների գնահատում և վերլուծություն, • համալսարանի կառույցների ներքին գնահատում, • մասնագիտության կրթական ծրագրերի ներքին և արտաքին գնահատում: 3. ՀՀ «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման կենտրոն» հիմնադրամի հավատարմագրման հանձնաժողովի կողմից 2015 թ.-ի մարտի 21-ի թիվ 5 որոշմամբ ՀԱԱՀ-ին շնորհվել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում 4 տարի ժամկետով:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  1. Վերջին տարիներին Համալսարանում պլանավորվել, մշակվել և գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել են որակի ապահովման ոլորտին վերաբերող հետևյալ հիմնական փաստաթղթերը՝  որակի ներքին ապահովման ձեռնարկը,  որակի ապահովման քաղաքականությունը,  որակի ապահովման քաղաքականությունից բխող ընթացակարգերը: 2. ՀԱԱՀ-ում որակի ներքին ապահովման համակարգ ստեղծելու նպատակով մշակվել է կրթության որակի ապահովման կառուցվածքը (https://anau.am/hy/asau/2012-03-22-08-44-44), որը ներդրվել է գործածության մեջ 2012 թ.-ին: Ստեղծվել են որակի ապահովման մասնագիտացված կառույցներ, որակի ապահովման ֆակուլտետային հանձնաժողովներ, մշակվել է որակի ապահովմանը ուղղված նորմատիվային բազան: 3. 2012 թ.-ին համալսարանում սկսվել է գործունեության ինքնագնահատման և ինքնավերլուծության գործընթացը, որում ներգրավված են եղել համալսարանի հիմնական շահակից կողմերը: Ինքնագնահատման և ինքնավերլուծության գործընթացի հիման վրա կազմվել է համալսարանի ենթակառուցվածքի ինքնավերլուծության հաշվետվություն և ներկայացվել է ՀՀ ՈԱԱԿ:

 • Առաջնահերթություն

  ՈՒսանողակենտրոն ուսուցում: Համալսարանի կրթական համակարգում ուսանողակենտրոն ուսուցման համակարգի մշակում ու ներդրում:

  Թիրախային ցուցանիշը

  1. Ուսանողների կարիքների գնահատման հաստատաված համակարգի առկայություն 2. Համալսարանի ուսանողակենտրոն ուսուցմամբ կրթության կազմակերպում 3. Համալսարանի կողմից հաստատված ուսանողների կարիքների բացահայտման համակարգի առկայություն: Կրթության կազմակերպման և արդյունքների գնահատման գործընթացներում ուսանողության մասնակցության 50%-ի ապահովում

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  1. Վերջին տարվա ընթացքում վերանայվել են ուսանողների կարիքների գնահատման գործիքները, որոնք ներդրված են գործածության մեջ: 2. Տարվում են լայնածավալ աշխատանքներ (միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, նոր մուլտիմեդիալ միջոցների ձեռքբերում) համալսարանում ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդների ներդրման և կիրառման ուղղությամբ: 3. ՀԱԱՀ բակալավրի ուսանողների 60%-ից ավելին մասնակցում են կրթության որակի գնահատման գործընթացներին, որի արդյունքները ներկայացվում են հաշվետվությունների ձևով և ներկայացվում համալսարանի գիտ. Խորհուրդ` քննարկման: ՈՒսանողների 100%-ը մասնակցում են դասավանդման որակի գնահատման գործընթացին՝ «Դասախոսը ուսանողի աչքերով» հարցման միջոցով:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  1. Մշակված ուսանողների կարիքների գնահատման մեխանիզմներին և գործիքներին համապատասխան իրականացվում են ուսանողների հետևյալ կարիքների գնահատում (https://anau.am/index.php?option=com_content&view=article&id=1724&Itemid=145)՝  ՈՒսանողների բավարարվածության գնահատումը դասավանդման գործընթացից և գնահատման համակարգից:  Բավարարվածության գնահատումը կրթական ծառայությունների որակից:  Բավարարվածության գնահատումը համալսարանի կողմից տրամադրվող այլ ծառայություններից:  Բավարարվածության գնահատումը գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավման աստիճանից:  Բավարարվածության գնահատումը ռեսուրսային բազայից:  Բավարարվածության գնահատումը վարչական կազմի կողմից տրված ծառայություններից: 2. Համալսարանի ուսանողակենտրոն ուսուցմամբ կրթության կազմակերպմանը պատրաստվելու համար համալսարանի որոշ ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական կազմը անցել է վերապատրաստումներ եվրոպական տարբեր համալսարաններում: Մշակվել և գործածության մեջ են ներդրվել դասավանդման և այլ գործընթացների որակի գնահատման գործիքներ, որոնք կիրառվում են յուրաքանչյուր ուս. տարի: Ուսանողների կարիքների գնահատումը իրականացվում են հենց ուսանողների կողմից: 3. 2015 թ.-ին համալսարանում մշակվել է և գործածության մեջ է դվել «Շահակիցների կարիքների գնահատման կարգը», ըստ որի իրականացվում են համալսարանի շահակիցների, մասնավորապես ուսանողների կարիքների գնահատումը: Վերջին երեք տարիներին ուսանողների մասնակցությունը համալսարանի կրթության որակի գնահատման գործընթացներին 50%-ից ավելին է եղել:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  1. ՀԱԱՀ-ում մշակվել և գործածության մեջ է ներդրվել ուսանողների կարիքների գնահատման մեխանիզմները և գործիքները, որոնք ամրագրված են «Շահակիցների կարիքների գնահատման կարգ»-ում (https://anau.am/images/stories/Voraki_kentron/normat._txter/2017/kariqneri_gnahatman_karg.pdf): 2. Ուսանողակենտրոն ուսուցմամբ կրթության անցնելու նպատակով համալսարանում պլանավորվել և իրականացվում են հետևյալ գործընթացները՝ • պասիվ մեթոդներից անցում ակտիվ ուսուցման մեթոդների, • դասավանդման որակի գնահատում ուսանողների կողմից, • ուսանողների կարիքների գնահատում գիտակրթական միջավայրից: 3. Համալսարանը մշակել և ներդրել են կրթության որակի գնահատման մեխանիզմներ և գործիքներ: Նշված մեխանիզմների և գործիքների միջոցով իրականացվում է համալսարանի հիմնական շահակից կողմերի կարիքների բացահայտում և գնահատում: ՈՒսանողները, որպես շահակից կողմ, ակտիվ մասնակցում են կրթության որակի գնահատման գործընթացին (https://anau.am/index.php?option=com_content&view=article&id=1724&Itemid=145)` և՛ որպես սոցիալական հարցումների մասնակից, և՛ որպես տվյալ հարցումը անցկացնող:

 • Առաջնահերթություն

  Խորհրդատվական գործունեություն: Հայաստանի Հանրապետության ագրարային քաղաքականության հիմնական դրույթների իրականացման և շուկայական տնտեսության պայմաններում գյուղատնտեսության կայուն զարգացմանը, պարենային ապահովման պահանջների բավարարմանը և բնապահպանական հիմնահարցերի լուծմանը նպաստող համալսարանի խորհրդատվական համակարգի ստեղծում և զարգացում:

  Թիրախային ցուցանիշը

  1. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի խորհրդատվության և տեղեկատվության համալսարանական կառուցվածքի ստեղծման համար անհրաժեշտ կանոնակարգային, աշխատանքային փաստաթղթերի հաստատում, ամբիոններում և գիտական կենտրոններում խորհրդատեղեկատվական աշխատանքները համակարգող մասնագետների վերապատրաստում 2. Տարբեր խորհրդատեղեկատվական կազմակերպությունների հետ համագործակցության վերականգնում, համատեղ սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, գիտական, մեթոդական, խորհրդատվական համագործակցության պայմանագրերի կնքում, սեմինարների արդյունքների զեկուցում և հաստատում համալսարանի գիտական խորհրդում 3. Համալսարանի խորհրդատեղեկատվական նոր համակարգի կառուցվածքի և կարիքների գնահատման փաստաթուղթ 4. Մասնագիտական ամբիոնների և գիտական կենտրոնների, ՀԱԱՀ-ի մասնաճյուղերի կողմից կիրառական ներդրման հայտերի ներկայացում, մոնիթորինգի արդյունքների գնահատում և վերլուծություն: Արարատի մարզի 6 և Արմավիր մարզի 8 համայնքներում խորհրդատվության կազմակերպման արդյունքների գնահատում 5. Գյուղատնտեսական արտադրության առաջնային կարիքների ցանկը ներկայացնող փաստաթուղթ 6. Հայաստանի Հանրապետության մարզերում գյուղատնտեսական ռիսկերի նվազեցում 10-20 % 7. Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի խորհրդատվական գործունեության ակտիվացում, կանոնակարգում, հեռահար օպերատիվ խորհրդատվական համակարգի մշակում և ներդրում 8. Միջազգային փորձի փոխանակման արդյունքների ներդրում ՀԱԱՀ խորհրդատվական համակարգում, գյուղատնտեսական արտադրության մեջ նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման խորհրդատվական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում 10-30%: 9. ՀԱԱՀ–ի ուսումնափորձնական տնտեսություններում դաշտային փորձացուցադրական լաբորատորիաների ստեղծումը 10. ՀՀ գյուղատնտեսական նշանակության հողօգտագործման ոլորտում խոշոր հողօգտագործող կոոպերատիվների, միավորումների, բաժնետիրական ընկերությունների ստեղծում

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  1. Ստեղծված նորմատիվային հենքի և վերապատրաստված մասնագետների մասնագիտական ունակությունների հիման վրա ՀՀ մարզերում ագրոպարենային ոլորտին ուղղված խորհրդատվությունների շարքի իրականացում: 2. Միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում ստեղծվում են նախադրյալներ նոր համագործակցությունների իրականացման և գոյություն ունեցողների ամրապնդման և զարգացման ուղղությամբ: 3. Իրականացվում են աշխատանքներ ուղղված խորհրդատվական համակարգի նոր մոդելի կիրառմանը: Մշակվել և հաստատվել է խորհրդատվական ծառայություններից բխող կարիքների գնահատմանը ուղղված փաստաթուղթը: 4. Վայոց Ձորի, Արարատի և Արմավիրի մարզերում հողերի մոնիթորինգի հիման վրա կատարվել է դրանց գնահատումը և վերլուծությունը, արդյունքները ներկայացվել են հաշվետվության տեսքով: 5. Իրականացվել են Տավուշի մարզի Բագրատաշեն, Բաղանիս, Դիտավան, Ոսկևան համայնքներում ինտենսիվ տիպի այգիների համար ջրախնայողական համակարգի հիմնմանը ուղղված խորհրդատվություններ: Մշակվել է «Հայաստանի հանրապետությունում դաշտային հատապտղային և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի արդյունավետ գոտիականության սահմանում» վերնագրով աշխատությունը և ներկայացվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն քննարկման և երաշխավորման: 6. Գնահատվել է ՀՀ տարածքում ջրային ռեսուրսների և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի խոցելիությունը մինչև 2022 թ. կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում: 7. ՀԱԱՀ Ագրոգիտասփյուռ դեպարտամենտի կողմից մշակված օպերատիվ խորհրդատվական համակարգը փորձարկվել է Հանրապետության Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզի գյուղական համայնքներում: Տվյալ գործընթացն ունի շարունակական բնույթ: 8. ՀԱԱՀ-ի խորհրդատվական համակարգում ներդրված նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, GIS, RS համակարգերի կիրառման արդյունքում արձանագրվել է խորհրդատվական աշխատանքների արդյունավետության կտրուկ աճ: 9. Իրականացվում են լայնածավալ աշխատանքներ համալսարանի ուսումնափորձնական տնտեսություններում ժամանակակից պայմանների ստեղծման համար ուսումնաարտադրական պրակտիկաների անցկացման բարելավման համար: 10. Ստեղծվել են ՀՀ գյուղատնտեսական նշանակության հողօգտագործման ոլորտում խոշոր հողօգտագործող գործող միավորումներ: Գործընթացը շարունակական է:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  1. ՀԱԱՀ-ի ամբիոններում նշանակվել են խորհրդատվական գործի համակարգող պատասխանատուներ, հաստատվել են դրանց իրավունքները և պարտականությունները: Կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ ագրոպարենային ոլորտի տաս մասնագիտությունների ուղղությամբ: 2. Ստեղծված համագործակցության հիման վրա անց են կացվել փոխադարձ սեմինարներ, համագործակցության այցելություններ, որոնք կրում են շարունակական գործընթաց: 3. Մշակվել և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն է ներկայացվել Համալսարանի խորհրդատվական համակարգի նոր մոդելը և կառուցվածքը: 4. Իրականացվել են նախապատրաստական աշխատանքներ Վայոց Ձորի, Արարատի և Արմավիրի մարզերում հողերի մոնիթորինգ իրականացնելու համար: 5. Արարատի մարզի Քաղցրաշեն, Արբատ, Գոռավան, Սուրենավան, Նոր Ուղի, Վերին Արտաշատ, Արմավիրի մարզի Զարթոնք, Մրգաշատ, Ոսկեհատ, Արևիկ, Նալբանդյան, Սովետական համայնքներում խորհրդատվությունը կազմակերպվել և անցկացվել է գյուղատնտեսական արտադրության կարիքների հիման վրա, որը նպաստել է ֆերմերային տնտեսությունների շահութաբերության ավելացմանը: 6. Հաստատված մշակաբույսերի արդյունավետ տեղաբաշխման սխեմաներին համապատասխան կազմակերպվել են աշխատանքներ ՀՀ մարզերում հողային և բնակլիմայական պայմանների ուսումնասիրման համար: Արդյունքները ամփոփվել են հաշվետվության տեսքով: 7. Համալսարանի կողմից Արագածոտնի, Արմավիրի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզերում տեղադրված Ագրոօդերևութաբանական ավտոմատ եղանակի տեսության կայանների տվյալների հիման վրա կատարված կանխատեսումների արդյունքում մշակաբույսերի, բնական կերհանդակների, ջրային ռեսուրսների խոցելիության, ցրտահարությունների, խոնավաապահովածության ռիսկերը նվազել են 12-15 %-ով: 8. ՀԱԱՀ Ագրոգիտասփյուռ դեպարտամենտի կողմից մշակվել է օպերատիվ խորհրդատվական համակարգ: 9. Միջազգային փորձի փոխանակման արդյունքները (մասնավորապես նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, GIS, RS համակարգերը) ներդրվել են ՀԱԱՀ-ի խորհրդատվական համակարգում: ՀԱԱՀ Ոսկեհատի ուսումնափորձնական տնտեսությունում ստեղծվել է պտղատու ծառատեսակների և խաղողի կոլեկցիոն այգի: ՀԱԱՀ-ի ուսումնաարտադրական պրակտիկաների մի մասը անցկացվում է Ոսկեհատի ուսումնափորձնական տնտեսությունում ստեղծված դաշտային փորձացուցադրական լաբորատորիաներում: 10. ՀԱԱՀ Ագրարային քաղաքականության և խորհրդատվության, Հողաշինարարության և հողային կադաստրի ամբիոնների համատեղ ջանքերով ՀՀ Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում իրականացվել է գյուղացիական տնտեսությունների միավորման, կոոպերատիվների ստեղծմանը ուղղված լայնածավալ դասընթացներ և սեմինարներ:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  1. 2012-2013 թթ.-ին վերանայվել և հաստատվել են ՀԱԱՀ-ի խորհրդատվական ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, աշխատանքային փաստաթղթերը: 2. Վերջին հինգ տարիներին հաստատվել և վերականգնվել են համագործակցություններ GIZ, ICRA, FAO, Tempus, Erasmus-mundus+, World Vision, UNDP, UNISCO-IHE, NATO կազմակերպությունների, Եվրոպայի, ԱՄՆ, ինչպես նաև ԱՊՀ երկրների ագրարային ԲՈՒՀ-երի և գիտաարտադրական կազմակերպությունների, Կ.Ա. Տիմիրյազևի անվան ռուսաստանի պետական ագրարային համալսարանի, Էստոնիայի գյուղատնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի, «Կենսաբազմազանություն» միջազգային կազմակերպության (Հռոմ) հետ: 3. 2012-13 թթ.-ին համալսարանի մասնագիտական ամբիոնների կողմից մշակվել և ներկայացվել է 13 խորհրդատվական հայտ, ՀԱԱՀ-ի մասնաճյուղերի կողմից՝ 9 խորհրդատվական հայտ, որոնք վերաբերում են ագրոպարենային համակարգի կիրառական ներդրումային ծրագրերին: 4. Մշակվել է և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն հաստատման է ներկայացվել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արդյունավետ տեղաբաշխման սխեմաները ըստ հողային և բնակլիմայական պայմանների: 5. Իրականացվել է խորհրդատվական և տեղեկատվական ոլորտի օրենսդրական և նորմատիվային դրույթների ուսումնասիրություն, որի հիման վրա կատարվել է դրանց կատարելագործմանը ուղղված առաջարկությունների մշակում: 6. Համալսարանում իրականացվել է խորհրդատվության բաղադրիչի հստակեցումը և դրա իրականացման պայմանների ապահովումը: 7. Համալսարանը կատարել է աշխատանքներ ուղղված արտասահմանյան համալսարանների և միջազգային կազմակերպությունների հետ իրականացվող համատեղ ծրագրերի և համագործակցության ընդլայնմանը: Կնքվել են նոր պայմանագրեր և վերակնքնվել գործող համագործակցության պայմանագրերը: 8. ՀԱԱՀ Ոսկեհատի ուսումնափորձնական տնտեսությունում ստեղծվել է ոռոգման դաշտային լաբորատորիա, անցկացվել է ոռոգման փակ ցանց, կաթի վերամշակման լաբորատորիա: 9. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակությամբ հողօգտագործողների տարածքների հողաշինարարակական կազմակերպման և կարգավորման գործնական խորհրդատվությունների իրականացման նպատակով ՀԱԱՀ Ագրարային քաղաքականության և խորհրդատվության, Հողաշինարարության և հողային կադաստրի ամբիոնների կողմից 2014 թ.-ին մշակվել է խորհրդատվական աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման ծրագիր:

 • Առաջնահերթություն

  Տեղեկատվական համակարգեր: Որակի ապահովման բուհական համակարգի (ՈԱԲՀ) տեղեկատվական կարիքներին և համալսարանից հղվող արտաքին (հանրային) տեղեկատվության պահանջներին համապատասխան` համալսարանի տեղեկատվական համակարգի վերակազմակերպում:

  Թիրախային ցուցանիշը

  1. Անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման հաստատված մեխանիզմներ: Որակի ապահովման անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման արդյունավետ համակարգ 2. Համալսարանի կառավարման համակարգի վերաբերյալ կանոնավոր տեղեկատվական հոսքի ապահովման արդյունավետ համակարգի առկայություն 3. Համալսարանի գործունեության և հետադարձ կապի ապահովման որակական նոր համակարգի առկայություն

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  1. Համալսարանում մշակվել է էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որը ենթադրում է տվյալների հավաքագրումը մշակված հավելվածների հիման վրա («ուսանող», «աշխատակից», «շրջանավարտներ», «դասացուցակ» ևայլն): 2. Կառավարման տարբեր մակարդակներում ձևավորվող և փոխանցվող, որակին առնչվող տարաբնույթ տեղեկատվական հոսքերի համակարգման և փոխկապակցման նպատակով համալսարանի ՏՏ և ԻԾ կենտրոնի կողմից ստեղծվել է կառավարման էլեկտրոնային համակարգը (www.anau.ebuh.am): 3. Առկա է համալսարանի գործունեությանը վերաբերող և հետադարձ կապի ապահովման համակարգ, որը պարբերաբար թարմացվում և նորացվում է տարբեր արդյունավետ գործիքներով:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  1. Տեղեկատվության հավաքագրման մշակված մեխանիզմների և գործիքների միջոցով իրականացվում է համալսարանի գործունեությանը վերաբերող անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում, ներմուծում և մշակում, տարբեր գործընթացների որակի գնահատման հիման վրա շահակիցների բացահայտված կարիքների տվյալների բազայի մշակում: Համալսարանի կայք էջում ստեղծվել է «Որակի ապահովում» բաժին, որում առկա է որակի ոլորտին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: 2. Համալսարանի առկա կայք էջի «Փաստաթղթեր» բաժնում ավելացվել է տարբեր կառավարման մարմինների կողմից կայացված որոշումների արձանագրությունները, ստեղծվել է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության Mulberry համակարգը: Մշակվել է և գործածության մեջ է դրվել համալսարանի ակադեմիական աշխատակազմի էլեկտրոնային շտեմարանը (https://persons.anau.am/): 3. Վերանայվել և վերակառուցվել են համալսարանի կայք էջը և այն ներառող հետադարձ կապի գործիքները: Համալսարանի ղեկավար կազմը, վարչական անձնակազմը և կառուցվածքային ստորաբաժանումները կայք էջում ունեն հետադարձ կապի ապահովման գործիքներ: Համալսարանի ՏՏ և ԻԾ կենտրոնը հետադարձ կապ է ապահովում իր շահակիցների հետ նաև Skype-ի միջոցով, որի համար սահմանված են հատուկ ժամեր (տե՛ս www.anau.am կայք էջում): ՀԱԱՀ-ում անցկացվող բոլոր միջոցառումները լուսաբանվում են համալսարանի պաշտոնական կայքէջի «Նորություններ» բաժնում, բուհի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջում, ԶԼՄ-ներում, ինչպես նաև դրանք նկարահանվում, մոնտաժվում և տեղադրվում են www.youtube.com հարթակի ՀԱԱՀ ալիքում, իսկ լուսանկարները՝ www.flickr.com հարթակում:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  1. 2013 թ.-ին համալսարանի կողմից մշակվել և հաստատվել են անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման և շահակիցների հետ հետադարձ կապի ապահովման մեխանիզմները և գործիքները, որոնք ամրագրված են մի շարք նորմատիվային փաստաթղթերում, որոնք առկա են համալսարանի կայք էջում (https://anau.am/index.php?option=com_content&view=article&id=552&Itemid=145): 2. Համալսարանում ստեղծված է կայք էջ, որում զետեղված է տեղեկատվություն համալսարանի գործունեության վերաբերյալ, մասնավորապես Համալսարանի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունները, նորմատիվային փաստաթղթերը, հրամանները և ուսումնական գործընթացին վերաբերող այլ փաստաթղթեր: 3. Համալսարանը իր շահակիցների հետ փոխգործունեության և հետադարձ կապի ապահովման նպատակով օգտագործում է մի շարք գործիքներ, որոնց թվում են համալսարանի կայք էջում ներկառուցված հետադարձ կապի գործիքները, Facebook սոցիալական ցանցը (www.facebook.com/public/Հայաստանի-ազգային-ագրարային-համալսարան), էլեկտրոնային նամակները:

 • Առաջնահերթություն

  Արտաքին կապեր և միջազգայնացում, շարժունության խթանում: Համալսարանի արտաքին կապերի զարգացում, միջազգայնացման ընդլայնում, Լիսաբոնի ճանաչման սկզբունքներին համապատասխան` ուսումնառողների, դասախոսների ու գիտաշխատողների շարժունության ակտիվացում և դրանց նպաստող պայմանների ապահովում:

  Թիրախային ցուցանիշը

  1. Տարեկան 10%-ի չափով միջբուհական համագործակցության պայմանագրերի և հուշագրերի ավելացում 2. Վերանայված կրթական ծրագրեր, որտեղ առկա են շարժունության հնարավորությունները 3. Շարժունության հնարավորությունների բացահայտման մեխանիզմների առկայություն, շարժունության համալսարանական 20% ցուցանիշի ապահովում 4. Ագրարային ոլորտի բուհերի հետ համատեղ կրթական ծրագրերի թվաքանակի աճ տարեկան 5%-ի չափով

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  1. 2012 թ.-ից համագործակցության պայմանագրերն ավելացել են մոտավորապես 70-ով (տարեկան միջինով` 11-12 նոր պայմանագիր): 2. 2016 թ.-ին վերանայվեցին բոլոր կրթական ծրագրերի ուսւոմնական պլաններն ու առարկաների ծրագրերը` միաժամանակ նպատակ ունենալով դրանք հարմարացնել եվրոպական կրթական ծրագրերին` շարժունությունն ավելի հեշտ կատարելու համար: Գործընթացը շարունակական բնույթ ունի: 3. Այսօր Համալսարանում շարժունությունը չի հասնում 20 % ցուցանիշի` այն ավելի ցածր է: 4. 2016 թվականին իրականացվել են Էրազմուս+ ՀԳ1 (12 հատ), նաև` Էրազմուս Մունդուս EFFORT, EMBER և ELECTRA (3 հատ) համատեղ ծրագրերը: 2017 թվականին իրականացվել են Էրազմուս+ ՀԳ1 (23 հատ), նաև` Էրազմուս Մունդուս EFFORT և EMBER ծրագրերը:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  1. Համալսարանի կողմից վերակնքել են նախկին համագործակցության պայմանագրերը, ստեղծվել են նախադրյալներ համագործակցության նոր պայմանագրերի կնքման համար: 2. Իրականացվել են բուհական լայնածավալ քննարկումներ, ներգրավելով գործատուներին՝ բոլոր մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի վերանայման և աշխատաշուկայի և միջազգային կրթական պահանջներին համահնչեցման համար: 3. Շարժունության խթանման համար տեղեկատվական աշխատանքներ են տարվում ուսանողների և աշխատակիցների շրջանում` փորձելով նրանց մոտ բարձրացնել օտար լեզուների իմացությունն ու միջազգային ծրագրերին մասնակցելու ցանկությունը: 4. 2015 թ.-ին ՀԱԱՀ-ի Արտաքին կապերի դեպարտամենտը իրականացրել է միջազգային այլ բուհերի հետ համատեղ 3 հատ ծրագիր՝ Էրազմուս Մունդուս EFFORT, EMBER և ELECTRA:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  1. Ուսումնառողների, դասախոսների ու գիտաշխատողների շարժունության ակտիվացման նպատակով վերջին հինգ տարիներին ՀԱԱՀ-ի կողմից կնքվել են նոր համագործակցության պայմանագրեր և հուշագրեր միջազգային տարբեր բուհերի և կազմակերպությունների հետ: 2. Վերանայվել են «Ագրարային մենեջմենթ» միջազգային մագիստրոսական ծրագրի կրթական բաղադիչները` շարժունության խթանման նպատակով: 3. Շարժունության համալսարանական ցուցանիշի բարձրացման նպատակով ՀԱԱՀ-ի Արտաքին կապերի դեպարտամենտի աշխատակիցները ամենօրյա աշխատանքով փորձում են գտնել նոր միջազգային գործընկերներ, որոնց հետ կիրականացվեն թե՛ շարժունության, և թե՛ կարողությունների զարգացման համատեղ ծրագրեր: 4. Ագրարային ոլորտի բուհերի հետ համատեղ կրթական ծրագրերի թվաքանակի աճը ապահովելու նպատակով ՀԱԱՀ-ի Արտաքին կապերի դեպարտամենտը աշխատանքներ է տարել ագրարային ոլորտի միջազգային բուհերի հետ համատեղ կրթական ծրագրեր իրականացնելու համար: 2013 թվականին իրականացվել են Էրազմուս Մունդուս ELECTRA, իսկ 2014 թ.-ին` Էրազմուս Մունդուս EFFORT, EMBER և ELECTRA ծրագրերը:

 • Առաջնահերթություն

  Հետազոտություն և զարգացում: Հիմնարար հետազոտությունների ոլորտների ընդլայնմանը և կիրառական գիտական ուսումնասիրությունների ու փորձարարական-կոնստրուկտորական մշակումների ապահովմանը ուղղված` համալսարանի գիտահետազոտական-ինովացիոն գործունեության արդյունավետության բարձրացում, գիտահետազոտական գործունեության միջազգայնացում, գիտական հետազոտությունների արդյունքների ապրանքայնացում և գիտություն, կրթության ու արտադրության կապի ամրապնդում:

  Թիրախային ցուցանիշը

  1. Գիտահետազոտական գործունեության իրականացման համակարգի, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների և ծրագրային հիմքի առկայություն 2. Որակյալ հետազոտությունների իրականացման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համալսարանի գիտ. խորհրդի կողմից հաստատված մեխանիզմների և ընթացակարգերի առկայություն 3. Համալսարանում իրականացվող գիտության գերակա ուղղությունների հաստատման և լրամշակման ընթացակարգ 4. ՀԱԱՀ գիտ. խորհրդում հետազոտական աշխատանքների արդյունքների վավերացման մեխանիզմների մասին որոշման ընդունում 5. Հետբուհական կրթության նորացված ծրագրերի առկայություն 6. Նորաբաց գիտահետազոտական լաբորատորիաների առկայություն

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  1. 2016 թ.-ին մշակվել և գյուղատնտեսության արտադրության է ներկայացվել գիտական ներդրումային 6 ծրագիր.  «Անջրդի և չորային երկրագործության պայմաններում հացահատիկային մշակաբույսերի (աշնանային ցորեն, գարնանային գարի) մշակութային արդյունավետ տեխնոլոգիայի ներդրման» ծրագիր-առաջարկ:  «Կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի արտադրության» ծրագիր-առաջարկ:  «Հանրապետության գյուղատնտեսության կայուն զարգացմանն աջակցող ռեսուրսաապահովվածության գույքագրում երկրատեղեկատվական (GIS) և հեռահար զոնդավորման (RC) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ Վայոց մարզի օրինակով» ծրագիր-առաջարկ:  «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերում «Երասխահուն» պատրաստուկով կոմպոստի պատրաստման և կիրառման» ծրագիր-առաջարկ:  «Ոչ կոնտակտային եղանակով էլեկտրամելիորացմամբ Արարատյան հարթավայրի աղում-ալկալի հողերի բարելավման» ծրագիր-առաջարկ:  «ՀԱԱՀ բույսերի գենոֆոնդի և սելեկցիայի լաբորատորիայում ստացված գարու, ցորենաշորայի, սոխի և սխտորի նոր սելեկցիոն սորտանմուշների ներդրումը մշակության մեջ» ծրագիր-առաջարկ: 2. 2017 թ.-ին մշակվել և գյուղատնտեսության արտադրության է ներկայացվել 10 ծրագիր.  «Հայաստանի Հանրապետությունում մերմնաբուծության զարգացման» ծրագիր-առաջարկ:  Խաղողի այգիների միջվազային տարածությունների մշակման մեքենայի արտադրության կազմակերպում:  Պտղատու այգիների միջբնային–մերձբնային տարածությունների մշակման մեքենայի արտադրության կազմակերպում:  Գոմաղբի անաերոբ մշակման կենսագազային տեղակայանքի և հիդրոպոնիկ ջերմոցի համատեղ գործող համակարգ:  Կաթնապրանքային ֆերմաների համար լիառացիոն կերախառնուրդների արտադրամասեր:  Վարսակի ալյուրով և տարեկան սննդային թեփով ամոքային թխվածքաբլիթի արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում:  Սեվիոզիոդով ամոքային թխվածքաբլիթի արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում:  Սոյայի և ոլորի մեկուսանյութով պատրաստված ամոթային թխվածքաբլիթների պատրաստման տեխնոլոգիա:  Տոհմային ոչխարաբուծական տնտեսության ստեղծումը Հայաստանում: Տոհմային այծաբուծության ստեղծման և այծի կաթի արտադրության ավելացման ուղիները Հայաստանում:  Գինեգործության մնացորդ խաղողի մամլվածքի վերամշակման տեխնոլոգիայի կատարելագործում զանգվածից սերմի անջատման և բուսական յուղի ստացման նպատակով:

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  1. Վերջին տարիներին ՀԱԱՀ-ի գիտության դեպարտամենտը ստեղծված պայմանագրերի և հուշագրերի հիման վրա սերտորեն համագործակցում է ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնության, ԱՄՆ-ի, Վրաստանի, Ղազախստանի, Գերմանիայի և այլ երկրների գիտակրթական կառույցների հետ: 2. 2015 թ.-ին ստեղծվել է Կենսաբանական հետազոտությունների լաբորատորիան, որը հագեցված է ժամանակակից հետազոտական սարքավորումներով: 3. Մշակվել և համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել է «Հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման հաստատված քաղաքականությունը և ընթացակարգը», որը հիմք է ծառայում գիտության և կրթության միջև սերտ կապ ստեղծելու և գիտական նվաճումների ուսումնական գործընթաց ներդրելու համար:

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  1. 2012 թ.-ին համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ ՀԱԱՀ-ի գիտական կենտրոնը վերաձևավորվել է և կազմավորվել է գիտության դեպարտամենտը իր ենթակառուցվածքով (https://www.anau.am/images/stories/Git.jpg): 2. 2012 թ.-ին ՀԱԱՀ-ի կազմում որպես կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ընդգրկվել են Ագրոտեխնոլոգիայի, Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի, Խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոնները: 3. 2013 թ.-ին ՀԱԱՀ-ի կազմում ստեղծվել է Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության հետազոտության կենտրոնը: 4. ՀԱԱՀ գիտության դեպարտամենտի կողմից մշակվել է և համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել է «Հետազոտությունների իրականացումն ու զարգացումն ապահովող քաղաքականությունը», որը ներառում է որակյալ հետազոտությունների իրականացման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու մեխանիզմները, ինչպես նաև գիտական հետազոտությունների բյուջեի բաշխումը: 5. ՀԱԱՀ-ի Գիտության դեպարտամենտի կողմից կնքնվել են պայմանագրեր և հուշագրեր Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, ԱՄՆ-ի, Վրաստանի, Ղազախստանի, Գերմանիայի և այլ երկրների գիտակրթական կառույցների հետ: 6. 2014 թ.-ին ՀԱԱՀ-ում Բույսերի կենսատեխնոլոգիայի եւ աէրոպոնիկայի լաբորատորիա է բացվել:

2. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

3. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, տարեկան գործունեության ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

4. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցներ

Ոչ

5. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են տարեկան գործունեության ծրագրերի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Փաստաթղթեր

1. Ձեր հաստատության ընթացիկ ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

https://anau.am/hy/2013-12-11-12-51-33/2013-12-10-10-41-03

Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

2. Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

3. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական ծրագրերը հասանելի՞ են առցանց

 • Ընթացիկ ռազմավարական ծրագրերը

  Ոչ

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

 • Նախկին ռազմավարական ծրագրերը

  Ոչ

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

4. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական պլանի իրականացման զեկույցները հասանելի՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

5. Ձեր հաստատության տարեկան միջոցառումների ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

6. Ձեր հաստատության տարեկան միջացառումների ծրագրի իրականացման զեկույցը առկա՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

https://anau.am/hy/2013-12-11-12-51-33/2013-12-12-06-25-40

7. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերը առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

8. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերի իրականացման զեկույցները առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

3. Ֆինանսական կառավարում

1. Բյուջեի պլանավորում

1. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է բյուջեի տարեկան ծրագիր

Այո

2. Տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր ոչ աշխատավարձային տողում (հոդվածում) արդյոք արտացոլո՞ւմ է հաստատության ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ից պակաս ծախսեր

Այո

Խնդրում ենք նշել բյուջեի այն տողերը (հոդվածները), որոնք գերազանցում են ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ը և տալ համապատասխան մեկնաբանություն

3. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագիր

Այո

4. Տարեկան միջոցառումների (գործունեության) ծրագիրը օգտագործվո՞ւմ է որպես բյուջեի պլանավորման հիմք

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

5. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ ծրագրերի, նախագծերի և այլ միջոցառումների

Այո

6. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ կառուցվածքային ստորաբաժանումների

Այո

7. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր տող ունի համապատասխան հիմնավորում-հաշվարկ

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասներ բյուջետայի տողերի հիմնավորման գործընթացի վերաբերյալ

8. Արդյո՞ք հիմնավորումը հասանելի է հանրային լայն շրջանակներին

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

ներկայացված է anau.am կայքում

9. Նախորդ տարվա բյուջեի տողերի հատկացումների մասին նշվա՞ծ է Բյուջեի ծրագրում

10. Հաստատվելուց առաջ ե՞րբ է Բյուջեի նախագիծը ներկայացվում կայքում կամ տարածվում այլ հաղորդակցման միջոցներով համալսարանի ողջ համայնքին

Հաստատումից 10 օր առաջ

11. Գոյություն ունի արդյո՞ք նախագծի վերաբերյալ համալսարանի համայնքից արձագանք ստանալու պաշտոնական գործընթաց

Եթե այո, ապա խնդրում ենք հակիրճ նեկայացնել

Քննարկվում է ռեկտորատի նիստում, նոր ներկայացվում է հոգաբարձուների խորհրդին

12. Խնդրում ենք նշել, թե հետևյալ կառավարման մարմիններից կամ կառույցներից որո՞նք են քննարկում բյուջեի տարեկան ծրագիրը

 • Ռեկտորատ (Վարչական/գործադիր խորհուրդ)
 • Գիտական խորհուրդ

2. Բյուջեյի իրականացում և ծախսեր

1. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է բյուջեի իրականացման հաշվետվություն

Այո

2. Արդյոք այն կապակցվա՞ծ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագրի իրականացման զեկույցի հետ

Այո

Եթե այո, խմդրում ենք հակիրճ ներկայացնել, թե ինչպես է այն կապակցված

3. Ընդհանուր ոչ աշխատավարձային ծախսերի ո՞ր տոկոսն է ներկայացված կատարողական հաշվետվությունում՝ ըստ ծախսերի բացվածքի

90%

4. Խնդրում ենք նշել Ձեր հաստատության աշխատակիցների յուրաքանչյուր խմբին վճարվող աշխատավարձի չափը: Այս թվերը ներկայացրե՛ք որպես ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի տոկոս և նշե՛ք նաև աշխատավարձի տիրույթը (նվազագույն և առավելագույն աշխատավարձը) յուրաքանչյուր խմբի համար

 • Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 40%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 89200
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 280000
 • Գիտահետազոտական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 10%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 72800
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 190000
 • Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 10%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 81400
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 90000
 • Վարչական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 6%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 95800
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 555000
 • Տեխնիկական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 9%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 79400
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 125000

5. Ձեր հաստատությունը օգտագործու՞մ է մեթոդոլոգիա, ըստ որի՝ սահմանվում են աշխատավարձերը

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել այդ փաստաթղթերը

6. Արդյո՞ք այդ մեթոդոլոգիան հաշվի է առնում աշխատանքային շուկայի պահանջները (աշխատաշուկայի առկա աշխատավարձերը)

Խնդրում ենք նշել, թե ո՛ր պաշտոնների պարագայում է հաշվի առնվում աշխատանքային շուկայի պահանջները

3. Եկամուտներ

1. Ձեր հաստատությունը ընդհանուր եկամուտների ո՞ր տոկոսն է ստանում հետևյալ աղբյուրներից

 • Կառավարություն (պետական ֆինանսավորում)` 21%
 • Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 56%
 • Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 2%
 • Սսպիրանտուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 1%
 • Հետբուհական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի վարձեր` 3%
 • Գիտական գործունեություն` 14%
 • Դրամաշնորհներ և նվիրատվություններ` 2%

4. Փաստաթղթեր

1. Գնումների փաստաթղթերը (հայտարարություններ, մրցույթների արդյունքներ) հասանել՞ի են առցանց

Խնդրում ենք մանրամասնել

2. Ձեր հաստատության հաստիքացուցակը հրապարակվա՞ծ է հաստատության կայքէջում

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ այն հրապարակված է

anau.am

Եթե ոչ, խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթի պատճենը որպես հավելված

4. ՄՌ Կառավարում

1. Աշխատանքի ընդունում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը կայքում հրապարակո՞ւմ է հետևյալ պաշտոնների թափուր տեղերի հայտարարությունները

 • Գիտահետազոտական հաստիքներ

  Ոչ

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքներ

  Ոչ

2. Անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում պրոֆեսորադասախոսական և գիտահետազոտական թափուր հաստիքների/պաշտոնների ո՞ր տոկոսն է հանրորեն հրապարակվել

30%

3. Խնդրում ենք նշել անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում այն հայտարարված թափուր հաստիքների/պաշտոնների տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Գիտահետազոտական հաստիքների մասով

  1%

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների մասով

  1%

4. Վերջին երեք տարիների ընթացքում ժամանակավոր/միջանկյալ (մինչև մրցույթ և այլն) կարգով պաշտոններում աշխատանքի ընդունված/նշանակված անձանց որ՞ տոկոսն է ի վերջո նշանակվել նույն պաշտոնի

90%

5. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին տեղեկություններ (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով)

Այո

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

6. Ձեր հաստատությունը վարչական, օժանդակ և տեխնիկական պաշտոնների համար մշակո՞ւմ է ֆորմալ աշխատանքի նկարագիր (տեխնիկական առաջադրանք, պաշտոնի անձնագիր), որը հաստատվում է ռեկտորի կամ համապատասխան այլ մարմնի կողմից:

 • Վարչական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  kanonadrutyun-2016.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  10%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  kanonadrutyun-2016.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  20%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  kanonadrutyun-2016.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  10%

 • Այլ (խնդրում ենք նշել)

7. Նոր աշխատանքի ընդունված ոչ ակադեմիական (վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ) անձնակազմի պարագայում թափուր պաշտոնների որ՞ տոկոսն է համալրվել հանրորեն հրապարակված մրցույթի միջոցով: Տրամադրե՛ք վերջին երեք տարիների տվյալները

Տարին Տվյալը
20150
20160
20170

8. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով) վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմում աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին հայտարարություններ

Ոչ

Ներկայացնել մանրամասներ (նշեք՝ ո՛ր պաշտոններն են հրապարակված, և որոնք՝ ոչ)

Վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմում աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին հայտարարություններ չեն հրապարակվում:

9. Խնդրում ենք նշել վերջին 12 ամիսների ընթացքում այն հայտարարված թափուր աշխատատեղերի տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Վարչական պաշտոնների համար

  1%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  1%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  1%

 • Այլ ( խնդրում ենք նշել)

10. Ձեր հաստատությունը վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմին աշխատանքի ընդունելու պաշտոնական ընթացակարգեր ունի՞

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքի հղում կամ ներկայացնել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

https://anau.am/images/stories/Voraki_kentron/normat._txter/2017/kadrayin_apahovum_karavarum.pdf էջ 6-7

kadrayin_apahovum_karavarum.pdf

Սահմանափակումներ անձնակազմի համար

11. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված ժամկետային (տևողություն ըստ տարիների և կրկնությունների քանակ) սահմանափակումներ (օրինակ՝ դեկանի, ամբիոնի վարիչի համար)

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել յուրաքանչյուր պաշտոնի համար և ներկայացնել կանոնը կիրառելու օրինակներ (եթե այդպիսիք եղել են)

https://anau.am/images/stories/pastatxter/kanonakarg-2016.pdf

12. Ունե՞ք տարիքային սահմանափակումներ պաշտոնավարման համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել, ո՞ր պաշտոնների համար ունեք տարիքային սահմանափակում (նշե՛ք պաշտոնը և տարիքային սահմանը)

 • Դեկան` 65 տարեկան
 • Ամբիոնի վարիչ` 65 տարեկան

2. Աշխատանքի բնութագիր և մասնագիտական զարգացում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց՝ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը

Համալսարանը պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստաման գործընթացն իրականացնում է՝ նրանց ուղարկելով վերապատրաստման ուսումնական հաստատություններ, գիտական կենտրոններ, արտադրություններ: Գործընթացը ներառում է հետևյալ փուլերը՝ 1. Զեկուցագիր (ռեկտորի անունով) 2. Հրաման 3.Գրություն (ռեկտորի անունից՝ համապատասխան վայրեր): Վերջնական գործընթացը ենթադրում է՝ իր կատարած աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն, քաղվածք ամբիոնի նիստից, որտեղ լսվել է իր վերապատրաստման մասին հարցը և համապատասխան գրություն՝ տվյալ հաստատությունից:

2. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց ուսումնաօժանդակ անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը՝ մեկ պարբերությամբ

Համալսարանում չդաասվանդող ակադեմիական (ուսումնաօժանդակ) անձնակազմի համար, համապատասխան ամբիոններում պարբերաբար կազմակերպվում են որակավորման բարձրացման գործընթացներ:

3. Ձեր հաստատությունը աշխատակազմի անդամներին մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման պահանջները բավարարելու համար թույլատրո՞ւմ է օգտվել ծրագրերից, որոնք առաջարկվում են Ձեր հաստատությունից դուրս

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մեկ պարբերությամբ ներկայացնել գործընթացը

ՀԱԱՀ-ը համագործակցում է տարբեր երկրների ագրարային բուհերի և բազմաթիվ միջազգային ու արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ` երկկողմանի և բազմակողմանի պայմանագրերի, միջազգային ծրագրերի և նախագծերի շրջանակներում: ՀԱԱՀ-ն այսօր լայնորեն ներգրավված է միջազգային կրթական և փոխանակման ծրագրերում (TEMPUS, Erasmus +, DAAD. League և այլն):

4. Արդյոք այն ներառո՞ւմ է մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման ծրագրեր Հայաստանից դուրս

Այո

5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ո՞ր տոկոսը մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չի անցել վերջին 5 և ավելի տարիների ընթացքում

0%

6. Վերջին հինգ և ավելի տարիների ընթացքում մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չանցած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից քանի՞սն են դեռ աշխատում (որպես դասախոսներ կամ զբաղեցնում են այլ պաշտոններ) համալսարանում

40

մեկնաբանություն

Ժամանակի ընթացքում վերապատրաստում կամ ատեստացիա չանցած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատողների պարագայում կատարվում է պաշտոնի իջեցում, սակայն աշխատանքային պայմանագրի դադարեցում հիմնականում չի լինում:

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

7. Ձեր հաստատությունն ունի՞ մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը՝ երկու-երեք նախադասությամբ

Համալսարանի բոլոր դասախոսները 5 տարի պարբերականությամբ, պարտադիր կարգով անցնում են որակավորման բարձրացման դասընթացների: Մասնագիտական առանձնահատկություններիցելնելով՝ դասախոսները ուղարկվում են հանրապետությունում գործող համապատասխան բուհեր: Միջազգային ծրագրերի շրջանակներում դասախոսները վերապատրաստվում են նաև արտերկրի համալսարաններում: Ներկա պահին ՀԱԱՀ-ի Սիսիանի մասնաճյուղի դասախոսները մասնակցում են համալսարանի կողմից կազմակերպված որակավորման բարձրացման դասընթացներին: ՀԱԱՀ-ի դասախոսները մեկնում են մարզեր ուսուցիչներին վերապատրաստելու համար:

8. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ոչ ակադեմիական անձնակազմի համար նախատեսված մասնագիտական ատեստավորման գործընթաց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը

Ուսումնաօժանդակ (I կարգի մասնագետ, I կարգի լաբորանտ, II կարգի լաբորանտ, լաբորանտ) անձնակազմի համար գործում է ատեստացիայի համակարգը, սակայն այն վերջին անգամ անցկացվել է 2008թ.-ին:

9. Պարտադիր մասնագիտական զարգացման գործընթաց և/կամ վերապատրաստում կամ ատեստացիա չանցած աշխատողներից քանիսի՞ աշխատանքային պայմանագիրն է դադարեցվել ձեր հաստատության կողմից

2

Պարգևատրումներ և հավելավճարներ

10. Գործում են արդյո՞ք Ձեր հաստատությունում պարգևատրումների, հավելվճարների և այլ վճարումների կանոնակարգեր

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել (անդրադառնալ բոլոր տեսակի կիրառվող վճարումներին)

1)շնորհակալության հայտարարում 2) միանվագ դրամական պարգևատրում 3) հուշանվերներով պարգևատրում 4) լրացուցիչ վճարովի արձակուրդի տրամադրում 5) կարգապահական տույժի հանում 6) աշխատավարձի բարձրացում 7) պատվոգրով, հուշամեդալով պարգևատրում:

տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

HAAH kanonadrutyun.pdf

5. Ընդունելություն, ուսանողների գնահատում, ակադեմիական կարգապահություն և ուսանողի հետ հետադարձ կապ

1. Ընդունելություն

1. Հետևյալ ծրագրերում ընդունելության համար դիմումների ընթացակարգերը և չափանիշները հրապարակվո՞ւմ են ձեր հաստատությունում

2. Ուսանողների գնահատում, հեռացումներ և շրջանավարտների թողարկում

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է քննությունների ընթացակարգերը

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Քննությունների ընթացակարգ.pdf

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է գնահատման չափանիշները

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Քննությունների ընթացակարգ.pdf

3. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրու՞մ է քննության հարցերի ցանկը

Այո

Խնդրում ենք ընդհանուր ներկայացնել կիրառվող պրակտիկան

Առարկայական քննությունների հարցաշարերը ամբիոնը ուսանողներին տրամադրում է ուսումնական կիսամյակի սկզբում` առաջին ամսում, համաձայն հաստատված կանոնակարգի:

4. Ձեր հաստատությունը կիրառո՞ւմ է անանուն գնահատում

Ոչ

5. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել համալսարանից

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   101

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   2

  • Վարքի պատճառով

   0

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   377

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   2

  • Վարքի պատճառով

   0

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   617

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   3

  • Վարքի պատճառով

   0

6. Ավարտական կուրսի ուսանողների քանի՞ տոկոսն է ձախողել պետական քննությունները (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը

1%

3. Ակադեմիական խախտումներ և կարգապահական վարույթներ

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ գրագողության և այլ ակադեմիական խախտումների համար

Այո

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ բողոքարկման և վերականգնման այլ ընթացակարգերի համար

Այո

3. Ձեր հաստատությունը ի՞նչ մեխանիզմներ է կիրառում ակադեմիական բարեվարքության խախտումները բացահայտելու համար (օրինակ՝ առցանց հակագրագողության ծրագրեր)

Հանընդհանուր գնահատման մեթոդ/ Տեղային մեթոդ/ Դակտիլոսկոպիական մեթոդ/ Գիտական հոդվածների համար` առցանց հակագրագողության ծրագիր (Антиплагиат)

4. Ձեր հաստատությունը ընդունե՞լ է էթիկայի կանոնակարգ

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքը

https://anau.am/images/stories/Voraki_kentron/normat._txter/2017/Etikayi_ev_akademiakan_aznvwutyan_apahovum.pdf

կամ փաստաթղթի պատճենը

5. Քանի՞ կարգապահական վարույթ է իրականացվել

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում

  1

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  0

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  1

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում

  1

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  0

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  1

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում

  1

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  0

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  1

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

6. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել կանոնավոր քննությունների արդյունքները վերանայելու (կամ քննությունը վերահանձնելու) վերաբերյալ վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

1

Գնահատականները բարձրացնելու քանի՞ դեպք է եղել

0

7. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել պետական քննությունների (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքները վերանայելու վերաբերյալ

8

Քանի՞ անգամ են գնահատականները բարձրացվել

3

8. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել էթիկայի կանոնները խախտելու պատճառով վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

9. Գրագողության և էթիկայի կանոնակարգի խախտման քանի՞ դեպք է զեկուցվել ուսանողների կողմից վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

10. Ձեր հաստատությունը տեղեկություն հրապարակո՞ւմ է կարգապահական վարույթների և արդյունքների վերաբերյալ

Ոչ

11. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է բողոքարկման և այլ վարչական հարցերով դիմելու ընթացակարգերի մասին տեղեկատվություն

Այո

4. Ուսանողների հետ հետադարձ կապ

1. Ուսանողներն իրենց ակադեմիական փորձի վերաբերյալ արձագանքելու ի՞նչ հնարավորություններ ունեն

Պաշտոնական կայք էջ, Էլեկտրոնային հասցե (ԲՈւհ-ի, Ռեկտորի), Քաղաքային հեռախոսահամարներ, Skype https://anau.am/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=25&lang=hy Որակի ապահովման գործընթացի համար նախատեսված հարցաթերթիկների լրացում https://anau.am/index.php?option=com_content&view=article&id=1724&Itemid=145

Այդ արձագանքները կարո՞ղ են անանուն լինել

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել հարցումների և հարցաշարերի օրինակները

Հարցման թերթիկներ.PDF

2. Խնդրում ենք ներկայացնել ուսանողների բավարարվածության համախառն (ընդհանրացված) ցուցանիշները (5-7 ամենակարևոր ցուցանիշները) վերջին երեք տարիների համար և համապատասխան բացատրությունները

Տարին Ցուցանիշ Բացատրություն
2015Ռեսուրսներ/ Այլ ծառայություններ/ Վարչական կազմի հասանելիություն/ Գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավվածությունԳերազանց - 36.3% Լավ - 31.9% Բավարար - 20.4%
2016Կրթական ծառայությունների որակ/ Դասավանդման գործընթաց/ Գնահատման համակարգԳերազանց - 22.7% Լավ - 58.0% Բավարար - 13.7%
2017Կրթական ծառայությունների որակ/ Դասավանդման գործընթաց/ Գնահատման համակարգԳերազանց - 35.5% Լավ - 46.6% Բավարար - 10.8%

Նկարագրություն

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունն ուսանողների հետ հետադարձ կապի վերաբերյալ զեկույց է ներկայացնում

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

https://anau.am/images/stories/Voraki_kentron/2015-16_hashv.KBRPNT-BAJIN.pdf

կամ փաստաթղթի պատճենը

6. Տեղեկատվության կառավարում

1. Տեղեկատվության կառավարման կարողություն և հասանելիություն

1. Ձեր հաստատությունը պաշտոնապես տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձ նշանակե՞լ է

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք նշել մանրամասներ

Ագրարային համալսարանն ունի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ինովացիոն ծրագրերի կենտրոն, որոնք զբաղվում են տեղեկատվության տրամադրմամբ և տարածմամբ: Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին՝ https://anau.am/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=135 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ինովացիոն ծրագրերի կենտրոն՝ https://anau.am/hy/it-center/2011-09-19-06-34-42

Խնդրում ենք նաև նշել արնձնակազմի այն անդամին, ով պատասխանատու է Ձեր հաստատությունում տեղեկատվական ազատության վերաբերյալ օրենքի կիրառման համար

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է , արդյոք, Տեղեկատվական ազատության օրենքին համապատասխան տեղեկատվություն: Մասնավորապես, Ձեր հաստատությունը ստորև նշված հարցերի վեաբերյալ հրապարակոՙւ՞մ է անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը

3. Ձեր հաստատության կայքէջերը թարգմանվա՞ծ են տարբեր լեզուներով (նշե՛ք բաժինները և լեզուները)

ԲաժինըԼեզուները
Մեր մասին, Ռեկտոր, Ֆակուլտետներ, Գիտություն, ՏՏ և ԻԾ կենտրոն, Միջազգային կապեր (բացի կից ներկայացվող ֆայլերից):անգլերեն, ռուսերեն

4. Ձեր հաստատությունում գործու՞մ է ներքին ցանց (ինտրանետ)

 • Աշխատողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

  Համակարգը ներքին ցանցի միջոցով հնարավորություն է տալիս արագ և արդյունավետ իրականացնել հաղորդակցություն և փոխանակել անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝ word, excel, rar և այլ տիպի ֆայլեր:

 • Ուսանողների համար

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

5. Հաստատության էլեկտրոնային փոստի համակարգ

 • Անձնակազմ (աշխատողներ)

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Ուսանողներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Շրջանավարտներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Ոչ

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

Հակիրճ նկարագրեք (բնութագրեք) վերոհիշյալ բոլոր խմբերի համար գործող բուհի էլ. փոստի համակարգերը

ՀԱԱՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմը anau.am տիրույթում ստանում են հատուկ աշխատանքային էլեկտրոնային հասցեներ, որը հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ և արագ իրականացնել ներքին և արտաքին հաղորդակցությունը: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին էլեկտրոնային հասցեներ են տրամադրվում նաև «Office 365» հարթակում, որը նախատեսված է մեծ լսարանների համար և իր գործիքներով (online Ms-word, excel, power point, mail, one drive, online calendar, one note, skype for business և այլն) իրական ժամանակում, անընդհատ հասանելիության շնորհիվ դասախոս-դասխոս և դասախոս-ուսանող հարաբերությունները տեղափոխում է էլեկտրոնային հարթակ: Բուհի ուսանողները գրանցված են «Office 365» հարթակում, որտեղ նրանց տրամադրվում է անհատական մուտքանուն և գատնաբառ, որի միջոցով նրանք կարողանում են պահպանել արդյունավետ կապ ինչպես դասախոսների, այնպես էլ ուսանողների հետ էլեկտրոնային հարթակում՝ օգտագործելով համակարգի գործիքները (online Ms-word, excel, power point, mail, one drive, online calendar, one note, skype for business և այլն): Բուհի շրջանավարտների համար ներդրվել է HEN GEAR ծրագիրը, որտեղ շրջանավարտները գրանցվելով՝ հնարավորություն ունեն կապ հաստատելու միջազգային աշխատաշուկայի պոտենցիալ գործատուների հետ, իսկ բուհը շարունակում է պահպանել կապը իր շրջանավարտների հետ:

6. Արդյո՞ք ձեր հաստատությունը պարբերաբար, էլեկտրոնային փոստի միջոցով, տեղեկատվություն է փոխանցում ուսանողներին և անձնակազմին: Խնդրում ենք նշել տեղեկատվության տեսակը, պարբերականությունը և խումբը, ում ուղարկվում է տեղեկատվությունը

ՏեսակըՊարբերականությունըԽումբը
Հայտարարություններ (ուսանողների համար)անհրաժեշտության դեպքումԴեկանատներին
Հայտարարություններանհրաժեշտության դեպքումԱնձնակազմ
Հրամաններ, որոշումներպարբերաբարԱնձնակազմ

2. Հիմնական տեղեկատվություն

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է արդյոք ուսման վարձերի հետ կապված հետևյալ տեղեկությունները

 • Վճարման ժամկետներ

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Հնարավոր ուսման վարձի զեղչեր

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Վճարը հետաձգելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Մասնաբաժիններով վճարելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • «կամպուսային» աշխատանքի և ուսումնառության հնարավորություն

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է տեղեկատվություն շրջանավարտների աշխատանքային մանրամասների վիճակագրության և հետավարտական կարգավիճակի վերաբերյալ

Այո

Ներկայացրե՛ք համապատասխան տեղեկատվությունը

ՀԱԱՀ-ն ունի աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության բաժին, որի ջանքերով ստեղծվել է career.anau.am կայքը, որտեղ գրանցվում են բուհի ուսանողները և շրջանավարտները, ինչպես նաև գործատուները, որն ապահովում է գործատու-ուսանող և գործատու-շրջանավարտ կապը: Նման հնարավորություն է ընձեռում նաև Hen-Gear հարթակը, որը կապ է ապահովում միջազգային աշխատաշուկայի հետ: Այս հարթակների միջոցով հնարավոր է վերահսկել շրջանավարտների աշխատանքային վիճակագրությունը:

3. Ձեր հաստատությունը տիրապետու՞մ է ուսանողների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությանը

 • Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  1.1

 • Սոցիալապես անապահով ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  0.1

 • Մարզաբնակ ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  52.9

4. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ և տարածու՞մ է տեղեկատվություն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու վերաբերյալ

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

5. Ձեր հաստատությունը ուսանողների շրջանում հրապարակում և տարածո՞ւմ է տեղեկատվություն միջազգայնացման հետևյալ գործընթացների վերաբերյալ

 • Արտերկրում սովորելու կրթաթոշակային հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Համալսարանի արտաքին կապերի դեպարտամենտը զբաղվում է միջազգային կրթաթոշակային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրմամբ և համակարգմամբ: Այդ տեղեկատվությունը տեղադրվում է բուհի պաշտոնական կայքում՝ https://anau.am/hy/2017-02-24-06-46-54/2014-02-27-08-40-03, ինչպես նաև ֆեյբուքյան էջում՝ https://www.facebook.com/ANAUDepartmentofInternationalRelations/?hc_ref=ARSbXTEMH1H6GJK4fwyyvBGLOS4oIiI0ADR_M9-dHlBwbSdHJHVm0oGmi4MPLw87P80

 • Փոխանակման ծրագրերի հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Համալսարանի արտաքին կապերի դեպարտամենտը զբաղվում է նաև ուսանողների փոխանակման ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրմամբ, տարածմամբ և կազմակերպչական աշխատանքների իրականացմամբ: Այդ տեղեկատվությունը տեղադրվում է բուհի պաշտոնական կայքում՝ https://anau.am/hy/2017-02-24-06-46-54/2014-02-27-08-40-03, https://anau.am/hy/2017-02-24-06-46-54/2011-06-16-07-37-53 , ինչպես նաև ֆեյբուքյան էջում՝ https://www.facebook.com/ANAUDepartmentofInternationalRelations/?hc_ref=ARSbXTEMH1H6GJK4fwyyvBGLOS4oIiI0ADR_M9-dHlBwbSdHJHVm0oGmi4MPLw87P80

 • Արտերկրում կրեդիտներ հավաքելու հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Կայքում հասանելի է նաև միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ը համագործակցությունը է արտերկրի բուհերի հետ. https://anau.am/hy/2017-02-24-06-46-54/erasmus

6. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին ներքին շարժունակության (տեղափոխումների) վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրու՞մ է

Այո

Նշել ինչպիսի

Համալսարանի կայքում տեղադրված է «2-րդ և բարձր կուրսերի ուսանողների կուրսից-կուրս փոխադրման հրամանագրման ժամկետների և պետական կրթաթոշակնրի նշանակման ժամանակավոր կանոնակարգը», որտեղ հրապարակվում է վերոնշյալ տեղեկատվութնունը. https://anau.am/images/stories/Kanonakarger/kanonakarger-2016/1_5.pdf

7. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին իրենց իրավունքների, բողոքարկման ընթացակարգերի և այլ վարչական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրո՞ւմ է

Այո

խնդրում ենք մեկնաբանել

Կայքում զետեղված են կանոնակարգեր ուսանողների իրավունքների վերաբերյալ (ստուգարքների, քննությունների, հաճախումների, գիտելիքների գնահատման, բողոքարկումների և այլ իրավիճակների վերաբերյալ)՝ https://anau.am/hy/2013-12-11-12-51-33/reg: Այս տեղեկատվությունը ուսանողը կարող է ստանալ նաև դեկանատից:

8. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է տեղեկատվություն հետազոտական հնարավորությունների (ներգրավում գիտական ծրագրերում, խմբերում և այլն) և ընտրության չափանիշների վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Բուհի կայքում հասանելի է տեղեկատվություն մագիստրատուրայի բաժնի՝ https://anau.am/hy/2011-06-08-05-40-37/ma , ասպիրանտուրայի բաժնի՝ https://anau.am/hy/science/phd , ՈՒԳԸ-ի՝ https://anau.am/hy/student-life/2011-06-17-11-51-35 , ինչպես նաև գիտահետազոտական ինստիտուտների՝ https://anau.am/hy/science/scri, գիտական կենտրոնների՝ https://anau.am/hy/science/2013-02-28-11-06-51, պրոբլեմային լաբորատորիաների՝ https://anau.am/hy/science/prob-lab վերաբերյալ:

և տրամադրել համապատասխան ինտերնետային կայքի հասցեն

9. Ձեր հաստատությունն ընդունում կամ պատասխանու՞մ է ուսանողներից և հանրությունից էլեկտրոնային տարբերակով ստացված հաղորդագրություններին: Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել: Ներկայացրե՛ք համապատասխան հասցեներ և վիճակագրական տվյալններ